Art. 91. - [Kontrola podmiotów uzyskujących dane z Rejestru Dokumentów Paszportowych] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  91.  [Kontrola podmiotów uzyskujących dane z Rejestru Dokumentów Paszportowych]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 86 i art. 89 ust. 1 w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1.
2. 
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3. 
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra lub pracownik podmiotu podległego ministrowi lub nadzorowanego przez ministra na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4. 
Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5. 
Podmiot kontrolowany w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.