§ 4. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  4.
1.
Do zbioru składa się pierwsze wersje projektów, poświadczone przez sędziego, pod którego nadzorem asystent sędziego wykonywał czynności.
2.
Sędzia dokonuje poświadczenia niezwłocznie po przedstawieniu mu projektu, co do którego asystent sędziego zgłasza zamiar złożenia go do zbioru.
3.
Poświadczenie projektu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym sędzia stwierdza, że jest to pierwsza wersja projektu sporządzonego przez asystenta sędziego wskazanego z imienia i nazwiska.
4.
Poświadczenie może obejmować więcej niż jeden projekt.