§ 3. - Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
§  3. 
1. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w dwóch egzemplarzach, odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, które są na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, umożliwiających zapis tekstu.
2. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży podpisują własnoręcznie: żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządzający protokół, osoba, wobec której dokonano czynności objętych protokołem, inne osoby uczestniczące w czynności objętej protokołem oraz osoba, której wydano drugi egzemplarz protokołu.
3. 
Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 2, odmawiają złożenia podpisu na protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży albo nie mogą go złożyć, żołnierz Żandarmerii Wojskowej wskazuje przyczynę braku złożenia podpisu na protokole.
4. 
W przypadku gdy w protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych danych lub treści, wpisuje się je, z uwzględnieniem niezbędnych danych i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, i dołącza się do protokołu.
5. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w formie dokumentu papierowego.
6. 
Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
7. 
Wzór protokołu z przeglądania bagaży jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.