Art. 87. - [Udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  87.  [Udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych]
1. 
Podmiotom, o których mowa w art. 86, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych w trybie teletransmisji danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego wniosku oraz oświadczenia o łącznym spełnieniu przez te podmioty następujących warunków:
1)
posiadania urządzeń umożliwiających odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
wykazania, że dostęp w tym trybie jest uzasadniony specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
opis specyfiki lub zakresu ustawowo określonych zadań uzasadniających dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
3. 
Udostępnianie danych w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga wydania decyzji.
4. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia udostępniania danych w trybie teletransmisji danych lub cofa dostęp w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1.