§ 6. - Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone przepisami § 19-25 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1851, z 2008 r. poz. 1129 oraz z 2017 r. poz. 2405), które w zakresie przepisów § 19-21 utraciło moc z dniem 23 grudnia 2018 r. zgodnie z pkt I ppkt 20 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 (Dz. U. poz. 2405).