Dokumenty mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów... - Dz.U.2017.1047 - OpenLEX

Dokumenty mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1047

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
osoby obowiązane do przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 1.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, są:
1)
dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, takie jak:
a)
pozwolenia,
b)
zezwolenia,
c)
świadectwa,
d)
zawiadomienia,
e)
powiadomienia,
f)
zaświadczenia,
g)
pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów Krajowej Administracji Skarbowej,
h)
protokoły,
i)
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego, zgłoszenia do powrotnego wywozu oraz powiadomienia o powrotnym wywozie,
j)
certyfikaty;
2)
inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje oraz postanowienia wydawane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym;
5)
dokumenty potwierdzające status celny towarów;
6)
faktury, kontrakty, umowy, świadectwa pochodzenia i inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, warunków dostawy, klasyfikacji taryfowej, kraju pochodzenia towaru oraz potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania z preferencji celnych;
7)
przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone lub inne dokumenty wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej oraz deklaracje do czasowego składowania;
8)
dokumenty stanowiące powiadomienie o przybyciu środka transportu i przedstawienie towaru organom celnym;
9)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji zawierające komunikaty dokumentów, o których mowa w pkt 7 i 8;
10)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;
11)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, w tym:
a)
ewidencja prowadzona na podstawie art. 148 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "UKC",
b)
ewidencje, inne niż te, o których mowa w art. 214 ust. 1 UKC, prowadzone w związku z korzystaniem z procedury celnej lub uregulowaniem sytuacji towaru, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej,
c)
ewidencje i rejestry prowadzone przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi,
d)
ewidencja prowadzona w związku z korzystaniem z uproszczenia, o którym mowa w art. 182 UKC,
e)
ewidencje prowadzone na podstawie art. 214 ust. 1 UKC;
12)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 11, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
13)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji zawierające komunikaty o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach procedury tranzytu;
14)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;
15)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od spełnienia których ratyfikowane umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;
16)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych oraz z wyłączeń z zakazów i ograniczeń w obrocie;
17)
zgłoszenia celne, zgłoszenia do powrotnego wywozu oraz powiadomienia o powrotnym wywozie, w tym także zgłoszenia celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną lub uregulowania sytuacji towaru;
18)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli zgłoszenie celne, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
19)
dokumenty potwierdzające objęcie towarów procedurą celną lub uregulowanie sytuacji towarów;
20)
dokumenty handlowe lub administracyjne przedkładane organom Krajowej Administracji Skarbowej jako zgłoszenie uproszczone;
21)
pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego;
22)
upoważnienia do działania jako przedstawiciel celny;
23)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;
24)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli wykonywanej przez Krajową Administrację Skarbową;
25)
dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;
26)
dokumenty gwarancyjne zabezpieczające kwotę długu celnego i innych opłat ponoszonych w odniesieniu do przywożonych, przewożonych i wywożonych towarów;
27)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;
28)
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja, dowody księgowe oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791);
29)
dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;
30)
dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;
31)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;
32)
dokumenty dotyczące czynności audytowych;
33)
dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego;
34)
pozwolenia przywozu lub wywozu i licencje przywozowe lub wywozowe;
35)
dokumenty potwierdzające dokonanie przywozu towaru na terytorium państwa trzeciego;
36)
dokumenty potwierdzające jakość towaru;
37)
dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące towarów przywożonych na obszar Unii Europejskiej oraz towarów wywożonych z tego obszaru;
38)
dokumenty zawierające wyniki audytów wewnętrznych.
Osobami obowiązanymi do przechowywania dokumentów, o których mowa w § 2, są osoby bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w wypełnianiu formalności celnych lub podlegające kontrolom celno-skarbowym, w tym - w zależności od rodzaju dokumentu podlegającego przechowywaniu:
1)
zgłaszający i osoba uprawniona do korzystania z procedury celnej lub uregulowania sytuacji towarów - w przypadku dokumentów związanych z dokonanym zgłoszeniem celnym, zgłoszeniem do powrotnego wywozu lub powiadomieniem o powrotnym wywozie oraz z korzystaniem z procedury celnej i dokumentów, które nie były przedstawiane organom Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze zgłoszeniem elektronicznym lub powiadomieniem elektronicznym;
2)
przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego - w przypadku dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania jako przedstawiciel celny oraz w przypadku dokumentów związanych z dokonanym zgłoszeniem celnym, jeżeli wynika to z zakresu umocowania do działania jako przedstawiciel celny;
3)
osoba składająca przywozową lub wywozową deklarację skróconą lub przyjmująca odpowiedzialność za przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub wywóz z tego obszaru albo osoba składająca deklarację do czasowego składowania - w przypadku dokumentów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz deklaracji skróconych;
4)
prowadzący skład celny, magazyn czasowego składowania lub magazyn żywnościowy - w przypadku dokumentów związanych z prowadzeniem składów celnych, magazynów czasowego składowania lub magazynów żywnościowych;
5)
zarządzający wolnym obszarem celnym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym - w przypadku dokumentów związanych z zarządzaniem wolnym obszarem celnym lub prowadzoną działalnością w wolnym obszarze celnym;
6)
przewoźnik i spedytor - w przypadku dokumentów związanych z dokonanym przewozem lub spedycją;
7)
dłużnik - w przypadku dokumentów związanych z powstaniem długu celnego i pokryciem kwoty wynikającej z długu celnego;
8)
osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej - w przypadku dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów;
9)
prowadzący skład podatkowy - w przypadku dokumentów związanych z przywozem i wywozem towarów będących wyrobami akcyzowymi (w zakresie ich importu lub eksportu w rozumieniu prawa podatkowego);
10)
korzystający ze specjalnych refundacji wywozowych przyznawanych w związku ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem przed wywozem - w przypadku dokumentów związanych ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem towarów;
11)
producent towarów wywożonych z refundacją wywozową - w przypadku dokumentów związanych ze stosowaniem zgłoszonej i zarejestrowanej w agencji płatniczej receptury oraz dokumentów dotyczących deklarowanego zużycia surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;
12)
podmiot dokonujący wywozu produktów rolnych do państw trzecich i otrzymujący subwencje z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji - w przypadku dokumentów związanych z potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych do korzystania z refundacji eksportowych;
13)
kierownik jednostki, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w przypadku wszelkich dokumentów wytwarzanych lub otrzymywanych przez jednostkę, mogących mieć znaczenie dla kontroli celno-skarbowej;
14)
przedsiębiorca posiadający pozwolenie AEO lub jego przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego, oraz posiadacz pozwolenia, którego wydanie uzależnione jest od spełnienia kryterium określonego w art. 39 UKC - w przypadku dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 32;
15)
podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlegającą kontroli, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku dokumentów dotyczących urzędowego sprawdzenia, o których mowa w § 2 pkt 33, w zakresie, w jakim dotyczą przepisów prawa celnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. poz. 1424 oraz z 2016 r. poz. 731 i 1737), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).