Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2050

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory dokumentów paszportowych i wzór naklejki personalizacyjnej;
2)
sposób oznaczania w dokumencie paszportowym informacji o braku podpisów;
3)
sposób pobierania odcisków palców;
4)
sposób fizycznego anulowania dokumentów paszportowych.
Określa się wzór:
1)
paszportu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
paszportu tymczasowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
paszportu dyplomatycznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
naklejki personalizacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
W warstwie graficznej na stronie personalizacyjnej paszportu, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych osoby, która:
1)
ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu,
2)
nie ukończyła 12. roku życia

- w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: "BRAK PODPISU / NO SIGNATURE".

1. 
Od osoby ubiegającej się o paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
2. 
W przypadku gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny albo brak tego palca, albo pobranie odcisku z tego palca jest chwilowo niemożliwe, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który posiada najwyższą jakość.
Fizyczne anulowanie dokumentu paszportowego polega na przedziurkowaniu całości książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy, w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony personalizacyjnej, oraz przecięciu strony personalizacyjnej na odcinku od krótszej krawędzi przez fotografię i hologram.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PASZPORTU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PASZPORTU TYMCZASOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR NAKLEJKI PERSONALIZACYJNEJ DO PASZPORTU TYMCZASOWEGO

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z 2011 r. poz. 1014, z 2012 r. poz. 878, z 2018 r. poz. 1605 oraz z 2019 r. poz. 1313), które traci moc z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) wskazującym dzień wejścia w życie tej ustawy.