§ 6. - Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.345

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.
§  6.
1. 5
W przypadku utraty legitymacji lub upływu terminu jej ważności dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, na wniosek osoby poszkodowanej albo osoby przez nią upoważnionej, wydaje nową legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2.
W przypadku utraty legitymacji do wniosku należy dołączyć oświadczenie o utracie legitymacji i dwie podpisane fotografie, a w przypadku upływu terminu ważności legitymacji - wyłącznie odpowiednio orzeczenie albo zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis § 2 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
4. 6
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba poszkodowana albo osoba przez nią upoważniona zwraca ją dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej odzyskania.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.
6 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.U.2016.747) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2016 r.