Nowość Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1063 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2024 r.

USTAWA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
o dokumentach paszportowych

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
osoby uprawnione do posiadania dokumentów paszportowych;
2)
rodzaje, formę i okresy ważności dokumentów paszportowych;
3)
zakres danych zamieszczanych w dokumentach paszportowych;
4)
zasady wydawania dokumentów paszportowych;
5)
zasady odbioru dokumentów paszportowych;
6)
zasady odmowy wydania, unieważnienia i stwierdzenia nieważności dokumentów paszportowych;
7)
zasady postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia i fizycznego anulowania dokumentów paszportowych oraz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
8)
zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
9)
zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych i dokumentacji związanej z dokumentami paszportowymi;
10)
kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodów oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4-9.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
blankiet dokumentu paszportowego - niespersonalizowaną książeczkę dokumentu paszportowego;
2)
data wydania dokumentu paszportowego - datę personalizacji dokumentu paszportowego;
3)
dane biometryczne - wizerunek twarzy i odciski palców;
4)
dokument paszportowy - paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
5)
naklejka personalizacyjna - spersonalizowany blankiet przeznaczony do wklejenia do paszportu tymczasowego;
6)
odbiór dokumentu paszportowego - oznaczone datą dzienną przyjęcie przez osobę uprawnioną spersonalizowanego dokumentu paszportowego;
7)
organ paszportowy - ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodę i konsula;
8)
personalizacja - wprowadzenie do blankietu dokumentu paszportowego albo blankietu naklejki personalizacyjnej, przez uprawniony podmiot, danych osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, oraz danych dotyczących dokumentu paszportowego;
9)
posiadacz - osobę, której dane zawiera odebrany dokument paszportowy;
10)
status - informację w Rejestrze Dokumentów Paszportowych o blankietach dokumentów paszportowych i blankietach naklejek personalizacyjnych, stanie realizacji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, personalizacji, doręczeniu, historii dokumentu paszportowego, a także ograniczeniach prawa do posiadania dokumentu paszportowego;
11)
uszkodzenie dokumentu paszportowego - naruszenie warstwy graficznej lub warstwy elektronicznej dokumentu paszportowego w sposób podważający jego wiarygodność lub utrudniający identyfikację jego posiadacza;
12)
wnioskodawca - osobę składającą wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla siebie lub dla innej osoby;
13)
wydanie dokumentu paszportowego - ogół czynności materialno-technicznych mających na celu sporządzenie dokumentu paszportowego dla osoby uprawnionej do jego posiadania, od przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego do personalizacji dokumentu paszportowego.

Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza.

Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

1. 
Prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu.
2. 
Obywatel polski może posiadać jeden ważny dokument paszportowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. 
Pozbawienie lub ograniczenie prawa do posiadania dokumentu paszportowego może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
1. 
Paszporty i paszporty tymczasowe wydają wojewoda i konsul.
2. 
Paszporty dyplomatyczne oraz paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwane dalej "paszportami służbowymi", wydaje minister właściwy do spraw zagranicznych.
3. 
W wyjątkowych przypadkach, w tym jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa, paszport i paszport tymczasowy może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
1. 
Paszporty, paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe personalizuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. 
Paszporty tymczasowe personalizują: konsul, wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Blankiety dokumentów paszportowych oraz blankiety naklejek personalizacyjnych zapewnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych:
1)
sprawuje nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie, wykonywanych przez wojewodów i konsulów;
2)
jest organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez wojewodę i konsula.
2. 
Sprawowanie nadzoru polega na:
1)
badaniu prawidłowości prowadzonych postępowań;
2)
badaniu prawidłowości i terminowości prowadzenia spraw określonych w ustawie;
3)
kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
4)
prowadzeniu kontroli.
3. 
Czynności w ramach nadzoru w stosunku do konsulów są realizowane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
4. 
Kontrole są prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi, przy udziale ministra właściwego do spraw zagranicznych, kontrole wykonywania przez konsulów zadań określonych w ustawie. Przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej stosuje się odpowiednio.

Forma dokumentów paszportowych, zakres danych zamieszczanych w dokumentach paszportowych oraz okres ważności dokumentów paszportowych

1. 
Dokumenty paszportowe mają formę książeczki, która składa się z okładki, ze stron przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe oraz stron przeznaczonych na zamieszczanie wiz i stempli kontroli granicznej oraz odpowiednio - strony przeznaczonej do personalizacji, zwanej dalej "stroną personalizacyjną", albo strony przeznaczonej na wklejenie naklejki personalizacyjnej.
2. 
Książeczka paszportu, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego posiada stronę personalizacyjną.
3. 
Książeczka paszportu tymczasowego posiada stronę przeznaczoną na wklejenie naklejki personalizacyjnej.
1. 
Paszport, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy posiadają warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
2. 
Wiarygodność danych zamieszczonych w warstwie graficznej można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zamieszczonymi w warstwie elektronicznej.
3. 
Paszport tymczasowy posiada wyłącznie warstwę graficzną.
1. 
W warstwie graficznej na stronie personalizacyjnej paszportu, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego zamieszcza się:
1)
dane dotyczące osoby:
a)
nazwisko,
b)
imię (imiona),
c)
datę urodzenia,
d)
miejsce urodzenia,
e)
obywatelstwo,
f)
płeć,
g)
numer PESEL,
h)
wizerunek twarzy,
i)
odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem odwzorowania własnoręcznego podpisu osoby, która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku;
2)
dane dotyczące dokumentu:
a)
oznaczenie rodzaju dokumentu,
b)
oznaczenie kraju wydania,
c)
serię i numer dokumentu,
d)
datę wydania,
e)
datę ważności,
f)
nazwę organu wydającego.
2. 
Miejsce urodzenia znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zamieszczane w dokumencie paszportowym w brzmieniu wynikającym z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), obowiązującym w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w warstwie graficznej paszportu dyplomatycznego, na stronach przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe lub na stronach przeznaczonych na zamieszczanie wiz i stempli kontroli granicznej, zamieszcza w formie wpisu informacje o odpowiednio stopniu dyplomatycznym, funkcji, stanowisku lub tytule posiadacza paszportu dyplomatycznego.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, kolejnego wpisu w paszporcie dyplomatycznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może dokonać konsul.
1. 
Minister Obrony Narodowej w warstwie graficznej paszportu, na stronach przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe, zamieszcza wpis potwierdzający status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), zwany dalej "wpisem", oraz prowadzi rejestr tych wpisów w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
2. 
Rejestr wpisów zawiera:
1)
dane osoby, której dotyczy wpis:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
adres zamieszkania,
c)
numer PESEL,
d)
serię i numer paszportu,
e)
status, o którym mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
2)
dane dotyczące wpisu:
a)
datę złożenia wniosku o wpis,
b)
numer i datę dokonania wpisu,
c)
datę ważności wpisu,
d)
datę uchylenia wpisu;
3)
w przypadku gdy osoba, której dotyczy wpis, jest członkiem rodziny żołnierza lub członka personelu cywilnego wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę:
a)
imię (imiona) i nazwisko żołnierza lub członka personelu cywilnego wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę,
b)
numer PESEL żołnierza lub członka personelu cywilnego wyjeżdżającego w celach służbowych za granicę.
3. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu,
2)
dokumenty wymagane do dokonania wpisu,
3)
wzór wniosku o dokonanie wpisu w warstwie graficznej paszportu na stronach przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe,
4)
wzór wpisu i sposób jego uchylenia

- mając na względzie ujednolicenie składanych wniosków o dokonanie wpisu, uzyskanie niezbędnych informacji do dokonania wpisu oraz ujednolicenie postępowania w sprawach dokonywania wpisów w warstwie graficznej paszportu na stronach przeznaczonych na wpisy i informacje urzędowe, a także poprawność dokonywania wpisów w rejestrze wpisów prowadzonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

1. 
W warstwie elektronicznej paszportu, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego zamieszcza się:
1)
dane dotyczące osoby:
a)
nazwisko,
b)
imię (imiona),
c)
datę urodzenia,
d)
obywatelstwo,
e)
płeć,
f)
numer PESEL,
g)
wizerunek twarzy,
h)
odciski palców lub informację o ich braku,
2)
dane dotyczące dokumentu:
a)
oznaczenie rodzaju dokumentu,
b)
oznaczenie kraju wydania,
c)
serię i numer dokumentu,
d)
datę ważności

- wraz z danymi je uwierzytelniającymi.

2. 
W warstwie elektronicznej paszportu, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego wydawanego osobie:
1)
która nie ukończyła 12. roku życia,
2)
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe

- nie zamieszcza się odcisków palców.

1. 
W paszporcie tymczasowym na naklejce personalizacyjnej zamieszcza się dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-h i pkt 2.
2. 
W paszporcie tymczasowym wydanym w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4, nie zamieszcza się numeru PESEL.
1. 
Paszport wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania.
2. 
Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.
3. 
Drugi paszport wydany tej samej osobie, na podstawie art. 46, jest ważny przez 3 lata od daty jego wydania.

Paszport dyplomatyczny i paszport służbowy są ważne przez okres w nich wskazany, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty ich wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania.

Opłaty za dokumenty paszportowe

1. 
Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.
2. 
Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe wydaje się bezpłatnie.
1. 
Obniżoną opłatę wnosi się za paszport wydawany:
1)
osobom małoletnim do 12. roku życia;
2)
osobom małoletnim między 12. a 18. rokiem życia;
3)
uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia;
4)
emerytom i rencistom w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834 i 858), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
5)
osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2194);
6)
osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 i 858), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
7)
osobom:
a)
przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub
b)
korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.);

8)
osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246);
9)
kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039);
10)
osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 906);
11)
osobom, które:
a)
świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
b)
nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
c)
zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce

- którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

12)
żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
13)
strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233);
14)
ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
15)
weteranom poszkodowanym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2112);
16)
członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 oraz z 2024 r. poz. 858) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, to jest:
a)
osobom małoletnim do 12. roku życia,
b)
uczniom i studentom do 25. roku życia oraz dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek,
c)
rodzicom i ich małżonkom, a także rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
2. 
W przypadku zbiegu dwóch lub więcej uprawnień do wniesienia obniżonej opłaty, o których mowa w ust. 1, przysługuje tylko jedno uprawnienie do wniesienia obniżonej opłaty.
3. 
Obniżenie opłaty za paszport dla osób, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - nie może być większe niż 80 % opłaty za paszport;
2)
pkt 2-15 oraz pkt 16 lit. c - nie może być większe niż 50 % opłaty za paszport;
3)
pkt 16 lit. a - nie może być większe niż 90 % opłaty za paszport;
4)
pkt 16 lit. b - nie może być większe niż 75 % opłaty za paszport.
4. 
Obniżonej opłaty za paszport nie stosuje się do paszportów wydawanych na podstawie art. 46.
1. 
Nie pobiera się opłaty za paszport wydawany:
1)
osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
2)
osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
3)
osobom, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
4)
osobom, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 i 854), w zakresie danych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-g;
5)
żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
6)
osobom, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.
2. 
Zwolnienia z opłaty za paszport w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie stosuje się do paszportów wydawanych na podstawie art. 46.

Nie pobiera się opłaty za paszport tymczasowy wydany z urzędu na podstawie art. 27 ust. 2.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.

1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty za paszport i za paszport tymczasowy wydawane przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uwzględniając koszty produkcji i dystrybucji dokumentów do organów paszportowych, koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wydaniem, zróżnicowaną wysokość opłat paszportowych w zależności od rodzaju dokumentu paszportowego;
2)
wysokość opłaty za paszport wydawany przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1, uwzględniając:
a)
koszty produkcji i dystrybucji dokumentów do organów paszportowych, koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wydaniem,
b)
potrzebę zapewnienia dostępu do dokumentów niezależnie od sytuacji materialnej osób ubiegających się o wydanie tych dokumentów.
2. 
Opłata za paszport lub za paszport tymczasowy wydawane przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie może przekroczyć 5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. 
Opłatę za paszport lub za paszport tymczasowy wydawane przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych wnosi się na rzecz organu wydającego paszport lub paszport tymczasowy.
4. 
Opłata za paszport i za paszport tymczasowy wydawane przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych stanowi dochód budżetu państwa.

Opłatę za paszport lub za paszport tymczasowy wydawane przez konsula wnosi się w wysokości i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1329).

Zasady wydawania dokumentów paszportowych

1. 
Dokument paszportowy wydaje się na wniosek.
2. 
Wojewoda, konsul i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą z urzędu wydać paszport tymczasowy, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.
1. 
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
1. 
Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa się do dowolnego wojewody lub konsula.
2. 
Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego albo paszportu służbowego składa się do ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego albo paszportu służbowego może zostać złożony za pośrednictwem konsula.
4. 
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa, wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego może zostać złożony do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1. 
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie paszportowym.
2. 
Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 3, obowiązek osobistego stawiennictwa nie jest wymagany.
4. 
W przypadku gdy szczególne okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego przez osobę przebywającą za granicą w sposób, o którym mowa w ust. 1, konsul może odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa na wniosek tej osoby.
5. 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o odstąpienie od wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego konsul informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego wymogu.
1. 
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
2. 
Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.
3.  1
 Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).
4. 
W przypadku odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego, na podstawie art. 30 ust. 4, wnioskodawca przekazuje konsulowi wniosek o wydanie paszportu tymczasowego utrwalony w postaci papierowej, z podpisem, którego własnoręczność potwierdził notariusz lub organ paszportowy, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organ paszportowy niezwłocznie po otrzymaniu wniosku wprowadza dane z wniosku do formularza, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Podpis pod wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego, o którym mowa w art. 31 ust. 1, oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu zamieszczane w dokumencie paszportowym, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. i, składa się przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
2. 
Urządzenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integrację danych stanowiących odwzorowanie podpisu własnoręcznego wnioskodawcy z dokumentem utrwalonym w postaci elektronicznej stanowiącym wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.
3. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 1, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1.
4. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
1. 
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego zawiera:
1)
dane osoby, której ma być wydany dokument paszportowy:
a)
nazwisko,
b)
imię (imiona),
c)
datę urodzenia,
d)
miejsce urodzenia,
e)
obywatelstwo,
f)
płeć,
g)
numer PESEL;
2)
odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. i;
3)
imiona, nazwiska, rodzaje, serie i numery posiadanych dokumentów tożsamości, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz podpisy obecnych przy składaniu wniosku matki lub ojca, opiekunów prawnych albo kuratora, wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
4)
adres do korespondencji wnioskodawcy;
5)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1-4, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";
6)
podpis wnioskodawcy;
7)
adnotacje urzędowe.
2. 
W przypadku braku technicznej możliwości personalizacji pełnych danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, dane te we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego i w dokumencie paszportowym zamieszcza się w zakresie umożliwiającym spersonalizowanie dokumentu paszportowego.
3. 
Osoba składająca wniosek może podać numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej w celu przekazania ich do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o którym mowa rozdziale 3a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. 
Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego, oprócz danych określonych w ust. 1, zawiera:
1)
informacje o aktualnym miejscu pracy i zajmowanym stanowisku;
2)
zobowiązanie posiadacza paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego do zwrotu tego dokumentu niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do korzystania z tego dokumentu.

Oświadczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a zawarta w nich klauzula zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego osobie nieposiadającej numeru PESEL, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4, zawiera dane, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 lit. a-f i pkt 2-7, oraz:

1)
nazwisko rodowe osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy;
2)
poprzednie nazwiska osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy;
3)
imiona i nazwiska matki i ojca osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy;
4)
nazwiska rodowe matki i ojca osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy;
5)
numery PESEL matki i ojca osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy, o ile zostały nadane.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, wnioskodawca przedkłada:

1)
ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2, ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany, osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy;
3)
dowód uiszczenia opłaty - w przypadku wnioskowania o paszport lub paszport tymczasowy;
4)
dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z obniżonej opłaty za paszport albo zwolnienia z opłaty za paszport, z wyjątkiem osób korzystających z obniżonej opłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2;
5)
wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
6)
odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny - w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4;
7)
fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy.
1. 
Organ paszportowy dokonuje odwzorowania cyfrowego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej związanego z:
1)
wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego,
2)
dokumentem paszportowym,
3)
ograniczeniem prawa do posiadania dokumentu paszportowego

- oraz wprowadza to odwzorowanie do Rejestru Dokumentów Paszportowych.

2. 
Organ paszportowy zwraca wnioskodawcy przedłożony przez niego dokument, o którym mowa w ust. 1, po sporządzeniu jego odwzorowania cyfrowego.
3. 
Organ paszportowy wprowadza do Rejestru Dokumentów Paszportowych sporządzone w postaci elektronicznej dokumenty związane z:
1)
wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego;
2)
dokumentem paszportowym;
3)
ograniczeniem prawa do posiadania dokumentu paszportowego.
4. 
Dokumentację, niezależnie od postaci jej sporządzenia i utrwalenia, związaną z:
1)
wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego,
2)
dokumentem paszportowym,
3)
ograniczeniem prawa do posiadania dokumentu paszportowego

- przechowuje się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

1. 
Organ paszportowy potwierdza tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, na podstawie ważnego dokumentu paszportowego lub ważnego dowodu osobistego, o ile został wydany.
2. 
W przypadku składania wniosku w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 3, tożsamość wnioskodawcy potwierdza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. 
Organ paszportowy może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, na podstawie danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych.
4. 
Organ paszportowy może potwierdzić tożsamość wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, na podstawie innego ważnego dokumentu zawierającego fotografię.
5. 
Organ paszportowy w celu ustalenia tożsamości osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, jej obywatelstwa lub innych danych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego może żądać podania:
1)
nazwiska rodowego oraz poprzednich nazwisk tej osoby, jeżeli były zmieniane;
2)
imion, nazwisk i nazwisk rodowych matki i ojca tej osoby.
6. 
Organ paszportowy we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego odnotowuje sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa.
1. 
Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu paszportowego porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz w przedkładanej dokumentacji.
2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego z danymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji organ paszportowy podejmuje działania celem usunięcia tej niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Organ paszportowy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, jej obywatelstwa lub innych danych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, może potwierdzić te dane w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615), w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1989), lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobę, której ma być wydany dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

1. 
Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ma wymiary 35 × 45 mm, jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry; obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
2. 
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
3. 
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. 
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.
5. 
Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku przedkłada się również orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
6. 
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku przedkłada się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. 
Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może nie spełniać tych wymogów.
8. 
W innych niż wymienione w ust. 6 przypadkach osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu, paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy, z wyłączeniem osób:

1)
które nie ukończyły 12. roku życia;
2)
od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
1. 
Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby.
2. 
Zgoda nie jest wymagana:
1)
od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego;
2)
w przypadku paszportu tymczasowego wydawanego z urzędu na podstawie art. 27 ust. 2.
3. 
Zgodę wyraża się:
1)
na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego - z podpisem, o którym mowa w art. 32;
2)
na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz;
3)
na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dokument określający zakres władzy rodzicielskiej przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
5. 
W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
6. 
W przypadku przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 4 i 5, oraz zgody wyrażonej w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, organ paszportowy może żądać od wnioskodawcy oświadczenia potwierdzającego brak wiedzy w zakresie zmiany stanu prawnego wynikającego z przedłożonego orzeczenia albo wyrażonej zgody wraz z klauzulą o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
7. 
Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.
8. 
W szczególnych przypadkach, jeżeli uzyskanie zgody matki lub ojca jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko matki albo ojca, o ile przemawia za tym dobro tej osoby.
9. 
Tożsamość matki i ojca wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego potwierdza się w sposób, o którym mowa w art. 38.
10. 
Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do opiekunów prawnych i kuratora.

Organ paszportowy, przyjmując wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera:

1)
imię (imiona) i nazwisko osoby, której ma być wydany dokument paszportowy;
2)
datę złożenia wniosku;
3)
numer wniosku, jeżeli został nadany podczas składania wniosku;
4)
informacje o organie wydającym dokument paszportowy i o miejscu jego odbioru.

Organ paszportowy informuje wnioskodawcę na piśmie utrwalonym w postaci papierowej o nieprzyjęciu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, gdy:

1)
nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi, o których mowa w art. 41;
2)
nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 36 pkt 5;
3)
osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane;
4)
osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany.

Tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

1)
względami ochrony jej życia i zdrowia,
2)
poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
3)
posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
4)
względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

1. 
Wydanie drugiego paszportu z powodu, o którym mowa w art. 46 pkt 4, wymaga uzyskania przez organ paszportowy pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. 
W celu uzyskania opinii organ paszportowy przekazuje Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopię dokumentacji uprawdopodobniającej okoliczności, o których mowa w art. 46 pkt 4.
3. 
Przed wydaniem opinii Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może żądać od osoby ubiegającej się o wydanie drugiego paszportu przedłożenia dodatkowych informacji uprawdopodabniających okoliczności, o których mowa w art. 46 pkt 4.
4. 
Wydaną opinię Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazuje organowi paszportowemu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 2. Nieprzekazanie opinii w tym terminie uważa się za zgodę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wydanie drugiego paszportu.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 30 dni.
6. 
Wydając opinię, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może odstąpić od jej uzasadnienia albo ograniczyć to uzasadnienie ze względu na interes bezpieczeństwa państwa.
1. 
Paszport tymczasowy wydaje się:
1)
osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na czas oczekiwania na odbiór paszportu;
2)
osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
3)
w nagłych przypadkach:
a)
na powrót do miejsca stałego pobytu,
b)
związanych z chorobą,
c)
związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
d)
związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
e)
związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, o której mowa w lit. d;
4)
osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.
2. 
Organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach paszport tymczasowy może być wydany osobie, która posiada paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy.
4. 
W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3, paszport tymczasowy może być wydany również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1.
5. 
W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3, minister właściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić wojewodę do wydawania w jego imieniu paszportów tymczasowych w punktach paszportowych w portach lotniczych.
1. 
Paszport dyplomatyczny wydaje się:
1)
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałkowi i wicemarszałkom Sejmu;
3)
Marszałkowi i wicemarszałkom Senatu;
4)
Prezesowi i wiceprezesom Rady Ministrów;
5)
ministrom, sekretarzom i podsekretarzom stanu;
6)
posłom i senatorom;
7)
posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
Prezesowi, Wiceprezesowi i sędziom Trybunału Konstytucyjnego;
9)
Pierwszemu Prezesowi i Prezesom Sądu Najwyższego;
10)
Prezesowi i wiceprezesom Naczelnego Sądu Administracyjnego;
11)
Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Krajowemu i pozostałym zastępcom Prokuratora Generalnego;
12)
Szefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
14)
ambasadorowi - specjalnemu przedstawicielowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
sekretarzom i podsekretarzom stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
16)
małżonkom osób, o których mowa w pkt 1-5 i 8-10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju;
17)
osobom wykonującym zadania służby zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;
18)
wojewodom i wicewojewodom;
19)
marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województw;
20)
osobom zajmującym stanowiska lub pełniącym funkcje:
a)
związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych,
b)
w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych, na wniosek organu kierującego;
21)
członkom rodziny, w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85 i 834), osób, o których mowa w pkt 17, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę.
2. 
Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 17, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób.
3. 
Prawo do otrzymania paszportu dyplomatycznego mają byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.
4. 
Na wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa paszport dyplomatyczny wydaje się funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa w związku z realizacją zadań służbowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Paszport dyplomatyczny może być wydany osobie, która posiada paszport, paszport tymczasowy lub paszport służbowy.
1. 
Paszport służbowy wydaje się członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
2. 
Paszport służbowy wydaje się członkom rodziny, w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę.
3. 
Paszport służbowy może być wydany członkom rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlającym się za granicę w celu odwiedzin tych osób.
4. 
Paszport służbowy może być wydany osobie, która posiada paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport tymczasowy.
5. 
Na wniosek kierownika urzędu obsługującego członka Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu paszport służbowy wydaje się pracownikom tych jednostek.
1. 
Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju.
2. 
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 17, 20 i 21 oraz ust. 3 oraz w art. 50 ust. 1 i 2, jeżeli osoby te zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i miejsce przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych, uwzględniając zwyczaje międzynarodowe oraz potrzebę szczególnej ochrony paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych przed ich utratą.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub drugi paszport służbowy.

W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego również obywatelom polskim innym niż wskazani w art. 49 i art. 50.

1. 
Organ paszportowy, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, odmawia wydania dokumentu paszportowego:
1)
na wniosek sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
2)
na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;
3)
w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził zamieszczanych w dokumencie paszportowym danych osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wskazanych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;
4)
w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;
5)
w przypadku gdy wnioskodawca nie wniósł wymaganej opłaty za paszport lub za paszport tymczasowy;
6)
w przypadku gdy nie została wyrażona zgoda na wydanie dokumentu paszportowego, o której mowa w art. 43 ust. 1, lub nie zostało przedłożone orzeczenie sądu, o którym mowa w art. 43 ust. 5;
7)
w przypadku niespełnienia warunków do wydania paszportu lub paszportu tymczasowego ze względu na ważny interes państwa, drugiego paszportu, paszportu tymczasowego albo paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 3 i art. 46-50.
2. 
Odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.
3. 
Od decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego wydanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługuje odwołanie.

W przypadkach, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2, mimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania dokumentu paszportowego, konsul może wydać paszport tymczasowy ze względu na ważny interes osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. O wydaniu paszportu tymczasowego konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o odmowę wydania dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentów paszportowych

1. 
Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
2. 
Dokument paszportowy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
3. 
Odbiór dokumentu paszportowego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem sytuacji, w której osoba ta:
1)
nie ukończyła 5. roku życia albo
2)
była obecna przy składaniu wniosku.
1. 
Tożsamość osoby odbierającej dokument paszportowy organ paszportowy potwierdza na podstawie ważnego dokumentu paszportowego, ważnego dowodu osobistego, innego dokumentu tożsamości lub danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
2. 
Tożsamość osoby odbierającej wydany dla tej osoby paszport, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy można potwierdzić również na podstawie odcisków palców.

Organ paszportowy umożliwia wnioskodawcy sprawdzenie, czy dane osobowe i dane biometryczne zamieszczone w warstwie graficznej i elektronicznej dokumentu paszportowego są zgodne ze stanem faktycznym.

1. 
Paszport lub paszport tymczasowy wydany przez konsula, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, może zostać przesłany za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe w danym kraju, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.
2. 
W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba odbierająca paszport lub paszport tymczasowy jest obowiązana do:
1)
uprzedniego przekazania do konsula dotychczas posiadanego ważnego paszportu lub paszportu tymczasowego, w miejsce którego został wydany przesyłany paszport lub paszport tymczasowy;
2)
potwierdzenia odbioru paszportu lub paszportu tymczasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub u konsula.
3. 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku osoby ubiegającej się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, o którym mowa w ust. 1, konsul informuje tę osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru tego dokumentu.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który na podstawie ustawy podlega unieważnieniu, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 i art. 59 ust. 1.

1. 
Odbiór dokumentu paszportowego potwierdza się przez:
1)
złożenie podpisu w sposób, o którym mowa w art. 32, na formularzu odbioru dokumentu paszportowego, który ma formę dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej;
2)
potwierdzenie, o którym mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2.
2. 
Formularz odbioru dokumentu paszportowego zawiera:
1)
nazwę organu wydającego dokument paszportowy;
2)
serię i numer odbieranego dokumentu paszportowego;
3)
nazwisko i imię (imiona) oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby odbierającej dokument paszportowy albo informację o potwierdzeniu tożsamości na podstawie danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub odciskiem palca na podstawie art. 57 ust. 2;
4)
datę odbioru dokumentu paszportowego.
3. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 32, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Utrata, uszkodzenie, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, unieważnienie i fizyczne anulowanie dokumentu paszportowego

1. 
Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego.
2. 
Posiadacz paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego zgłasza niezwłocznie do ministra właściwego do spraw zagranicznych fakt utraty lub uszkodzenia paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego.
3. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
1. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego dokonuje się:
1)
osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się w sposób, o którym mowa w art. 32, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
2)
na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4)
na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1)
osoba, która po stawieniu się do odprawy granicznej stwierdziła utratę dokumentu paszportowego i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Straży Granicznej;
2)
osoba utraciła dokument paszportowy w wyniku przestępstwa i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Policji.
3. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego dokonuje się:
1)
osobiście na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się w sposób, o którym mowa w art. 32, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza lub
2)
na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Tożsamość osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego przed organem paszportowym potwierdza się w sposób, o którym mowa w art. 38 ust. 1-4.

1. 
Formularz, na którym dokonuje się zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego, zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) posiadacza dokumentu paszportowego oraz jego numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
2)
nazwisko i imię (imiona) osoby zgłaszającej oraz jej numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 3;
3)
określenie rodzaju dokumentu paszportowego i okresu, na jaki ten dokument został wydany;
4)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1-3, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
2. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a zawarta w nim klauzula zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1. 
Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
2. 
Osoba, która odnalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
3. 
Dokument paszportowy, o którym mowa w ust. 2, może być przekazany Policji, Straży Granicznej lub innemu organowi administracji publicznej, które przekazują niezwłocznie ten dokument dowolnemu wojewodzie.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odnaleziony paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy wojewoda lub konsul zwraca do ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1. 
Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić posiadane dokumenty paszportowe do dowolnego wojewody lub konsula.
2. 
Dokument paszportowy osoby zmarłej przekazuje się do dowolnego wojewody lub konsula albo do kierownika urzędu stanu cywilnego, sporządzającego akt zgonu tej osoby, który fizycznie anuluje dokument paszportowy i przekazuje go do dowolnego wojewody.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy należy zwrócić do ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1. 
W przypadku uprawdopodobnienia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego, w tym danych dotyczących dokumentu paszportowego, posiadacz dokumentu paszportowego może zgłosić taki fakt osobiście dowolnemu wojewodzie lub konsulowi w celu unieważnienia posiadanego dokumentu paszportowego.
2. 
Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu zawierającym dane, o których mowa w art. 65 ust. 1.
3. 
Przepisy art. 38 ust. 1-4, art. 62 ust. 3 i art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
1. 
Funkcjonariusz publiczny, uprawniony do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, w przypadku stwierdzenia, że dokument paszportowy okazany przez jego posiadacza figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen lub w bazie danych Interpolu, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać do dowolnego wojewody.
2. 
Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się do odprawy granicznej osoby, której dokument paszportowy jest nieważny, fizycznie anuluje dokument paszportowy i przekazuje go do dowolnego wojewody albo zwraca anulowany dokument paszportowy dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu paszportowego.
1. 
Dokument paszportowy traci ważność z upływem terminu ważności wskazanego w tym dokumencie.
2. 
W okresie ważności dokument paszportowy unieważnia się w przypadku:
1)
zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, f i g;
2)
odbioru nowego dokumentu paszportowego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3)
otrzymania przez konsula dokumentu paszportowego w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1;
4)
zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego;
5)
przekazania dokumentu paszportowego przez osobę trzecią;
6)
wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego;
7)
utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
8)
śmierci posiadacza dokumentu paszportowego;
9)
stwierdzenia przez organ paszportowy wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji;
10)
zagubienia dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego;
11)
wniosku o unieważnienie dokumentu paszportowego złożonego przez:
a)
sąd prowadzący przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
b)
organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, organ postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego,
c)
sąd prowadzący postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej w zakresie unieważnienia dokumentu paszportowego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych może unieważnić paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy w okresie jego ważności w przypadku utraty przez jego posiadacza prawa do posiadania tego dokumentu.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 6, zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) posiadacza dokumentu paszportowego oraz jego numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
2)
nazwisko i imię (imiona) osoby zgłaszającej oraz jej numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia - w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
3)
serię i numer dokumentu paszportowego, który ma podlegać unieważnieniu.
2. 
Wniosek składa się:
1)
osobiście przed organem paszportowym na piśmie utrwalonym w postaci papierowej;
2)
na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.
3. 
W imieniu posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
1. 
Unieważnienie dokumentu paszportowego w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1-10 oraz ust. 3, jest czynnością materialno-techniczną.
2. 
Unieważnienie dokumentu paszportowego w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 11, następuje w formie decyzji, od której nie przysługuje odwołanie.
3. 
Organem właściwym do wydania decyzji w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 11, jest wojewoda właściwy dla siedziby organu składającego wniosek.

Organem właściwym do unieważnienia dokumentu paszportowego jest:

1)
organ paszportowy, który wydał nowy dokument paszportowy w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2;
2)
wojewoda i konsul, do którego:
a)
zgłoszono utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
b)
zgłoszono nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 68,
c)
przekazano dokument paszportowy osoby trzeciej,
d)
złożono wniosek, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 6;
3)
wojewoda, który wydał decyzję o unieważnieniu dokumentu paszportowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 11;
4)
minister właściwy do spraw zagranicznych - w przypadku paszportów dyplomatycznych i służbowych;
5)
minister właściwy do spraw informatyzacji - w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, w art. 70 ust. 2 pkt 1, 7 i 8, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 9, w zakresie dotyczącym błędnej personalizacji;
6)
organ paszportowy - w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 9, w zakresie dotyczącym stwierdzenia wady technicznej;
7)
organ paszportowy lub minister właściwy do spraw informatyzacji, który jako pierwszy powziął informację o zaistnieniu przyczyny, o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 10.

Unieważnienie dokumentu paszportowego następuje z dniem:

1)
zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
2)
przekazania przez osobę trzecią odnalezionego dokumentu paszportowego innej osoby;
3)
następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, f i g;
4)
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 6;
5)
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2, 3, 7-9 i ust. 3;
6)
wydania decyzji w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 11;
7)
powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny, o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 10.
1. 
Organ paszportowy, który wydał dokument paszportowy, stwierdza nieważność dokumentu paszportowego, jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.
2. 
Stwierdzenie nieważności dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji, od której nie przysługuje odwołanie.
1. 
Unieważniony dokument paszportowy, dokument paszportowy, który utracił ważność, oraz dokument paszportowy, którego nieważność stwierdzono zgodnie z art. 75 i który został przedłożony zgodnie z art. 60, podlegają fizycznemu anulowaniu, które polega na uszkodzeniu książeczki dokumentu paszportowego wraz z jej warstwą elektroniczną.
2. 
Fizycznie anulowany dokument paszportowy zwraca się dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu wyłącznie, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania fizycznie anulowanego dokumentu paszportowego.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzory dokumentów paszportowych i wzór naklejki personalizacyjnej,
2)
sposób oznaczania w dokumencie paszportowym informacji o braku podpisów,
3)
sposób pobierania odcisków palców,
4)
sposób fizycznego anulowania dokumentów paszportowych

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania dokumentów paszportowych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz ich fizycznego anulowania, a także określenia wzorów odrębnie dla każdego rodzaju dokumentu paszportowego, mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Rejestr Dokumentów Paszportowych

1. 
Rejestr Dokumentów Paszportowych jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. 
Utrzymanie i rozwój Rejestru Dokumentów Paszportowych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia integralność danych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych;
2)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dokumentów Paszportowych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
3)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dokumentów Paszportowych jest prowadzony;
4)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
5)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
6)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dokumentów Paszportowych;
7)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w zakresie swojej właściwości, zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dokumentów Paszportowych.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych uczestniczą w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dokumentów Paszportowych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej wojewodom, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych.
6. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych.
7. 
Rejestr Dokumentów Paszportowych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), zapewniając ochronę informacji niejawnych.
1. 
Dane do Rejestru Dokumentów Paszportowych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy, organy paszportowe i minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie danych dotyczących serii i numeru dokumentu paszportowego, statusów wniosku o wydanie dokumentu paszportowego i dokumentu paszportowego na etapie personalizacji i wysyłki do organu paszportowego, serii i numerów blankietów książeczek dokumentów paszportowych oraz blankietów naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych.
2. 
W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Rejestru Dokumentów Paszportowych organ paszportowy wprowadza wniosek o wydanie dokumentu paszportowego do aplikacji udostępnionej w tym celu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wprowadza się do Rejestru Dokumentów Paszportowych niezwłocznie po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do tego rejestru.

W celu realizacji ustawowych zadań dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych posiadają: wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.

Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

1. 
W Rejestrze Dokumentów Paszportowych przetwarza się:
1)
dane zawarte we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, o których mowa w art. 33, oraz dane, o których mowa w art. 38 ust. 5;
2)
dane biometryczne;
3)
informacje o stopniu dyplomatycznym, funkcji, stanowisku lub tytule posiadacza paszportu dyplomatycznego;
4)
dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:
a)
numer wniosku,
b)
nazwę organu realizującego wniosek,
c)
status wniosku oraz datę jego aktualizacji;
5)
dane dotyczące dokumentu paszportowego, w tym nieważnego, wadliwie spersonalizowanego lub uszkodzonego w procesie personalizacji:
a)
datę wydania i datę ważności,
b)
serię i numer,
c)
nazwę organu wydającego,
d)
status dokumentu paszportowego oraz datę jego aktualizacji;
6)
dane dotyczące wniosku o odmowę wydania i unieważnienie dokumentu paszportowego:
a)
dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,
b)
dane dotyczące organu, który wniosek złożył,
c)
sygnaturę akt sprawy i podstawę prawną wniosku,
d)
datę wpływu wniosku,
e)
datę wycofania wniosku przez uprawniony organ;
7)
informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ prawomocnego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ:
a)
dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego,
b)
dane dotyczące organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego,
c)
datę wpływu informacji i sygnaturę akt sprawy,
d)
datę wydania oraz dane dotyczące organu, który uchylił lub zmienił środek zapobiegawczy;
8)
informacje o decyzji wydanej na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 72 ust. 2:
a)
datę i przyczynę wydania decyzji,
b)
nazwę organu wydającego decyzję oraz sygnaturę akt sprawy;
9)
dane dotyczące serii i numerów blankietów książeczek dokumentów paszportowych i blankietów naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych oraz datę ich wprowadzenia;
10)
dane dotyczące blankietów książeczek paszportów tymczasowych oraz blankietów naklejek personalizacyjnych utraconych przed spersonalizowaniem lub wybrakowanych w procesie sporządzania:
a)
serię i numer blankietu książeczki paszportu tymczasowego,
b)
serię i numer blankietu naklejki personalizacyjnej,
c)
datę i przyczynę utraty blankietu książeczki paszportu tymczasowego lub blankietu naklejki personalizacyjnej,
d)
datę i przyczynę wybrakowania blankietu książeczki paszportu tymczasowego lub blankietu naklejki personalizacyjnej;
11)
dane dotyczące dokumentów paszportowych utraconych przed odbiorem przez obywatela:
a)
serię i numer dokumentu paszportowego,
b)
datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego;
12)
dane dotyczące książeczek dokumentów paszportowych wybrakowanych w procesie wydawania:
a)
serię i numer książeczki dokumentu paszportowego,
b)
datę i przyczynę wybrakowania książeczki dokumentu paszportowego w procesie wydawania;
13)
dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek dokumentów paszportowych:
a)
serię i numer książeczki dokumentu paszportowego,
b)
datę i przyczynę utraty książeczki dokumentu paszportowego;
14)
dane dotyczące przekazania informacji do Systemu Informacyjnego Schengen i bazy danych Interpolu;
15)
adnotacje urzędowe.
2. 
W Rejestrze Dokumentów Paszportowych gromadzi się dokumenty w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, oraz odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, związanych z wnioskami o dokumenty paszportowe oraz z dokumentami paszportowymi lub z ograniczeniami prawa do posiadania dokumentu paszportowego.
1. 
Danych przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych nie usuwa się, z wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
2. 
Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w Rejestrze Dokumentów Paszportowych do czasu przyjęcia spersonalizowanego paszportu, paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego przez organ paszportowy.
3. 
W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w Rejestrze Dokumentów Paszportowych do czasu wpisania do rejestru przez organ informacji o odmowie wydania dokumentu paszportowego.
4. 
Zapisy w dziennikach systemów (logach) są przechowywane przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
1. 
Dane z Rejestru Dokumentów Paszportowych o utraconych dokumentach podróży są przekazywane do rejestru PESEL, Systemu Informacyjnego Schengen oraz bazy danych Interpolu.
2. 
Z Rejestru Dokumentów Paszportowych do rejestru PESEL są przekazywane dane dotyczące paszportu, określone w art. 33 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i g oraz art. 82 ust. 1 pkt 5 lit. a w zakresie daty ważności i lit. b.
3. 
Z Rejestru Dokumentów Paszportowych do Systemu Informacyjnego Schengen oraz bazy danych Interpolu są przekazywane dane określone w art. 33 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i f oraz w art. 82 ust. 1 pkt 5, dotyczące utraconych dokumentów paszportowych oraz dane określone w art. 82 ust. 1 pkt 10.
4. 
Przekazywanie danych między Rejestrem Dokumentów Paszportowych a rejestrem PESEL następuje przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych i odbywa się bezpośrednio w czasie rzeczywistym.
5. 
Przekazywanie danych z Rejestru Dokumentów Paszportowych do Systemu Informacyjnego Schengen odbywa się za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355).
6. 
Przekazywanie danych między Rejestrem Dokumentów Paszportowych a bazą danych Interpolu odbywa się za pośrednictwem interfejsu pozwalającego na automatyczny dostęp do baz Interpolu z narodowych systemów przetwarzających dane o poszukiwanych przedmiotach lub osobach, udostępnionego przez Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie lub za pośrednictwem oprogramowania służącego do przeglądania danych.
7. 
W przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 2, Straż Graniczna lub Policja wprowadza do Rejestru Dokumentów Paszportowych informację o utracie dokumentu paszportowego.

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób prowadzenia Rejestru Dokumentów Paszportowych,
2)
sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych,
3)
sposób przekazywania danych do Rejestru Dokumentów Paszportowych przez Straż Graniczną i Policję,
4)
rodzaje statusów

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikacji przekazywanych danych i zapewnienia właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych, konieczność zachowania danych archiwalnych, a także potrzebę zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Udostępnianie danych

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane zgromadzone w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców:

1)
Policji,
2)
Straży Granicznej,
3)
Biuru Nadzoru Wewnętrznego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 309),
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
7)
organom Krajowej Administracji Skarbowej,
8)
prokuraturze,
9)
sądom,
10)
Służbie Więziennej,
11)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
12)
Służbie Wywiadu Wojskowego,
13)
Żandarmerii Wojskowej,
14)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
15)
Służbie Ochrony Państwa,
16)
Straży Marszałkowskiej,
17)
dyrektorom urzędów morskich,
18)
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
19)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
20)
spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

1. 
Podmiotom, o których mowa w art. 86, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych w trybie teletransmisji danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego wniosku oraz oświadczenia o łącznym spełnieniu przez te podmioty następujących warunków:
1)
posiadania urządzeń umożliwiających odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
wykazania, że dostęp w tym trybie jest uzasadniony specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
opis specyfiki lub zakresu ustawowo określonych zadań uzasadniających dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
3. 
Udostępnianie danych w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga wydania decyzji.
4. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia udostępniania danych w trybie teletransmisji danych lub cofa dostęp w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1.
1. 
Podmiotom wskazanym w art. 86, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji, po złożeniu jednorazowego wniosku oraz wykazaniu, że dostęp w tym trybie jest uzasadniony specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań, udostępnia usługę umożliwiającą potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego określony zakres danych, która polega na porównaniu określonego zakresu danych wpisanych przez podmiot korzystający z usługi.
2. 
Porównaniu podlegają następujące dane:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dokumentu paszportowego;
5)
data wydania dokumentu paszportowego;
6)
data ważności dokumentu paszportowego.
3. 
Wynikiem porównania danych jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
4. 
Dostęp do usługi nie wymaga wydania decyzji.
5. 
Wniosek o dostęp do usługi zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
opis specyfiki lub zakresu ustawowo określonych zadań uzasadniających dostęp do usługi;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia dostępu do usługi lub cofa dostęp do usługi, jeżeli podmioty nie spełniają warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1.
7. 
Dostęp do usługi jest nieodpłatny.
1. 
Podmiotom innym niż wskazane w art. 86, po wykazaniu interesu faktycznego oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę umożliwiającą potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego określony zakres danych, która polega na porównaniu określonego zakresu danych wpisanych przez podmiot korzystający z usługi.
2. 
Porównaniu podlegają następujące dane:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dokumentu paszportowego;
5)
data wydania dokumentu paszportowego;
6)
data ważności dokumentu paszportowego.
3. 
Wynikiem porównania danych jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
4. 
Dostęp do usługi odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek.
5. 
Wniosek o dostęp do usługi zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
nazwę podmiotu,
b)
adres siedziby podmiotu,
c)
opcjonalnie adres skrytki ePUAP;
2)
dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
3)
dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych:
a)
imię,
b)
nazwisko,
c)
stanowisko,
d)
numer telefonu,
e)
adres poczty elektronicznej;
4)
uzasadnienie istnienia interesu faktycznego w dostępie do usługi;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1;
6)
datę i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, odmawia dostępu do usługi albo cofa dostęp do usługi, jeżeli podmioty nie spełniają warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, lub nie wykażą interesu faktycznego w dostępie do tej usługi.
7. 
Dostęp do usługi jest odpłatny.
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za dostęp do usługi, o której mowa w art. 89 ust. 1, uwzględniając koszty funkcjonowania usługi.
2. 
Opłata za każdorazowe skorzystanie z usługi nie może być wyższa niż 0,1 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 86 i art. 89 ust. 1 w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1.
2. 
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3. 
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra lub pracownik podmiotu podległego ministrowi lub nadzorowanego przez ministra na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4. 
Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5. 
Podmiot kontrolowany w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 91, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność wykazania przez podmioty uprawnione do udostępniania danych odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia sprawności przeprowadzania kontroli.

1. 
Dane jednostkowe dotyczące dokumentu paszportowego lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, organ paszportowy udostępnia na jednorazowy wniosek podmiotów, o których mowa w art. 86, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednego dokumentu paszportowego lub dane dotyczące jednej osoby.
1. 
Organy paszportowe udostępniają dokumentację związaną z wydawaniem dokumentów paszportowych.
2. 
Dokumentację udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy, albo przez podmiot, o którym mowa w art. 86, jeżeli uzyskanie tej dokumentacji jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach szczególnych.
3. 
Dokumentację udostępnia się w formie kopii dokumentu w postaci papierowej lub wydruku odwzorowania cyfrowego z Rejestru Dokumentów Paszportowych lub kopii dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
4. 
Dokumentację udostępnia się nieodpłatnie.
1. 
Organy paszportowe, na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony osobiście przed organem paszportowym na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydają informację zawierającą pełny odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
2. 
Informację sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Informacja może mieć formę wydruku z Rejestru Dokumentów Paszportowych.
4. 
Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, umożliwia się wgląd do rejestru przy użyciu usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. 
Każdy może uzyskać informację o ważności dokumentu paszportowego przy użyciu usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dokumentu paszportowego.
2. 
Dostęp do usługi jest rejestrowany i nieodpłatny.

Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469) w art. 12a w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 197) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) w art. 6 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) w art. 5 w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

1. 
Tworzy się Rejestr Dokumentów Paszportowych
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się prowadzone na podstawie ustawy zmienianej w art. 98 ewidencje paszportowe oraz centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. 
Dane zgromadzone w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych przekazuje się do Rejestru Dokumentów Paszportowych.
4. 
Zapisy w dziennikach ewidencji, o której mowa w ust. 2, są przechowywane przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.

Dokumenty paszportowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dokumentację zgromadzoną w organach paszportowych przed dniem wejścia w życie ustawy udostępnia się podmiotom, o których mowa w art. 86, oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, wojewodzie i konsulowi, jeżeli dostęp do danych w niej zawartych jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadań ustawowych. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek.

Orzeczenia w sprawie zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie zawierają postanowienia w zakresie, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1, mogą być przedkładane w związku z ubieganiem się o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów niniejszej ustawy, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 98, oraz spraw związanych z udostępnianiem dokumentacji zgromadzonej w organach paszportowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do których stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w części ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie zwiększonych kosztów utrzymania systemu teleinformatycznego obsługującego prowadzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych i oprogramowania współpracującego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 53,664 mln zł, z tego:
1)
w 2022 r. - 4,128 mln zł;
2)
w 2023 r. - 5,504 mln zł;
3)
w 2024 r. - 5,504 mln zł;
4)
w 2025 r. - 5,504 mln zł;
5)
w 2026 r. - 5,504 mln zł;
6)
w 2027 r. - 5,504 mln zł;
7)
w 2028 r. - 5,504 mln zł;
8)
w 2029 r. - 5,504 mln zł;
9)
w 2030 r. - 5,504 mln zł;
10)
w 2031 r. - 5,504 mln zł.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
3. 
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75 % limitu przewidzianego na ten rok, wielkość wydatków w IV kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.
4. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Traci moc ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 197 i 350).

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a, z wyjątkiem:

1)
art. 98, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu;
2)
art. 110a, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.
1 Z dniem 31 marca 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne o których mowa w art. 31 ust. 3 nin. ustawy zgodnie z komunikatem z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2209).
2 Z dniem 13 listopada 2022 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie dokumentów paszportowych, z tym, że dzień wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 31 ust. 3 nin. ustawy, ustanawia się na dzień 31 marca 2023 r., zgodnie z komunikatem z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2209).