§ 4. - Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
§  4. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, żołnierz Żandarmerii Wojskowej dokumentuje czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy, w książce dowódcy patrolu, w notatce służbowej lub w meldunku.
2. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, o których mowa w § 3 ust. 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.