§ 5. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  5.
Kierownik sekretariatu zamyka zbiór:
1)
na pisemny wniosek asystenta sędziego;
2)
w przypadku objęcia przez asystenta sędziego stanowiska sędziego.