Art. 10. - [Pochodzenie środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  10.  [Pochodzenie środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania]
1. 
W BGK tworzy się Fundusz Dopłat do Oprocentowania, zwany dalej "Funduszem".
2. 
Środki Funduszu pochodzą:
1)
z wpłat z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki;
2)
z odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;
3)
z odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2;
4)
z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub emitowane przez Narodowy Bank Polski;
5)
ze zwróconych kwot dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3, oraz odzyskanych kwot dopłat pomniejszonych o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat;
6)
z wpływów z innych tytułów.
3. 
Środki Funduszu mogą pochodzić również z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), dokonywanych za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.