Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) podpisie elektronicznym - należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo inny podpis elektroniczny oparty na danych identyfikujących podpisującego, zgodny z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej "kasą", zgodny z jej uregulowaniami wewnętrznymi;
2) integralności - należy przez to rozumieć właściwość polegającą na tym, że zawartość dokumentu nie uległa zmianie od chwili jego utworzenia.