Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.32.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 maja 1960 r.
w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170) zarządza się, co następuje:
§  1. Osoba chora na gruźlicę czynną w stanie niebezpiecznym dla otoczenia nie może być dokwaterowana do lokalu zajmowanego przez osoby zdrowe.
§  2.
1. Jeżeli według przepisów prawa lokalowego powinno nastąpić dokwaterowanie do lokalu zajmowanego przez osobę chorą na gruźlicę czynną w stanie niebezpiecznym dla otoczenia, osoba ta może być przekwaterowana do samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości, nadającego się do zajęcia, posiadającego nie gorsze wyposażenie techniczne niż mieszkanie uprzednio zajmowane i odpowiadającego obowiązującym normom zaludnienia.
2. Koszty przekwaterowania ponosi osoba, na której wniosek następuje przekwaterowanie, a w innych przypadkach organ zarządzający przekwaterowanie.
§  3. Do postępowania w sprawach określonych w §§ 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa lokalowego z dnia 30 stycznia 1959 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 59).
§  4. 1
1. Osoba, która ma być dokwaterowana, jak również inne osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie oraz osoby zamieszkałe w lokalu, do którego ma nastąpić dokwaterowanie, obowiązane są przedłożyć organowi do spraw lokalowych prezydium rady narodowej orzeczenie poradni przeciwgruźliczej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, stwierdzające stan zdrowia.
2. Od obowiązku określonego w ust. 1, zwolnione są osoby, które przedłożą świadectwo badania rentgenowskiego narządów klatki piersiowej, przeprowadzonego w okresie 3 ostatnich miesięcy przez społeczny zakład służby zdrowia, nie stwierdzające zmian gruźliczych.
§  5. Poradnie przeciwgruźlicze i właściwe do spraw lokalowych organy prezydiów rad narodowych obowiązane są przy przekazywaniu i przechowywaniu orzeczeń stwierdzających, że osoby badane są dotknięte gruźlicą, zapewnić poufność danych zawartych w tych orzeczeniach.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1966 r. (Dz.U.66.22.143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 1966 r.