§ 3. - Dokumenty załączane do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.324

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2016 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.