§ 4. - Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.345

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.
§  4.
1.
Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2.
Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:
1)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
2)
upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.
3.
Osoba odbierająca legitymację potwierdza odbiór tego dokumentu własnoręcznym, czytelnym podpisem.