§ 6. - [Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy] - Dokumentacja pracownicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2369

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r.
§  6.  [Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy]
Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:
1)
dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:
a)
ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:
liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
liczbie godzin nadliczbowych,
dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
b)
wnioski pracownika dotyczące:
udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),
ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),
stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),
stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),
stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),
stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),
10
 ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy),
11
 ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 Kodeksu pracy),
c)
dokumenty związane:
ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),
z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),
z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,
d)
zgoda:
12
 pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy),
pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy);
2)
dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
3)
kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
4)
kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i art. 2377 Kodeksu pracy).
10 § 6 pkt 1 lit. b tiret ósme dodane przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U.2023.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2023 r.
11 § 6 pkt 1 lit. b tiret dziewiąte dodane przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U.2023.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2023 r.
12 § 6 pkt 1 lit. d tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U.2023.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2023 r.