[Kategorie dokumentów publicznych] - Art. 5. - Dokumenty publiczne. - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Kategorie dokumentów publicznych] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  5.  [Kategorie dokumentów publicznych]
1. 
Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.
2. 
Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa:
1)
dowód osobisty;
2)
dokumenty paszportowe;
3)
książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653);
4)
dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350);
5)
dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);
6)
dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty wydawane członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
7)
dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697);
8)
dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
9)
dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 89i ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264);
9a)
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
10) 4
 (uchylony);
11) 5
 (uchylony);
12) 6
 (uchylony);
13) 7
 (uchylony);
14) 8
 (uchylony);
15)
certyfikat członka załogi statku powietrznego;
16)
książeczki wojskowe wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974);
17)
legitymacje służbowe wydawane na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
18)
(uchylony);
19)
karty tożsamości wydawane na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
20) 9
 wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350);
21)
naklejka wizowa;
22)
Karta Polaka;
23)
legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
24)
Prawo wykonywania zawodu lekarza;
25)
Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
26)
prawo jazdy;
27)
profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu, z wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002);
28) 10
 (uchylony);
29)
pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
30)
karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900 oraz z 2022 r. poz. 209);
31)
zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209);
31a)
dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500);
32)
legitymacje służbowe:
a)
policjantów,
b)
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
c)
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
d)
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e)
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,
f)
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
g)
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
h)
funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego,
i)
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,
j)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
k)
osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,
l)
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
m)
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
33)
karta kwalifikacji kierowcy.
3. 
Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione w ust. 2.
4. 
Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż wymienione w ust. 2 i 3.
4 Art. 5 ust. 2 pkt 10 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.
5 Art. 5 ust. 2 pkt 11 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.
6 Art. 5 ust. 2 pkt 12 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.
7 Art. 5 ust. 2 pkt 13 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.
8 Art. 5 ust. 2 pkt 14 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.
9 Art. 5 ust. 2 pkt 20 zmieniony przez art. 103 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.350) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2030 r.
10 Art. 5 ust. 2 pkt 28 uchylony przez art. 10 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.