§ 6. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  6.
1.
Projekt orzeczenia lub projekt uzasadnienia przechowuje się w zbiorze przez okres 10 lat od daty złożenia.
2.
Zbiór zamknięty na wniosek asystenta sędziego przechowuje się przez okres roku od zamknięcia zbioru.