§ 3. - Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.345

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.
§  3.
Legitymacja zawiera następujące dane:
1)
imię, nazwisko i numer PESEL osoby poszkodowanej, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2)
adres zamieszkania osoby poszkodowanej;
3)
miejsce oraz termin służby/pracy poza granicami państwa osoby poszkodowanej;
4)
miejsce służby/pracy w kraju;
5)
określenie terminu ważności legitymacji;
6)
miejsce i datę wydania;
7)
kod schorzenia według ICD-10;
8)
numer legitymacji.