Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.291.1712

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  2. 
1.  W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny przedstawia się złoże w jego naturalnych granicach lub jego wydzielonej części, jeżeli przewiduje się, że eksploatacja wydzielonej części złoża kopaliny nie zagrozi racjonalnemu wykorzystaniu złoża kopaliny i złóż sąsiednich.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, dla części złoża kopaliny przewidzianej do zagospodarowania pozostawia się nazwę złoża kopaliny uzupełnioną kolejną cyfrą arabską.
§  3.  W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny przedstawia się wyniki wcześniej przeprowadzonych prac geologicznych w przestrzeni określonej w dokumentacji.
§  4. 
1.  Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się z podziałem na części tekstową, graficzną i tabelaryczną, niezależnie od kategorii rozpoznania złoża, w formie:
1) maszynopisu lub wydruku komputerowego;
2) dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).
2.  Część tekstowa dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zawiera:
1) kartę tytułową dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, zestawienie zasobów geologicznych złoża kopaliny według kategorii rozpoznania, kartę informacyjną złoża kopaliny, kartę informacyjną dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, zestawienie dat i numerów decyzji lub zawiadomień o przyjęciu wcześniejszych dokumentacji geologicznych złoża kopaliny i dodatków do dokumentacji, których wzory są określone:
a) dla kopalin stałych - w załącznikach nr 1, 2, 5-7, 10 do rozporządzenia,
b) dla metanu występującego w złożach węgla kamiennego - w załącznikach nr 1, 4, 6, 8, 9 do rozporządzenia,
c) dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych - w załącznikach nr 1, 3, 6, 8, 9 do rozporządzenia;
2) spis rozdziałów;
3) część opisową z podziałem na rozdziały:
a) wstęp - wskazujący cel sporządzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny),
b) położenie administracyjne złoża kopaliny, charakterystyka geograficzna położenia złoża kopaliny (położenie złoża kopaliny, zagospodarowanie terenu, charakterystyka stanu środowiska i jego ochrony, stanu zagospodarowania złoża kopaliny i jego otoczenia),
c) opis stanu rozpoznania złoża kopaliny oraz opis sposobu wykonania prac geologicznych, a w złożach eksploatowanych - opis stanu eksploatacji złoża kopaliny,
d) warunki geologiczne występowania złoża kopaliny (stratygrafia, tektonika),
e) charakterystyka geologiczna złoża kopaliny, jego położenia, formy, budowy, w złożach węglowodorów z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego, również charakterystyka ich właściwości zbiornikowych, w złożach metanu występującego w złożach węgla kamiennego - charakterystyka metanonośności węgla i serii węglonośnej,
f) charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny głównej, kopalin towarzyszących, współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów, własności technologiczne kopalin oraz określenie możliwych kierunków ich wykorzystania,
g) wyniki badań i charakterystyka warunków geologiczno-górniczych złoża kopaliny, w szczególności hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych i geotermicznych w zakresie niezbędnym do projektowania, prowadzenia i zakończenia eksploatacji oraz wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i jego rekultywacji, a w złożach przewidzianych do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów - w zakresie niezbędnym do projektowania takiej działalności,
h) przedstawienie danych dotyczących budowy złoża kopaliny, warunków jego występowania, jakości kopaliny i właściwości skał otaczających, które powinny być uwzględnione przy ocenie wpływu eksploatacji na środowisko, występujących w złożu kopaliny substancji szkodliwych dla środowiska, oraz charakterystykę właściwości rekultywacyjnych skał płonnych, których wydobycie może być przewidywane,
i) sposób określenia granic złoża kopaliny i jego parametrów przyjętych do obliczenia zasobów, uzasadnienie wyboru metody obliczenia zasobów oraz przyjęty sposób ich klasyfikacji z uwagi na stopień rozpoznania złoża kopaliny,
j) przedstawienie zasobów złoża kopaliny głównej z podziałem na zasoby spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże - bilansowe - i niespełniające - pozabilansowe (w przypadku ich dokumentowania) - oraz kopalin towarzyszących, kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów, współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, wraz z oceną dokładności ich oszacowania,
k) rozliczenie zasobów złoża kopaliny w stosunku do zasobów wcześniej dokumentowanych i objaśnienie stwierdzonych różnic,
l) warunki ochrony złoża kopaliny, określenie obszaru wymagającego ochrony przed działaniem uniemożliwiającym zagospodarowanie złoża kopaliny oraz określenie szczegółowych wymagań odnośnie do racjonalnej eksploatacji i właściwego wykorzystania kopalin występujących w złożu,
ł) spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych do opracowania dokumentacji;
4) załączniki obejmujące:
a) omówienie historii badań i eksploatacji złoża kopaliny,
b) omówienie wykonanych prac geologicznych i badań specjalistycznych,
c) wyniki badań specjalistycznych, w przypadku badań geofizycznych - w formie informatycznych nośników danych, podających lokalizację prac, dane źródłowe oraz dane przetworzone,
d) przedstawienie wykonanych badań statystycznych lub geostatystycznych i ich wyników,
e) kopie dokumentów, których treść ma znaczenie dla opracowanej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w tym decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny i dodatki do dokumentacji, zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i dodatków do dokumentacji, koncesji lub decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych lub robót geologicznych,
f) dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację geologiczną złoża kopaliny.
3.  Przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, oraz przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny na potrzeby zmiany koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 205 ust. 3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, przepisu ust. 2 pkt 4 lit. f i § 9 pkt 1 lit. e nie stosuje się.
4.  Część graficzną dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowią następujące mapy i przekroje geologiczne:
1) mapa lokalizacji złoża kopaliny sporządzona na mapie topograficznej, w zależności od wielkości złoża, w skali od 1:10 000 do 1:50 000;
2) mapa sytuacyjno-wysokościowa pozyskana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie dokumentowanego obszaru złoża kopaliny oraz miejsc wykonania badań na jego terenie, a w szczególności otworów wiertniczych i badań geofizycznych;
3) mapa geologiczno-gospodarcza lub mapa geośrodowiskowa rejonu występowania złoża kopaliny, przedstawiająca składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzona w skali 1:50 000 lub 1:25 000 dostosowanej do wielkości złoża, z podaniem położenia złoża;
4) mapy ilustrujące budowę złoża kopaliny, niezbędne do scharakteryzowania jego formy, sposobu ułożenia, budowy i jakości kopaliny;
5) mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny;
6) mapy i przekroje geologiczne, a w zależności od potrzeb - również hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, gazonośności i geotermiczne;
7) profile otworów wiertniczych, profile geologiczne wyrobisk rozpoznawczych i wybranych wyrobisk górniczych w przypadku czynnych zakładów górniczych.
5.  Część tabelaryczna dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zawiera:
1) wyniki badań rodzaju i jakości kopaliny;
2) obliczenia zasobów kopaliny w poszczególnych częściach złoża lub blokach obliczeniowych;
3) zbiorcze zestawienie zasobów złoża kopaliny;
4) zestawienie współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:
a) punktów załamania granic obszaru dokumentowanego,
b) wykonanych otworów wiertniczych.
§  5. 
1.  W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny granice geologiczne złoża kopaliny wyznacza się przez stosowanie granicznych wartości parametrów definiujących złoże.
2.  Graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
3.  Zastosowanie innych granicznych wartości parametrów definiujących złoże kopaliny i jego granice niż określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia jest możliwe w przypadkach wystąpienia szczególnych warunków geologicznych i wymaga uzasadnienia w części tekstowej sporządzanej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
§  6. 
1.  W dokumentacjach geologicznych złóż kopalin stałych stosuje się następujące kategorie rozpoznania złoża: D, C2, C1, B, A.
2.  Rozpoznanie złoża kopaliny lub jego części w poszczególnych kategoriach powinno spełniać następujące wymagania:
1) w kategorii D - granice złoża kopaliny, jego budowę geologiczną i przewidywane zasoby określa się na podstawie istniejących, dostępnych danych geologicznych, w szczególności odosobnionych wyrobisk lub odsłonięć naturalnych, interpretacji geologicznej danych geofizycznych przy zastosowaniu ekstrapolacji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów może przekraczać 40%;
2) w kategorii C2 - granice złoża kopaliny określa się na podstawie danych z wyrobisk, odsłonięć naturalnych lub badań geofizycznych metodą interpolacji lub odpowiednio uzasadnionej ekstrapolacji; poznane są główne cechy formy, budowy i tektoniki złoża; wstępnie są określone warunki geologiczno-górnicze eksploatacji; jakość kopaliny jest rozpoznana na podstawie systematycznego opróbowania w pełnym zakresie możliwych zastosowań kopaliny, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 40%;
3) w kategorii C1 - granice złoża kopaliny określa się na podstawie danych z wyrobisk rozpoznawczych, z odsłonięć naturalnych lub badań geofizycznych metodą interpolacji lub w ograniczonym stopniu ekstrapolacji; stopień rozpoznania złoża jest wystarczający do opracowania projektu zagospodarowania złoża, w tym do szczegółowego określenia formy, budowy, tektoniki złoża i jakości kopaliny w złożu, warunków geologiczno-górniczych eksploatacji, oraz do dokonania oceny wpływu przewidywanej eksploatacji na środowisko, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 30%;
4) w kategorii B - granice złoża kopaliny określa się w sposób uściślony na podstawie specjalnie wykonanych w tym celu wyrobisk rozpoznawczych lub badań geofizycznych, wymagane jest określenie formy i budowy złoża, korelacji warstw, podstawowych cech tektoniki w sposób jednoznaczny, jakość i własności technologiczne kopaliny powinny być potwierdzone wynikami prób w skali półtechnicznej lub przemysłowej, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%;
5) w kategorii A - złoże kopaliny jest rozpoznane w stopniu umożliwiającym bieżące planowanie i prowadzenie jego eksploatacji przy możliwie najwyższym stopniu wykorzystania zasobów; wymagane jest określenie formy i budowy złoża, tektoniki, zasobów na podstawie danych z wyrobisk udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych, rodzaju, jakości kopaliny i jej właściwości technologicznych na podstawie systematycznego opróbowania wyrobisk i danych z bieżącej produkcji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów w poszczególnych blokach nie może przekraczać 10%.
§  7. 
1.  W dokumentacjach geologicznych złóż węglowodorów i metanu występującego jako kopalina towarzysząca w złożach węgla kamiennego stosuje się następujące kategorie rozpoznania złoża: C, B, A.
2.  Rozpoznanie złoża kopaliny lub jego części w poszczególnych kategoriach powinno spełniać następujące wymagania:
1) w kategorii C - granice złoża kopaliny określa się na podstawie wyników badań geofizycznych i interpretacji geologicznej, a uzyskane dane umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości mającej znaczenie gospodarcze lub, w przypadku złóż wielohoryzontowych, po określeniu nasycenia węglowodorami poziomów gazonośnych i roponośnych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej przy istnieniu również co najmniej jednego otworu z przemysłowym przypływem kopalin, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 50%;
2) w kategorii B - wyniki prowadzonych prac geologicznych dają podstawę do szczegółowego określenia budowy geologicznej złoża kopaliny, jego granic oraz parametrów zbiornikowych i ich zmienności; uzyskane dane umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości mającej znaczenie gospodarcze, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 35%;
3) w kategorii A - ustala się dane określone dla kategorii B z uwzględnieniem wyników uzyskanych z eksploatacji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%.
§  8. 
1.  W dodatku do dokumentacji geologicznej eksploatowanego złoża kopaliny stałej, poza wynikami prac geologicznych wykonanych w celu udokumentowania złoża, uwzględnia się dane zawarte w dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, wyniki bieżącego opróbowania złoża kopaliny oraz wyniki badań specjalistycznych, zwłaszcza hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych, geotermicznych, oraz pozostałe informacje niezbędne do planowania wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i jego rekultywacji.
2.  W dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego, zawierającym nowe określenie zasobów pierwotnych zgodne z aktualnym stanem rozpoznania, podaje się wyjaśnienie przyczyn tych zmian.
3.  W przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża kopaliny rozliczenia zasobów złoża kopaliny dokonuje się w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
4.  W dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zamieszcza się materiały podstawowe, które dokumentują powstałe zmiany, rozliczenie zasobów złoża kopaliny oraz objaśnienie stwierdzonych różnic w wielkości dokumentowanych zasobów.
§  9.  Dokumentacja geologiczna złóż kopalin, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, składa się z:
1) części tekstowej zawierającej:
a) kartę tytułową, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b) kartę informacyjną, której wzór jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia,
c) zestawienie zasobów złoża kopaliny, z podziałem na zasoby spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże - bilansowe - i niespełniające - pozabilansowe (w przypadku ich dokumentowania) - oraz kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, wraz z oceną dokładności ich oszacowania,
d) zestawienie wyników badań rodzaju i jakości kopaliny,
e) dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację geologiczną złoża kopaliny,
f) zasoby złoża kopaliny głównej;
2) części graficznej zawierającej:
a) mapę lokalizacji złoża kopaliny na mapie topograficznej w skali 1:10 000 z zaznaczeniem obiektów podlegających ochronie w jego otoczeniu (grunty rolne klas I-IV, grunty leśne, obszary i obiekty przyrody prawnie chronionej, granice zbiorników wód podziemnych, granice sąsiednich złóż),
b) profile geologiczne wykonanych wyrobisk i odsłonięć naturalnych,
c) mapę obliczenia zasobów złoża kopaliny sporządzoną na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali co najmniej 1:2000 z naniesionymi granicami złoża kopaliny, wyrobiskami i odsłonięciami naturalnymi, ważniejszymi obiektami mającymi wpływ na sposób zagospodarowania złoża kopaliny oraz linią przekroju geologicznego przez to złoże,
d) co najmniej jeden przekrój geologiczny przez złoże kopaliny;
3) tabeli obliczenia zasobów złoża kopaliny;
4) zestawienia współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:
a) punktów załamania granic obszaru dokumentowanego,
b) wykonanych otworów wiertniczych.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, poz. 1151 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 736), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KARTA TYTUŁOWA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH DLA KOPALIN STAŁYCH

.................................... W ZŁOŻU ....................................

(nazwa kopaliny) (nazwa złoża)

OBLICZONYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA .............. R.*)

Kopalina

rodzaj lub

zastosowanie surowcowe**)

Zasoby bilansowe [tys. ton]
razemABC1C2D
Kopalina

ogółem

Kopalina

rodzaj lub

zastosowanie

surowcowe**)

Zasoby pozabilansowe***) [tys. ton]
razemABC1C2D
Kopalina ogółem

*) W przypadku zakończenia eksploatacji należy podać datę zakończenia eksploatacji.

**) Dla złóż rud metali podaje się również zasoby metali.

***) Tę część tabeli załączać tylko w przypadku oszacowania zasobów pozabilansowych.

Sporządzający dokumentację:

..........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH DLA GAZU ZIEMNEGO, ROPY

NAFTOWEJ ORAZ ICH NATURALNYCH POCHODNYCH

ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZASOBÓW WYDOBYWALNYCH

ZŁOŻA .........

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ............ R.*)

[tys. ton] lub [mln m3]

KopalinaWyszczególnienieZasoby bilansowe/pozabilansowe**)
razemABC
Pierwotne zasoby

geologiczne

Pierwotne zasoby

wydobywalne

Dotychczasowe wydobycie

od dnia .... do dnia ...

Stan zasobów geologicznych

na dzień 31 grudnia ....... r.

Stan zasobów wydobywalnych

na dzień 31 grudnia ....... r.

*) W przypadku zakończenia eksploatacji należy podać datę zakończenia eksploatacji.

**) Niepotrzebne skreślić.

Sporządzający dokumentację:

........................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

ZESTAWIENIE ZASOBÓW BILANSOWYCH

METANU WYSTĘPUJĄCEGO W ZŁOŻACH WĘGLA KAMIENNEGO JAKO KOPALINY

................................

(głównej lub towarzyszącej)

WG STANU ROZPOZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ............ R.*)

Kopalina

rodzaj/jakość

Wydobywalne zasoby bilansowe [mln m3]
razemABC
metan sorbowalny
metan wolny**)
Razem zasoby bilansowe
Kopalina

rodzaj/ jakość

Wydobywalne zasoby pozabilansowe***) [mln m3]
razemABC
metan sorbowalny
metan wolny**)
Razem zasoby bilansowe

*) W przypadku zakończenia eksploatacji należy podać datę zakończenia eksploatacji.

**) Jeśli występuje w złożu.

***) Tę część tabeli załączać tylko w przypadku oszacowania zasobów pozabilansowych.

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA

KOPALINY STAŁEJ

1. Nazwa złoża:

2. Kod złoża (w systemie MIDAS):

3. Kopalina główna:

4. Położenie złoża:

miejscowość: ................ gmina: ................ powiat: ................ województwo: ...............

5. Użytkownik złoża (pełna nazwa):

adres:

telefon:

fax:

e-mail:

6. Nadzór górniczy:

7. Koncesję na wydobywanie wydaje:

minister:

marszałek

województwa:

starosta:

8. Koncesja na wydobywanie (dla złóż zagospodarowanych):

nr koncesji:

wydana przez:

wydana dnia:

termin ważności:

9. Obszar i teren górniczy (nazwa obszaru):

nr decyzji:

wydana przez:

termin ważności:

status:

10. Projekt zagospodarowania złoża /dodatek nr:

nr decyzji/zawiadomienia o przyjęciu:

wydana(e) przez:

wydana(e) dnia:

11. Powierzchnia obszaru dokumentowanego: ...... ha

Powierzchnia udokumentowanego złoża: ...... ha

12. Rodzaj nieruchomości gruntowej nad złożem:

grunty leśne ...... ha

grunty rolne (I - IV kl. bon.) ...... ha

grunty rolne (V - VI kl. bon.) ...... ha

zabudowa przemysłowa ...... ha

grunty komunalne ...... ha

inne (parki, rezerwaty, obsz. ujęć wodn. itp.) ...... ha

13. Dopływ wód do wyrobiska: m3/min

14. Poziomy wodonośne:

głębokość ciśnienie stopień minerał. rodzaj wód klasa wód

od... do... od... do... od..... do ... ........... ...........

15. Możliwe zagrożenie środowiska przez

wydobywanie i przeróbkę kopaliny:

16. Stan zagospodarowania złoża:

17. Data rozpoczęcia eksploatacji:

18. Data zakończenia eksploatacji:

19. Możliwe zagrożenia eksploatacji:

tąpaniami ....... stopnia

metanowe ....... kategorii

wybuchami pyłów ....... klasy

pyłowe ....... stopnia

wodne ....... stopnia

inne .......

20. Stratygrafia spągu kopaliny:

21. Stratygrafia stropu kopaliny:

22. Podtypy kopaliny :

23. Parametry jakościowe poszczególnych podtypów kopaliny:

parametr: min.: maks.: średnio: jednostka:

............. ............. ............. ............. .............

24. Kopaliny towarzyszące:

25. Współwystępujące użyteczne pierwiastki śladowe:

26. Forma złoża:

27. Grupa złoża:

28. Ilość pokładów:

minimalna maksymalna średnia

29. Grubość nadkładu (N)*): od ...... do ...... ......

30. Miąższość złoża (Z)*): od ...... do ...... ......

31. Głębokość spągu złoża: od ...... do ...... ......

32. Stosunek N/Z (tylko dla złóż eksploatowanych odkrywkowo) ...........

33. Metoda obliczania zasobów:

34. Możliwe kierunki zastosowań kopaliny:

35. Litologia skał otaczających złoże:

36 Błąd oszacowania średnich wartości

parametrów złoża i zasobów:

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Objaśnienia:

Niewypełnione punkty karty informacyjnej powinny być oznaczone uwagą: "nie dotyczy".

*) Nie dotyczy złóż wielopokładowych (np. węgla kamiennego).

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

(DODATKU DO DOKUMENTACJI)

Data rozpoczęcia badań:

Data zakończenia badań:

Liczba wykonanych wierceń ... łączny metraż ... wykonawca ......

głębokość wierceń: od: do:

profilowanie otworów: ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Opróbowanie: ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Miejsce przechowywania rdzeni wiertniczych:

Badania geofizyczne w otworach:

rodzaj ......... ilość ...... wykonawca ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Badania geofizyczne powierzchniowe:

rodzaj ......... ilość ...... wykonawca ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Badania laboratoryjne:

rodzaj ......... ilość ...... wykonawca ........................

(imię i nazwisko)

Badania hydrogeologiczne:

rodzaj ......... ilość ...... wykonawca ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Badania geologiczno-inżynierskie:

rodzaj ......... ilość ...... wykonawca ......................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Badania gazowe: ......................

wykonawca .........................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Obliczanie zasobów: ........................

(imię i nazwisko, nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje

zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Zespół dokumentujący:

Uwaga:

W karcie informacyjnej dokumentacji pomija się pozycje, które nie dotyczą danej dokumentacji.

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE I DODATKI DO DOKUMENTACJI DLA ZŁÓŻ

KOPALIN STAŁYCH

Data zatwierdzenia

albo przyjęcia

RodzajKategoriaUdokumentowane zasoby

[tys. ton]

bilansowepozabilansowe

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE I DODATKI DO DOKUMENTACJI DLA ZŁÓŻ GAZU

ZIEMNEGO, ROPY NAFTOWEJ ORAZ ICH NATURALNYCH POCHODNYCH I METANU

WYSTĘPUJĄCEGO W ZŁOŻACH WĘGLA KAMIENNEGO

Data zatwierdzenia albo przyjęciaRodzajKategoria rozpoznaniaUdokumentowane zasoby bilansowe/pozabilansowe*

[mln m3]

[tys. ton]

geologicznewydobywalne
A

B

C

wg stanu na ...........
A

B

C

wg stanu na ...........
A

B

C

wg stanu na ...........

* Niepotrzebne skreślić.

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA

GAZU ZIEMNEGO, ROPY NAFTOWEJ ORAZ ICH NATURALNYCH POCHODNYCH I

METANU WYSTĘPUJĄCEGO W ZŁOŻACH WĘGLA KAMIENNEGO

1. Nazwa złoża:

2. Kod złoża (w systemie MIDAS):

3. Kopalina główna:

4. Położenie złoża:

miejscowość: ............. gmina: ............. powiat: ............. województwo: .............

5. Użytkownik złoża (pełna nazwa):

adres:

telefon:

fax:

e-mail:

6. Nadzór górniczy:

7. Koncesja na wydobywanie (dla złóż zagospodarowanych):

nr koncesji:

wydana przez:

wydana dnia:

termin ważności:

8. Obszar i teren górniczy (nazwa obszaru):

nr decyzji:

wydana przez:

termin ważności:

status:

9. Projekt zagospodarowania złoża/dodatek nr:

nr decyzji/zawiadomienia o przyjęciu:

wydana(e) przez:

wydana(e) dnia:

10. Powierzchnia całkowita złoża: ..... ha

11. Rodzaj nieruchomości gruntowej nad złożem:

grunty leśne: ..... ha

grunty rolne: ..... ha

zabudowa przemysłowa: ..... ha

grunty komunalne: ..... ha

inne (parki, rezerwaty, obsz. ujęć wodn. itp.): ..... ha

12. Zagrożenie środowiska przez wydobywanie:

13. Stan zagospodarowania złoża:

14. Data rozpoczęcia eksploatacji:

15. Data zakończenia eksploatacji:

16. Stratygrafia i litologia skały zbiornikowej:

17. Podtypy kopaliny głównej:

18. Metanonośność pokładów węgla:

od .... do .... średnio ..... m3/t c.s.w.

19. Głębokość stropu strefy metanonośnej:

od .... do .... m

20. Sumaryczna miąższość pokładów metanonośnych: m

21. Parametry jakościowe typów i podtypów kopaliny głównej:

min. maks. średnio jednostka

metan CH4 ................ ................ ................ ................

etan C2H6 ................ ................ ................ ................

węglowodory ciężkie C3 ................ ................ ................ ................

dwutlenek węgla CO2 ................ ................ ................ ................

azot N2 ................ ................ ................ ................

siarkowodór H2S ................ ................ ................ ................

hel He ................ ................ ................ ................

wartość opałowa ................ ................ ................ ................

ciężar właściwy ropy ................ ................ ................ ................

parafina ................ ................ ................ ................

siarka S ................ ................ ................ ................

rtęć Hg ................ ................ ................ ................

........................ ................ ................ ................ ................

22. Kopaliny towarzyszące:

23 Kopalina współwystępująca wydobyła ze złoża węglowodorów:

24. Współwystępujące użyteczne pierwiastki śladowe:

25. Ilość poziomów ropo- i gazonośnych lub metanonośnych pokładów węgla:

26. Głębokość położenia złoża: m

27 Głębokość położenia wody podścielającej: m

28. Miąższość efektywna złoża: m

29. Porowatość: %

30. Przepuszczalność: mD

31. Gazonośność łupku: m3/t łupku

32. Zawartość krzemionki: %

33. Zawartość węglanów: %

34. Współczynnik nasycenia węglowodorami: %

35. Ciśnienie złożowe pierwotne: MPa

36. Ciśnienie aktualne: MPa

37. Temperatura złoża: °C

min. max. średnio jednostka

38. Wydajność absolutna (Vabs): ................ ........... ................ m3/min, t/d

39. Wydajność dozwolona (Vdozw): ................ ........... ................ m3/min, t/d

40. Wykładnik wodny: ................ ........... ................ g/m3

41. Wykładnik gazowy: ................ ........... ................ m3/t

42. Wykładnik ropny/kondensatowy: ................ ........... ................ g/m3

43. Typ chemiczny wody złożowej:

44. Stopień mineralizacji wody złożowej: g/l

45. Warunki produkowania:

46. Współczynnik wydobycia:

47. Metoda obliczania zasobów:

48. Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów:

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

Objaśnienie:

Niewypełnione punkty karty informacyjnej powinny być oznaczone uwagą: "nie dotyczy". Punkty 31 –

33 dotyczą złóż gazu ziemnego z łupków gazonośnych (shale gas).

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA ZŁÓŻ KOPALIN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 2

USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

1Nazwa złoża
2Kopalina główna
3Kopaliny towarzyszące
4Położenie złoża:

miejscowość, gmina, powiat, województwo

5Użytkownik złoża:

adres, telefon, faks

6Właściciel terenu złoża
7Stan zagospodarowania złoża – wcześniejsza

eksploatacja

8Klasa gleb na obszarze złoża
9Sposób użytkowania powierzchni na terenie

złoża

10Obiekty i obszary chronione w sąsiedztwie

złoża

11Zagrożenia środowiska przez wydobycie

kopaliny

12Sposób rozpoznania złoża
13Budowa geologiczna złoża:

forma, sposób ułożenia, wiek i rodzaj utworów

budujących i otaczających złoże, rodzaj nadkładu

14Powierzchnia złoża
15Grubość nadkładu (N) od ... do ... średnio ...
16Miąższość złoża (Z) od ... do ... średnio ...
17Głębokość spągu od ... do ... średnio ...
18Stosunek N/Z od ... do ...
19Parametry jakościowe kopaliny

min. ... maks. ... średnio ...

20Poziomy wodonośne: głębokość od ... do ...
21Obliczona wielkość zasobów w [m3] lub w [t]
22Przewidywany sposób eksploatacji
23Przewidywana wielkość rocznego wydobycia
24Przewidywany sposób przeróbki kopaliny
25Kierunki zastosowań kopaliny
26Przewidywany sposób wykorzystania złoża po

zakończeniu eksploatacji i jego rekultywacji

27Inne uwagi (dotyczące złoża i sposobu jego

eksploatacji):

Sporządzający dokumentację:

...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

nr kwalifikacji geologicznych albo

nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne w dziedzinie geologii)

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

GRANICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW DEFINIUJĄCYCH ZŁOŻE I JEGO GRANICE DLA POSZCZEGÓLNYCH KOPALIN

 Tabela 1
Złoża węgla kamiennego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam1 250
2Minimalna miąższość węgla kamiennego w pokładzie wraz z przerostami o grubości do 30 cmm0,6
3Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla kamiennego w pokładzie wraz z przerostamiMJ/kg15

 Tabela 2

Złoża węgla brunatnego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam350
2Minimalna miąższość węgla brunatnego w pokładziem3
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-12
4Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla brunatnego w pokładzie wraz z przerostami, przy wilgotności węgla 50%MJ/kg6,5

 Tabela 3

Metan występujący w złożach węgla kamiennego - jako kopalina główna
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam1 500
2Minimalna metanonośność wyznaczająca kontur strefy złożowejm3/t c.s.w.4,5
3Minimalna średnia metanonośnośćm3/t c.s.w.większa od resztkowej
4Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennegom0,6

 Tabela 4

Metan występujący w złożach węgla kamiennego - jako kopalina towarzysząca
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości udokumentowania kopaliny głównej
2Minimalna metanonośność wyznaczająca kontur strefy złożowejm3/t c.s.w.> 2,5
3Minimalna średnia metanonośność wydzielonej części złożam3/t c.s.w.większa od resztkowej
4Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennegom0,1

 Tabela 5

Złoża ropy naftowej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna przepuszczalność skał zbiornikowychm2

(mD)

1x10-15

(1)

2Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złożat/d2
3Maksymalna gęstość ropy naftowejg/cm30,9

 Tabela 6

Złoża gazu ziemnego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna przepuszczalność skał zbiornikowychm2

(mD)

1x10-16

(0,1)

2Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złożam3/min2
3Maksymalna zawartość rtęciμg/m330

 Tabela 7

Złoża gazu ziemnego zamkniętego

(tight gas)

Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna przepuszczalność skał zbiornikowychm2

(mD)

1x10-16

(0,1)

2Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złoża po zabiegach stymulacyjnychm3/min0,7
3Maksymalna zawartość rtęciμg/m330

 Tabela 8

Złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych

(shale gas)

Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość efektywna łupku gazonośnegom15
2Minimalna średnia zawartość krzemionki (lub węglanów) w łupku gazonośnym% obj.10
3Minimalna średnia gazonośność łupkum3/t łupku1,5
4Maksymalna zawartość rtęciμg/m330

 Tabela 9

Złoża gazu ziemnego towarzyszącego ropie naftowej
Za bilansowe uznaje się wszystkie zasoby gazu rozpuszczonego w ropie naftowej i występujące w czapie gazowej, jeżeli jakość gazu ziemnego spełnia wymagania bilansowości.

 Tabela 10

Złoża helu jako domieszki towarzyszącej w złożach gazu ziemnego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna średnia zawartość helu w gazie w konturze złoża% obj.0,2

 Tabela 11

Złoża rud uranu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowania złożam1 000
2Minimalna zawartość (U) w próbce konturującej złoże%0,01
3Minimalna średnia zawartość (U) w profilu złoża wraz z przerostami płonnymi%0,01
4Minimalna zasobność złoża (U)kg /m20,8

 Tabela 12

Złoża torfu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
3Maksymalna zawartość popiołu w torfie suchym%30

 Tabela 13

Złoża torfu leczniczego (borowiny)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
3Maksymalna zawartość składników nieorganicznych w suchej masie%25
4Minimalny stopień rozkładu%30 (H3)
5Miano Coli-≥ 1,0
Miano Coli perfringens-≥ 0,1

 Tabela 14

Złoża mułu borowinowego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
3Maksymalna zawartość składników nieorganicznych w suchej masie%80
4Minimalny stopień rozkładu%30 (H3)
5Miano Coli-≥ 1,0
Miano Coli perfringens-≥ 0,1

 Tabela 15

Złoża rud wanadowo-tytanowo-żelazowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam1 500
2Minimalna miąższość strefy rudnejm2,0
3Minimalna zawartość ekwiwalentna wanadu (jako V2O5) z uwzględnieniem zawartości tytanu (jako TiO2) w próbce konturującej złoże (V2O5)e = (% V2O5) + 0,0188 (% TiO2)%0,6
4Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna wanadu (V2O5)e w profilu złoża rudnego wraz z przerostami%0,6

 Tabela 16

Złoża rud miedzi (pokładowe stratoidalne)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam1 500
2Minimalna zawartość miedzi (Cu) w próbce konturującej złoże%0,5
3Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna miedzi (Cu) z uwzględnieniem zawartości srebra (Ag) w profilu złoża wraz z przerostami Cue = (% Cu) + 0,01 (g/t Ag)%0,5
4Minimalna zasobność złoża (Cue)kg/m235

 Tabela 17

Złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych (porfirowe)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowania złożam1 200
2Minimalna zawartość ekwiwalentna molibdenu (Mo) z uwzględnieniem zawartości wolframu (W) i miedzi (Cu) w próbce konturującej interwał rudy Moe = (% Mo) + 1,5 (% W) + 0,2 (% Cu)%0,1
3Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna molibdenu Moe w profilu wydzielonej części (bloku) złoża%0,1
4Minimalna zasobność wydzielonej części (bloku) złoża (Moe)m%0,15

 Tabela 18

Złoża rud cynku i ołowiu w formie siarczkowej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w próbce konturującej złoże, niezależnie od stopnia utlenienia rudy%2
2Minimalna średnia ważona zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w profilu złoża wraz z przerostami%2
3Minimalna zasobność interwału złożowegom%5
4Maksymalna głębokość spągu złożam500

 Tabela 19

Złoża rud cynku w formie tlenkowej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna zawartość cynku (Zn) w próbce konturującej złoże%5
2Minimalna średnia ważona zawartość cynku (Zn) w profilu złoża wraz z przerostami%5
3Minimalna zasobność interwału złożowegom%10
4Maksymalna głębokość spągu złożam500

 Tabela 20

Złoża złota (pierwotne: żyłowe, skarnowe, stratoidalne)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam1 250
2Minimalna średnia ważona zawartość złota (Au) w profilu złoża wraz z przerostami, a w przypadku obecności miedzi, której średnia zawartość w profilu złoża jest większa od 0,5%, minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna złota (Au) z uwzględnieniem zawartości miedzi (Cu) i srebra (Ag) Aue=(g/t Au)+2(% Cu)+0,01 (g/t Ag)g/t2,5
3Minimalna zasobność złoża (Au), w przypadku obecności miedzi, której średnia zawartość w profilu złoża jest większa od 0,5% (Aue)g/m25

 Tabela 21

Złoża złota (okruchowe)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam50
2Minimalna średnia ważona zawartość złota (Au) w profilu złoża wraz z przerostamig/m30,5
3Minimalna zasobność złoża (Au)g/m25

 Tabela 22

Złoża rud żelaza
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam500
2Minimalna średnia ważona zawartość żelaza (Fe) w profilu złoża wraz z przerostami%25
3Minimalna zasobność złoża (Fe)t/m22,5

 Tabela 23

Złoża rud niklu (wietrzeniowe)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam100
2Minimalna zawartość niklu (Ni) w próbce konturującej złoże%0,3
3Minimalna średnia ważona zawartość niklu (Ni) w profilu złoża wraz z przerostami%0,3
4Minimalna zasobność złoża (Ni)kg/m230

 Tabela 24

Złoża rud cyny (pierwotne stratoidalne)
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam500
2Minimalna zawartość cyny (Sn) w próbce konturującej złoże%0,5
3Minimalna średnia ważona zawartość cyny (Sn) w profilu złoża wraz z przerostami%0,5
4Minimalna zasobność złoża (Sn)m%1

 Tabela 25

Złoża rud darniowych miałkich lub kawałkowych, łatwo kruszących się
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam0,1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-5
3Minimalna zawartość Fe2O3%35

 Tabela 26

Złoża siarki rodzimej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam400
2Minimalna zawartość siarki (S) w próbce konturującej złoże%10
3Minimalna średnia zawartość siarki (S) w serii złożowej%10
4Minimalna zasobność złoża (S)m%75

 Tabela 27

Złoża fosforytów
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam400
2Minimalna średnia zawartość P2O5 w konkrecjach fosforytowych w profilu złoża%15
3Minimalna zasobność konkrecji fosforytowycht/m21,8

 Tabela 28

Złoża wysadowe soli kamiennej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam1 400
2Minimalna miąższość złoża wraz z przerostamim30
3Minimalna odległość stropu złoża od zwierciadła solnego (najniżej położonego punktu jego stwierdzenia)m150
4Minimalna średnia ważona zawartość NaCl w profilu złoża%80

 Tabela 29

Złoża pokładowe soli kamiennej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam1 200
2Minimalna miąższość złoża wraz z przerostamim30
3Minimalna średnia ważona zawartość NaCl w profilu złoża wraz z przerostami%80

 Tabela 30

Złoża soli potasowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość: spągu złoża - w złożach pokładowych, dokumentowania - w złożach wysadowychm1 200
2Minimalna miąższość złoża wraz z przerostamim2
3Minimalna średnia ważona zawartość K2O w profilu złoża wraz z przerostami%8

 Tabela 31

Złoża magnezytu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam150
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
3Minimalna miąższość strefy złożowejm2,0
4Minimalny uzysk magnezytu z profilu serii złożowej% wagowy4,0
5Minimalna zawartość MgO w magnezycie%35

 Tabela 32

Złoża barytu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam500
2Minimalna średnia zawartość BaSO4 w profilu złoża%50
3Minimalna zasobność złoża (BaSO4)m%30
4Stosunek wagowy CaF2/BaSO4-< 0,5

 Tabela 33

Złoża barytowo-fluorytowe
Lp.ParametrednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam500
2Minimalna zawartość CaF2 w profilu złoża%15
3Minimalna ekwiwalentna zawartość (BaSO4)e z uwzględnieniem zawartości CaF2 w profilu złoża (BaSO4)e = BaSO4 + CaF2%50
4Minimalna zasobność złoża [(BaSO4)e]m%30
5Stosunek wagowy CaF2/BaSO4-od 0,5 do 1,5

 Tabela 34

Złoża fluorytu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam500
2Minimalna zawartość CaF2%20
3Minimalna zasobność złoża (CaF2)m%30
4Stosunek wagowy CaF2/BaSO4-> 1,5

 Tabela 35

Złoża bursztynu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam30
2Minimalna wydajność bursztynug/m240

 Tabela 36

Złoża gipsu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam50
2Minimalna miąższość złożam2
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
4Minimalna zawartość gipsu w profilu złoża%80

 Tabela 37

Złoża anhydrytu
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam400
2Minimalna miąższość złożam5
3Minimalna zawartość anhydrytu w profilu złoża%60

 Tabela 38

Złoża kwarcu żyłowego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowania (ustala się w stosunku do najniżej położonego punktu terenu w granicach złoża)m50
2Minimalna miąższość złożam2
3Minimalna zawartość SiO2%95
4Maksymalna zawartość Fe2O3%1,0

 Tabela 39

Złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o punkcie piaskowym powyżej 75%
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam2
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3
3Maksymalna zawartość pyłów mineralnych%10

 Tabela 40

Złoża piasków kwarcowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam2
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
4Maksymalna zawartość pyłów mineralnych%5
5Minimalna zawartość ziarn kwarcu%90

 Tabela 41

Złoża żwirowe, żwirowo-piaskowe i piaskowo-żwirowe o punkcie piaskowym poniżej 75%
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam2
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-1,0
3Maksymalna zawartość pyłów mineralnych%15

 Tabela 42

Złoża wapieni dla przemysłu wapienniczego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Maksymalna grubość nadkładum15
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3
4Minimalna średnia ważona zawartość CaCO3 w profilu złoża%90

 Tabela 43

Złoża wapieni marglistych i margli dla przemysłu cementowego
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Maksymalna grubość nadkładum15
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3

 Tabela 44

Złoża dolomitów
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Maksymalna grubość nadkładum15
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3
4Minimalna zawartość MgO%16

 Tabela 45

Złoża kredy jeziornej i gytii wapiennej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3
3Minimalna zasadowość ogólna w przeliczeniu na CaO w suchej masie%40

 Tabela 46

Złoża kredy piszącej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam70
2Maksymalna grubość nadkładum15
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,2
4Minimalna średnia ważona zawartość CaCO3 w profilu złoża%80

 Tabela 47

Złoża kopalin skalnych budowlanych blocznych
Lp.ParametrJednostkaWartości brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-1,0
3Minimalna bloczność geologiczna:
- marmurów, serpentynitów% obj.5
- sjenitów, gabr, granodiorytów oraz przyjmujących poler wapieni i dolomitów% obj.10
- granitów, tufów, piaskowców oraz nieprzyjmujących poleru wapieni i dolomitów% obj.20

 Tabela 48

Złoża kopalin skalnych nieblocznych budowlanych i drogowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Maksymalna grubość nadkładum15
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,3
4Maksymalny udział skał niespełniających wymagań jakościowych w profilu złoża%20
5Maksymalna zawartość CaCO3 w wapieniach%90

 Tabela 49

Złoża kopalin ilastych ceramiki budowlanej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniamdo głębokości możliwej eksploatacji
2Minimalna miąższość złożam2
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
4Maksymalna zawartość ziarno średnicy powyżej 2 mm%1
5Maksymalna zawartość marglu w ziarnach o średnicy powyżej 0,5 mm%0,4
6Minimalna skurczliwość wysychania%6

 Tabela 50

Złoża iłów kamionkowych i białowypalających się
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowania w przypadku eksploatacji podziemnejm200
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża w przypadku eksploatacji odkrywkowej-2
3Minimalna miąższość złożam2
4Minimalna zawartość minerałów ilastych%40
5Maksymalna zawartość CaCO3%2
6Maksymalna zawartość ziarno średnicy powyżej 2 mm%1

 Tabela 51

Złoża iłów, glin i łupków ogniotrwałych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowania w przypadku eksploatacji podziemnejm200
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża w przypadku eksploatacji odkrywkowej-2
3Minimalna miąższość złożam1
4Minimalna ogniotrwałośćsP161
5Maksymalna zawartość ziarn o średnicy powyżej 0,063 mm%10

 Tabela 52

Złoża kopalin bentonitowych i bentonitowo-zeolitowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam1
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-5
3Minimalna zawartość montmorylonitu lub łącznie montmorylonitu i zeolitu%60
4Maksymalna zawartość CaCO3%10
5Maksymalna zawartość ziarno średnicy powyżej 0,25 mm%10

 Tabela 53

Złoża kopalin kaolinowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam2
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-2
3Minimalna średnia ważona zawartość kaolinitu w profilu złoża%15

 Tabela 54

Złoża kopalin skaleniowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam75
2Minimalna miąższość złożam5
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-2
4Minimalna zawartość Al2O3 w serii złożowej%12
5Minimalna zawartość Na2O + K2O%6,5
6Maksymalna zawartość Fe2O3 + TiO2%1,5

 Tabela 55

Złoża diatomitów
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość spągu złożam20
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu i przerostów płonnych do miąższości złoża-2
3Minimalna zawartość wolnego SiO2%70
4Maksymalna gęstość przestrzennag/cm31,5
5Minimalna zawartość okrzemek%40

 Tabela 56

Złoża kwarcytów, piaskowców kwarcytowych i łupków kwarcytowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Minimalna miąższość złożam5
2Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-0,5
3Minimalna zawartość SiO2%95
4Maksymalna zawartość Fe2O3+ TiO2 + alkalia%1,0

 Tabela 57

Złoża łupków fyllitowych i łyszczykowych
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam50
2Minimalna miąższość kopalinym5
3Maksymalna grubość nadkładum5
4Minimalna średnia zawartość minerałów blaszkowatych w profilu złoża%80
5Maksymalna zawartość domieszek kwarcowych%15
6Maksymalna zawartość części rozpuszczalnych w kwasie solnym%14
7Maksymalna zawartość tlenków żelaza%10

 Tabela 58

Złoża ziemi krzemionkowej
Lp.ParametrJednostkaWartość brzeżna
1Maksymalna głębokość dokumentowaniam50 i powyżej wody gruntowej
2Minimalna miąższość złożam1
3Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża-3
4Minimalna zawartość wolnego SiO2%80
5Maksymalna zawartość Al2O3 i Fe2O3

w tym Fe2O3

%

%

9

5

6Maksymalna zawartość CaO%5