Art. 92. - [Delegacja ustawowa - tryb przeprowadzania kontroli] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  92.  [Delegacja ustawowa - tryb przeprowadzania kontroli]

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 91, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność wykazania przez podmioty uprawnione do udostępniania danych odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia sprawności przeprowadzania kontroli.