§ 2. - Dokumenty stanowiące podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1370

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2015 r.
§  2.
1.
Na pisemny wniosek asystenta sędziego zakłada się zbiór, w którym są gromadzone i przechowywane sporządzane przez niego projekty orzeczeń oraz projekty uzasadnień orzeczeń.
2.
Zbiór zakłada i prowadzi kierownik sekretariatu wydziału, w którym asystent sędziego wykonuje czynności.
3.
Zbiór może być zakładany i prowadzony także w systemie teleinformatycznym.
4.
Do zbioru dołącza się wykaz przechowywanych projektów, w którym odnotowuje się sygnaturę akt sprawy, w której projekt został sporządzony, oraz datę złożenia projektu do zbioru.