Dokumenty stosowane w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. - Dz.U.2002.1.12 - OpenLEX

Dokumenty stosowane w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.1.12

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i wzory dokumentów stosowanych w pracach planistycznych,
2)
zakres i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W pracach planistycznych stosuje się następujące dokumenty:
1)
związane z podjęciem prac planistycznych,
2)
sporządzane w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3)
sporządzane w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentami związanymi z podjęciem prac planistycznych są:
1)
wykaz decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących zagospodarowania terenu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wykaz uchwał podjętych przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
wykaz obszarów, dla których zgodnie z art. 13 ustawy wynika obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6)
kopia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na którą nanosi się:
a)
zasięg obszarowy decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2,
b)
granice obszaru określonego w umowie, o której mowa w pkt 3,
c)
granice obszaru określonego w wykazie, o którym mowa w pkt 4,
d)
granice obszarów, o których mowa w pkt 5,
7)
ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy,
8)
analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.
Dokumentami sporządzanymi w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są:
1)
uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2)
wykaz opinii dotyczących projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dokumentami sporządzanymi w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są:
1)
uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2)
wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożonych po ogłoszeniu w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu, których wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
3)
wykaz uzgodnień i opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,
4)
wykaz protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,
5)
wykaz zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,
6)
wykaz zawierający:
a)
obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór stanowią załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia,
b)
zawiadomienie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia,
c)
ogłoszenie o terminie sesji rady gminy w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych protestów i zarzutów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia,
d)
ogłoszenie o terminie sesji rady gminy w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,
7)
rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przed podjęciem prac planistycznych oraz w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być sporządzane branżowe inwentaryzacje, studia i analizy.
1. 
Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się na mapie spełniającej następujące warunki:
1)
poświadczonej za zgodność z oryginałem przechowywanym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
2)
której treść zawiera dane sytuacyjno-wysokościowe oraz granice władania gruntami; w przypadku braku mapy łączącej te dane, dopuszcza się sporządzenie rysunku planu na mapie o niepełnej treści, z wykorzystaniem dodatkowych map zawierających pozostałe dane,
3)
której skala odpowiada przedmiotowi i szczegółowości ustaleń projektu planu.
2. 
Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się w technice zapewniającej możliwość publikacji w dzienniku urzędowym oraz sporządzanie jego kopii.
3. 
Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszcza się objaśnienia oznaczeń i symboli literowych i cyfrowych użytych stosownie do przedmiotu planu.
4. 
W ustaleniach planu stanowiących treść uchwały rady gminy stosuje się odpowiednio symbole jak w rysunku planu.
5. 
W czarno-białej wersji rysunku planu ujmuje się wszystkie oznaczenia literowe, cyfrowe i graficzne, umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu z ustaleniami, o których mowa w ust. 4. Oznaczenia barwne na kopiach rysunku planu mają wyłącznie na celu uczytelnienie rysunku planu i nie wnoszą do niego dodatkowych informacji.
1. 
Przy składaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu są wymagane następujące dokumenty:
1)
dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo w przypadku jej braku - kopia mapy ewidencyjnej zawierającej treść, o której mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,
2)
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie z przepisami ochrony środowiska, wraz z kopią postanowienia ustalającego jego zakres, jeżeli zostało ono wydane.
2. 
W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wykonuje się następujące dokumenty:
1)
załącznik graficzny do decyzji, sporządzony na kopii mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określający elementy zawarte w art. 42 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy,
2)
protokół rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR
Lp.Nr i data decyzji wydanej przezRozstrzygnięcie decyzjiOznaczenie nieruchomości,Termin ważnościUwagi
organ gminyinny organ której dotyczy decyzjadecyzji
1234567

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór zamieszczonych w wykazie kopii decyzji.

Wykaz sporządził ...........

............................

ZAŁĄCZNIK Nr  2  1

WZÓR
Lp.Nr i data wydaniaRozstrzygnięcie decyzjiOznaczenie nieruchomości, której dotyczyWnioskodawcaTermin ważności decyzjiUwagi*
decyzjidecyzjawłaścicielinni
12345678

Uwagi:

Integralną częścią rejestru jest zbiór zamieszczonych w rejestrze kopii decyzji.

* Zamieścić adnotacje dotyczące decyzji wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 44 ustawy.

Rejestr sporządził: ..................

.................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu .................... w ....................... pomiędzy

Wojewodą / Marszałkiem Województwa* ..........................

a Gminą ............ reprezentowaną przez ...................,

zwanymi dalej "Stronami", zawarta została umowa następującej

treści: ......................................................

..............................................................

§ 1. Po przeprowadzeniu negocjacji Strony ustalają:

1) w związku z przepisem art. 14 pkt 2 ustawy

..............................................................

..............................................................

..............................................................

2) w związku z przepisami art. 36 ust. 1 i 2 ustawy

..............................................................

..............................................................

..............................................................

§ 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Gmina Wojewoda / Marszałek

.................. ....................

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

w roku ...........

Lp.Nr uchwały i data jej podjęciaPrzedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOkreślenie granic obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoData ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUwagi
123456

Wykaz sporządził ...............

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY ...............

Wykaz dotyczy gminy ...........................................

Lp.OpiniującyAdresData udostępnienia projektuPrzebieg opiniowaniaUwagi
studium do opiniowaniaopinia negatywnaopinia pozytywna
1234567
Organy właściwe do opiniowania na podstawie przepisów szczególnych
Wojewoda
Zarząd województwa
Zarządy gmin sąsiednich
Zarząd miasta (będący obowiązkowym związkiem gmin)
Właściwe terytorialnie organy wojskowe, ochrony granic, bezpieczeństwa państwa
Dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani
Właściwy zarząd drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór uzyskanych opinii.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Wykaz dotyczy planu ...........................................

Lp.Data ZgłaszającyTreść wnioskuOznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosekUwagi
wpływu wnioskunazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnejadres
1234567

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Wykaz dotyczy planu ...........................................

Lp.Uzgadniający lub opiniującyAdresData udostępnieniaPrzebieg

uzgadniania i opiniowania

Uwagi
projektu do uzgodnienia i opiniowaniaodmowa uzgodnienia (data)uzyskanie uzgodnienia lub opinii (data)
1234567
Organy właściwe do uzgadniania na podstawie przepisów szczególnych
Wojewoda
Zarząd województwa
Zarządy gmin sąsiednich
Zarząd miasta (będący obowiązkowym związkiem gmin)
Właściwe terytorialnie organy wojskowe, ochrony granic, bezpieczeństwa państwa
Dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani
Właściwy zarząd drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę
Właściwe do wyrażania opinii organy administracji rządowej, stosownie do przedmiotu planu

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór uzyskanych uzgodnień i opinii.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  8  2

WZÓR
Lp.Data wpływu protestuZgłaszającyTreść protestuOznaczenie nieruchomości, której Ustalenia projektu miejscowegoStanowisko Zarządu GminyRozstrzygnięcie Rady Gminy uchwała nr .... z dnia ....Uwagi
nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnejadresdotyczy protestplanu zagospodarowania przestrzennegoprotest uwzględnionyprotest nieuwzględnionyprotest uwzględnionyprotest nieuwzględniony
123456789101112

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór wniesionych protestów.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

..........................

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR
Lp.Data wpływu zarzutuZgłaszającyTreść zarzutuOznaczenie nieruchomości, której dotyczy zarzutUstalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennegoStanowisko Zarządu GminyRozstrzygnięcie Rady GminyData przesłania kopii uchwały zainteresowanemuData przesłania do NSARozstrzygnięcie NSAUwagi
nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnejadreszarzut uwzględnionyzarzut nieuwzględnionyzarzut uwzględnionyzarzut nieuwzględniony
123456789101112131415

Uwaga:

Integralną częścią wykazu jest zbiór wniesionych zarzutów.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Zarządu Gminy w........................................

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.

139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.

136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1804) oraz uchwały Rady Gminy w ................

nr .......... z dnia .............. zawiadamiam o przystąpieniu

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszar ......................... .

Przedmiotem planu jest ...................................... .

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego

planu. Wnioski na piśmie należy składać w .....................

...............................................................

(nazwa i adres)

w terminie ....................................

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,

której dotyczy.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

Zarząd Gminy

w........... Data..............

według rozdzielnika

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.

139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.

136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1804) oraz uchwały Rady Gminy w.................

nr ...................... z dnia ..............................

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ..........

............................................................. .

Przedmiotem planu jest ........................................

...............................................................

Wnioski do planu mogą być zgłaszane w terminie do .............

w Urzędzie Gminy ..............................................

Rozdzielnik:

Organy wymienione w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) organy właściwe do uzgadniania na podstawie przepisów

szczególnych,

2) Wojewoda,

3) zarząd województwa,

4) zarząd powiatu

5) zarządy gmin sąsiednich,

6) zarząd miasta będący obowiązkowym związkiem gmin,

7) właściwe terytorialnie organy wojskowe, ochrony granic

oraz bezpieczeństwa państwa,

8) dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie

zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego,

morskich portów i przystani,

9) właściwy zarząd drogi, jeżeli sposób zagospodarowania

gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego

sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Data ...............

Zarządu Gminy ....................

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.

139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.

136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1804) zawiadamia się, że projekt miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego .........................

i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska,

będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od ...............

do .............. w siedzibie .................................

w godz. ......................... .

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia

przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z art.

24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały

naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może

wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do

Zarządu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

Data ...............

Zarządu Gminy .................................................

o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.

139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.

136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1804) podaje się do publicznej wiadomości, że

dnia ............. r. o godz. ............ w sali..............

Urzędu Gminy ................... odbędzie się sesja Rady Gminy,

której przedmiotem będzie rozpatrzenie zarzutów i protestów

zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ............................

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

Data ...............

Zarządu Gminy .....................................................

o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.

139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.

136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,

poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1804) podaje się do publicznej wiadomości, że

dnia ............. r. o godz. ........... w sali ..............

Urzędu Gminy .................. odbędzie się sesja Rady Gminy,

której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ...............................

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

......................

1 Załącznik nr 2 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.02.77.706).
2 Załącznik nr 8 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.02.77.706).