Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.216.1608

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa jest legitymacja, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
 
1.
Legitymacja jest wydawana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej "Szefem Inspektoratu", lub osobę przez niego upoważnioną, na wniosek uprawnionego żołnierza lub pracownika, zwanego dalej "osobą uprawnioną", po dostarczeniu:
1)
odpowiednio, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo zaświadczenia zastępcy kierownika do spraw medycznych zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, wydanego po powrocie do kraju;
2)
dwóch fotografii.
2.
W przypadku gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, zamiast takiego orzeczenia dostarcza się zaświadczenie kierownika zakładu, a w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem, zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych tego zakładu, wydane po powrocie do kraju.
3.
Szef Inspektoratu wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, zawierającego dane określone w § 4 pkt 1-7 wraz z załącznikami określonymi w ust. 1.
4.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 3, Szef Inspektoratu wzywa osobę uprawnioną albo jej pełnomocnika do uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie 30 dni, pod rygorem odmowy wydania legitymacji.
5.
Odmowa wydania legitymacji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Legitymacja zawiera następujące informacje:
1)
imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)
datę i miejsce urodzenia osoby uprawnionej;
3)
numer PESEL osoby uprawnionej;
4)
adres zamieszkania osoby uprawnionej;
5)
nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
6)
miejsce oraz termin służby/pracy poza granicami państwa osoby uprawnionej;
7)
nazwę jednostki wojskowej (miejsca pracy) osoby uprawnionej w kraju;
8)
określenie terminu ważności legitymacji;
9)
miejsce i datę wystawienia dokumentu;
10)
adnotacje służbowe - informacje wskazujące warunki posługiwania się dokumentem;
11)
kod schorzenia według ICD-10.
1.
Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2.
Legitymację może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu:
1)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
2)
upoważnienia do odebrania legitymacji za osobę uprawnioną.
3.
Osoba odbierająca legitymację potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.
1.
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia;
3)
braku miejsca na dalsze wpisy.
2.
Wymiany legitymacji dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej.
1.
W przypadku utraty legitymacji albo upływu terminu jej ważności Szef Inspektoratu na wniosek osoby uprawnionej wydaje nową legitymację.
2.
Szef Inspektoratu wydaje nową legitymację w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku zawierającego aktualne dane określone w § 4 pkt 1-7. W przypadku utraty legitymacji do wniosku należy dołączyć dwie fotografie, a w przypadku upływu terminu ważności legitymacji odpowiednio orzeczenie albo zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
3.
Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwraca ją Szefowi Inspektoratu w terminie czternastu dni od dnia jej odzyskania.
Osoba uprawniona, której prawo do świadczeń ustało, zwraca legitymację Szefowi Inspektoratu w terminie czternastu dni od dnia ustania prawa do świadczeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR LEGITYMACJI OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa posiada format 105 x 75 mm.

Składa się ze sztywnych okładek z tektury i 6 stron wykonanych z papieru

w kolorze jasnozielonym (seledyn).

wzór

Okładka legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa:

- elastyczna tektura oprawiona w superkaliko koloru zielonego,

- napisy tłoczone koloru złotego,

- wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej koloru złotego według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

wzór

Pierwsza strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Druga strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Trzecia strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Czwarta strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Piąta strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Szósta strona legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

wzór

Tył okładki legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa:

- elastyczna tektura oprawiona w superkaliko koloru zielonego.

1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U.10.137.918) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 2010 r.