Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1355

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności 1

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, zwanej dalej "działalnością związaną z narażeniem", konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2)
dokumenty wymagane przy zgłoszeniu wykonywania działalności związanej z narażeniem konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
3)
czynności organu wydającego zezwolenie albo przyjmującego zgłoszenie w przypadku, gdy treść dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
zezwolenie - zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;
3)
zgłoszenie - zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;
4)
wnioskodawca - jednostkę organizacyjną występującą z wnioskiem o wydanie zezwolenia albo dokonującą zgłoszenia.
Składając wniosek o wydanie zezwolenia, wnioskodawca dołącza do wniosku:
1)
dokument zawierający:
a)
przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony - także okres prowadzenia działalności,
b)
proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością wskazaną we wniosku,
c)
określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,
d)
jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego - uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska,
e)
w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska - proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzenia odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska oraz uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy,
f)
określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,
g)
w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego - proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym;
2)
zakładowy plan postępowania awaryjnego, z wyjątkiem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego;
3)
dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych;
4)
dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych;
5)
dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.
Dokonując zgłoszenia, wnioskodawca przedstawia dokument zawierający:
1)
określenie rodzaju i zakresu planowanej działalności związanej z narażeniem, z podaniem maksymalnej aktywności lub stężenia izotopów promieniotwórczych, będących przedmiotem działalności objętej zgłoszeniem;
2)
określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio wykonywać działalność objętą zgłoszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu oraz określeniem miejsca wykonywania działalności objętej zgłoszeniem;
3)
przewidywany termin rozpoczęcia działalności objętej zgłoszeniem, a jeżeli działalność ma być wykonywana przez czas oznaczony - także okres wykonywania działalności;
4)
jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego - uzasadnienie podjęcia tej działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska.
Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie może:
1)
przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej u wnioskodawcy lub
2)
zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, lub
3)
zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.
Do wniosków o wydanie zezwolenia oraz do zgłoszeń złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1. Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.

1.1. Informacje charakteryzujące źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze, materiały jądrowe lub promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące.

1.2. Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej.

1.3. Program zapewnienia jakości działalności, której dotyczy wniosek, określający w szczególności:

1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności i zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego i wyposażenia;

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

1.4. Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2. Dokumenty dołączane do wniosku w zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, której dotyczy wniosek.

2.1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące w pracowni - z zastrzeżeniem poz. 2.10.

2.1.1. Instrukcja pracy ze źródłami promieniotwórczymi lub materiałami jądrowymi; instrukcja obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące.

2.1.2. Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

2.1.3. Informacja o obiekcie lub pomieszczeniach, w których znajduje się pracownia, przewidzianych do wykonywania działalności będącej przedmiotem wniosku.

2.1.4. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub materiałów jądrowych.

2.1.5. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu materiałów jądrowych - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.1.6. Informacja dotycząca jednostki organizacyjnej instalującej urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub uruchamiającej urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące przewidzianej do kontroli tych urządzeń przed wprowadzeniem ich do eksploatacji.

2.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych.

2.2.1. Dokumenty wymienione w poz. 2.1.1-2.1.3.

2.2.2. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych.

2.2.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych - wzór instrukcji postępowania przeznaczonej dla pacjentów, którym podano substancję promieniotwórczą w celu diagnostyki medycznej, leczenia lub badań naukowych, odpowiednio do określonego rodzaju zastosowania, oraz wzór instrukcji postępowania przeznaczonej dla osób, które świadomie i z własnej woli udzielają nieleżącej w zakresie ich obowiązków zawodowych pomocy pacjentom i opiekują się nimi.

2.2.4. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych zwierzętom w celu weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych - wzór instrukcji postępowania przeznaczonej dla właścicieli lub opiekunów zwierząt, którym podano substancję promieniotwórczą w celu diagnostyki weterynaryjnej, leczenia lub badań naukowych.

2.3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące poza pracownią - z zastrzeżeniem poz. 2.11.:

2.3.1. Dokumenty wymienione w poz. 2.1.1., 2.1.2. oraz 2.1.4.-2.1.6.

2.3.2. Informacja o sposobie i warunkach transportu źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub materiałów jądrowych.

2.3.3. W przypadku prowadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej prac z zastosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych - zgoda właściciela lub innego podmiotu władającego terenem, na którym będą prowadzone prace z tymi źródłami, oraz pozytywna opinia właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej.

2.4. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, z zastrzeżeniem poz. 2.9., oraz na przechowywaniu materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych.

2.4.1. Elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.4.2. Informacja o pracach, które mają być prowadzone w pracowni, z podaniem parametrów urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz rodzaju i maksymalnej aktywności jednocześnie stosowanych źródeł promieniotwórczych, a w przypadku obiektów i pomieszczeń przewidzianych do przechowywania materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych - dane dotyczące materiałów, źródeł lub odpadów, które mają być przechowywane.

2.4.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na przechowywaniu materiałów jądrowych - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.5. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych, przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych, wzbogacaniu izotopowym, produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).

2.5.1. Elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, oraz w których będą przechowywane źródła promieniotwórcze, odpady promieniotwórcze lub materiały jądrowe, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.5.2. Dokumentacja techniczna produkowanych urządzeń lub informacje charakteryzujące produkowane wyroby lub wyposażenie, do których dodano substancje promieniotwórcze.

2.5.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów jądrowych lub na wzbogacaniu izotopowym - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.6. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na instalowaniu lub obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące - z zastrzeżeniem poz. 2.10. i 2.11.

2.6.1. Dokumentacja techniczna urządzeń będących przedmiotem działalności, której dotyczy wniosek.

2.6.2. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych.

2.6.3. Informacja o sposobie i warunkach transportu źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych.

2.7. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na obrocie materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, wyrobami powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze, przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze.

2.7.1. Dokumentacja techniczna wprowadzanego do obrotu urządzenia lub informacje charakteryzujące wprowadzany do obrotu, przywożony lub wywożony wyrób lub wyposażenie, do których dodano substancje promieniotwórcze.

2.7.2. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub materiałów jądrowych.

2.7.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na obrocie materiałami jądrowymi - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.8. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych.

2.8.1. Program ochrony przed promieniowaniem określony w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.8.2. Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, w przypadku gdy jest wymagany przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.8.3. W przypadku transportu drogowego - dodatkowo zaświadczenie ADR, jeżeli jest wymagane przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.9. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego.

2.9.1. Dokumenty wymienione w poz. 2.8.

2.9.2. Informacja o planowanych trasach i sposobie transportu materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego.

2.9.3. Projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.9.4. Instrukcja załadunku i rozładunku materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego podczas transportu.

2.9.5. Informacja o sposobie rozmieszczenia ładunku na środku transportowym.

2.10. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych w pracowni oraz uruchamianiu pracowni stosujących takie aparaty.

2.10.1. Dokumentacja techniczna aparatu.

2.10.2. Instrukcja obsługi aparatu.

2.10.3. Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego.

2.10.4. Dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej.

2.10.5. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

2.11. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych poza pracownią.

2.11.1. Dokumentacja techniczna aparatu.

2.11.2. Instrukcja obsługi aparatu.

2.11.3. Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego.

2.11.4. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej.

2.12. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na przerobie wypalonego paliwa jądrowego.

2.12.1. Dokumentacja techniczna obiektu lub pomieszczeń na terenie zakładu przerobu wypalonego paliwa jądrowego, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazująca na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.12.2. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badań urządzeń i systemów technologicznych mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną oraz gotowości do rozpoczęcia działalności.

2.12.3. Szczegółowy opis procesu technologicznego wraz z dokumentacją techniczną wszystkich urządzeń, których działanie ma znaczenie przy spełnieniu warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.12.4. Projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.12.5. Procedury postępowania z powstałymi w wyniku przerobu wypalonego paliwa odpadami promieniotwórczymi.

2.12.6. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstałymi podczas przerobu wypalonego paliwa jądrowego.

2.12.7. Opis zasad odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych.

2.12.8. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia on odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na przerobie wypalonego paliwa, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.12.9. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące.

2.12.10. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu obiektu jądrowego, w którym jest wykonywana działalność związana z narażeniem polegająca na przerobie wypalonego paliwa jądrowego.

2.13. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.13.1. Dokumentacja techniczna obiektu lub pomieszczeń na terenie składowiska odpadów promieniotwórczych, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazująca na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.13.2. Wskazanie rodzaju odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane.

2.13.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.13.4. Procedury i instrukcje dotyczące wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.13.5. Proponowane warunki i ograniczenia wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.13.6. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia on odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.13.7. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące.

2.13.8. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu składowiska.

3. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, w której jest wykorzystywane źródło wysoko aktywne, z wyjątkiem działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu lub przechowywaniu takiego źródła przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy, oraz działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie źródła wysoko aktywnego.

3.1. Jedna z umów, o których mowa w art. 5 ust. 5a pkt 1 i 2 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH

1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego.

1.1. Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego.

1.1.1. Raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy.

1.1.2. Mapy terenu obiektu jądrowego oraz mapy odpowiednio regionu lub obszaru lokalizacji, w zależności od rodzaju przedstawianej informacji.

1.1.3. Wstępny raport bezpieczeństwa (WRB), o którym mowa w art. 36d ust. 2 ustawy, zawierający dane i informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego (Dz. U. poz. 1043), wraz z wersją skróconą WRB przeznaczoną do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obejmującą:

1) ogólny opis obiektu jądrowego;

2) ocenę lokalizacji obiektu jądrowego;

3) ogólne aspekty projektowe obiektu jądrowego;

4) podsumowanie i ocenę wyników analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego;

5) charakterystykę obiektów i wyposażenia na potrzeby działań przeciwawaryjnych;

6) opis oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko;

7) informację o gospodarce odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym;

8) ogólne aspekty likwidacji obiektu jądrowego.

1.1.4. Raporty źródłowe z probabilistycznych analiz bezpieczeństwa poziomu 1 i 2, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego.

1.1.5. Opis i wyniki weryfikacji analiz bezpieczeństwa, o której mowa w art. 36d ust. 1 ustawy.

1.1.6. Dokumentacja dotycząca klasyfikacji bezpieczeństwa, o której mowa w art. 36j ust. 3 ustawy.

1.1.7. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji projektu technicznego obiektu jądrowego oraz wykaz i charakterystyka elementów wyposażenia obiektu jądrowego, w celu potwierdzenia, że przyjęte rozwiązania projektowe będą spełniać wymagania określone w art. 36c ust. 1 i 2 ustawy i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego (Dz. U. poz. 1048).

1.1.8. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o której mowa w art. 36k ustawy, dla etapu budowy obiektu jądrowego, obejmujący działania wszystkich uczestników realizacji tego obiektu mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wskazująca, że system zarządzania promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

1.1.9. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

1.1.10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

1.1.11. Program likwidacji obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy, obejmujący co najmniej:

1) opis ogólnych uwarunkowań likwidacji obiektu, w tym podstawowych założeń dla likwidacji;

2) opis techniczny obiektu jądrowego w zakresie mającym istotne znaczenie dla likwidacji obiektu jądrowego, z określeniem kubatur i mas systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia oraz ilości substancji promieniotwórczych znajdujących się w obiekcie;

3) opis przewidywanej strategii likwidacji;

4) opis planowanych środków technicznych i organizacyjnych koniecznych do zastosowania podczas prac likwidacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) opis metod dekontaminacji i demontażu obiektu - analizę technicznej wykonalności prac dekontaminacyjnych i demontażowych prowadzonych z zastosowaniem przewidywanych metod;

6) opis zagospodarowania materiałów i odpadów, w tym odpadów promieniotwórczych, obejmujący również:

a) oszacowanie jakościowe i ilościowe materiałów i odpadów wraz z ich charakterystyką,

b) analizę możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów, oraz metod unieszkodliwiania i usuwania odpadów promieniotwórczych i innych odpadów;

7) ramowy harmonogram likwidacji obiektu określający poszczególne etapy prac zgodnie z planowaną strategią;

8) oszacowanie kosztów i określenie sposobu sfinansowania likwidacji obiektu jądrowego.

1.1.12. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 i 3 ustawy.

1.1.13. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktatu Euratom).

1.1.14. Dokumenty wykazujące, że wnioskodawca spełnił wymaganie, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy.

1.1.15. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

1.1.16. Harmonogram budowy obiektu jądrowego, uwzględniający w szczególności kolejność prowadzonych prac wraz z planowanymi datami wystąpienia o zezwolenie na rozruch i eksploatację obiektu jądrowego.

1.1.17. Plan działań ratowniczo-gaśniczych.

1.1.18. Oświadczenie wnioskodawcy, że wnioskodawca i inni uczestnicy realizacji obiektu wykonujący prace mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zatrudniają odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapu budowy obiektu jądrowego.

1.1.19. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 36a ust. 1 lub art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

1.1.20. Informacje o będących w fazie budowy lub eksploatacji referencyjnych obiektach jądrowych, wraz z opisem istotnych różnic pomiędzy obiektami referencyjnymi a obiektem, którego dotyczy wniosek, lub w przypadku braku takich obiektów - o rozwiązaniach i technologiach, które zostały sprawdzone za pomocą prób, badań oraz analiz.

1.1.21. Wykaz wybranych przez wnioskodawcę do momentu składania wniosku wykonawców i dostawców systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, dostawców materiałów oraz wykonawców prac prowadzonych przy budowie obiektu jądrowego, w szczególności w zakresie urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125), wraz z informacją o zamówieniach, jakie mają być udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

1.1.22. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi na etapie budowy obiektu jądrowego.

1.1.23. Program badań i monitoringu stanu środowiska w obszarze lokalizacji obiektu jądrowego na etapie jego budowy.

1.1.24. Opis ogólnych aspektów postępowania awaryjnego dla etapu rozruchu i eksploatacji obiektu jądrowego.

1.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego będącego obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm.).

1.2.1. Dokumenty wymienione w poz. 1.1.

1.2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

1.2.3. Dokumenty dołączane dodatkowo do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie elektrowni jądrowej.

1.2.3.1. Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy.

1.2.3.2. Plan rekrutacji i szkoleń oraz opis programów szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego pracowników, przewidzianych do wykonywania na etapie jej rozruchu i eksploatacji czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. poz. 1024).

1.2.3.3. Program rozruchu obiektu jądrowego, w zakresie testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (Dz. U. poz. 281), wykonywanych w trakcie budowy elektrowni jądrowej.

1.2.3.4. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur prowadzenia testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych - wykonywanych w trakcie budowy elektrowni jądrowej.

1.3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego niebędącego obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

1.3.1. Dokumenty wymienione w poz. 1.1.

1.3.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.).

1.3.3. Dokumenty dołączane dodatkowo do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie reaktora badawczego.

1.3.3.1. Program rozruchu obiektu jądrowego w zakresie testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych - wykonywanych w trakcie budowy reaktora badawczego.

1.3.3.2. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur prowadzenia testów przedeksploatacyjnych, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych - wykonywanych w trakcie budowy reaktora badawczego.

2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na rozruchu obiektu jądrowego.

2.1. Raport bezpieczeństwa dla etapu rozruchu obiektu jądrowego (PRB), o zakresie zgodnym z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego, zawierający informacje przedstawione w WRB, uaktualnione, uszczegółowione i uzupełnione na etapie budowy obiektu jądrowego (włączając testy przedeksploatacyjne przeprowadzone w trakcie budowy obiektu jądrowego) - w szczególności opisujący wszelkie odstępstwa lub zmiany w stosunku do rozwiązań istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej wskazanych w WRB, w tym:

1) w zakresie uwarunkowań planowania awaryjnego i działań interwencyjnych - wykazanie wykonalności przeprowadzenia działań interwencyjnych w razie ciężkiej awarii w obiekcie jądrowym dla wykazania wystarczalności szlaków komunikacyjnych i środków transportu oraz innej wymaganej infrastruktury zewnętrznej;

2) w zakresie szczegółowych opisów systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego - opis stanu powykonawczego, z wyszczególnieniem wprowadzonych na etapie budowy zmian w rozwiązaniach projektowych mających istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) w zakresie analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego - zaktualizowany opis i wyniki uwzględniające ewentualne dodatkowo przeprowadzone lub zmodyfikowane analizy bezpieczeństwa w stosunku do analiz zawartych w WRB, w szczególności analizy bezpieczeństwa przeprowadzone w związku z wprowadzonymi na etapie budowy zmianami w rozwiązaniach projektowych obiektu jądrowego mającymi istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub wynikami przeprowadzonych w trakcie budowy obiektu jądrowego testów przedeksploatacyjnych, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych;

4) w zakresie organizacji rozruchu obiektu jądrowego - opisy poszczególnych etapów rozruchu oraz rodzajów i zakresu testów lub pomiarów rozruchowych;

5) w zakresie aspektów eksploatacji obiektu jądrowego:

a) wykazy i opisy procedur związanych z zarządzaniem stosowanych przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu obiektu jądrowego, obejmujące:

- procedury związane z zarządzaniem aspektami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

- procedurę opracowywania, zatwierdzania i wdrażania procedur eksploatacyjnych,

- procedurę wprowadzenia zmian do procedur, o których mowa w tiret pierwszym i drugim,

b) wykazy i charakterystyki zawartości procedur eksploatacyjnych:

- procedur normalnej eksploatacji, wystarczających do zapewnienia pracy obiektu jądrowego w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych,

- awaryjnych procedur eksploatacji, z uzasadnieniem wybranego podejścia - z odniesieniami do stosownych analiz bezpieczeństwa,

c) w przypadku elektrowni jądrowej - dodatkowo wykazy i charakterystyki zawartości wytycznych zarządzania ciężkimi awariami, obejmujące w szczególności określenie kryteriów przejścia od awaryjnych procedur eksploatacyjnych do wytycznych zarządzania ciężkimi awariami;

6) w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego - opis proponowanych limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, z uwzględnieniem w szczególności ewentualnych modyfikacji w związku ze zmianami wprowadzonymi na etapie budowy obiektu jądrowego lub wynikami dodatkowych albo zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa;

7) w zakresie ochrony radiologicznej w obiekcie jądrowym - opis zasad postępowania oraz sposobu wdrożenia w programie ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej zasady optymalizacji narażenia na promieniowanie jonizujące, wykazujący w szczególności, że zasada ta została wdrożona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych;

8) w zakresie przygotowań awaryjnych na etapie rozruchu obiektu jądrowego, w tym objętych zakładowym planem postępowania awaryjnego:

a) opis całokształtu przedsięwzięć przeciwawaryjnych podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, obejmujący w szczególności:

- wskazanie osób kierujących działaniami podejmowanymi w razie awarii,

- zasady identyfikacji, klasyfikacji i ogłaszania stanów awaryjnych,

- sposób oceny początkowej fazy awarii i aktualnego stanu obiektu,

- tryb inicjowania działań przeciwawaryjnych, powiadamiania właściwych organów i służb,

- sposób prowadzenia działań ograniczających awarię,

- zasady podejmowania działań interwencyjnych na terenie obiektu oraz w przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - określonych działań interwencyjnych w strefie planowania awaryjnego,

- system ochrony pracowników obiektu i służb awaryjnych oraz zarządzania pomocą medyczną na terenie obiektu,

- zasady informowania społeczeństwa,

b) wykazanie, że jednostka organizacyjna prowadząca działalność polegającą na rozruchu obiektu jądrowego dysponuje wystarczającymi środkami do:

- wczesnego wykrycia, monitorowania i oceny warunków awaryjnych, w których są potrzebne działania przeciwawaryjne dla ograniczenia skutków awarii, ochrony pracowników obiektu, oraz rekomendowanie właściwym organom odpowiednich zewnętrznych działań interwencyjnych,

- predykcji rodzaju, zasięgu i wielkości uwolnień substancji promieniotwórczych w przypadku wystąpienia awarii,

- szybkiej i ciągłej oceny warunków radiologicznych na terenie obiektu jądrowego i na zewnątrz tego obiektu,

- ciągłej oceny stanu obiektu jądrowego i warunków radiologicznych, aby w razie potrzeby na bieżąco modyfikować prowadzone działania przeciwawaryjne i interwencyjne;

9) w zakresie oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko na etapie rozruchu:

a) procedura prowadzenia i przechowywania rejestrów uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego,

b) procedura udostępniania właściwym organom i społeczeństwu danych o oddziaływaniu radiologicznym obiektu jądrowego na środowisko;

10) informacja o gospodarce odpadami promieniotwórczymi w obiekcie jądrowym na etapie rozruchu.

2.2. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu na etapie budowy obiektu jądrowego wymaganych odbiorów, testów przedeksploatacyjnych i badań systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych - mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz o gotowości obiektu jądrowego do rozruchu.

2.3. Program rozruchu obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 37a ust. 2 ustawy.

2.4. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur rozruchowych obiektu jądrowego oraz następujące procedury rozruchowe:

2.4.1. Procedury rozruchowe w przypadku reaktora badawczego.

2.4.1.1. Procedura lub procedury rozruchu fizycznego reaktora obejmujące testy załadunku paliwa i podkrytyczności, początkowe testy krytyczności i pracy na niskiej mocy.

2.4.1.2. Odpowiednie procedury rozruchowe, o których mowa w § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.4.2. Procedury rozruchowe w przypadku elektrowni jądrowej.

2.4.2.1. Procedury, o których mowa w poz. 2.4.1.

2.4.2.2. Procedura przeprowadzenia testu mocy bloku energetycznego.

2.5. Specyfikacje techniczne obiektu jądrowego, obejmujące w szczególności zaktualizowane w stosunku do WRB propozycje limitów i warunków eksploatacyjnych.

2.6. W przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - plan i program pierwszego załadunku paliwa jądrowego, o którym mowa w § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, oraz obliczeniowe charakterystyki neutronowo-fizyczne i cieplno-przepływowe reaktora dla pierwszej kampanii paliwowej.

2.7. Wykaz i charakterystyka zawartości następujących procedur eksploatacyjnych obiektu jądrowego:

1) procedury normalnej eksploatacji;

2) procedury awaryjne;

3) wybrane procedury eksploatacyjne obiektu jądrowego dotyczące eksploatacji systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia mających istotny wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, a w przypadku elektrowni jądrowej - procedura uruchamiania i odstawiania jądrowego bloku energetycznego z lub do odpowiednich stanów ruchowych;

4) w przypadku elektrowni jądrowej - wytyczne zarządzania ciężkimi awariami.

2.8. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji powykonawczej obiektu jądrowego.

2.9. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, o których mowa w § 27 pkt 1 lit. a-m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych - przeprowadzonych w trakcie budowy obiektu jądrowego.

2.10. Oświadczenie wnioskodawcy, że wnioskodawca i inni uczestnicy rozruchu obiektu jądrowego wykonujący czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zatrudniają odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapów rozruchu i eksploatacji tego obiektu, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników, którzy mają wykonywać czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.11. Krótkookresowy plan szkoleniowy pracowników oraz długookresowy plan szkolenia pracowników, o których mowa w art. 11b ustawy.

2.12. W przypadku elektrowni jądrowej - propozycja terminów szkoleń okresowych pracowników, zaktualizowany plan rekrutacji oraz opis programów szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego pracowników przewidzianych na stanowiska w elektrowni jądrowej, na których na etapach jej rozruchu i eksploatacji są wykonywane czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności z wykazaniem ich zgodności z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.

2.13. Wskazanie uchwały sejmiku województwa o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania, o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

2.14. Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2.15. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jądrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

2.16. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 36k ustawy, dla etapu rozruchu obiektu jądrowego, obejmujący działania wszystkich uczestników rozruchu obiektu jądrowego wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz wskazująca, że system zarządzania promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej wnioskodawcy oraz u dostawców i wykonawców uczestniczących w rozruchu, zawierająca w szczególności:

1) opis struktury zarządzania, z przedstawieniem elementów zintegrowanego systemu zarządzania dotyczących skutecznego nadzoru kierownictwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na etapie rozruchu obiektu jądrowego, w szczególności - zadań i współzależności między jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za projektowanie, dostawy wyposażenia, wykonawstwo prac budowlano-montażowych oraz prowadzenie rozruchu;

2) opis wymagań dotyczących zapewniania wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rozruchu;

3) opis strategii mającej na celu rozwinięcie, utrzymanie i umacnianie kultury bezpieczeństwa;

4) opis programu zapewnienia jakości rozruchu, obejmujący co najmniej:

a) opis procesu opracowywania i zatwierdzania procedur: prowadzenia testów i badań rozruchowych, kontroli prowadzenia tych testów i badań oraz oceny i zatwierdzania ich wyników,

b) opis sposobu postępowania, gdy wyniki testów lub badań nie odpowiadają w pełni wymaganiom projektowym,

c) proponowane audyty i przeglądy w celu zapewnienia, że polityka bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej jest skutecznie wdrażana oraz że są wyciągane wnioski wypływające z doświadczenia danej jednostki organizacyjnej oraz z doświadczenia innych jednostek organizacyjnych w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) program bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, zawierający co najmniej opisy:

a) źródeł stałych, ciekłych i gazowych odpadów promieniotwórczych, wraz z danymi dotyczącymi tempa wytwarzania i ilości zakumulowanych odpadów,

b) środków kontroli i ograniczania ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w obiekcie jądrowym, w tym sposobów klasyfikacji, ewidencjonowania i segregacji odpadów,

c) charakterystyk odpadów promieniotwórczych o różnym stanie agregacji i poziomach aktywności,

d) metod i środków technicznych do przetwarzania, kondycjonowania, przemieszczania i przechowywania odpadów promieniotwórczych.

2.17. Program ochrony radiologicznej i procedury ochrony radiologicznej, spełniające wymagania określone w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.18. Opis zasad i sposobu prowadzenia monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska oraz program monitoringu radiologicznego środowiska w otoczeniu obiektu jądrowego, o których mowa w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.19. Informacja o poziomie stężeń izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, powietrzu atmosferycznym i wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produktach żywnościowych i organizmach żywych oraz rozkładach mocy dawek promieniowania jonizującego tła beta i gamma w obszarze lokalizacji obiektu jądrowego, aktualna na dzień składania wniosku.

2.20. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

2.21. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

2.22. Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych w obiekcie jądrowym.

2.23. Zaktualizowany w stosunku do etapu budowy obiektu jądrowego program likwidacji obiektu jądrowego.

2.24. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

2.25. Opinia Komisji Europejskiej wydana na podstawie art. 37 Traktatu Euratom.

2.26. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi podczas rozruchu obiektu jądrowego.

2.27. Program regulacji oraz kontroli reżimu wodno-chemicznego i radiochemicznego systemów i elementów wyposażenia obiektu, o którym mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.28. Program ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.29. Plan działań ratowniczo-gaśniczych, o którym mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.30. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające wdrożenie procedur, o których mowa w § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.31. Opis organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania zakładowej straży pożarnej, wraz z przedstawieniem danych o odpowiedniej liczbie pracowników i niezbędnym wyposażeniu.

2.32. Procedury określające obowiązki i działania pracowników obiektu jądrowego w przypadku pożaru powstałego w toku rozruchu, o których mowa w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.33. Decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych i innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

2.34. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na rozruchu elektrowni jądrowej - dodatkowo dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2.35. Wykaz wybranych przez wnioskodawcę do dnia złożenia wniosku wykonawców i dostawców urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, oraz wykonawców prac prowadzonych przy rozruchu obiektu, w szczególności w odniesieniu do tych urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego istotnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ich bezpieczne funkcjonowanie, wraz z informacją o zamówieniach, jakie zostały lub mają zostać udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

2.36. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

2.37. Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.38. Pozwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1. Raport bezpieczeństwa dla etapu eksploatacji obiektu jądrowego (ERB).

3.1.1. ERB dla obiektu jądrowego innego niż reaktor badawczy, zawierający informacje przedstawione w PRB uaktualnione o informacje i oceny bezpieczeństwa z etapu rozruchu obiektu jądrowego oraz opisy aspektów eksploatacji obiektu mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym:

3.1.1.1. Informacje w zakresie szczegółowych opisów systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, obejmujące zaktualizowany opis stanu powykonawczego, z wyszczególnieniem ewentualnych wprowadzonych na etapie rozruchu zmian mających istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

3.1.1.2. Informacje w zakresie analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego, obejmujące zaktualizowany opis z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych lub zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa w stosunku do analiz zawartych w PRB, w szczególności w związku ze zmianami wprowadzonymi na etapie rozruchu obiektu jądrowego mającymi istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

3.1.1.3. Informacje w zakresie wyników rozruchu obiektu jądrowego, obejmujące opis wyników rozruchu mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wyników testów i pomiarów oraz weryfikacji limitów i warunków eksploatacyjnych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4. Informacje w zakresie aspektów eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1.1.4.1. Opisy procedur związanych z zarządzaniem stosowanych przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego, obejmujące:

1) wykaz procedur związanych z zarządzaniem, ze zwięzłym opisem ich przeznaczenia i zawartości;

2) procedury związane z zarządzaniem aspektami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) procedurę opracowywania, zatwierdzania i wdrażania procedur eksploatacyjnych;

4) procedurę wprowadzania zmian do procedur, o których mowa w ppkt 1-3;

5) procedurę tworzenia, przyjmowania, klasyfikowania, kontroli, przechowywania, udostępniania, aktualizacji, modyfikacji oraz usuwania dokumentów i raportów eksploatacyjnych - w szczególności wymienionych w § 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4.2. Wykazy i opisy zawartości procedur eksploatacyjnych zweryfikowanych na etapie rozruchu.

3.1.1.4.2.1. Wykazy i opisy zawartości procedur normalnej eksploatacji, wystarczających do zapewnienia pracy obiektu jądrowego w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych.

3.1.1.4.2.2. Wykazy i opisy zawartości awaryjnych procedur eksploatacji, z uzasadnieniem wybranego podejścia (z odniesieniami w odpowiednich miejscach do stosownych analiz bezpieczeństwa).

3.1.1.4.3. W przypadku elektrowni jądrowej - zaktualizowane wytyczne zarządzania ciężkimi awariami, w szczególności obejmujące:

1) określenie kryteriów przejścia od awaryjnych procedur eksploatacyjnych do wytycznych zarządzania ciężkimi awariami;

2) wykaz i opis wytycznych zarządzania ciężkimi awariami.

3.1.1.4.4. Opis przedsięwzięć organizacyjno-technicznych stosowanych w czasie okresowych postojów obiektu jądrowego, zwłaszcza na konserwację lub remont, a w przypadku elektrowni jądrowej - także na przeładunek paliwa jądrowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tych okresach, z uwzględnieniem wymagań określonych w szczególności w § 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4.5. Opisy dotyczące utrzymania i remontów, nadzoru i kontroli stanu technicznego oraz testów i badań systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej na etapie eksploatacji, obejmujące:

1) wykaz systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, wymagających monitorowania ich stanu technicznego;

2) opis metod identyfikacji, planowania, prowadzenia, kontrolowania i oceny czynności utrzymania (profilaktyki remontowej) i remontów, nadzoru i kontroli stanu technicznego, oraz testów i badań mających wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo jądrowe;

3) opis zawartości programu nadzoru stanu technicznego systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej;

4) uzasadnienie odpowiedniości zakresu kontroli stanu technicznego systemów, konstrukcji i wyposażenia elektrowni jądrowej w czasie użytkowania, z uwzględnieniem kontroli integralności pierwotnych i wtórnych obiegów chłodzenia;

5) wyspecyfikowanie testów i badań, których prowadzenie mogłoby niekorzystnie wpływać na funkcje bezpieczeństwa obiektu jądrowego, z określeniem harmonogramu ich wykonywania oraz sposobu zapewnienia, że takie testy lub badania są rozpoczynane i prowadzone w dopuszczalnym czasie, oraz opis metod oceny takich testów i badań.

3.1.1.4.6. Zaktualizowana w stosunku do PRB informacja na temat strategii zarządzania starzeniem obiektu jądrowego.

3.1.1.4.7. Opis identyfikacji, planowania, wykonywania, kontroli, oceny i dokumentowania wszelkich modernizacji lub modyfikacji obiektu jądrowego wprowadzanych w okresie jego użytkowania.

3.1.1.4.8. Opis zawartości programu zarządzania czynnikami ludzkimi mającymi wpływ na eksploatację obiektu jądrowego.

3.1.1.4.9. Opis zawartości programu wykorzystania doświadczeń eksploatacyjnych z eksploatacji własnego obiektu jądrowego oraz innych podobnych obiektów jądrowych - z uwzględnieniem wymagań określonych w szczególności w § 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.5. W zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego - propozycja aktualizacji limitów i warunków eksploatacyjnych elektrowni jądrowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, z uwzględnieniem w szczególności ewentualnych modyfikacji w związku z wynikami rozruchu lub wynikami dodatkowych albo zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa, o których mowa w poz. 3.1.1.2.

3.1.1.6. W zakresie ochrony radiologicznej w obiekcie jądrowym - opis zasad postępowania oraz sposobu wdrożenia przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego zasady optymalizacji narażenia na promieniowanie jonizujące, wykazujący w szczególności, że zasada ta została wdrożona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.7. Opisy w zakresie przygotowań na etapie eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1.1.7.1. Opis całokształtu przedsięwzięć przeciwawaryjnych podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, obejmujący co najmniej:

1) wskazanie osób kierujących działaniami podejmowanymi w przypadku wystąpienia awarii;

2) identyfikację, klasyfikację i ogłaszanie stanów awaryjnych;

3) ocenę początkowej fazy awarii i aktualnego stanu obiektu;

4) inicjowanie działań przeciwawaryjnych, powiadamianie odpowiednich organów i służb;

5) prowadzenie działań ograniczających awarię;

6) podejmowanie działań interwencyjnych na terenie obiektu oraz - w przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - określonych działań interwencyjnych w strefie planowania awaryjnego;

7) ochronę pracowników obiektu i służb awaryjnych oraz zarządzanie pomocą medyczną na terenie obiektu;

8) informowanie społeczeństwa.

3.1.1.7.2. Opis wykazujący, że jednostka organizacyjna prowadząca działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego dysponuje wystarczającymi środkami do:

1) wczesnego wykrycia, monitorowania i oceny warunków awaryjnych, w których są potrzebne działania przeciwawaryjne w celu ograniczenia skutków awarii, ochrony pracowników obiektu oraz rekomendowanie właściwym organom odpowiednich zewnętrznych działań interwencyjnych;

2) predykcji rodzaju, zasięgu i wielkości uwolnień substancji promieniotwórczych w razie wystąpienia awarii;

3) odpowiednio szybkiej i ciągłej oceny warunków radiologicznych na terenie i na zewnątrz obiektu;

4) ciągłej oceny stanu obiektu jądrowego i warunków radiologicznych, aby w razie potrzeby na bieżąco modyfikować prowadzone działania przeciwawaryjne i interwencyjne.

3.1.1.8. Procedury w zakresie oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko na etapie eksploatacji.

3.1.1.8.1. Procedura prowadzenia i przechowywania rejestrów uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego, o których mowa w art. 52 ustawy.

3.1.1.8.2. Procedura udostępniania odpowiednich danych o oddziaływaniu radiologicznym obiektu jądrowego na środowisko właściwym organom i społeczeństwu.

3.1.1.8.3. Procedura udostępniania właściwym organom i społeczeństwu odpowiednich danych o oddziaływaniu nieradiologicznym obiektu jądrowego na środowisko.

3.1.1.9. Informacje w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi w obiekcie jądrowym na etapie eksploatacji.

3.1.1.9.1. Program bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, zawierający co najmniej opisy:

1) źródeł stałych, ciekłych i gazowych odpadów promieniotwórczych, wraz z danymi dotyczącymi tempa wytwarzania i ilości zakumulowanych odpadów;

2) charakterystyk odpadów promieniotwórczych o różnym stanie agregacji i poziomach aktywności;

3) metod i środków technicznych stosowanych przy przetwarzaniu, przemieszczaniu i przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

3.1.1.9.2. Opis środków kontroli i ograniczania ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w obiekcie jądrowym, w tym sposobów klasyfikacji, ewidencjonowania i segregacji odpadów.

3.1.1.9.3. Opis metod i środków technicznych dla przetwarzania, kondycjonowania, przemieszczania, przechowywania i ekspedycji odpadów promieniotwórczych.

3.1.1.9.4. Strategia postępowania z wypalonym paliwem jądrowym z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, obejmująca w szczególności jego czasowe przechowywanie na terenie obiektu jądrowego oraz - zależnie od wybranej opcji - docelowe składowanie wypalonego paliwa lub wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych z jego przerobu.

3.1.1.10. Inne informacje i opisy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej.

3.1.2. ERB dla reaktora badawczego.

3.1.2.1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka reaktora.

3.1.2.1.1. Ogólny opis reaktora badawczego.

3.1.2.1.2. Historia technologiczna reaktora.

3.1.2.1.3. Porównanie z innymi reaktorami badawczymi eksploatowanymi na świecie.

3.1.2.1.4. Cechy bezpieczeństwa reaktora badawczego, którego dotyczy wniosek.

3.1.2.1.5. Program użytkowy eksploatacji reaktora badawczego.

3.1.2.2. Opis ogólnych zasad bezpieczeństwa i kryteriów projektowych reaktora badawczego.

3.1.2.2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa i podstawowe rozwiązania projektowe.

3.1.2.2.2. Klasyfikacja systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia reaktora badawczego.

3.1.2.2.3. Opis zdarzeń zewnętrznych.

3.1.2.2.4. Rozwiązania projektowe ochrony przeciwpożarowej.

3.1.2.2.5. Kwalifikacja systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia reaktora badawczego.

3.1.2.3. Dane demograficzne i środowiskowe istotne dla eksploatacji reaktora.

3.1.2.3.1. Ogólna charakterystyka lokalizacji reaktora badawczego.

3.1.2.3.2. Zdarzenia zewnętrzne.

3.1.2.3.3. Geologia i sejsmologia.

3.1.2.3.4. Meteorologia.

3.1.2.3.5. Hydrologia.

3.1.2.3.6. Demografia.

3.1.2.3.7. Środowisko naturalne oraz użytkowanie terenu i wody.

3.1.2.3.8. Dyspersja atmosferyczna materiałów promieniotwórczych.

3.1.2.3.9. Dyspersja materiałów promieniotwórczych przez powierzchnię wody i wody podziemne.

3.1.2.3.10. Uwarunkowania planowania awaryjnego i działań interwencyjnych związanych z lokalizacją obiektu.

3.1.2.3.11. Opis zasad monitorowania parametrów związanych z lokalizacją obiektu.

3.1.2.4. Informacje charakteryzujące konstrukcje i systemy reaktora badawczego.

3.1.2.4.1. Budynek reaktora.

3.1.2.4.2. Obiekty pomocnicze.

3.1.2.4.3. Układy wentylacji technologicznej.

3.1.2.5. Informacje dotyczące konstrukcji reaktora badawczego i jego charakterystyk.

3.1.2.5.1. Rdzeń reaktora.

3.1.2.5.2. Charakterystyka neutronowa.

3.1.2.5.3. Charakterystyka reaktywnościowa.

3.1.2.5.4. Charakterystyka cieplno-przepływowa.

3.1.2.5.5. Materiały konstrukcyjne reaktora.

3.1.2.6. Informacje charakteryzujące obieg chłodzenia reaktora i systemy z nim związane.

3.1.2.6.1. Pierwotne obiegi chłodzenia.

3.1.2.6.2. Systemy pomocnicze obiegów pierwotnych.

3.1.2.6.3. Wtórny obieg chłodzenia.

3.1.2.6.4. Systemy pomocnicze obiegu wtórnego.

3.1.2.6.5. System chłodzenia moderatora.

3.1.2.6.6. System awaryjnego chłodzenia reaktora.

3.1.2.7. Informacje charakteryzujące systemy bezpieczeństwa reaktora badawczego.

3.1.2.8. Informacje charakteryzujące systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej.

3.1.2.8.1. Aparatura systemu zabezpieczeń.

3.1.2.8.2. System sterowania reaktorem.

3.1.2.8.3. Aparatura systemu kontroli technologicznej.

3.1.2.8.4. Inne istotne układy systemów sterowania i kontroli.

3.1.2.8.5. Sterownia.

3.1.2.9. Informacje charakteryzujące system zasilania energią elektryczną.

3.1.2.9.1. Powiązanie reaktora z krajowym systemem elektroenergetycznym.

3.1.2.9.2. Zasilanie podstawowe.

3.1.2.9.3. Zasilanie awaryjne.

3.1.2.9.4. Okablowanie i trasy kablowe.

3.1.2.10. Informacje charakteryzujące systemy i urządzenia pomocnicze reaktora badawczego.

3.1.2.10.1. Magazynowanie i transport paliwa jądrowego.

3.1.2.10.2. Instalacje wodne.

3.1.2.10.3. Pomocnicze systemy technologiczne.

3.1.2.10.4. Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

3.1.2.10.5. Systemy ochrony przeciwpożarowej.

3.1.2.10.6. Inne systemy pomocnicze.

3.1.2.11. Informacje charakteryzujące urządzenia i oprzyrządowanie eksperymentalne reaktora.

3.1.2.12. Informacje charakteryzujące ochronę radiologiczną w reaktorze badawczym.

3.1.2.12.1. Program ochrony radiologicznej.

3.1.2.12.2. Źródła zagrożenia w obiekcie reaktora w czasie normalnej eksploatacji.

3.1.2.12.3. Zasady ochrony radiologicznej obowiązujące w reaktorze badawczym.

3.1.2.12.4. Kontrola narażenia okolicy reaktora w czasie normalnej eksploatacji.

3.1.2.13. Informacje charakteryzujące gospodarkę odpadami promieniotwórczymi.

3.1.2.13.1. Prognoza dotycząca generowania odpadów promieniotwórczych w podziale na kategorie.

3.1.2.13.2. Źródła i charakterystyka odpadów promieniotwórczych w reaktorze.

3.1.2.13.3. Ruch odpadów promieniotwórczych w budynku reaktora.

3.1.2.13.4. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych.

3.1.2.13.5. System kontroli odpadów w reaktorze.

3.1.2.14. Informacje dotyczące zasad eksploatacji reaktora badawczego.

3.1.2.14.1. Struktura organizacyjna.

3.1.2.14.2. Szkolenia i licencjonowanie pracowników.

3.1.2.14.3. Procedury i instrukcje eksploatacyjne.

3.1.2.14.4. Remonty, przeglądy okresowe i kontrole.

3.1.2.14.5. Dokumentacja eksploatacyjna.

3.1.2.14.6. Wykorzystanie doświadczeń eksploatacyjnych.

3.1.2.14.7. Ochrona fizyczna.

3.1.2.15. Informacje charakteryzujące zintegrowany system zarządzania.

3.1.2.16. Informacje dotyczące analizy bezpieczeństwa reaktora badawczego.

3.1.2.16.1. Charakterystyka reaktora.

3.1.2.16.2. Wybrane postulowane zdarzenia inicjujące.

3.1.2.16.3. Analiza postulowanych zdarzeń inicjujących.

3.1.2.16.4. Podsumowanie i wnioski.

3.1.2.17. Proponowane limity i warunki eksploatacyjne.

3.1.2.17.1. Limity bezpieczeństwa.

3.1.2.17.2. Progi zabezpieczeń.

3.1.2.17.3. Ograniczenia eksploatacyjne.

3.1.2.17.4. Wymagania przeglądów, kontroli i testów.

3.1.2.17.5. Wymagania administracyjne.

3.1.2.18. Informacje dotyczące przyszłej likwidacji reaktora.

3.1.2.19. Planowanie awaryjne.

3.1.2.19.1. Ocena zagrożenia - analiza skutków zdarzeń radiacyjnych powstałych w wyniku zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych.

3.1.2.19.2. Plan postępowania awaryjnego.

3.1.2.19.3. Procedury awaryjne.

3.1.2.19.4. Sprzęt awaryjny.

3.1.2.19.5. Kontrola narażenia w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.19.6. Program szkoleń i ćwiczeń z zakresu reagowania na zdarzenia radiacyjne.

3.1.2.19.7. Organizacja monitoringu radiologicznego w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.19.8. Zasady organizacji pomocy medycznej w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.20. Dokumenty wymienione w poz. 3.1.1.4.-3.1.1.9., a w odniesieniu do reaktora badawczego, który nie był dotąd eksploatowany - także dokumenty wymienione w poz. 3.1.1.1.-3.1.1.3.

3.2. Raport ze zaktualizowanych probabilistycznych analiz bezpieczeństwa poziomu 1 i 2, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na etapach budowy i rozruchu obiektu jądrowego.

3.3. Raport z rozruchu obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 37b ust. 2 ustawy.

3.4. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu wymaganych testów rozruchowych systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, pozytywnych wynikach tych testów rozruchowych - w szczególności z punktu widzenia spełnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - oraz o gotowości obiektu do eksploatacji.

3.5. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia on odpowiednią liczbę pracowników posiadających kwalifikacje wymagane od nich na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników, którzy mają wykonywać czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

3.6. Wykaz dokumentacji rozruchowej obiektu jądrowego, który w przypadku elektrowni jądrowej obejmuje co najmniej wyniki testów, o których mowa w § 27 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.7. Dokumenty wymienione w poz. 2.5., 2.7., 2.10.-2.12., 2.17.-2.23., 2.28.-2.33. i 2.35., zaktualizowane w szczególności w oparciu o wyniki rozruchu obiektu jądrowego, a jeżeli nie wszystkie zostały zaktualizowane - dodatkowo oświadczenie wnioskodawcy zawierające wykaz dokumentów, które nie zostały zaktualizowane.

3.8. W przypadku elektrowni jądrowej - dodatkowo program eksploatacji obejmujący plan wytwarzania energii elektrycznej oraz plan remontów w okresie co najmniej 10 lat.

3.9. W przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - dodatkowo opis planowanej strategii prowadzenia gospodarki paliwem jądrowym w rdzeniu reaktora.

3.10. Program utrzymania i remontów, badań, nadzoru i kontroli systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, oraz procedury związane z tym programem, obejmujące co najmniej procedury dotyczące reaktora, urządzeń obiegu chłodzenia reaktora i systemów bezpieczeństwa.

3.11. Procedury, o których mowa w § 45 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.12. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji elektrowni jądrowej - dodatkowo dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy.

3.13. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, o której mowa w art. 36k ustawy, obejmująca jednostkę organizacyjną wnioskodawcy oraz jednostki dostawców towarów i usług na potrzeby eksploatacji mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, priorytet bezpieczeństwa jądrowego przez zapewnienie podejmowania wszystkich decyzji po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i zabezpieczenia materiałów jądrowych oraz wskazująca, że system zarządzania promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej wnioskodawcy i w jednostkach dostawców towarów i usług.

3.13.1. Opis struktury zarządzania, z przedstawieniem i uzasadnieniem osiągnięcia skutecznego nadzoru kierownictwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, obejmujący w szczególności opisy zadań i współzależności między jednostkami, o których mowa w poz. 3.13.

3.13.2. Opis wymagań dotyczących zapewniania wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na potrzeby prowadzenia eksploatacji oraz wymagań dotyczących dostarczania towarów i usług na potrzeby eksploatacji o wymaganej jakości.

3.13.3. Opis strategii mającej na celu rozwinięcie, utrzymanie i umacnianie kultury bezpieczeństwa.

3.13.4. Opis programu zapewnienia jakości eksploatacji, obejmującego działania wszystkich dostawców i wykonawców usług i towarów na potrzeby eksploatacji.

3.13.5. Inne elementy dokumentacji opisującej zintegrowany system zarządzania.

3.14. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

3.15. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

3.16. Procedury określające obowiązki i działania pracowników obiektu jądrowego w przypadku pożaru powstałego w toku eksploatacji, o których mowa w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.17. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi podczas eksploatacji obiektu jądrowego.

3.18. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

4. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na likwidacji obiektu jądrowego.

4.1. Zaktualizowany program likwidacji obiektu jądrowego, obejmujący co najmniej:

1) opis obiektu jądrowego zawierający jego systemy technologiczne oraz elementy konstrukcji i wyposażenia w stanie przed jego wyłączeniem z eksploatacji;

2) historię eksploatacji obiektu jądrowego, powody jego wyłączenia z użytkowania oraz planowane wykorzystanie obiektu i jego terenu podczas i po likwidacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w jego otoczeniu podczas eksploatacji, oraz przewidywanego wpływu prac likwidacyjnych na otoczenie;

3) opis proponowanych prac likwidacyjnych wraz z ich harmonogramem czasowym oraz planowaną datę rozpoczęcia prac likwidacyjnych;

4) uzasadnienie wyboru przyjętej strategii likwidacji, proponowanych metod oraz zakresu prac, jak również procedur technologicznych ich przeprowadzenia, z uwzględnieniem ich dostępności i sprawdzenia w praktyce, oraz celów likwidacji wraz z opisem kryteriów radiologicznych, które mają być brane pod uwagę w trakcie likwidacji obiektu jądrowego;

5) opis zasad i sposobu prowadzenia monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska oraz program monitoringu radiologicznego środowiska w otoczeniu obiektu jądrowego;

6) opis doświadczenia, zasobów i struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej występującej z wnioskiem o zezwolenie na likwidację, ze wskazaniem zakresów odpowiedzialności oraz opisem technicznych kwalifikacji pracowników;

7) ocenę dostępności wymaganych specjalnych usług, wsparcia technicznego i technologii, w szczególności w zakresie technologii dekontaminacji oraz demontażu i cięcia, w tym zdalnie sterowanych urządzeń do bezpiecznego wykonania prac;

8) opis programu zapewnienia jakości dla etapu likwidacji obiektu;

9) ocenę ilości, rodzaju i miejsc znajdowania się w obiekcie substancji promieniotwórczych oraz niebezpiecznych substancji niepromieniotwórczych, przez określenie odpowiednio ich aktywności, toksyczności, masy, objętości i postaci fizycznej i chemicznej, łącznie z opisem metod obliczeniowych i pomiarów użytych do określenia ilości każdej z tych substancji;

10) określenie rodzajów i ilości odpadów promieniotwórczych, jakie powstaną w trakcie likwidacji, oraz opis postępowania z odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem ich usuwania, w szczególności łącznie z następującymi elementami:

a) określenie i charakterystyka źródeł, rodzajów i objętości odpadów, w tym odpadów promieniotwórczych,

b) kryteria segregacji materiałów,

c) proponowane metody przetwarzania, kondycjonowania, transportu, składowania i usuwania odpadów,

d) możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów,

e) przewidywane uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych oraz niebezpiecznych substancji niepromieniotwórczych;

11) plan postępowania z napromieniowanym paliwem jądrowym i innymi materiałami jądrowymi;

12) opis przygotowania na wypadek awarii radiacyjnej, z analizą możliwych nadzwyczajnych zdarzeń i zagrożeń radiologicznych;

13) opis programu monitorowania oraz sprzętu i metod, które zostaną zastosowane do sprawdzenia, czy teren obiektu jądrowego spełnia kryteria zwolnienia do nieograniczonego dostępu;

14) szczegóły dotyczące oszacowania kosztów likwidacji, włącznie z zagospodarowaniem odpadów, a w przypadku elektrowni jądrowej - także środków finansowych zgromadzonych na funduszu likwidacyjnym wymaganym dla pokrycia kosztów likwidacji.

4.2. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o której mowa w art. 36k ustawy, na etapie likwidacji obiektu jądrowego, wykazująca priorytet bezpieczeństwa jądrowego przez zapewnienie podejmowania wszystkich decyzji po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i zabezpieczenia materiałów jądrowych oraz wskazująca, że system zarządzania promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej; w szczególności dokumentacja zawiera program zarządzania likwidacją, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego (Dz. U. poz. 270).

4.3. Raport bezpieczeństwa dla etapu likwidacji obiektu jądrowego zawierający w szczególności oceny bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w odniesieniu do poszczególnych etapów likwidacji obiektu jądrowego, obejmujące narażenie radiologiczne i inne zagrożenia dla zdrowia pracowników, osób z ogółu ludności i środowiska, wraz z opisem proponowanych do zastosowania procedur ochrony radiologicznej podczas prowadzenia prac likwidacyjnych.

4.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4.5. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

4.6. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

4.7. Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych w obiekcie jądrowym.

4.8. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapu likwidacji obiektu jądrowego, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

4.9. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 37 Traktatu Euratom.

4.10. Procedury likwidacyjne, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego.

4.11. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

4.12. Wykaz wybranych do momentu składania wniosku przez wnioskodawcę wykonawców i dostawców urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz wykonawców prac prowadzonych przy likwidacji obiektu jądrowego, w szczególności w zakresie urządzeń technicznych i urządzeń i prac istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, wraz z informacją o zamówieniach, jakie mają być udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

4.13. Zaktualizowany krótkookresowy plan szkoleniowy pracowników oraz długookresowy plan szkolenia wstępnego i okresowego pracowników, o których mowa w art. 11b ustawy.

4.14. Program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

4.15. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

4.16. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na likwidacji elektrowni jądrowej.

4.16.1. Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy.

4.16.2. W przypadku elektrowni jądrowej - zaktualizowany plan rekrutacji pracowników przewidzianych na stanowiska w elektrowni jądrowej, na których na etapie jej likwidacji są wykonywane czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie składowiska odpadów promieniotwórczych.

1.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający nieruchomość przeznaczoną pod składowisko odpadów promieniotwórczych.

1.2. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 37 Traktatu Euratom.

1.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1.4. Wskazanie rodzajów odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane w składowisku odpadów, wraz z podaniem kryteriów ich akceptacji do składowania.

1.5. Raport bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 53d ust. 2 ustawy.

1.6. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

1.7. Projekt składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 55e ustawy.

1.8. Program zamknięcia składowiska, o którym mowa w art. 55j ustawy.

1.9. Plan postępowania w przypadku stwierdzenia migracji radionuklidów wskazującego, że cele związane z ochroną radiologiczną mogą nie być spełnione.

1.10. Opis oznakowania terenu składowiska i granic poszczególnych obiektów składowiska oraz trzech stałych kontrolnych punktów odniesienia do krajowej sieci geodezyjnej.

1.11. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia on odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla etapu budowy składowiska odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

1.12. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu składowiska.

2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

2.1. Zaktualizowany raport bezpieczeństwa wraz z opisem zmian wprowadzonych do tego raportu w porównaniu z raportem dołączonym do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.

2.2. Program uruchomienia składowiska.

2.3. Procedury i instrukcje eksploatacji składowiska zawierające podstawowe metody i procedury eksploatacji urządzeń i systemów mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną.

2.4. Proponowane warunki i ograniczenia eksploatacyjne.

2.5. Oświadczenie wnioskodawcy składowiska o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób oraz badań urządzeń i systemów technologicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną, oraz o gotowości składowiska do eksploatacji.

2.6. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia on odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla etapu eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.7. Wskazanie rodzajów odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane w składowisku odpadów, wraz z podaniem kryteriów ich akceptacji do składowania.

2.8. Opis zasad organizacji prac remontowych.

2.9. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu dokumentacji powykonawczej dla urządzeń, systemów i konstrukcji budowlanych.

2.10. Opis zasad i procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia składowiska.

2.11. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu składowiska.

2.12. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej.

2.13. Pozwolenie na użytkowanie składowiska, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2.14. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki program zamknięcia składowiska.

3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych.

3.1. Uzasadnienie zamknięcia składowiska.

3.2. Wykaz odpadów promieniotwórczych znajdujących się w składowisku (rodzaj, objętość, aktywność).

3.3. Zaktualizowany raport bezpieczeństwa.

3.4. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki program zamknięcia składowiska.

3.5. Analiza narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników uczestniczących w pracach mających na celu zamknięcie składowiska.

3.6. Plany postępowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych podczas prowadzenia działań mających na celu zamknięcie składowiska.

3.7. Ocena narażenia osób zamieszkałych w sąsiedztwie składowiska wykonana dla okresu zależnego od rodzaju składowanych odpadów.

3.8. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja hydrogeologiczna dla zamknięcia składowiska.

3.9. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej.

3.10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291);

2) dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. WE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694);

3) dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).