Art. 110a. - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  110a.  4

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

4 Z dniem 13 listopada 2022 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie dokumentów paszportowych, z tym, że dzień wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 31 ust. 3 nin. ustawy, ustanawia się na dzień 31 marca 2023 r., zgodnie z komunikatem z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2209).