Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. - Dz.U.1923.39.272 - OpenLEX

Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.39.272

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 marca 1923 r.
w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (Dz. U. R. P. № 30 poz. 175), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. 1922 r., № 4, poz. 19) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządza się co następuje:
Ustęp 1 paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. № 101, poz. 924) otrzymuje brzmienie następujące:

"1) świadectwo właściwej władzy administracyjnej stałego miejsca zamieszkania petenta, że jest on obywatelem polskim i liczy przynajmniej 21 lat życia".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.