Art. 88. - [Udostępnienie usługi umożliwiającej potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  88.  [Udostępnienie usługi umożliwiającej potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego]
1. 
Podmiotom wskazanym w art. 86, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji, po złożeniu jednorazowego wniosku oraz wykazaniu, że dostęp w tym trybie jest uzasadniony specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań, udostępnia usługę umożliwiającą potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego określony zakres danych, która polega na porównaniu określonego zakresu danych wpisanych przez podmiot korzystający z usługi.
2. 
Porównaniu podlegają następujące dane:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dokumentu paszportowego;
5)
data wydania dokumentu paszportowego;
6)
data ważności dokumentu paszportowego.
3. 
Wynikiem porównania danych jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
4. 
Dostęp do usługi nie wymaga wydania decyzji.
5. 
Wniosek o dostęp do usługi zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
opis specyfiki lub zakresu ustawowo określonych zadań uzasadniających dostęp do usługi;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia dostępu do usługi lub cofa dostęp do usługi, jeżeli podmioty nie spełniają warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1.
7. 
Dostęp do usługi jest nieodpłatny.