Art. 89. - [Udostępnienie usługi umożliwiającej potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  89.  [Udostępnienie usługi umożliwiającej potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego]
1. 
Podmiotom innym niż wskazane w art. 86, po wykazaniu interesu faktycznego oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę umożliwiającą potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego określony zakres danych, która polega na porównaniu określonego zakresu danych wpisanych przez podmiot korzystający z usługi.
2. 
Porównaniu podlegają następujące dane:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dokumentu paszportowego;
5)
data wydania dokumentu paszportowego;
6)
data ważności dokumentu paszportowego.
3. 
Wynikiem porównania danych jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
4. 
Dostęp do usługi odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek.
5. 
Wniosek o dostęp do usługi zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
uzasadnienie istnienia interesu faktycznego w dostępie do usługi;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia dostępu do usługi albo cofa dostęp do usługi, jeżeli podmioty nie spełniają warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, lub nie wykażą interesu faktycznego w dostępie do tej usługi.
7. 
Dostęp do usługi jest odpłatny.