§ 1. - Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania protokołu z:
a)
kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą",
b)
przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 10 ustawy, zwanego dalej "przeglądaniem bagaży";
2)
sposób sporządzania dokumentacji służbowej z:
a)
kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 ustawy,
b)
przeglądania bagaży w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 12 ustawy;
3)
wzory protokołów z kontroli osobistej i przeglądania bagaży.