Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków

Na podstawie art. 17c ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania protokołu z:
a)
kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą",
b)
przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 10 ustawy, zwanego dalej "przeglądaniem bagaży";
2)
sposób sporządzania dokumentacji służbowej z:
a)
kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 ustawy,
b)
przeglądania bagaży w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 12 ustawy;
3)
wzory protokołów z kontroli osobistej i przeglądania bagaży.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządza protokoły, o których mowa w art. 17a ust. 10 i art. 17b ust. 10 ustawy, oraz dokumentację służbową, o której mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, niezwłocznie po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy.
1. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w dwóch egzemplarzach, odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, które są na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, umożliwiających zapis tekstu.
2. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży podpisują własnoręcznie: żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządzający protokół, osoba, wobec której dokonano czynności objętych protokołem, inne osoby uczestniczące w czynności objętej protokołem oraz osoba, której wydano drugi egzemplarz protokołu.
3. 
Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 2, odmawiają złożenia podpisu na protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży albo nie mogą go złożyć, żołnierz Żandarmerii Wojskowej wskazuje przyczynę braku złożenia podpisu na protokole.
4. 
W przypadku gdy w protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych danych lub treści, wpisuje się je, z uwzględnieniem niezbędnych danych i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, i dołącza się do protokołu.
5. 
Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w formie dokumentu papierowego.
6. 
Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
7. 
Wzór protokołu z przeglądania bagaży jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, żołnierz Żandarmerii Wojskowej dokumentuje czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy, w książce dowódcy patrolu, w notatce służbowej lub w meldunku.
2. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, o których mowa w § 3 ust. 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1851, z 2008 r. poz. 1129 oraz z 2017 r. poz. 2405) uchyla się § 22-25.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ z kontroli osobistej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ z przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego*

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone przepisami § 19-25 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1851, z 2008 r. poz. 1129 oraz z 2017 r. poz. 2405), które w zakresie przepisów § 19-21 utraciło moc z dniem 23 grudnia 2018 r. zgodnie z pkt I ppkt 20 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 (Dz. U. poz. 2405).