Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22... - Dz.U.2003.10.111 t.j. - OpenLEX

Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. Minneapolis.1998.11.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.10.111 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2003 r.

DOKUMENT POPRAWEK
do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r.
sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 listopada 1998 r. został sporządzony w Minneapolis Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym Dokumentem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 kwietnia 2002 r.

(Dokument poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego oraz jednolite teksty Konstytucji i Konwencji stanowią załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

Dokument poprawek do Konstytucji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonej w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionej przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r., przyjętych przez Konferencję Pełnomocników w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

Dokument poprawek do Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonej w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionej przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r., przyjętych przez Konferencję Pełnomocników w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

Konstytucja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (tekst jednolity)

Konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (tekst jednolity)

DOKUMENT POPRAWEK DO KONSTYTUCJI I KONWENCJI MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

sporządzonej w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

i poprawionych w Kyoto dnia 14 października 1994 r.,

sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

oraz jednolite teksty Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

Przekład

DOKUMENT POPRAWEK DO KONSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

sporządzonej w GENEWIE dnia 22 grudnia 1992 r.

i poprawionej przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r.,

przyjętych przez Konferencję Pełnomocników

w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.*

CZĘŚĆ  I

PRZEDMOWA

Na mocy oraz stosując odpowiednie postanowienia Konstytucji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992), poprawionej przez Konferencję Pełnomocników (Kyoto, 1994), zwłaszcza postanowienia jej artykułu 55, Konferencja Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Minneapolis, 1998) przyjęła następujące poprawki do tej Konstytucji:

Rozdział  I

Postanowienia podstawowe

Artykuł  1

(CS)

Cel Związku

MOD 3 a) utrzymanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej między wszystkimi Państwami Członkowskimi dla lepszego i racjonalnego wykorzystania wszelkiego rodzaju telekomunikacji;

ADD 3A abis) popieranie i zwiększanie udziału jednostek i organizacji w pracach Związku oraz zapewnienie owocnej współpracy i partnerstwa między nimi a Państwami Członkowskimi, aby spełnić wszystkie podstawowe założenia wymienione w celu Związku;

MOD 4 b) popieranie i świadczenie pomocy technicznej krajom rozwijającym się w dziedzinie telekomunikacji, jak również popieranie mobilizacji koniecznych środków materialnych, ludzkich oraz finansowych, w tym również dostępu do informacji potrzebnych na ich realizację;

MOD 8 f) koordynowanie działalności Państw Członkowskich oraz promowanie owocnej i konstruktywnej współpracy i partnerstwa między Państwami Członkowskimi a Członkami Sektorów, aby osiągnąć te cele;

MOD 11 a) przeznaczał pasma częstotliwości widma radiowego, rezerwował częstotliwości i rejestrował przydziały częstotliwości oraz, dla służb satelitarnych, na każdej związanej z nimi pozycji na orbicie geostacjonarnej lub każdych innych związanych z nimi parametrów satelitów na innych orbitach w sposób pozwalający na uniknięcie szkodliwych zakłóceń między stacjami radiokomunikacyjnymi różnych krajów;

MOD 12 b) koordynował działalność mającą na celu wyeliminowanie szkodliwych zakłóceń między stacjami radiokomunikacyjnymi poszczególnych krajów oraz zwiększenie efektywności wykorzystania widma częstotliwości radiowych dla służb radiokomunikacyjnych, jak również orbity satelitów geostacjonarnych oraz innych orbit satelitarnych;

MOD 14 d) popierał współpracę oraz solidarność międzynarodową w celu zapewnienia pomocy technicznej krajom rozwijającym się, jak również tworzenie, rozwój i doskonalenie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w krajach rozwijających się przy użyciu wszelkich środków będących w jego dyspozycji, poprzez swój udział w odpowiednich programach Organizacji Narodów Zjednoczonych, i wykorzystując swoje własne zasoby, stosownie do potrzeb;

MOD 16 f) popierał współpracę wśród Państw Członkowskich i Członków Sektorów mającą na celu ustalenie opłat na możliwie najniższym poziomie, dającym się jednocześnie pogodzić z wysoką jakością usług i zdrową, samowystarczalną gospodarką finansową telekomunikacji;

ADD 19A j) popierał udział jednostek, których to dotyczy, w pracach Związku oraz współpracę z regionalnymi i innymi organizacjami, aby spełnić cel Związku.

______

* Zgodnie z Uchwałą nr 70 Konferencji Pełnomocników (Minneapolis, 1998) dotyczącą wdrożenia zasad równości płci w pracach ITU, podstawowe dokumenty Związku (Konstytucja i Konwencja) powinny być rozumiane jako zredagowane z użyciem rodzaju nijakiego.

Artykuł  2

(CS)

Skład Związku

MOD 20 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest organizacją międzyrządową, w której Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów, mając dokładnie zdefiniowane prawa i obowiązki, współpracują, aby spełnić cel Związku. Mając na względzie zasadę uniwersalności i korzyści związanych z powszechnym uczestnictwem w Związku, składa się on z:

MOD 21 a) każdego Państwa będącego Państwem Członkowskim Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w charakterze strony jakiejkolwiek Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej przed wejściem w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji;

MOD 23 c) każdego innego Państwa niebędącego Członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, które złoży wniosek o uzyskanie członkostwa w Związku i którego wniosek uzyska poparcie dwóch trzecich Państw Członkowskich, które przystąpi do niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z postanowieniem artykułu 53 niniejszej Konstytucji. W przypadku gdy wniosek o przystąpienie w charakterze Państwa Członkowskiego zostanie przedłożony w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników, Sekretarz Generalny zasięga opinii Państw Członkowskich; uznaje się, że Państwo Członkowskie powstrzymało się od głosu, jeżeli nie udzieli odpowiedzi w terminie czterech miesięcy od daty, w której zwrócono się do niego o opinię.

Artykuł  3

(CS)

MOD Prawa i obowiązki Państw Członkowskich i Członków Sektorów

MOD 24 1 Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów posiadają prawa i podlegają obowiązkom określonym w niniejszej Konstytucji oraz w Konwencji.

MOD 25 2 Prawa Państw Członkowskich w zakresie ich udziału w konferencjach, zebraniach i konsultacjach Związku są następujące:

MOD 26 a) każde Państwo Członkowskie ma prawo uczestniczyć w konferencjach, może być wybierane do Rady i ma prawo przedstawiać kandydatów w głosowaniu na funkcjonariuszy Związku lub członków Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

MOD 27 b) każde Państwo Członkowskie, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 niniejszej Konstytucji, ma prawo do jednego głosu na wszystkich Konferencjach Pełnomocników, na wszystkich światowych konferencjach i wszystkich zgromadzeniach Sektorów, jak również na wszystkich zebraniach komisji studiów, a w przypadku gdy wchodzi w skład Rady, na wszystkich sesjach Rady. Na regionalnych konferencjach są uprawnione do głosowania jedynie Państwa Członkowskie danego regionu;

MOD 28 c) każde Państwo Członkowskie ma również prawo, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 niniejszej Konstytucji, do jednego głosu we wszystkich konsultacjach przeprowadzanych drogą korespondencyjną. W przypadku konsultacji dotyczących regionalnych konferencji są uprawnione do głosowania jedynie Państwa Członkowskie danego regionu.

ADD 28A 3 Członkowie Sektorów, aby zapewnić ich udział w pracach Związku, będą upoważnieni w pełni do udziału w pracach Sektora, którego są członkami, zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji:

ADD 28B a) mogą dostarczać przewodniczącego i zastępców przewodniczącego zgromadzeń i zebrań Sektorów oraz światowych konferencji rozwoju telekomunikacji;

ADD 28C b) będą upoważnieni, zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji oraz właściwymi decyzjami podjętymi w tym celu przez Konferencję Pełnomocników, do udziału w zatwierdzaniu Zagadnień i Zaleceń oraz do podejmowania decyzji dotyczących metod pracy i procedur danego Sektora.

Artykuł  4

(CS)

Dokumenty Związku

MOD 31 3 Postanowienia niniejszej Konstytucji i Konwencji są uzupełnione dodatkowo postanowieniami Regulaminów Administracyjnych, wymienionymi poniżej, które regulują wykorzystanie telekomunikacji i obowiązują wszystkie Państwa Członkowskie:

- Regulamin Radiokomunikacyjny,

- Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny.

Artykuł  6

(CS)

Wykonanie dokumentów Związku

MOD 37 1 Państwa Członkowskie są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych we wszystkich urzędach i wszystkich stacjach telekomunikacyjnych założonych lub eksploatowanych przez nie, które świadczą międzynarodowe usługi lub które mogą powodować szkodliwe zakłócenia dla służb radiokomunikacyjnych innych krajów, co nie dotyczy służb, które nie podlegają tym obowiązkom na mocy postanowień artykułu 48 niniejszej Konstytucji.

MOD 38 2 Państwa Członkowskie są także zobowiązane do stosowania niezbędnych środków dla nakazania przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych operatorom, którzy uprawnieni są przez nie do zakładania i eksploatacji telekomunikacji i którzy świadczą usługi międzynarodowe lub używają stacji, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia dla służb radiokomunikacyjnych innych krajów.

Artykuł  7

(CS)

Struktura Związku

MOD 44 e) Sektora Normalizacji Telekomunikacji, w tym światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji;

Artykuł  8

(CS)

Konferencja Pełnomocników

MOD 47 1 Konferencja Pełnomocników składa się z delegacji reprezentujących Państwa Członkowskie. Jest ona zwoływana co cztery lata.

MOD 48 2 Na podstawie propozycji Państw Członkowskich i biorąc pod uwagę sprawozdania Rady Konferencja Pełnomocników:

MOD 50 b) rozpatruje sprawozdania Rady z działalności Związku od ostatniej Konferencji Pełnomocników oraz dotyczące ogólnej polityki i planowania strategicznego Związku;

MOD 51 c) wyznacza podstawy budżetu Związku i ustala, biorąc pod uwagę decyzje podjęte w oparciu o sprawozdania wymienione w postanowieniu pozycji 50, odpowiednie limity finansowe na okres do następnej Konferencji Pełnomocników, po rozważeniu wszystkich właściwych aspektów prac Związku w tym okresie;

ADD 51A d) określa, wykorzystując procedury opisane w postanowieniach pozycji od 161D do 161I niniejszej Konstytucji, całkowitą ilość jednostek udziałów do następnej Konferencji Pełnomocników na podstawie klas udziałów zgłoszonych przez Państwa Członkowskie;

MOD 54 f) wybiera Państwa Członkowskie, które są powoływane do utworzenia Rady;

MOD 57 i) rozpatruje i przyjmuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba, propozycje dotyczące poprawek do niniejszej Konstytucji i Konwencji, zgłaszane przez Państwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami odpowiednio artykułu 55 niniejszej Konstytucji oraz właściwymi postanowieniami Konwencji;

ADD 58A jbis) przyjmuje Regulamin Wewnętrzny Konferencji i innych zebrań Związku oraz poprawki do wymienionego Regulaminu;

MOD 59C b) na prośbę sformułowaną indywidualnie przez dwie trzecie Państw Członkowskich Związku i adresowaną do Sekretarza Generalnego;

MOD 59D c) na podstawie propozycji Rady przy zgodzie co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich.

Artykuł  9

(CS)

Podstawowe zasady wyborów i kwestie z nimi związane

MOD 62 b) Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego, dyrektorzy Biur oraz członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez Państwa Członkowskie jako ich obywatele, tak aby wszyscy byli obywatelami różnych Państw Członkowskich i aby w czasie wyborów należycie uwzględniono równy podział między geograficznymi regionami świata; w przypadku funkcjonariuszy wybieralnych należy ponadto należycie wziąć pod uwagę zasady określone w pozycji 154 niniejszej Konstytucji;

MOD 63 c) członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego są wybierani według ich osobistych kwalifikacji; każde Państwo Członkowskie może zaproponować tylko jednego kandydata.

Artykuł  10

(CS)

Rada

MOD 65 1 1) Rada składa się z Państw Członkowskich wybranych przez Konferencję Pełnomocników zgodnie z postanowieniami pozycji 61 niniejszej Konstytucji.

MOD 69 4 1) Rada ma obowiązek podejmować wszelkie środki ułatwiające wprowadzenie w życie przez Państwa Członkowskie postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji, Regulaminów Administracyjnych, decyzji Konferencji Pełnomocników oraz, w razie potrzeby, decyzji innych konferencji i zebrań Związku, jak również wykonywać wszelkie inne zadania przydzielone jej przez Konferencję Pełnomocników.

MOD 70 2) Bada ważne zagadnienia dotyczące polityki telekomunikacyjnej zgodnie z ogólnymi dyrektywami Konferencji Pełnomocników, tak aby ukierunkowanie polityki i strategii Związku było w pełni dostosowane do stałego rozwoju środowiska telekomunikacji, oraz przygotowuje sprawozdanie na temat polityki i strategicznego planowania zalecanego Związkowi, uwzględniając ich finansowe skutki. Wykorzystuje w tym celu materiały przygotowane przez Sekretarza Generalnego zgodnie z postanowieniem pozycji 74A poniżej.

Artykuł  11

Sekretariat Generalny

ADD 73A 2) Funkcje Sekretarza Generalnego są wymienione w Konwencji. Ponadto Sekretarz Generalny:

MOD 74 a) koordynuje działalność Związku we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym;

ADD 74A b) przygotowuje we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym dane potrzebne do przygotowania sprawozdania na temat polityki i planu strategicznego Związku oraz koordynuje wdrożenie tego planu;

MOD 75 c) podejmuje wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia oszczędnego wykorzystania zasobów Związku i jest odpowiedzialny przed Radą za całość gospodarki administracyjnej i finansowej Związku;

MOD 76 d) działa w charakterze prawnego przedstawiciela Związku.

ADD 76A 3) Sekretarz Generalny może działać jako depozytariusz specjalnych porozumień zawartych zgodnie z artykułem 42 niniejszej Konstytucji.

Rozdział  II

Sektor Radiokomunikacji

Artykuł  12

(CS)

Funkcje i struktura

MOD 78 1 1) Funkcje Sektora Radiokomunikacji, mając na uwadze specjalnie rozwijające się kraje, polegają na realizacji celu Związku, dotyczącego radiokomunikacji, określonego w artykule 1 niniejszej Konstytucji

- poprzez zapewnienie racjonalnego, sprawiedliwego, wydajnego i oszczędnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych przez wszystkie służby radiokomunikacyjne, w tym te, które wykorzystują orbitę satelitów geostacjonarnych lub inne orbity satelitarne, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 44 niniejszej Konstytucji, i

- poprzez prowadzenie badań, bez ograniczeń co do zakresów częstotliwości, oraz poprzez przyjmowanie zaleceń dotyczących radiokomunikacji.

MOD 83 c) zgromadzenia radiokomunikacyjne;

ADD 84A dbis) Radiokomunikacyjną Grupę Doradczą;

MOD 87 a) z mocy prawa administracje wszystkich Państw Członkowskich;

MOD 88 b) wszystkie jednostki lub organizacje, które staną się Członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  13

(CS)

Konferencje radiokomunikacyjne i zgromadzenia radiokomunikacyjne

MOD 90 2 Światowe konferencje radiokomunikacyjne zwoływane są zwykle co dwa lata do trzech lat; jednakże zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji taka konferencja może nie zostać zwołana lub może być zwołana dodatkowa konferencja.

MOD 91 3 Zgromadzenia radiokomunikacyjne są również zwoływane zwykle co dwa lata do trzech lat i mogą odbywać się w tym samym miejscu i czasie co światowe konferencje radiokomunikacyjne, aby w taki sposób polepszyć wydajność i produktywność Sektora Radiokomunikacji. Zgromadzenia radiokomunikacyjne tworzą potrzebną bazę techniczną dla prac światowych konferencji radiokomunikacyjnych i realizują wszystkie potrzeby światowych konferencji radiokomunikacji; ich funkcje są określone w Konwencji.

MOD 92 4 Decyzje światowych konferencji radiokomunikacyjnych, zgromadzeń radiokomunikacyjnych oraz regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych powinny być, w każdym przypadku, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji. Decyzje zgromadzeń radiokomunikacyjnych lub regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych powinny być również, w każdym przypadku, zgodne z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał oraz decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  14

(CS)

Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego

ADD 93A 2 Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego składa się najwyżej z 12 członków lub z ilości członków odpowiadającej 6% całkowitej liczby Państw Członkowskich, w zależności od tego, która liczba jest wyższa.

MOD 95 a) zatwierdzaniu zasad proceduralnych, które zawierają kryteria techniczne, zgodne z Regulaminem Radiokomunikacyjnym oraz decyzjami kompetentnych konferencji radiokomunikacyjnych. Te zasady proceduralne są wykorzystywane przez Dyrektora oraz Biuro przy stosowaniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla rejestracji przydziałów częstotliwości dokonywanych przez Państwa Członkowskie. Zasady te mogą być komentowane przez administracje i, w przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia, sprawa jest przedkładana przyszłej światowej konferencji radiokomunikacyjnej;

MOD 97 c) wykonywaniu wszystkich dodatkowych prac dotyczących przydziału i wykorzystania częstotliwości, tak jak to zostało określone w pozycji 78 niniejszej Konstytucji, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Regulamin Radiokomunikacyjny, zaleconymi przez kompetentną konferencję lub przez Radę za zgodą większości Państw Członkowskich w celu przygotowania takiej konferencji lub wykonania jej decyzji.

MOD 99 2) Żaden członek Komitetu nie powinien, w zakresie pełnionych przez siebie funkcji w służbie Związku, prosić ani otrzymywać instrukcji od żadnego rządu, żadnego członka jakiegokolwiek rządu, żadnej organizacji bądź też osoby publicznej lub prywatnej. Członkowie Komitetu nie powinni podejmować żadnych działań lub zgadzać się z decyzjami, które mogą być niezgodne z ich statusem określonym w pozycji 98 powyżej.

MOD 100 3) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów muszą respektować charakter wyłącznie międzynarodowy funkcji członków Komitetu i nie powinni próbować wpływać na wykonywanie przez nich funkcji w Komitecie.

Artykuł  15

(CS)

Komisje studiów radiokomunikacyjnych i Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza

MOD

MOD 102 Funkcje właściwe dla komisji studiów radiokomunikacyjnych i Radiokomunikacyjnej Grupy Doradczej są określone w Konwencji.

Rozdział  III

Sektor Normalizacji Telekomunikacji

Artykuł  17

(CS)

Funkcje i struktura

MOD 104 1 1) Funkcje Sektora Normalizacji Telekomunikacji, mając na uwadze rozwijające się kraje, polegają na pełnej realizacji celu Związku dotyczącego normalizacji telekomunikacji określonego w artykule 1 niniejszej Konstytucji, poprzez prowadzenie badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz poprzez przyjmowanie zaleceń na ten temat dla normalizacji telekomunikacji w skali światowej.

MOD 107 a) światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji;

ADD 108A bbis) Grupę Doradczą Normalizacji Telekomunikacji;

MOD 111 a) z mocy prawa, administracje wszystkich Państw Członkowskich;

MOD 112 b) każda jednostka lub organizacja, która staje się członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  18

(CS)

MOD Światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji

MOD 113 1 Rola światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji jest określona w Konwencji.

MOD 114 2 Światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji są zwoływane co cztery lata; jednakże dodatkowe zgromadzenie może zostać zorganizowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

MOD 115 3 Decyzje światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji, Konwencji oraz Regulaminów Administracyjnych. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji zgromadzenia powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  19

(CS)

Komisje studiów normalizacji telekomunikacji

i Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji

MOD

MOD 116 Funkcje właściwe dla komisji studiów normalizacji telekomunikacji i Grupy Doradczej Normalizacji Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Rozdział  IV

Sektor Rozwoju Telekomunikacji

Artykuł  21

(CS)

Funkcje i struktura

MOD 122 b) popieranie, zwłaszcza poprzez partnerstwo, rozwoju, ekspansji i eksploatacji sieci i usług telekomunikacyjnych, szczególnie w krajach rozwijających się, biorąc pod uwagę działalność innych zainteresowanych organów, poprzez wzmocnienie środków na rozwój zasobów ludzkich, planowanie, zarządzanie, mobilizację zasobów oraz na badania naukowe w dziedzinie rozwoju;

ADD 132A bbis) Grupę Doradczą Rozwoju Telekomunikacji;

MOD 135 a) z mocy prawa administracje wszystkich Państw Członkowskich;

MOD 136 b) wszystkie jednostki lub organizacje, które stają się Członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  22

(CS)

Konferencje rozwoju telekomunikacji

MOD 142 4 Konferencje rozwoju telekomunikacji nie opracowują Aktów Końcowych. Ich konkluzje przyjmują formę uchwał, decyzji, zaleceń lub raportów. Konkluzje te powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji, Konwencji oraz Regulaminów Administracyjnych. Przyjmując uchwały i decyzje, konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  23

(CS)

Komisje studiów rozwoju telekomunikacji i Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji

MOD

MOD 144 Funkcje właściwe dla komisji studiów rozwoju telekomunikacji i Grupy Doradczej Rozwoju Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Rozdział  V

Inne postanowienia dotyczące działalności Związku

Artykuł  25

(CS)

Światowe konferencje międzynarodowej telekomunikacji

MOD 147 2 Decyzje światowych konferencji międzynarodowej telekomunikacji powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji oraz Konwencji. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  27

(CS)

Funkcjonariusze wybierani i personel Związku

MOD 151 2) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów muszą respektować wyłącznie międzynarodowy charakter obowiązków pełnionych przez funkcjonariuszy wybieranych oraz personel Związku i nie próbować wpływać na nich w trakcie wykonywania ich obowiązków.

MOD 153 4) W celu zapewnienia skutecznego działania Związku każde Państwo Członkowskie, którego obywatel został wybrany na Sekretarza Generalnego, Zastępcę Sekretarza Generalnego lub Dyrektora Biura, powinno powstrzymać się, w miarę możliwości, od odwołania tego obywatela w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników.

Artykuł  28

(CS)

Finanse Związku

MOD 159 2 Wydatki Związku są pokrywane:

ADD 159A a) ze składek Państw Członkowskich i Członków Sektorów;

ADD 159B b) z innych przychodów określonych w Konwencji lub Regulaminie Finansowym.

ADD 159C 2bis Każde Państwo Członkowskie i Członek Sektora muszą płacić składkę w wysokości proporcjonalnej do ilości jednostek udziału, jaką wybrali zgodnie z właściwymi postanowieniami pozycji od 160 do 161I poniżej.

ADD 159D 2ter Wydatki regionalnych konferencji wymienionych w pozycji 43 niniejszej Konstytucji są pokrywane przez wszystkich Członków danego regionu zgodnie z ich klasą udziałów oraz w razie potrzeby na tej samej zasadzie przez Państwa Członkowskie innych regionów, którzy uczestniczyli w tych konferencjach.

MOD 160 3 1) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów wybierają dobrowolnie klasę udziałów, zgodnie z którą będą uczestniczyć w wydatkach Związku.

MOD 161 2) Państwa Członkowskie dokonują swojego wyboru na Konferencji Pełnomocników zgodnie z tabelą klas udziałów i warunkami przedstawionymi w Konwencji oraz zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

ADD 161A 2bis) Wybór ten przez Członków Sektorów musi być dokonany zgodnie z tabelą klas udziałów i warunkami przedstawionymi w Konwencji i zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

ADD 161B 3bis 1) Rada na swojej sesji poprzedzającej Konferencję Pełnomocników ustala prowizoryczną maksymalną wysokość jednostki udziału na podstawie projektu planu finansowego na dany okres oraz sumy jednostek udziału.

ADD 161C 2) Sekretarz Generalny powiadamia Państwa Członkowskie i Członków Sektorów o prowizorycznej wysokości jednostki udziału określonej zgodnie z pozycją 161B powyżej i prosi Państwa Członkowskie, aby powiadomiły o prowizorycznie wybranej przez siebie klasie udziału nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Konferencji Pełnomocników.

ADD 161D 3) Konferencja Pełnomocników określa, podczas swojego pierwszego tygodnia obrad, górną granicę wysokości jednostki udziału na podstawie działań podjętych przez Sekretarza Generalnego, zgodnie z pozycjami 161B i 161C powyżej, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany klasy udziału zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu przez Państwa Członkowskie, jak również klasy udziału, które zostały niezmienione.

ADD 161E 4) Biorąc pod uwagę projekt planu po poprawkach, Konferencja Pełnomocników określa ostateczną maksymalną wysokość jednostki udziału. Wtedy Sekretarz Generalny prosi Państwa Członkowskie o powiadomienie przed końcem przedostatniego tygodnia Konferencji Pełnomocników o swoim ostatecznym wyborze klasy udziału.

ADD 161F 5) Państwa Członkowskie, które nie powiadomiły o swojej decyzji przed datą wskazaną im przez Sekretarza Generalnego, zachowują poprzednio wybraną klasę udziału.

ADD 161G 6) Następnie Konferencja Pełnomocników przyjmuje ostateczny plan finansowy na bazie sumy wszystkich jednostek udziałowych odpowiadających ostatecznym klasom udziału wybranym przez Państwa Członkowskie i klasom udziałów Członków Sektorów w dniu przyjęcia planu finansowego.

ADD 161H 3ter 1) Sekretarz Generalny informuje Członków Sektorów o ostatecznej maksymalnej wysokości jednostki udziałowej i prosi ich, aby w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia Konferencji Pełnomocników zawiadomili o wyborze klasy udziału.

ADD 161I 2) Członkowie Sektorów, którzy nie powiadomili o swojej decyzji przed datą wskazaną im przez Sekretarza Generalnego, zachowują poprzednio wybraną klasę udziału.

MOD 162 3) Zmiany skali klas udziałów przyjęte przez Konferencję Pełnomocników będą obowiązywały przy wyborze klas udziałów podczas następnej Konferencji Pełnomocników.

MOD 163 4) Klasa udziałów wybrana przez każde Państwo Członkowskie lub Członka Sektora ma zastosowanie w pierwszym budżecie dwuletnim, licząc od Konferencji Pełnomocników.

SUP 164

MOD 165 5 Państwo Członkowskie, gdy już wybrało swoją klasę udziałów, nie może jej zmniejszyć o więcej niż dwie klasy udziałów, a Rada musi mu wskazać sposób, w jaki ta redukcja może być stopniowo wprowadzana w życie w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach, takich jak klęski żywiołowe, pociągających za sobą konieczność uruchomienia programów pomocy międzynarodowej, Konferencja Pełnomocników może wyrazić zgodę na większe zmniejszenie liczby jednostek udziału, na prośbę Państwa Członkowskiego, które udowodni, że nie jest w stanie utrzymać udziału w klasie poprzednio wybranej.

ADD 165bis 5bis W wyjątkowych okolicznościach, takich jak klęski żywiołowe, pociągających za sobą konieczność uruchomienia programów pomocy międzynarodowej, Rada może wyrazić zgodę na większe zmniejszenie liczby jednostek udziału, na prośbę Państwa Członkowskiego, które udowodni, że nie jest w stanie utrzymać udziału w klasie poprzednio wybranej.

ADD 165A 5ter Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów mogą w każdej chwili wybrać klasę udziałów wyższą od tej, którą przyjęli uprzednio.

SUP 166 i 167

MOD 168 8 Państwa Członkowskie i Członkowie Sektora płacą z góry swe roczne udziały obliczone na podstawie dwuletniego budżetu przyjętego przez Radę, uwzględniając wszelkie wyrównania zatwierdzone przez nią.

MOD 169 9 Państwo Członkowskie zalegające z opłatami na rzecz Związku traci prawo do głosu, określone w pozycjach 27 i 28 niniejszej Konstytucji, tak długo, jak wysokość jego zadłużenia jest równa lub wyższa od wysokości udziałów należnych za okres poprzednich dwóch lat.

MOD 170 10 Specjalne postanowienia regulujące sprawę udziałów finansowych Członków Sektorów oraz innych międzynarodowych organizacji znajdują się w Konwencji.

Artykuł  31

(CS)

Zdolność prawna Związku

MOD 176 Związek posiada, na terytorium każdego ze swoich Państw Członkowskich, zdolność prawną, jaka jest mu niezbędna do wykonywania jego funkcji i osiągania jego celów.

Artykuł  32

(CS)

Regulamin wewnętrzny konferencji i innych zebrań

MOD 177 1 Przy organizowaniu swojej pracy oraz prowadzeniu obrad konferencje oraz inne zebrania Związku stosują Regulamin Wewnętrzny Konferencji i innych zebrań Związku przyjęty przez Konferencję Pełnomocników.

MOD 178 2 Konferencje, zgromadzenia oraz Rada mogą przyjąć zasady, które uważają za niezbędne jako uzupełnienie zasad Regulaminu Wewnętrznego. Jednakże te uzupełniające zasady muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji oraz Regulaminem Wewnętrznym wymienionym w pozycji 177 powyżej; w przypadku gdy uzupełniające zasady zostały przyjęte przez konferencje lub zgromadzenia, są one publikowane tak jak ich dokumenty.

Rozdział  VI

Postanowienia ogólne dotyczące telekomunikacji

Artykuł  33

(CS)

MOD Prawo ogółu do korzystania z międzynarodowej służby telekomunikacyjnej

MOD 179 Państwa Członkowskie uznają prawo ogółu do korespondowania za pośrednictwem międzynarodowej służby korespondencji publicznej. Usługi, opłaty i gwarancje, dla każdej kategorii korespondencji, są jednakowe dla wszystkich użytkowników bez prawa pierwszeństwa lub jakiegokolwiek uprzywilejowania.

Artykuł  34

(CS)

Wstrzymanie telekomunikacji

MOD 180 1 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie prawo, zgodnie ze swoim krajowym ustawodastwem, do wstrzymania przekazania każdego telegramu prywatnego, którego treść wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa lub jest sprzeczna z jego prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, pod warunkiem natychmiastowego zawiadomienia urzędu nadawczego o zatrzymaniu całego telegramu lub jakiejkolwiek jego części, z wyjątkiem przypadku, gdy wysłanie takiego zawiadomienia wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa.

MOD 181 2 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie również prawo, zgodnie ze swoim krajowym ustawodawstwem, do przerwania każdego innego prywatnego połączenia telekomunikacyjnego, które wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa lub jest sprzeczne z jego prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Artykuł  35

(CS)

Zawieszenie służby

MOD 182 Każde Państwo Członkowskie zastrzega sobie prawo do zawieszenia międzynarodowej służby telekomunikacyjnej całkowicie lub też w pewnych relacjach albo dla pewnych rodzajów połączeń wychodzących, przychodzących lub tranzytowych, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym wszystkich pozostałych Państw Członkowskich za pośrednictwem Sekretarza Generalnego.

Artykuł  36

(CS)

Odpowiedzialność

MOD 183 Państwa Członkowskie nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkowników międzynarodowej służby telekomunikacyjnej, a w szczególności w przypadku reklamacji z żądaniem odszkodowania.

Artykuł  37

(CS)

Tajemnica telekomunikacji

MOD 184 1 Państwa Członkowskie zobowiązują się stosować wszelkie możliwe środki, odpowiednie do używanego systemu telekomunikacyjnego, w celu zapewnienia tajemnicy międzynarodowej korespondencji.

Artykuł  38

(CS)

Zakładanie, eksploatacja i zabezpieczenie łączy i urządzeń telekomunikacyjnych

MOD 186 1 Państwa Członkowskie podejmują wszelkie konieczne kroki mające na celu uruchamianie, w najlepszych warunkach technicznych, łączy i urządzeń, konieczne do zapewnienia szybkiego i nieprzerwanego międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego.

MOD 188 3 Państwa Członkowskie zapewniają ochronę tych łączy i urządzeń w ramach swojej jurysdykcji.

MOD 189 4 Jeżeli ustalenia specjalne nie przewidują innych warunków, każde z Państw Członkowskich podejmuje niezbędne środki dla zapewnienia konserwacji tych odcinków międzynarodowych obwodów telekomunikacyjnych, które znajdują się pod jego kontrolą.

ADD 189A Państwa Członkowskie uznają konieczność podjęcia praktycznych kroków w celu zapobiegania zakłócaniu przez funkcjonowanie różnego rodzaju aparatury oraz instalacji elektrycznych funkcjonowania instalacji telekomunikacyjnych, które znajdują się pod jurysdykcją innych Państw Członkowskich.

Artykuł  39

(CS)

Zawiadamianie o wykroczeniach

MOD 190 W celu ułatwienia stosowania postanowień artykułu 6 niniejszej Konstytucji Państwa Członkowskie zobowiązują się informować wzajemnie oraz, w zależności od przypadku, do wzajemnej pomocy w zakresie wykroczeń przeciwko postanowieniom niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych.

Artykuł  42

(CS)

Porozumienia specjalne

MOD 193 Państwa Członkowskie zastrzegają dla siebie i dla uznanych przez siebie operatorów oraz dla innych należycie upoważnionych operatorów prawo do zawierania specjalnych porozumień w zakresie telekomunikacji, które nie dotyczą ogółu Państw Członkowskich. Jednakże porozumienia te nie powinny naruszać postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji lub Regulaminów Administracyjnych dotyczących szkodliwych zakłóceń, jakie realizacja tych porozumień mogłaby spowodować dla służb radiokomunikacyjnych innych Państw Członkowskich, oraz ogólnie dotyczących zakłóceń technicznych, jakie ich eksploatacja mogłaby spowodować dla innych służb telekomunikacyjnych innych Państw Członkowskich.

Artykuł  43

(CS)

Regionalne konferencje, regionalne porozumienia, regionalne organizacje

MOD 194 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie prawo do odbywania regionalnych konferencji, zawierania regionalnych porozumień oraz tworzenia regionalnych organizacji w celu regulowania zagadnień telekomunikacyjnych, które mogą znaleźć rozwiązania w skali regionalnej. Porozumienia regionalne nie powinny być niezgodne z niniejszą Konstytucją lub Konwencją.

Rozdział  VII

Postanowienia specjalne dotyczące radiokomunikacji

Artykuł  44

(CS)

Użytkowanie widma częstotliwości radiowych i orbity satelitów geostacjonarnych oraz innych orbit satelitarnych

MOD

MOD 196 2 Przy wykorzystywaniu pasm częstotliwości dla radiokomunikacji Państwa Członkowskie będą brały pod uwagę fakt, że częstotliwości i wszelkie związane z nimi orbity, w tym orbita satelitów geostacjonarnych, są ograniczonymi zasobami naturalnymi, które powinny być wykorzystywane racjonalnie, wydajnie i ekonomicznie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, aby umożliwić sprawiedliwy dostęp do nich poszczególnym krajom lub grupom krajów, uwzględniając specjalne potrzeby krajów rozwijających się oraz sytuację geograficzną niektórych państw.

Artykuł  45

(CS)

Szkodliwe zakłócenia

MOD 197 1 Wszystkie stacje, bez względu na ich przeznaczenie, powinny być tak instalowane i użytkowane, aby nie powodowały szkodliwych zakłóceń dla łączności lub służb radiowych innych Państw Członkowskich, dla uznanych przez siebie operatorów oraz dla innych należycie upoważnionych operatorów do świadczenia usług radiokomunikacyjnych, którzy pracują zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

MOD 198 2 Każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do wymagania przestrzegania przez uznanych przez siebie operatorów oraz innych należycie upoważnionych operatorów zapisu pozycji 197 powyżej.

MOD 199 3 Ponadto Państwa Członkowskie uznają za konieczne przedsięwzięcie wszystkich praktycznie możliwych środków, aby zapobiec powodowaniu przez pracę wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych szkodliwych zakłóceń łączności lub służb radiowych wymienionych w pozycji 197 powyżej.

Artykuł  47

(CS)

Fałszywe lub zwodnicze sygnały niebezpieczeństwa, pilne, bezpieczeństwa lub rozpoznawcze

MOD 201 Państwa Członkowskie zobowiązują się podejmować wszelkie potrzebne środki, aby zapobiegać nadawaniu lub przekazywaniu fałszywych lub zwodniczych sygnałów niebezpieczeństwa, pilnych, bezpieczeństwa lub rozpoznawczych i współpracować w celu lokalizacji i identyfikacji stacji będących pod ich jurysdykcją, które nadają takie sygnały.

Artykuł  48

(CS)

Urządzenia służb obrony narodowej

MOD 202 1 Państwa Członkowskie zachowują całkowitą swobodę w zakresie wojskowych urządzeń radiowych.

Rozdział  VIII

Stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych, innymi organizacjami międzynarodowymi i Państwami niebędącymi członkami

Artykuł  51

(CS)

Stosunki z Państwami niebędącymi członkami

MOD 207 Wszystkie Państwa Członkowskie zastrzegają dla siebie i dla uznanych operatorów prawo do ustalania warunków, na jakich dopuszczają wymianę telekomunikacji z Państwem, które nie jest Państwem Członkowskim Związku. Jeżeli telekomunikacja pochodząca z takiego Państwa jest akceptowana przez Państwo Członkowskie, to powinna być przekazana dalej i na tyle, na ile wykorzystuje ona łącza telekomunikacyjne Państwa Członkowskiego, mają zastosowanie do niej obowiązkowe postanowienia niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych, jak również normalne taryfy.

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

Artykuł  52

(CS)

Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie

MOD 208 1 Niniejsza Konstytucja i Konwencja są równocześnie ratyfikowane, zatwierdzane lub przyjmowane przez każde Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem, zgodnie z jego przepisami konstytucyjnymi, w formie jednego jednolitego dokumentu. Dokument ten jest składany Sekretarzowi Generalnemu w możliwie jak najkrótszym terminie. Sekretarz Generalny informuje Państwa Członkowskie o złożeniu każdego takiego dokumentu.

MOD 209 2 1) Podczas dwóch lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji, każde Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem korzysta z praw przyznanych Państwom Członkowskim zgodnie z pozycjami od 25 do 28 niniejszej Konstytucji, nawet w przypadku gdy jeszcze nie złożyło dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z pozycją 208 powyżej.

MOD 210 2) Po upływie dwóch lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji, Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem, które nie złożyło dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z pozycją 208 powyżej, nie ma prawa do głosowania na żadnej konferencji Związku, na żadnej sesji Rady, na żadnym posiedzeniu Sektorów Związku ani podczas żadnej konsultacji korespondencyjnej przeprowadzanej zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji, do czasu złożenia wymienionego dokumentu. Wszystkie inne jego prawa, z wyjątkiem prawa do głosowania, pozostają nienaruszone.

Artykuł  53

(CS)

Przystąpienie

MOD 212 1 Państwo Członkowskie, które nie podpisało niniejszej Konstytucji i Konwencji, lub, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 2 niniejszej Konstytucji, każde inne Państwo wymienione w tym artykule może przystąpić, w każdej chwili, do niniejszej Konstytucji i Konwencji. To przystąpienie następuje w postaci jednego jednolitego dokumentu obejmującego równocześnie Konstytucję i Konwencję.

MOD 213 2 Dokument przystąpienia jest składany Sekretarzowi Generalnemu, który zawiadamia Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu zaraz po jego otrzymaniu i przesyła każdemu z nich jego potwierdzoną kopię.

Artykuł  54

(CS)

Regulaminy Administracyjne

ADD 216A Regulaminy Administracyjne wymienione w pozycji 216 powyżej mają moc obowiązującą, z zastrzeżeniem rewizji, które mogą być przyjęte przy zastosowaniu pozycji 89 i 146 niniejszej Konstytucji, i są wdrożone. Każda rewizja Regulaminów Administracyjnych, całkowita lub częściowa, nabiera mocy z datą lub datami, które są w nich określone jedynie dla tych Państw Członkowskich, które zawiadomiły Sekretarza Generalnego, przed tą datą lub datami, że wyrażają zgodę na przestrzeganie danej rewizji.

SUP 217

ADD 217A Zgoda Państwa Członkowskiego na przestrzeganie częściowej lub całkowitej rewizji Regulaminów Administracyjnych wyraża się przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia wymienionej rewizji lub przystąpienia do niej lub też zawiadomienie Sekretarza Generalnego przez Państwo o zgodzie na podporządkowanie się tej rewizji.

ADD 217B Każde Państwo Członkowskie może również zawiadomić Sekretarza Generalnego, że ratyfikowanie, zatwierdzanie, przyjęcie poprawek lub przystąpienie do poprawek niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z artykułem 55 Konstytucji lub 42 Konwencji oznacza, że wyraziło zgodę na podporządkowanie się każdej rewizji, częściowej lub całkowitej, Regulaminów Administracyjnych przyjętych przez kompetentną konferencję przed podpisaniem tych poprawek do niniejszej Konstytucji lub Konwencji.

ADD 217C Zawiadomienie wymienione w pozycji 217B powyżej nabiera mocy w momencie złożenia przez Państwo Członkowskie swojego dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia poprawek albo przystąpienia do poprawek do niniejszej Konstytucji lub Konwencji.

ADD 217D Każda rewizja Regulaminów Administracyjnych ma zastosowanie tymczasowe od daty obowiązywania tej rewizji w stosunku do każdego Państwa, które podpisało tę rewizję i nie zawiadomiło Sekretarza Generalnego o swojej zgodzie na podporządkowanie się zgodnie z pozycjami 217A i 217B powyżej. Takie tymczasowe zastosowanie obowiązuje jedynie wtedy, gdy Państwo Członkowskie, o którym jest mowa, nie sprzeciwiło się temu przy podpisywaniu rewizji.

MOD 218 4 To zastosowanie tymczasowe obowiązuje Państwo Członkowskie do czasu, kiedy to Państwo Członkowskie nie zawiadomi Sekretarza Generalnego o decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na podporządkowanie się tej rewizji.

SUP 219 do 221

ADD 221A Jeżeli Państwo Członkowskie nie zawiadomi Sekretarza Generalnego o decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na podporządkowanie się zgodnie z pozycją 218 powyżej w terminie 36 miesięcy od daty lub dat obowiązywania rewizji, to uznaje się, że to Państwo Członkowskie wyraziło zgodę na przestrzeganie danej rewizji.

ADD 221B Każde zastosowanie tymczasowe zgodnie z pozycją 217D lub każda zgoda na podporządkowanie się zgodnie z pozycją 221A są rozumiane jako uwzględniające wszelkie zastrzeżenia, jakie mogły być złożone przez dane Państwo Członkowskie w czasie podpisywania rewizji. Każda zgoda na podporządkowanie się zgodnie z pozycjami 216A, 217A, 217B i 218 powyżej jest rozumiana jako uwzględniająca wszelkie zastrzeżenia, jakie mogły być złożone przez dane Państwo Członkowskie w czasie podpisywania Regulaminów Administracyjnych lub każdej rewizji do nich, pod warunkiem że Państwo Członkowskie podtrzyma je, kiedy zawiadamia Sekretarza Generalnego o swojej zgodzie na przestrzeganie.

SUP 222

MOD 223 7 Sekretarz Generalny informuje natychmiast Państwa Członkowskie o wszystkich zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z niniejszym artykułem.

Artykuł  55

(CS)

Postanowienia dotyczące poprawek do niniejszej Konstytucji

MOD 224 1 Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawki do niniejszej Konstytucji. Taka propozycja, aby mogła być przesłana Państwom Członkowskim i rozpatrzona przez nie w odpowiednim czasie, powinna dotrzeć do Sekretarza Generalnego najpóźniej na osiem miesięcy przed ustaloną datą otwarcia Konferencji Pełnomocników. Sekretarz Generalny możliwie szybko, ale nie później niż 6 miesięcy przed tą datą, przekazuje tę propozycję wszystkim Państwom Członkowskim.

MOD 225 2 Każda propozycja modyfikacji poprawki, zgodnie z pozycją 224 powyżej, może być jednakże przedłożona w każdej chwili przez Państwo Członkowskie lub jego delegację na Konferencji Pełnomocników.

MOD 228 5 Postanowienia ogólne dotyczące konferencji i Regulaminu Wewnętrznego Konferencji i Innych Zebrań wymienionych w Konwencji mają zastosowanie, o ile poprzednie ustępy niniejszego artykułu, które obowiązują, nie stanowią inaczej.

MOD 229 6 Wszystkie poprawki do niniejszej Konstytucji przyjęte przez Konferencję Pełnomocników obowiązują, z datą ustaloną przez Konferencję Pełnomocników, w całości w postaci jednego jednolitego dokumentu poprawek, w stosunku do Państw Członkowskich, które złożyły przed tą datą dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszej Konstytucji i do dokumentu poprawek. Niedopuszczalna jest ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie tylko do części tego dokumentu poprawek.

MOD 230 7 Sekretarz Generalny zawiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Artykuł  56

(CS)

Załatwianie sporów

MOD 233 1 Państwa Członkowskie mogą załatwiać swe spory w sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej Konstytucji, Konwencji albo Regulaminów Administracyjnych przez negocjacje, na drodze dyplomatycznej, lub zgodnie z procedurami określonymi w umowach dwustronnych lub wielostronnych, zawartych między nimi w celu załatwiania sporów międzynarodowych, lub w każdy inny sposób, na który wspólnie się zgodzą.

MOD 234 2 W przypadku gdy żaden z tych środków nie zostanie zastosowany, każde Państwo Członkowskie będące stroną w sporze może odwołać się do arbitrażu zgodnie z procedurą zdefiniowaną w Konwencji.

MOD 235 3 Protokół Fakultatywny dotyczący obowiązkowego załatwiania sporów odnoszący się do niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych ma zastosowanie między Państwami Członkowskimi stronami tego Protokołu.

Artykuł  57

(CS)

Wypowiedzenie niniejszej Konstytucji i Konwencji

MOD 236 1 Każde Państwo Członkowskie, które ratyfikowało, przyjęło lub zatwierdziło niniejszą Konstytucję i Konwencję, lub do nich przystąpiło, ma prawo do ich wypowiedzenia. W takim przypadku niniejsza Konstytucja i Konwencja są wypowiadane równocześnie w postaci jednego jednolitego dokumentu, przez zawiadomienie skierowane do Sekretarza Generalnego. Po otrzymaniu tego zawiadomienia Sekretarz Generalny informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł  58

(CS)

Wejście w życie i zagadnienia z tym związane

MOD 241 4 Oryginał niniejszej Konstytucji i Konwencji sporządzony w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim pozostaje złożony w archiwach Związku. Sekretarz Generalny prześle w żądanych językach poświadczoną kopię każdemu Państwu Członkowskiemu-sygnatariuszowi.

ZAŁĄCZNIK (CS)

Definicje niektórych określeń używanych w niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminach Administracyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

ADD 1001A Państwo Członkowskie: Państwo uznane za Państwo Członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego zgodnie z postanowieniami artykułu 2 niniejszej Konstytucji.

ADD 1001B Członek Sektora: Jednostka lub organizacja dopuszczona zgodnie z postanowieniami artykułu 19 Konwencji do udziału w pracach Sektora.

ADD 1005 Delegacja: Zespół delegatów i ewentualnie przedstawiciele, doradcy, attachés lub tłumacze wysłani przez jedno Państwo Członkowskie.

Każde Państwo Członkowskie ma wolny wybór składu swojej delegacji zgodnie z własnym życzeniem. Zwłaszcza może włączyć do niej między innymi w charakterze delegatów doradców, attachés, osoby należące do każdej jednostki lub organizacji uznanej zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

MOD 1006 Delegat: Osoba wysłana przez rząd Państwa Członkowskiego na Konferencję Pełnomocników lub osoba reprezentująca rząd lub administrację Państwa Członkowskiego na innej konferencji lub zebraniu Związku.

MOD 1008 Uznany Operator: Każdy operator, odpowiadający powyższej definicji, który użytkuje służby korespondencji publicznej lub radiodyfuzji i wobec którego obowiązuje nakaz przestrzegania obowiązków przewidzianych w artykule 6 Konstytucji nałożony przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajduje się siedziba tego operatora, lub przez Państwo Członkowskie, które zezwoliło temu operatorowi na zainstalowanie i użytkowanie służby telekomunikacyjnej na swym terytorium.

CZĘŚĆ  II

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Poprawki zawarte w niniejszym dokumencie wejdą w życie w całości i w formie jednego dokumentu dnia 1 stycznia 2000 r. między Państwami Członkowskimi, które są Stronami Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992) i które przed tą datą złożą swoje dokumenty ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia dokumentu lub przystąpienia do niniejszego dokumentu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani Pełnomocnicy podpisali oryginał niniejszego dokumentu stanowiącego poprawki do Konstytucji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992) poprawionej przez Konferencję Pełnomocników (Kyoto, 1994).

Sporządzono w Minneapolis 6 listopada 1998 r.

Przekład

DOKUMENT POPRAWEK DO KONWENCJI MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO

sporządzonej w GENEWIE dnia 22 grudnia 1992 r.

i poprawionej przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r.,

przyjętych przez Konferencję Pełnomocników

w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.*

CZĘŚĆ  I

PRZEDMOWA

Na mocy oraz stosując odpowiednie postanowienia Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992), poprawionej przez Konferencję Pełnomocników (Kyoto, 1994), zwłaszcza zawartych w artykule 42, Konferencja Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Minneapolis, 1998) przyjęła następujące poprawki do tej Konwencji:

Rozdział  I

Funkcjonowanie Związku

Dział  1

Artykuł  1

(CV)

Konferencja Pełnomocników

MOD 2 2) Jeżeli istnieje ku temu praktyczna możliwość, dokładna data i miejsce Konferencji Pełnomocników ustalane są przez poprzednią Konferencję Pełnomocników; w przeciwnym przypadku data i miejsce wyznaczane są przez Radę, za zgodą większości Państw Członkowskich.

MOD 4 a) na wniosek co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, skierowany przez każdego z osobna do Sekretarza Generalnego;

MOD 6 2) Wszelka taka zmiana wymaga zgody większości Państw Członkowskich.

Artykuł  2

(CV)

Wybory i sprawy z nimi związane

Rada

MOD 7 1 Z wyjątkiem przypadku wakatów powstałych na skutek okoliczności opisanych w pozycjach od 10 do 12 poniżej, wybrane do Rady Państwa Członkowskie sprawują urząd do czasu wyboru nowej Rady. Mogą one być wybrane ponownie.

MOD 8 2 1) Jeżeli między dwiema Konferencjami Pełnomocników stanowisko w Radzie zwolni się, przechodzi ono, z mocy prawa, na Państwo Członkowskie pochodzące z tego samego regionu, co Państwo Członkowskie, którego miejsce jest wakujące i które w poprzednich wyborach uzyskało największą ilość głosów spośród tych, którzy nie zostali wybrani.

MOD 9 2) W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny wakujące miejsce nie może być zajęte na mocy procedury opisanej w pozycji 8 powyżej, Przewodniczący Rady występuje z prośbą do Państw Członkowskich regionu o zgłoszenie swojego kandydata w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia z taką prośbą. Pod koniec tego okresu Przewodniczący Rady zwraca się z prośbą do Państw Członkowskich o wybór nowego Członka Rady. Wybory przeprowadzane są w tajnym głosowaniu drogą korespondencyjną. Wymagana jest taka sama większość, jak ta wskazana powyżej. Nowy Członek Rady sprawuje urząd do czasu wyboru nowej Rady przez następną kompetentną Konferencję Pełnomocników,

MOD 12 b) kiedy Państwo Członkowskie zrezygnuje z członkostwa w Radzie.

________

* Zgodnie z Uchwałą nr 70 Konferencji Pełnomocników (Minneapolis 1998) dotyczącą wdrożenia zasad równości płci w pracach ITU, podstawowe dokumenty Związku (Konstytucja i Konwencja) powinny być rozumiane jako zredagowane z użyciem rodzaju nijakiego.

Artykuł  3

(CV)

MOD Inne konferencje i zgromadzenia

MOD 23 1 Zgodnie z właściwymi postanowieniami Konstytucji, w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników, zwyczajowo zwoływane są następujące światowe konferencje i zgromadzenia Związku:

MOD 24 a) jedna lub dwie światowe konferencje radiokomunikacyjne;

MOD 25 b) jedno światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

MOD 27 d) jedno lub dwa zgromadzenia radiokomunikacyjne.

SUP 29

MOD 30 - może być zwołane dodatkowe światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji.

MOD 33 b) w wyniku zalecenia poprzedniej światowej konferencji lub zgromadzenia danego Sektora, jeśli zatwierdzi to Rada; w przypadku zgromadzenia radiokomunikacyjnego, zalecenie zgromadzenia jest przekazywane następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej z prośbą o opinię dla Rady;

MOD 34 c) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, które indywidualnie przekażą swoje prośby do Sekretarza Generalnego;

MOD 39 c) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich należących do danego regionu, które indywidualnie skierują swoje prośby do Sekretarza Generalnego;

MOD 41 5 1) Dokładna data i miejsce światowej lub regionalnej konferencji czy zgromadzenia Sektora mogą być wyznaczone przez Konferencję Pełnomocników.

MOD 42 2) W przypadku braku takiej decyzji, Rada określa za zgodą większości Państw Członkowskich dokładną datę i miejsce światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora, a regionalnej konferencji za zgodą większości Państw Członkowskich należących do danego regionu; w obu przypadkach mają zastosowanie postanowienia pozycji 47 poniżej.

MOD 44 a) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora lub co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich należących do danego regionu w przypadku konferencji regionalnej. Ich prośby kierowane są indywidualnie do Sekretarza Generalnego, który przekazuje je do Rady celem zatwierdzenia;

MOD 46 2) W przypadkach wyszczególnionych w pozycjach 44 i 45 powyżej, proponowane zmiany nie zostaną ostatecznie przyjęte, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez większość Państw Członkowskich w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora lub przez większość Państw Członkowskich należących do danego regionu w przypadku konferencji regionalnej, z zastrzeżeniem pozycji 47 poniżej.

MOD 47 7 W konsultacjach, o których mowa w pozycjach 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 i 312 niniejszej Konwencji, Państwa Członkowskie, które nie odpowiedziały w czasie określonym przez Radę, uważa się za nieuczestniczące w konsultacjach, a w konsekwencji nie bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu większości. Jeśli liczba otrzymanych odpowiedzi nie przekracza połowy liczby Państw Członkowskich poddanych konsultacji, przeprowadza się następną konsultację, której rezultaty są rozstrzygające bez względu na liczbę oddanych głosów.

Dział  2

Artykuł  4

(CV)

Rada

MOD 50 1 Ilość Państw Członkowskich wchodzących w skład Rady jest ustalana przez Konferencję Pełnomocników, które odbywają się co cztery lata.

MOD 50A 2 Ilość ta nie może przekroczyć 25% całkowitej ilości Państw Członkowskich.

MOD 53 3) Między sesjami zwykłymi może ona być zwołana przez Przewodniczącego zgodnie z zasadą, zazwyczaj w siedzibie Związku, na prośbę większości jej Państw Członkowskich lub z inicjatywy Przewodniczącego, na warunkach określonych w pozycji 18 niniejszej Konwencji.

MOD 55 4 Na początku każdej zwyczajnej sesji Rada wybiera swojego przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego spośród przedstawicieli swoich Państw Członkowskich, mając na względzie zasadę rotacji między regionami. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu otwarcia następnej zwyczajnej sesji i nie mogą być wybrani ponownie. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego w czasie nieobecności tego ostatniego.

MOD 56 5 Na tyle, na ile jest to możliwe, osoba wyznaczona przez Państwo Członkowskie będące w Radzie do zasiadania w Radzie jest urzędnikiem jego administracji telekomunikacyjnej lub jest bezpośrednio odpowiedzialna przed tą administracją, lub występuje w jej imieniu i jest kompetentna w dziedzinie służb telekomunikacyjnych.

MOD 57 6 Związek ponosi wydatki tylko za podróż, diety pobytowe i ubezpieczenie poniesione przez przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego będącego w Radzie, w ramach sesji Rady.

MOD 58 7 Przedstawiciel każdego Państwa Członkowskiego będącego w Radzie ma prawo do uczestniczenia, jako obserwator, we wszystkich spotkaniach Sektorów Związku.

MOD 60 9 Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorzy Biur mogą uczestniczyć z mocy prawa w posiedzeniach Rady, lecz bez udziału w głosowaniu. Niemniej jednak Rada może odbywać spotkania ograniczone jedynie do przedstawicieli swoich Państw Członkowskich.

ADD 60A Każde Państwo Członkowskie, jeżeli nie jest Członkiem Rady, może, o ile zawiadomi wcześniej o tym Sekretarza Generalnego, wysłać na swój koszt jednego obserwatora na posiedzenia Rady, jej komisji i grup roboczych. Obserwator nie ma prawa do głosowania ani do zabierania głosu.

MOD 61 10 Każdego roku Rada dokonuje przeglądu raportu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego na temat wdrożenia planu strategicznego przyjętego przez Konferencję Pełnomocników i podejmuje działania, które uzna za właściwe.

MOD 69 3) podejmuje niezbędne decyzje mające na celu zapewnienie równej dystrybucji geograficznej personelu Związku i reprezentacji kobiet na stanowiskach profesjonalnych i wyższych oraz kontroluje wykonywanie takich decyzji;

MOD 73 7) rozpatruje i zatwierdza dwuletni budżet Związku oraz rozpatruje tymczasowy budżet na następne dwa lata po tym budżecie, mając na uwadze decyzje Konferencji Pełnomocników dotyczące pozycji 50 Konstytucji oraz limitów na wydatki ustanowionych przez tę Konferencję zgodnie z pozycją 51 Konstytucji; robi wszelkie możliwe oszczędności, pamiętając jednocześnie o zobowiązaniu Związku do uzyskania zadowalających rezultatów tak szybko, jak to możliwe. Działając w ten sposób, Rada uwzględnia uwagi Komitetu Koordynacyjnego zawarte w raporcie Sekretarza Generalnego, o którym mowa w pozycji 86, oraz w raporcie finansowym, o którym mowa w pozycji 101 niniejszej Konwencji;

MOD 75 9) podejmuje konieczne działania w celu zwołania konferencji lub zgromadzenia Związku i dostarcza Sekretariatowi Generalnemu i Sektorom Związku, za zgodą większości Państw Członkowskich w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia albo większości Państw Członkowskich danego regionu, jeżeli dotyczy to regionalnej konferencji lub zgromadzenia, właściwe wskazówki dotyczące pomocy technicznej i innej przy przygotowaniu i organizacji konferencji lub zgromadzenia;

MOD 79 13) za zgodą większości Państw Członkowskich podejmuje wszelkie właściwe kroki w celu tymczasowego rozwiązania problemów nieujętych w Konstytucji, niniejszej Konwencji, Regulaminach Administracyjnych i ich Załącznikach, które nie mogą czekać do następnej kompetentnej konferencji celem rozwiązania;

MOD 81 15) po każdej swojej sesji, tak szybko jak to możliwe, przesyła Państwom Członkowskim krótkie sprawozdania z działalności Rady oraz inne dokumenty, które uzna za konieczne;

Dział  3

Artykuł  5

(CV)

Sekretariat Generalny

MOD 86 c) przygotowuje z pomocą Komitetu Koordynacyjnego i przedkłada Radzie sprawozdanie, w którym wskazuje zmiany w środowisku telekomunikacji od ostatniej Konferencji Pełnomocników oraz które zawiera zalecenia odnoszące się do przyszłej polityki i planów strategicznych Związku, jak również ocenę ich skutków finansowych;

ADD 86A cbis) koordynuje wdrożenie planu strategicznego przyjętego przez Konferencję Pełnomocników i przygotowuje roczne sprawozdanie na temat tego wdrożenia do rozpatrzenia przez Radę;

ADD 87A dbis) opracowuje każdego roku, do rozpatrzenia przez Radę, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinien podjąć personel Sekretariatu Generalnego w celu ułatwienia wdrożenia planu strategicznego;

MOD 100 q) po konsultacji z Komitetem Koordynacyjnym, uwzględniając wszelkie możliwe oszczędności, przygotowuje i przedkłada Radzie dwuletni projekt budżetu obejmujący wydatki Związku w ramach limitów określonych przez Konferencję Pełnomocników. Projekt budżetu składa się z budżetu globalnego zawierającego budżety oparte na kosztach każdego z trzech Sektorów, przygotowany zgodnie ze wskazówkami budżetowymi wydanymi przez Sekretarza Generalnego i zawiera dwie wersje. Jedna wersja opracowana jest w oparciu o zerowy wzrost jednostki udziałowej, druga w oparciu o wzrost mniejszy lub równy wszystkim limitom wyznaczonym przez Konferencję Pełnomocników, po ewentualnym sięgnięciu do Konta Rezerw Finansowych. Uchwała budżetowa, po zatwierdzeniu przez Radę, przesyłana jest do wiadomości wszystkim Państwom Członkowskim;

MOD 102 s) z pomocą Komitetu Koordynacyjnego przygotowuje roczne sprawozdanie dotyczące działalności Związku, które po zatwierdzeniu przez Radę przesyłane jest do wszystkich Państw Członkowskich;

ADD 102A sbis) zarządza specjalnymi porozumieniami wymienionymi w pozycji 76A niniejszej Konwencji; koszty tego zarządzania powinny być pokrywane przez sygnatariuszy tych porozumień zgodnie z zasadami określonymi na podstawie uzgodnień między nimi a Sekretarzem Generalnym.

Dział  4

Artykuł  6

(CV)

Komitet Koordynacyjny

MOD 109 2 Komitet dokłada wszelkich starań, by swoje wnioski podejmować jednomyślnie. W przypadku braku poparcia większości Komitetu, jego Przewodniczący w wyjątkowych okolicznościach może podejmować decyzje na swoją odpowiedzialność, pod warunkiem że uważa on, iż decyzja w danej sprawie jest pilna i nie może czekać na następne posiedzenie sesji Rady. W takich przypadkach zwraca się on niezwłocznie na piśmie do Państw Członkowskich będących w Radzie, wyjaśniając przyczyny takiego działania i załączając wszelkie inne pisemne uwagi przedłożone przez innych członków Komitetu. Jeśli sprawy badane w takiej sytuacji nie są pilne, niemniej jednak ważne, zostają one przedłożone do rozpatrzenia przez Radę na jej następnej sesji.

Dział  5

Sektor Radiokomunikacyjny

Artykuł  7

(CV)

Światowe konferencje radiokomunikacyjne

MOD 117 d) określenie tematów, które zgromadzenie radiokomunikacyjne i komisje studiów radiokomunikacyjnych muszą przestudiować, jak również tych, które zgromadzenie będzie musiało rozpatrzyć w odniesieniu do przyszłych konferencji radiokomunikacyjnych.

MOD 118 2) Ogólny zakres tego porządku obrad powinien być ustalony sześć lat wcześniej, a ostateczna wersja powinna być ustalona przez Radę raczej na dwa lata przed konferencją, za zgodą większości Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowienia pozycji 47 niniejszej Konwencji. Te dwie wersje porządku obrad są oparte na zaleceniach światowej konferencji radiokomunikacyjnej zgodnie z postanowieniami pozycji 126 niniejszej Konwencji.

MOD 121 a) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich; prośba taka powinna być skierowana indywidualnie do Sekretarza Generalnego, który przekazuje ją do Rady w celu zatwierdzenia, lub

MOD 123 2) Proponowane zmiany do porządku obrad światowej konferencji radiokomunikacyjnej nie zostaną ostatecznie przyjęte, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez większość Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 47 niniejszej Konwencji.

Artykuł  8

(CV)

Zgromadzenie radiokomunikacyjne

MOD 131 1) rozpatruje sprawozdania komisji studiów, przygotowane zgodnie z pozycją 157 niniejszej Konwencji, i zatwierdza, modyfikuje lub odrzuca projekty zaleceń zawartych w tych sprawozdaniach oraz rozpatruje sprawozdania Radiokomunikacyjnej Grupy Doradczej przygotowane zgodnie z pozycją 160H niniejszej Konwencji;

MOD 136 6) składa sprawozdanie światowej konferencji radiokomunikacyjnej o postępie w pracach dotyczących tematów, które mogą znaleźć się w porządku obrad przyszłych konferencji radiokomunikacyjnych.

ADD 137A Zgromadzenie radiokomunikacyjne może przekazać swoje specyficzne zagadnienia wynikające z jej kompetencji Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej do opiniowania.

Artykuł  9

(CV)

Regionalne konferencje radiokomunikacyjne

MOD 138 Porządek obrad regionalnej konferencji radiokomunikacyjnej może dotyczyć tylko specyficznych zagadnień radiokomunikacyjnych o charakterze regionalnym, w tym instrukcji dla Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Biura Radiokomunikacji dotyczących ich działalności interesującej dany region, pod warunkiem że instrukcje takie nie są sprzeczne z interesami innych regionów. Tylko te pozycje, które są zawarte w porządku obrad, mogą być przedmiotem dyskusji na takiej konferencji. Postanowienia zawarte w pozycjach od 118 do 123 niniejszej Konwencji mają zastosowanie do regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych, ale jedynie w odniesieniu do Państw Członkowskich danego regionu.

Artykuł  11

(CV)

SUP 139 Komisje studiów radiokomunikacyjnych

MOD 149 2 1) Komisje studiów radiokomunikacyjnych studiują zagadnienia przyjęte zgodnie z procedurą opracowaną przez zgromadzenie radiokomunikacyjne i opracowują projekty zaleceń, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurami wymienionymi w pozycjach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

ADD 149B 2) Komisje studiów radiokomunikacyjnych studiują również tematy ustalone w uchwałach i zaleceniach światowych konferencji radiokomunikacyjnych. Rezultaty tych studiów zawarte są w zaleceniach lub w sprawozdaniach opracowanych zgodnie z pozycją 156 poniżej.

MOD 150 3) Studia dotyczące powyżej wymienionych zagadnień i tematów, z zastrzeżeniem pozycji 158 poniżej, koncentrują się głównie na:

MOD 151 a) wykorzystaniu widma częstotliwości radiowych w radiokomunikacji ziemskiej i radiokomunikacji satelitarnej oraz wykorzystaniu orbity satelitów geostacjonarnych i innych orbit;

MOD 155 3) Studia te zwykle nie biorą pod uwagę zagadnień ekonomicznych, lecz kiedy obejmują one porównania szeregu rozwiązań technicznych lub operacyjnych, czynniki ekonomiczne mogą być brane pod uwagę.

Artykuł  11A

(CV)

ADD Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza

ADD 160A 1 W Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej mogą brać udział reprezentanci administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący komisji studiów; działa ona poprzez Dyrektora.

ADD 160B 2 Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza:

ADD 160C 1) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące zgromadzeń radiokomunikacyjnych, komisji studiów oraz przygotowania konferencji radiokomunikacyjnych, jak również specyficzne zagadnienia, które jej powierzy konferencja Związku, zgromadzenie radiokomunikacyjne lub Rada;

ADD 160D 2) określa postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 132 niniejszej Konwencji;

ADD 160E 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

ADD 160F 4) zaleca kroki mające na celu zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizmami normalizacyjnymi, z Sektorem Normalizacji Telekomunikacji, Sektorem Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym;

ADD 160G 5) przyjmuje swoje własne metody pracy zgodne z tymi, które przyjęło zgromadzenie radiokomunikacyjne;

ADD 160H 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Radiokomunikacji, wskazując na działania podjęte zgodnie z powyższymi zadaniami.

Artykuł  12

(CV)

Biuro Radiokomunikacji

MOD 164 a) koordynuje prace przygotowawcze komisji studiów oraz Biura, informuje Państwa Członkowskie i Członków Sektora o rezultatach tych prac, zbiera ich uwagi i przedkłada syntetyczne sprawozdanie z konferencji, które może zawierać propozycje o charakterze regulacyjnym;

MOD 169 b) informuje wszystkie Państwa Członkowskie o zasadach proceduralnych Komitetu i zbiera, otrzymane od administracji, uwagi na ich temat;

ADD 175A 3bis) daje niezbędne wsparcie Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej i co roku informuje Państwa Członkowskie i Członków Sektora Radiokomunikacyjnego, jak również Radę o rezultatach pracy grupy doradczej;

ADD 175B 3ter) podejmuje konkretne kroki w celu ułatwienia udziału krajów rozwijających się w pracach komisji studiów radiokomunikacyjnych.

MOD 177 a) podejmuje studia mające na celu udzielanie porad w sprawie użytkowania możliwie największej liczby kanałów radiowych w częściach widma częstotliwości, gdzie mogą mieć miejsce szkodliwe zakłócenia, oraz sprawiedliwego, efektywnego i ekonomicznego korzystania z orbity satelitów geostacjonarnych i innych orbit, biorąc pod uwagę potrzeby tych Państw Członkowskich, które potrzebują pomocy, specyficzne potrzeby krajów rozwijających się, jak również szczególną sytuację geograficzną poszczególnych krajów;

MOD 178 b) wymienia z Państwami Członkowskimi i Członkami Sektora dane w postaci możliwej do automatycznego odczytywania oraz w innych postaciach, przygotowuje i uaktualnia wszelkie dokumenty i bazy danych Sektora Radiokomunikacji oraz podejmuje wraz z Sekretarzem Generalnym, w miarę potrzeby, wszelkie niezbędne działania, aby zostały one opublikowane w językach roboczych Związku, zgodnie z pozycją 172 Konstytucji;

MOD 180 d) przedkłada światowej konferencji radiokomunikacyjnej sprawozdanie z działalności Sektora Radiokomunikacji od czasu ostatniej konferencji; jeśli nie planuje się odbycia żadnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej, sprawozdanie obejmujące dwa lata od ostatniej konferencji przedkładane jest Radzie oraz Państwom Członkowskim i Członkom Sektorów;

ADD 181A ebis) opracowuje co roku do przeegzaminowania przez Radiokomunikacyjną Grupę Doradczą, zgodnie z artykułem 11A niniejszej Konwencji oraz w celu poinformowania Rady plan operacyjny i plan finansowy działań, które powinno podjąć Biuro w celu wspomożenia Sektora jako całości.

Dział  6

Sektor Normalizacji Telekomunikacji

Artykuł  13

(CV)

MOD Światowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji

MOD 184 1 Zgodnie z pozycją 104 Konstytucji światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji zwoływane jest celem rozpatrzenia specyficznych zagadnień odnoszących się do normalizacji telekomunikacji.

MOD 185 2 Zagadnienia, które mają być studiowane przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji, w sprawie których zostały wydane zalecenia, są to zagadnienia, które zostały przyjęte zgodnie z ich własnymi procedurami lub te, które przekazała im Konferencja Pełnomocników, inna konferencja lub Rada.

MOD 186 3 Zgodnie z pozycją 104 Konstytucji zgromadzenie:

MOD 187 a) rozpatruje sprawozdania komisji studiów zgodnie z pozycją 194 niniejszej Konwencji i zatwierdza, modyfikuje lub odrzuca projekty zaleceń zawarte w tych sprawozdaniach oraz rozpatruje sprawozdania Grupy Doradczej Normalizacji Telekomunikacji zgodnie z pozycją 197J i 197K niniejszej Konwencji;

MOD 190 d) grupuje, w miarę możliwości, zagadnienia interesujące kraje rozwijające się, aby ułatwić ich udział w studiowaniu tych zagadnień;

ADD 191A 4 Światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji może przekazać swoje specyficzne zagadnienia wynikające z jej kompetencji Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji, wskazując, jakie dotyczące tych zagadnień należy podjąć działania;

ADD 191B 5 Światowemu zgromadzeniu normalizacji telekomunikacji przewodniczy osoba wyznaczona przez rząd państwa, na terenie którego spotkanie ma miejsce, lub jeżeli to zebranie odbywa się w siedzibie Związku, przez osobę wybraną przez zgromadzenie; przewodniczącemu asystuje zastępca przewodniczącego wybrany przez zgromadzenie.

Artykuł  14

(CV)

Komisje studiów normalizacji telekomunikacji

MOD 192 1 1) Komisje studiów normalizacji telekomunikacji studiują zagadnienia przyjęte zgodnie z procedurą opracowaną przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji i przygotowują projekty zaleceń, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurami wymienionymi w pozycjach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

MOD 194 3) Każda komisja studiów przygotowuje dla światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji sprawozdanie wskazujące na postęp swoich prac, zalecenia przyjęte zgodnie z procedurą konsultacyjną przewidzianą w pozycji 192 powyżej oraz projekty nowych lub poprawionych zaleceń, które powinno rozpatrzyć zgromadzenie.

MOD 197 4 W celu ułatwienia kontroli działalności Sektora Normalizacji Telekomunikacji powinny być podjęte własne działania mające na celu zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizacjami związanymi z normalizacją telekomunikacji, z Sektorem Radiokomunikacji i Sektorem Rozwoju Telekomunikacji. Światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji określa szczegółowe obowiązki, warunki udziału oraz zasady proceduralne dla tych działań.

ADD

Artykuł  14A

(CV)

Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji

ADD 197C 1 W Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji mogą brać udział reprezentanci Administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący komisji studiów.

ADD 197D 2 Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji:

ADD 197E l) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące prac Sektora Normalizacji Telekomunikacji;

ADD 197F 2) egzaminuje postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 188 niniejszej Konwencji;

ADD 197G 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

ADD 197H 4) zaleca kroki mające na celu przede wszystkim zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizmami kompetentnymi, jak również z Sektorem Radiokomunikacji, Sektorem Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym;

ADD 197I 5) przyjmuje metody pracy zgodne z tymi, które przyjęło światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

ADD 197J 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Normalizacji Telekomunikacji, wskazując na działania podjęte, dotyczące powyższych punktów:

ADD 197K 7) opracowuje sprawozdanie dla światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji na temat zagadnień, które zostały jej powierzone zgodnie z pozycją numer 191A, i przekazuje go Dyrektorowi celem przedłożenia zgromadzeniu.

Artykuł  15

(CV)

Biuro Normalizacji Telekomunikacji

MOD 200 a) co roku, w porozumieniu z przewodniczącymi komisji studiów normalizacji telekomunikacji, uaktualnia program pracy zatwierdzony przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

MOD 201 b) uczestniczy, z mocy prawa, choć w charakterze doradczym, w obradach światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji i komisji studiów normalizacji telekomunikacji. Dyrektor podejmuje wszelkie kroki konieczne do przygotowania zgromadzeń i zebrań Sektora Normalizacji Telekomunikacji, w porozumieniu z Sekretariatem Generalnym, zgodnie z pozycją 94 niniejszej Konwencji i, w zależności od potrzeb, z innymi Sektorami Związku i z należytym uwzględnieniem dyrektyw Rady dotyczących tych przygotowań;

MOD 202 c) opracowuje otrzymane od administracji informacje dotyczące zastosowania odpowiednich postanowień Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego lub decyzji światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji i przygotowuje je, w zależności od potrzeb, w odpowiedniej formie do publikacji;

MOD 203 d) wymienia z Państwami Członkowskimi i Członkami Sektorów dane w formie dającej się odczytać automatycznie oraz w innych formach, przygotowuje je i, jeśli to konieczne, uaktualnia dokumenty i bazy danych Sektora Normalizacji Telekomunikacji oraz podejmuje potrzebne działania z Sekretarzem Generalnym, jeżeli to konieczne, aby zostały opublikowane w językach roboczych Związku, zgodnie z pozycją 172 Konstytucji;

MOD 204 e) składa sprawozdanie, w raporcie przedkładanym światowemu zgromadzeniu normalizacji telekomunikacji, z działalności Sektora od czasu ostatniej konferencji i przedkłada Radzie oraz Państwom Członkowskim i Członkom Sektorów raport z działalności Sektora z okresu dwóch lat od czasu ostatniego zgromadzenia, o ile nie jest zwołane drugie zgromadzenie;

ADD 205A fbis) opracowuje co roku, w celu przeegzaminowania przez Grupę Doradczą Normalizacji Telekomunikacji oraz poinformowania Rady, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinno podjąć Biuro, aby pomóc Sektorowi jako całości;

ADD 205B g) udziela koniecznego wsparcia Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji oraz co roku składa sprawozdanie Państwom Członkowskim i Członkom Sektora Normalizacji Telekomunikacji, jak również Radzie, z wyników swoich prac;

ADD 205C h) pomaga krajom rozwijającym się w pracach przygotowawczych do światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji, zwłaszcza przy studiowaniu zagadnień mających charakter priorytetowy dla tych państw.

Dział  7

Sektor Rozwoju Telekomunikacji

Artykuł  16

(CV)

Konferencje rozwoju telekomunikacji

MOD 213 2 Projekt porządku obrad konferencji rozwoju telekomunikacji przygotowywany jest przez Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji; jest on przedkładany przez Sekretarza Generalnego Radzie w celu zatwierdzenia go, za zgodą większości Państw Członkowskich w przypadku konferencji światowej lub większości Państw Członkowskich należących do danego regionu w przypadku konferencji regionalnej, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 47 niniejszej Konwencji.

ADD 213A 3 Światowa konferencja rozwoju telekomunikacji może przekazać specyficzne zagadnienia będące w jej kompetencji Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji do opiniowania.

Artykuł  17

(CV)

Komisje studiów rozwoju telekomunikacji

ADD 215A 3 Każda komisja studiów rozwoju telekomunikacji przygotowuje dla światowej konferencji rozwoju telekomunikacji sprawozdanie informujące o postępie prac oraz ewentualnych projektach zaleceń, nowych lub zrewidowanych, mając na celu ich przeegzaminowanie przez konferencję.

ADD 215B 4 Komisje studiów rozwoju telekomunikacji studiują zagadnienia i opracowują projekty zaleceń, które powinny być przyjęte zgodnie z procedurą zawartą w postanowieniach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

Artykuł  17A

(CV)

ADD Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji

ADD 215C 7 W Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji mogą brać udział reprezentanci Administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji studiów.

ADD 215D 8 Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji:

ADD 215E l) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące prac Sektora Rozwoju Telekomunikacji;

ADD 215F 2) określa postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 209 niniejszej Konwencji;

ADD 215G 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

ADD 215H 4) zaleca kroki mające na celu przede wszystkim zachęcanie do współpracy i koordynacji z Sektorem Radiokomunikacji, Sektorem Normalizacji Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym oraz innymi kompetentnymi instytucjami zajmującymi się rozwojem i finansami;

ADD 215I 5) przyjmuje swoje własne metody pracy zgodne z tymi, które przyjęła światowa konferencja rozwoju telekomunikacji;

ADD 215J 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji, wskazując na działania podjęte zgodnie powyższymi punktami.

ADD 215K 9 Reprezentanci agencji zajmujących się współpracą dwustronną oraz pomocą dla rozwoju, jak również instytucji wielostronnych do spraw rozwoju mogą być zaproszeni przez Dyrektora do udziału w zebraniach grupy konsultacyjnej.

Artykuł  18

(CV)

Biuro Rozwoju Telekomunikacji

MOD 222 e) przedkłada światowej konferencji rozwoju telekomunikacji sprawozdanie z działalności Sektora od czasu ostatniej konferencji i przedkłada Radzie i Państwom Członkowskim sprawozdanie z działalności Sektora w ciągu dwóch lat od ostatniej konferencji;

(MOD) 223 f) przygotowuje szacunkowy budżet oparty na kosztach odpowiadających potrzebom Sektora Rozwoju Telekomunikacji i przekazuje go do Sekretarza Generalnego w celu rozważenia go przez Komitet Koordynacyjny i włączenia go do budżetu Związku;

ADD 223A fbis) opracowuje co roku, w celu przeegzaminowania przez Grupę Doradczą Rozwoju Telekomunikacji oraz poinformowania Rady, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinno podjąć Biuro, aby pomóc Sektorowi jako całości;

ADD 223B g) udziela koniecznego wsparcia Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji oraz co roku składa sprawozdanie Państwom Członkowskim i Członkom Sektora Rozwoju Telekomunikacji, jak również Radzie z wyników swoich prac.

MOD 224 3 Dyrektor działa we współpracy z innymi wybieranymi funkcjonariuszami i dąży do wzmocnienia roli Związku jako katalizatora stymulującego rozwój telekomunikacji; podejmuje on niezbędne decyzje we współpracy z Dyrektorem danego Biura w celu podjęcia odpowiednich działań, na przykład zwołania spotkań informacyjnych poświęconych działalności Sektora, którego to dotyczy.

MOD 225 4 Na prośbę zainteresowanych Państw Członkowskich Dyrektor z pomocą Dyrektorów innych Biur i, w zależności od potrzeb, Sekretarza Generalnego bada i udziela rad na temat zagadnień dotyczących ich krajowej telekomunikacji; w przypadku gdy te badania implikują konieczność porównania wielu możliwych rozwiązań technicznych, mogą być brane pod uwagę czynniki ekonomiczne.

SUP 227

Dział  8

Postanowienia wspólne dla trzech Sektorów

Artykuł  19

(CV)

Udział jednostek i organizacji innych niż administracje w działaniach Związku

MOD 229 a) uznanych operatorów, organizacji naukowych lub przemysłowych oraz instytucji finansowych lub do spraw rozwoju, zatwierdzonych przez dane Państwo Członkowskie;

MOD 230 b) innych jednostek zajmujących się sprawami telekomunikacji zatwierdzonych przez dane Państwo;

MOD 233 3 Każda prośba o zgodę na udział w pracach Sektora pochodząca od jednostki wymienionej w pozycji 229 powyżej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji i niniejszej Konwencji oraz zatwierdzona przez dane Państwo Członkowskie jest przekazywana przez to Państwo Członkowskie do Sekretarza Generalnego.

MOD 234 4 Każda prośba pochodząca od jednostki, o której mowa w pozycji 230 powyżej, przedłożona przez dane Państwo Członkowskie, załatwiana jest zgodnie z procedurą ustanowioną przez Radę. Zgodność takiej prośby z tą procedurą jest przedmiotem badań ze strony Rady.

ADD 234A 4bis Prośba jednostki wymienionej w pozycjach 229 lub 230 powyżej o przyjęcie na Członka Sektora może być wysłana bezpośrednio do Sekretarza Generalnego. Te Państwa Członkowskie, które upoważniają swoje jednostki do wysyłania prośby bezpośrednio do Sekretarza Generalnego, powinny tego ostatniego właściwie poinformować. Jednostki, których Państwo Członkowskie nie poinformowało Sekretarza Generalnego, nie mogą bezpośrednio zwracać się do niego. Sekretarz Generalny musi regularnie uaktualniać i publikować listy tych Państw Członkowskich, które upoważniły jednostki zależne od ich jurysdykcji lub suwerenności do bezpośredniego wystąpienia.

ADD 234B 4ter Jeżeli Sekretarz Generalny otrzyma bezpośrednio prośbę, zgodnie z pozycją 234A powyżej, to musi on pilnować, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez Radę, czy funkcja i cele kandydata są zgodne z celami Związku. Następnie Sekretarz Generalny niezwłocznie powinien poinformować Państwo Członkowskie starającej się jednostki i prosić o zatwierdzenie wniosku. O ile Sekretarz Generalny nie otrzyma zastrzeżeń ze strony Państwa Członkowskiego w ciągu 4 miesięcy, to wysyła telegram ponaglający. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od wysłania telegramu Sekretarz Generalny nie otrzyma odpowiedzi, to wniosek jest uznawany jako zatwierdzony. Gdy Sekretarz Generalny otrzyma zastrzeżenie od Państwa Członkowskiego, to prosi o nawiązanie kontaktu przez starającego się z właściwym Państwem Członkowskim.

ADD 234C 4quarter Gdy Państwo Członkowskie zgadza się na bezpośrednie wystąpienie z wnioskiem o członkostwo do Sekretarza Generalnego, to może również poinformować go, że daje mu prawo do zatwierdzenia każdego wystąpienia jednostki wynikającego z jego kompetencji oraz jego niezależności.

MOD 237 7 Sekretarz Generalny ustala i uaktualnia, dla każdego Sektora, listy wszystkich jednostek i organizacji, o których mowa w pozycjach od 229 do 231 oraz od 260 do 262 niniejszej Konwencji, które są upoważnione do uczestnictwa w pracach Sektorów. Publikuje on każdą z tych list w odpowiednich odstępach czasu i zaznajamia z nimi wszystkie Państwa Członkowskie i Członków Sektorów, których to dotyczy, oraz Dyrektora zainteresowanego Biura. Dyrektor ten powiadamia jednostki i organizacje, których to dotyczy, o sposobie załatwienia ich prośby oraz informuje zainteresowane Państwa Członkowskie.

MOD 238 8 Warunki uczestnictwa jednostek i organizacji zawartych w listach, wymienionych w pozycji 237 powyżej, w pracach Sektorów wyszczególnione są w niniejszym artykule, w artykule 33 i innych odpowiednich postanowieniach niniejszej Konwencji. Postanowienia pozycji od 25 do 28 Konstytucji nie mają w stosunku do nich zastosowania.

MOD 239 9 Członek Sektora może działać w imieniu Państwa Członkowskiego, który go uznał, jeżeli powiadomi on Dyrektora odpowiedniego Biura o tym, że go do tego upoważnił.

MOD 240 10 Każdy Członek Sektora ma prawo do wypowiedzenia swojego uczestnictwa w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego. Uczestnictwo takie może być również wypowiedziane, w zależności od przypadku, przez dane Państwo Członkowskie lub w przypadku gdy Członek Sektora został przyjęty zgodnie z pozycją 234C powyżej, zgodnie z kryteriami i procedurami ustalonymi przez Radę. Wypowiedzenie takie obowiązuje od upływu jednego roku od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

ADD 241A Zgromadzenie lub konferencja Sektora może podjąć decyzję o udziale jednostek lub organizacji jako Stowarzyszonych w pracach właściwej komisji studiów oraz jej podległych grup zgodnie z następującymi zasadami:

ADD 241B 1) Jednostka lub organizacja wymieniona w pozycjach od 229 do 231 powyżej może wnosić o udział w pracach właściwej komisji studiów jako Stowarzyszona.

ADD 241C 2) W przypadku gdy Sektor zadecydował o przyjęciu Stowarzyszonych, to Sekretarz Generalny powinien zastosować właściwe postanowienia tego artykułu w stosunku do wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wielkość jednostki lub organizacji i inne stosowne kryteria.

ADD 241D 3) Stowarzyszeni upoważnieni do udziału w wybranej komisji studiów nie są umieszczani na liście wymienionej w pozycji 237 powyżej.

ADD 241E 4) Warunki uczestnictwa w wybranej komisji studiów są wyszczególnione w pozycji 248B i 483A niniejszej Konwencji.

Artykuł  20

(CV)

Prowadzenie prac komisji studiów

MOD 242 1 Zgromadzenie radiokomunikacyjne, światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji oraz światowa konferencja rozwoju telekomunikacji wybierają przewodniczącego oraz zwykle jednego zastępcę przewodniczącego dla każdej komisji studiów. Podczas wybierania przewodniczących i zastępców przewodniczących zwraca się szczególną uwagę na wymagania w zakresie kompetencji i zapewnienia równej dystrybucji geograficznej oraz potrzebę promowania efektywniejszego udziału krajów rozwijających się.

MOD 243 2 Jeśli zakres prac jakiejkolwiek komisji tego wymaga, zgromadzenie lub konferencja wyznacza w razie potrzeby dodatkowych zastępców przewodniczących tylu, ilu uważa za konieczne.

ADD 246A 5bis

a) Państwa Członkowskie oraz Członkowie Sektorów przyjmują zagadnienia, które będą studiowane zgodnie z procedurami ustalonymi przez właściwe konferencje lub zgromadzenia, w zależności od przypadku, wskazując, czy dane zalecenie, które z nich wynika, musi być poddane konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi.

ADD 246B b) Zalecenia będące rezultatem studiów powyżej wymienionych zagadnień są przyjmowane przez komisje studiów zgodnie z procedurami ustalonymi przez właściwe konferencje lub zgromadzenia, w zależności od przypadku. Te zalecenia, które nie wymagają konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi, aby mogły być uznane, są uznane jako zatwierdzone.

ADD 246C c) Zalecenie, które wymaga konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi, musi być rozpatrywane zgodnie z pozycją 247 poniżej lub jest przekazane właściwej konferencji lub zgromadzeniu, w zależności od przypadku.

ADD 246D cbis) Postanowienia pozycji od 246A do 246B nie mogą być zastosowane do zagadnień i zaleceń, które mają konsekwencje polityczne lub regulacyjne, na przykład:

ADD 246E - Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Radiokomunikacji, a dotyczące prac konferencji radiokomunikacyjnych, oraz inne kategorie zagadnień i zaleceń, które może określić zgromadzenie radiokomunikacyjne;

ADD 246F - Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji, a dotyczące zagadnień taryfikacji i rozliczeń oraz niektórych planów numeracyjnych i adresowych;

ADD 246G - Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Rozwoju Telekomunikacji, a dotyczące zagadnień regulacyjnych, politycznych lub finansowych;

ADD 246H - Zagadnienia i zalecenia, w stosunku do których istnieje niepewność co do zakresu ich zastosowania.

MOD 247 6 Komisje studiów mogą podejmować działania w celu uzyskania zatwierdzenia przez Państwa Członkowskie zaleceń zrealizowanych między dwoma zgromadzeniami lub dwiema konferencjami. Procedurami stosowanymi w celu uzyskania takiego zatwierdzenia będą procedury zatwierdzone przez kompetentne zgromadzenia lub konferencje, w zależności od przypadku.

ADD 247A 6bis Zalecenia zatwierdzone zgodnie z postanowieniami pozycji 246B lub 247 powyżej mają ten sam status, co te zatwierdzone bezpośrednio przez konferencję lub zgromadzenie.

ADD 248A 7bis Zgodnie z procedurą opracowaną przez właściwy Sektor, Dyrektor Biura może, po konsultacji z przewodniczącym komisji studiów, której to dotyczy, zaprosić organizację, która nie bierze udziału w pracach tego Sektora, aby przysłała swoich reprezentantów w celu udziału w pracach właściwej komisji studiów lub jej grup.

ADD 248B 7ter Stowarzyszony, zgodnie z pozycją 241A, może brać udział w pracach danej komisji studiów bez prawa podejmowania decyzji lub działań związanych z tą komisją studiów.

Rozdział  II

MODPostanowienia ogólne dotyczące konferencji i zgromadzeń

Artykuł  23

(CV)

Zaproszenie i dopuszczenie do Konferencji Pełnomocników, w przypadku gdy zapraszającym jest rząd

MOD 256 2 1) Na rok przed otwarciem Konferencji zapraszający rząd przesyła zaproszenia do rządów każdego z Państw Członkowskich.

ADD 262A e) Członków Sektorów wymienionych w pozycji 229 i 231 niniejszej Konwencji oraz organizacje o charakterze międzynarodowym reprezentujące tych członków.

MOD 263 4 1) Odpowiedzi Państw Członkowskich powinny dotrzeć do zapraszającego rządu co najmniej na jeden miesiąc przed datą otwarcia Konferencji i powinny, w miarę możliwości, zawierać wyczerpującą informację na temat składu delegacji.

MOD 265 3) Odpowiedzi organizacji i instytucji wymienionych w pozycjach od 259 do 262A powyżej powinny dotrzeć do Sekretarza Generalnego co najmniej na miesiąc przed otwarciem Konferencji.

Artykuł  24

(CV)

Zaproszenie i dopuszczenie na konferencje radiokomunikacyjne, kiedy zapraszającym jest rząd

MOD 271 2 1) Postanowienia pozycji od 256 do 265 niniejszej Konwencji mają zastosowanie do konferencji radiokomunikacyjnych.

MOD 272 2) Państwa Członkowskie powinny informować Członków Sektora o otrzymanych zaproszeniach do wzięcia udziału w konferencji radiokomunikacyjnej.

MOD 280 d) obserwatorzy reprezentujący Członków Sektora Radiokomunikacji należycie upoważnieni przez Państwa Członkowskie, których to dotyczy.

MOD 282 f) obserwatorzy spośród Państw Członkowskich uczestniczący bez prawa głosu w konferencji radiokomunikacyjnej regionu innego niż ten, do którego te Państwa Członkowskie należą.

Artykuł  25

(CV)

Zaproszenie i dopuszczenie do zgromadzeń radiokomunikacyjnych, do światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji oraz do konferencji rozwoju telekomunikacji, kiedy zapraszającym jest rząd

MOD

MOD 285 a) administracji każdego Państwa Członkowskiego;

MOD 286 b) Członków Sektora, których to dotyczy;

MOD 298 c) przedstawiciele Członków Sektora, których to dotyczy.

Artykuł  26

(CV)

Procedura zwoływania lub odwoływania światowych konferencji lub zgromadzeń na prośbę Państw Członkowskich lub na propozycję Rady

MOD

MOD 299 1 Procedury zawarte w poniższych postanowieniach stosowane są w celu zwołania drugiego światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji w przerwie między następującymi po sobie dwiema Konferencjami Pełnomocników oraz wyznaczania jej dokładnej daty i miejsca lub w celu odwołania drugiej światowej konferencji radiokomunikacyjnej czy drugiego zgromadzenia radiokomunikacyjnego.

MOD 300 2 1) Państwa Członkowskie, które pragną zwołania drugiego światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji, informują o tym Sekretarza Generalnego, wskazując proponowaną datę i miejsce tego zgromadzenia.

MOD 301 2) W przypadku otrzymania podobnych próśb od co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, Sekretarz Generalny niezwłocznie informuje o tym wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji, prosząc je o wskazanie w ciągu sześciu tygodni, czy zgadzają się lub nie zgadzają na zgłoszoną propozycję.

MOD 302 3) Jeżeli większość Państw Członkowskich, określona zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, zgadza się z propozycją jako całością, to znaczy, jeśli zaakceptują proponowaną datę i miejsce, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji.

MOD 303 4) Jeżeli przyjęta propozycja zmierza do zwołania zgromadzenia poza siedzibą Związku, Sekretarz Generalny, w porozumieniu z rządem zapraszającym, podejmuje niezbędne działania w celu zwołania zgromadzenia.

MOD 304 5) Jeśli propozycja jako całość (data i miejsce) nie zostanie przyjęta przez większość Państw Członkowskich, określoną zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, Sekretarz Generalny informuje Państwa Członkowskie o otrzymanych odpowiedziach, prosząc je o ostateczną odpowiedź, w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania jej, na temat punktu lub punktów kontrowersyjnych.

MOD 305 6) Punkty te uznaje się za przyjęte, kiedy zostaną zatwierdzone przez większość Państw Członkowskich, określoną zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji.

MOD 306 3 1) Każde Państwo Członkowskie pragnące odwołania drugiej światowej konferencji radiokomunikacyjnej lub drugiego zgromadzenia radiokomunikacyjnego informuje o tym Sekretarza Generalnego. W przypadku otrzymania podobnych próśb od co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji, prosząc je o wskazanie, w ciągu sześciu tygodni, czy zgadzają się lub nie ze zgłoszoną propozycją.

MOD 307 2) Jeżeli większość Państw Członkowskich, określona zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, zgadza się z propozycją, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie, najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacyjnymi, a konferencja lub zgromadzenie są odwołane.

MOD 309 5 Każde Państwo Członkowskie pragnące zwołania światowej konferencji międzynarodowej telekomunikacji proponuje to Konferencji Pełnomocników; porządek obrad, dokładna data i miejsce takiej konferencji określane są zgodnie z postanowieniami artykułu 3 niniejszej Konwencji.

Artykuł  27

(CV)

Procedura zwoływania konferencji regionalnych na prośbę Państw Członkowskich lub na propozycję Rady

MOD

MOD 310 W przypadku konferencji regionalnych, procedura opisana w pozycjach od 300 do 305 niniejszej Konwencji ma zastosowanie tylko wobec Państw Członkowskich danego regionu. Jeżeli konferencja ma być zwołana z inicjatywy Państw Członkowskich regionu, wystarczy, by Sekretarz Generalny otrzymał zgodne prośby od jednej czwartej Państw Członkowskich tego regionu. Procedura opisana w pozycjach od 301 do 305 niniejszej Konwencji ma również zastosowanie w przypadku, kiedy propozycja zwołania takiej konferencji regionalnej zgłoszona jest przez Radę.

Artykuł  28

(CV)

Postanowienia w sprawie konferencji i zgromadzeń, które zbierają się bez zapraszającego rządu

MOD

MOD 311 Kiedy ma się odbyć konferencja bez zapraszającego rządu, zastosowanie mają postanowienia artykułów 23, 24 i 25 niniejszej Konwencji. Sekretarz Generalny, po porozumieniu z Rządem Konfederacji Szwajcarskiej, podejmuje niezbędne kroki w celu zwołania i zorganizowania konferencji lub zgromadzenia w siedzibie Związku.

Artykuł  29

(CV)

MOD Zmiana daty lub miejsca konferencji lub zgromadzenia

MOD 312 1 Postanowienia artykułów 26 i 27 niniejszej Konwencji w sprawie zwołania konferencji mają zastosowanie, przez analogię, w sytuacji, kiedy zmiany daty lub/i miejsca zażądają Państwa Członkowskie lub zaproponuje ją Rada. Jednakże takie zmiany dokonywane są tylko wtedy, kiedy większość danych Państw Członkowskich, określona zgodnie z postanowieniami pozycji 47 niniejszej Konwencji, wypowiedziała się za nią.

MOD 313 2 Każde Państwo Członkowskie proponujące zmianę w dokładnej dacie i miejscu konferencji jest zobowiązane do uzyskania poparcia tej propozycji przez wymaganą liczbę innych Państw Członkowskich.

Artykuł  30

(CV)

Terminy i warunki przedkładania sprawozdań i propozycji na konferencję

MOD 316 2 Niezwłocznie po rozesłaniu zaproszeń Sekretarz Generalny prosi Państwa Członkowskie o przysłanie mu, co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem konferencji, ich propozycji dotyczących pracy konferencji.

MOD 318 4 Każda propozycja otrzymana od Państwa Członkowskiego oznaczana jest przez Sekretarza Generalnego celem wskazania jej pochodzenia poprzez symbol ustalony dla tego Państwa Członkowskiego przez Związek. W przypadku kiedy propozycja jest składana wspólnie przez wiele Państw Członkowskich, propozycja ta, w miarę możliwości, oznaczana jest symbolem każdego Państwa Członkowskiego.

MOD 319 5 Sekretarz Generalny informuje wszystkie Państwa Członkowskie o propozycjach w miarę ich otrzymywania.

MOD 320 6 Sekretarz Generalny gromadzi i porządkuje propozycje otrzymane od Państw Członkowskich i informuje Państwa Członkowskie o tym w miarę ich otrzymywania, ale zawsze co najmniej na dwa miesiące przed otwarciem konferencji. Funkcjonariusze wybierani i personel Związku, jak również obserwatorzy i przedstawiciele, którzy mogą uczestniczyć w konferencjach, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Konwencji, nie są upoważnieni do składania propozycji.

MOD 321 7 Sekretarz Generalny zbiera również sprawozdania otrzymane od Państw Członkowskich, Rady i Sektorów Związku oraz zalecenia sformułowane przez konferencje i przesyła je do Państw Członkowskich, łącznie z wszelkimi sprawozdaniami Sekretarza Generalnego, co najmniej na cztery miesiące przed otwarciem konferencji.

MOD 322 8 Propozycje otrzymane po upływie terminu określonego w pozycji 316 powyżej komunikowane są przez Sekretarza Generalnego, tak szybko, jak to możliwe, wszystkim Państwom Członkowskim.

Artykuł  31

(CV)

Pełnomocnictwa na konferencje

MOD 324 1 Delegacja przysłana przez Państwo Członkowskie na Konferencję Pełnomocników, konferencję radiokomunikacyjną lub światową konferencję międzynarodowej telekomunikacji powinna być należycie akredytowana, zgodnie z postanowieniami pozycji od 325 do 331 poniżej.

MOD 327 3) Pod warunkiem potwierdzenia przed podpisaniem Aktów Końcowych przez jedną z władz wspomnianych w pozycjach 325 lub 326 powyżej delegacja może być warunkowo akredytowana przez Szefa misji dyplomatycznej danego Państwa Członkowskiego przy goszczącym rządzie. W przypadku kiedy konferencja odbywa się w Konfederacji Szwajcarskiej, delegacja może być warunkowo akredytowana przez Szefa stałego przedstawicielstwa danego Państwa Członkowskiego przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

MOD 332 4 1) Delegacja, której pełnomocnictwa zostały uznane przez posiedzenie plenarne za należyte, upoważniona jest do korzystania z prawa danego Państwa Członkowskiego do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 Konstytucji, oraz do podpisania Aktów Końcowych.

MOD 334 5 Pełnomocnictwa powinny być złożone w sekretariacie konferencji, możliwie jak najszybciej. Komisji, o której jest mowa w pozycji 23 Regulaminu Wewnętrznego, powierza się ich weryfikację i przedłożenie sprawozdania z jej wyników posiedzeniu plenarnemu w określonym terminie. W oczekiwaniu na decyzję posiedzenia plenarnego w tej sprawie każda delegacja upoważniona jest do udziału w konferencji i do korzystania z prawa danego Państwa Członkowskiego do głosowania.

MOD 335 6 W ramach generalnej zasady Państwa Członkowskie powinny dążyć do przysyłania swoich własnych delegacji na konferencje Związku. Jednakże gdy z przyczyn wyjątkowych Państwo Członkowskie nie może przysłać swojej własnej delegacji, może dać delegacji innego Państwa Członkowskiego upoważnienie do głosowania i podpisania w jego imieniu. Takie przekazanie uprawnień musi być udzielone w formie dokumentu podpisanego przez jedną z władz wymienionych w pozycjach 325 lub 326 powyżej.

MOD 339 10 Państwo Członkowskie lub jednostka albo organizacja uznana, zamierzająca przysłać delegację lub przedstawicieli na zgromadzenie normalizacji telekomunikacji, konferencję rozwoju telekomunikacji lub na zgromadzenie radiokomunikacyjne, informuje o tym Dyrektora danego Biura Sektora, wskazując nazwiska i funkcje członków delegacji lub przedstawicieli.

Rozdział  III

SUPRegulamin wewnętrzny

Artykuł  32

(CV)

Regulamin Wewnętrzny Konferencji i Innych Zebrań

ADD 339A Regulamin Wewnętrzny Konferencji i Innych Zebrań jest zatwierdzany przez Konferencję Pełnomocników. Postanowienia odnoszące się do procedur zmian do Regulaminu Wewnętrznego wchodzą w życie, gdy są już zawarte w tym Regulaminie.

(MOD) 340 Regulamin Wewnętrzny stosuje się bez naruszania postanowień dotyczących procedury zmian zawartych w artykule 55 Konstytucji i w artykule 42 niniejszej Konwencji.

Artykuł  32A

(CV)

ADD Prawo do głosowania

ADD 340A 1 Na każdym seansie konferencji, zgromadzenia lub innego zebrania delegacja danego Państwa Członkowskiego, właściwie upoważniona do udziału w konferencji, zgromadzeniu lub innym zebraniu, ma prawo do jednego głosu zgodnie z artykułem 3 Konstytucji.

ADD 340B 2 Delegacja Państwa Członkowskiego korzysta z prawa do głosowania zgodnie z warunkami wymienionymi w artykule 31 niniejszej Konwencji.

ADD 340C 3 Jeżeli Państwo Członkowskie nie jest reprezentowane przez administrację na zgromadzeniu radiokomunikacyjnym, światowych zgromadzeniach normalizacji telekomunikacji lub konferencji rozwoju telekomunikacji, przedstawiciele operatorów uznani przez dane Państwa Członkowskie, niezależnie od ich ilości, mają prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 239 niniejszej Konwencji. Postanowienia pozycji od 335 do 338 niniejszej Konwencji dotyczące przekazania swoich praw stosuje się do wyżej wymienionych konferencji i zgromadzeń.

Artykuł  32B

(CV)

ADD Zastrzeżenia

ADD 340D 1 W zasadzie delegacje, które nie mogą się zgodzić z punktem widzenia innych delegacji, powinny przychylić się, w miarę możliwości, do opinii większości.

ADD 340E 2 Każde Państwo Członkowskie, które podczas Konferencji Pełnomocników zastrzega sobie prawo do sformułowania zastrzeżeń, tak jak jest to określone w deklaracji, którą robi ono podczas podpisywania Aktów Końcowych, może poczynić zastrzeżenia na temat poprawki do Konstytucji i niniejszej Konwencji aż do czasu zdeponowania Sekretarzowi Generalnemu swojego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do tej poprawki.

ADD 340F 3 Jeżeli delegacji wydaje się, że jakakolwiek decyzja może spowodować brak zgody jej rządu na podporządkowanie się rewizji Regulaminów Administracyjnych, taka delegacja może poczynić zastrzeżenia, tymczasowe lub stałe, na temat tej decyzji na zakończenie konferencji, która przyjęła tę rewizję; takie zastrzeżenia mogą być dokonane w imieniu Państwa Członkowskiego, które nie bierze udziału w tej konferencji, a upoważniło tę delegację do podpisania Aktów Końcowych zgodnie z postanowieniami artykułu 31 niniejszej Konwencji.

ADD 340G 4 Zastrzeżenie sformułowane na zakończenie konferencji obowiązuje jedynie wtedy, gdy Państwo Członkowskie potwierdzi je formalnie w trakcie zawiadamiania o swojej zgodzie na podporządkowanie się dokumentowi poprawionemu lub zrewidowanemu, przyjętemu przez konferencję, na końcu której sformułował to zastrzeżenie.

SUP od 341 do 467

Rozdział  IV

Inne postanowienia

Artykuł  33

(CV)

Finanse

MOD 468 1 1) Skala, według której każde z Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 468A poniżej, i Członków Sektora, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 468B poniżej, wybiera swoją klasę udziałów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami artykułu 28 Konstytucji, jest następująca:

klasa 40 jednostek klasa 8 jednostek

klasa 35 jednostek klasa 5 jednostek

klasa 30 jednostek klasa 4 jednostek

klasa 28 jednostek klasa 3 jednostek

klasa 25 jednostek klasa 2 jednostki

klasa 23 jednostek klasa 1 1/2 jednostki

klasa 20 jednostek klasa 1 jednostka

klasa 18 jednostek klasa 1/2 jednostki

klasa 15 jednostek klasa 1/4 jednostki

klasa 13 jednostek klasa 1/8 jednostki

klasa 10 jednostek klasa 1/16 jednostki

ADD 468A 1bis) Tylko państwa uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako najbardziej zacofane i te określone przez Radę mogą wybrać klasy udziału 1/8 i 1/16 jednostki.

ADD 468B 1ter) Członkowie Sektorów nie mogą wybrać klas udziału mniejszej od 1/2 jednostki, z wyjątkiem Członków Sektora Rozwoju Telekomunikacji, którzy mogą wybrać klasę udziału 1/4, 1/8 lub 1/16 jednostki. W każdym razie klasa udziału 1/16 jednostki jest zarezerwowana dla Członków Sektorów pochodzących z państw rozwijających się, państw, których lista ustalona jest przez PNUD i rozpatrzona przez Radę.

MOD 469 2) Niezależnie od klas udziałów wyszczególnionych w pozycji 468 powyżej każde Państwo Członkowskie lub Członek Sektora może wybrać dowolną ilość jednostek udziałów powyżej 40.

MOD 470 3) Sekretarz Generalny pilnie zawiadamia każde Państwo Członkowskie, które nie było reprezentowane na Konferencji Pełnomocników, o decyzji każdego Członka dotyczącej wyboru klasy udziałów.

SUP 471

MOD 472 2 1) Każde nowe Państwo Członkowskie i Członek Sektora uiszcza swój udział, za dany rok, w wysokości liczonej od pierwszego dnia miesiąca, w którym został przyjęty lub przystąpił do Związku, w zależności od przypadku.

MOD 473 2) Gdy Państwo Członkowskie wypowiada Konstytucję i niniejszą Konwencję lub gdy Członek Sektora wypowiada swój udział w pracach w Sektorze, udział powinien być zapłacony do ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie takie nabiera mocy zgodnie z postanowieniem pozycji 237 Konstytucji lub pozycji 240 niniejszej Konwencji.

MOD 474 3 Sumy zadłużeń podlegają oprocentowaniu na początku każdego 4. miesiąca każdego roku finansowego Związku. Stopa procentowa wynosi 3% (trzy procent) rocznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i 6% (sześć procent) rocznie, począwszy od siódmego miesiąca.

SUP 475

MOD 476 4 1) Organizacje wymienione w pozycjach od 259 do 262A niniejszej Konwencji oraz inne organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione z tych opłat pod warunkiem wzajemności) i Członkowie Sektorów (z wyjątkiem tych, którzy biorą udział w konferencji lub zgromadzeniu swojego Sektora), którzy uczestniczą w Konferencji Pełnomocników, w zebraniu Sektora Związku lub w światowej konferencji międzynarodowej telekomunikacji, partycypują odpowiednio w wydatkach tych konferencji i zebrań, w których biorą udział, proporcjonalnie do kosztów tych konferencji i zebrań oraz zgodnie z Regulaminem Finansowym.

MOD 477 2) Każdy Członek Sektora znajdujący się na listach wspomnianych w pozycji 237 niniejszej Konwencji partycypuje w wydatkach Sektora zgodnie z pozycjami 480 i 480A poniżej.

SUP 478 i 479

MOD 480 5) Wysokość jednostki udziału na rzecz wydatków każdego zainteresowanego Sektora ustala się na 1/5 jednostki udziałowej Państw Członkowskich. Wkłady te uważane są za dochód Związku. Przynoszą one odsetki zgodnie z postanowieniami pozycji 474 powyżej.

ADD 480A 5bis) Kiedy Członek Sektora bierze udział w pokrywaniu wydatków Związku zgodnie z postanowieniem pozycji 159 Konstytucji, to Sektor, na rzecz którego jest ta wpłata, powinien być określony.

SUP od 481 do 483

ADD 483A Stowarzyszeni, zgodnie z pozycją 241A niniejszej Konwencji, muszą uczestniczyć w kosztach Sektora i komisji studiów, w których biorą udział, tak jak to zostało określone przez Radę.

MOD 484 5 Rada określa kryteria pokrywania kosztów niektórych produktów i usług.

Artykuł  35

(CV)

Języki

MOD 490 1 1) Mogą być używane inne języki niż te wymienione we właściwych postanowieniach artykułu 29 Konstytucji:

MOD 491 a) jeżeli poproszono Sekretarza Generalnego o zapewnienie możliwości korzystania, dodatkowo, z jednego lub kilku języków, w mowie lub piśmie, na stałe lub okresowo, pod warunkiem że związane z tym koszty dodatkowe będą pokryte przez Państwa Członkowskie, które złożyły ten wniosek lub go poparły;

MOD 492 b) jeżeli podczas konferencji lub zebrania Związku, po zawiadomieniu Sekretarza Generalnego lub danego Dyrektora Biura, delegacja przyjmuje na siebie zorganizowanie, na własny koszt, ustnego tłumaczenia ze swego języka na jeden z języków wymienionych w odpowiednim postanowieniu artykułu 29 Konstytucji.

MOD 493 2) W przypadku przewidzianym w pozycji 491 powyżej Sekretarz Generalny w miarę możliwości uwzględnia prośbę, po uzyskaniu od zainteresowanych Państw Członkowskich zobowiązania, że poniesione koszty będą przez nich należycie spłacone Związkowi.

MOD 495 2 Wszystkie dokumenty, o których mowa w odpowiednich postanowieniach artykułu 29 Konstytucji, mogą być publikowane w językach innych niż tam wymienione, pod warunkiem że Państwa Członkowskie żądające takiej publikacji zobowiążą się do pokrycia całkowitego kosztu tłumaczenia i publikacji.

Rozdział  V

Postanowienia różne odnoszące się do eksploatacji służb telekomunikacyjnych

Artykuł  37

(CV)

Sporządzanie i regulowanie rachunków

MOD 497 1 Regulowanie rachunków międzynarodowych należy traktować jako bieżące transakcje dokonywane zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi zobowiązaniami zainteresowanych Państw Członkowskich i Członków Sektorów, jeżeli ich rządy zawarły porozumienia w tej sprawie. Tam gdzie takie porozumienia nie zostały zawarte lub nie zawarto specjalnych umów zgodnie z warunkami przewidzianymi w artykule 42 Konstytucji, regulowanie rachunków odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminów Administracyjnych.

MOD 498 2 Administracje Państw Członkowskich i Członkowie Sektorów, którzy świadczą międzynarodowe usługi telekomunikacyjne, muszą uzgodnić sumy swych wydatków i kredytów.

Artykuł  38

(CV)

Jednostka monetarna

MOD 500 W przypadku braku specjalnych porozumień zawartych między Państwami Członkowskimi, jednostką monetarną stosowaną przy ustalaniu taryf rozliczeniowych dla międzynarodowych usług telekomunikacyjnych i do sporządzania rachunków międzynarodowych jest:

- albo jednostka monetarna Międzynarodowego Funduszu Walutowego,

- albo frank złoty,

tak jak to zostało określone w Regulaminach Administracyjnych. Warunki stosowania określone są w Załączniku 1 do Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego.

Artykuł  40

(CV)

Tajny język

MOD 505 2 Telegramy prywatne w języku tajnym są dopuszczalne między wszystkimi Państwami Członkowskimi, z wyjątkiem tych, które wcześniej zawiadomiły, za pośrednictwem Sekretarza Generalnego, że nie dopuszczają takiego języka dla tej kategorii korespondencji.

MOD 506 3 Państwa Członkowskie, które nie dopuszczają telegramów prywatnych w tajnym języku wychodzących lub przychodzących na ich terytorium, powinny zezwolić na ich tranzyt, z wyjątkiem przypadku zawieszenia służby, o którym mowa w artykule 35 Konstytucji.

Rozdział  VI

Arbitraż i poprawki

Artykuł  41

(CV)

Arbitraż: postępowanie

(patrz artykuł 56 Konstytucji)

MOD 510 4 W przypadku gdy arbitraż jest powierzony rządom lub administracjom tych rządów, powinny być one wybrane spośród Państw Członkowskich, które nie są uwikłane w spór, lecz które są stronami umowy, której stosowanie jest przyczyną sporu.

Artykuł  42

(CV))

Postanowienia dotyczące poprawek do niniejszej Konwencji

MOD 519 1 Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawkę do niniejszej Konwencji. Aby umożliwić przekazanie jej wszystkim Państwom Członkowskim i rozpatrzenie jej przez nie, w stosownym czasie, taka poprawka powinna wpłynąć do Sekretarza Generalnego najpóźniej na osiem miesięcy przed wyznaczoną datą otwarcia Konferencji Pełnomocników. Sekretarz Generalny przekazuje tę propozycję, w jak najkrótszym terminie i najpóźniej na sześć miesięcy przed powyższą datą, wszystkim Państwom Członkowskim.

MOD 520 2 Wszelkie propozycje modyfikacji poprawki przedstawionej zgodnie z pozycją 519 powyżej mogą zostać przedłożone w dowolnym czasie przez Państwo Członkowskie lub przez jego delegację na Konferencji Pełnomocników.

MOD 523 5 Postanowienia ogólne dotyczące konferencji i zgromadzeń, znajdujące się w niniejszej Konwencji i Regulaminie Wewnętrznym Konferencji i Innych Zebrań, zawarte w niniejszej Konwencji, mają zastosowanie, o ile poprzednie pozycje niniejszego artykułu, które mają przewagę, nie stanowią inaczej.

MOD 524 6 Wszystkie poprawki do niniejszej Konwencji przyjęte przez Konferencję Pełnomocników wchodzą w życie w całości i w formie jednego jednolitego dokumentu, w dniu ustalonym przez Konferencję, w stosunku do Państw Członkowskich, które przed tą datą złożyły swój dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszej Konwencji i dokumentu poprawek. Niedopuszczalna jest ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie tylko do części tego dokumentu poprawek.

MOD 526 8 Sekretarz Generalny powiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

ZAŁĄCZNIK (CV)

Definicje niektórych określeń zastosowanych w niniejszej Konwencji oraz Regulaminach Administracyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

MOD 1002 Obserwator: Osoba przysłana przez:

- Organizację Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, regionalną organizację telekomunikacyjną lub międzyrządową organizację systemów satelitarnych, w celu uczestnictwa w charakterze doradcy, w Konferencji Pełnomocników, konferencji lub zebraniu Sektora,

- organizację międzynarodową w celu uczestnictwa w charakterze doradcy w konferencji lub zebraniu Sektora,

- rząd Państwa Członkowskiego w celu uczestnictwa, bez możliwości udziału w głosowaniu, w konferencji regionalnej,

albo

- Członka Sektora wymienionego w pozycji 229 lub 231 Konwencji lub organizację o charakterze międzynarodowym reprezentującą takiego Członka Sektora,

zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszej Konwencji.

CZĘŚĆ  II.

Data wejścia w życie

Poprawki zawarte w niniejszym dokumencie wejdą w życie w całości i w formie jednego dokumentu dnia 1 stycznia 2000 r. między Państwami Członkowskimi, które są Stronami Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992) i które przed tą datą złożą swoje dokumenty ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia dokumentu lub przystąpienia do niniejszego dokumentu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani Pełnomocnicy podpisali oryginał niniejszego dokumentu stanowiącego poprawki do Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992) poprawionej przez Konferencję Pełnomocników (Kyoto, 1994).

Sporządzono w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

Przekład

KONSTYTUCJA MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO*

(tekst jednolity)

Przedmowa

1 Uznając w pełni suwerenne prawa każdego Państwa do regulowania swojej telekomunikacji i mając na uwadze wzrastające znaczenie telekomunikacji dla zachowania pokoju oraz dla społecznego i gospodarczego rozwoju wszystkich Państw, Państwa strony niniejszej Konstytucji, podstawowego dokumentu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (określanej poniżej jako Konwencja), która ją uzupełnia, w celu ułatwienia pokojowych stosunków, międzynarodowej współpracy między narodami, jak również rozwoju gospodarczego oraz społecznego poprzez prawidłowe funkcjonowanie telekomunikacji uzgodniły, co następuje:

Rozdział  I

Postanowienia podstawowe

Artykuł  1

Cel Związku

2 1 Związek ma na celu:

3

PP-98 a) utrzymanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej między wszystkimi Państwami Członkowskimi dla lepszego i racjonalnego wykorzystania wszelkiego rodzaju telekomunikacji;

3A

PP-98 abis) popieranie i zwiększanie udziału jednostek i organizacji w pracach Związku oraz zapewnienie owocnej współpracy i partnerstwa między nimi a Państwami Członkowskimi, aby spełnić wszystkie podstawowe założenia wymienione w celu Związku;

4

PP-98 b) popieranie i świadczenie pomocy technicznej krajom rozwijającym się w dziedzinie telekomunikacji, jak również popieranie mobilizacji koniecznych środków materialnych, ludzkich oraz finansowych, w tym również dostępu do informacji, potrzebnych na ich realizację;

5 c) popieranie rozwoju środków technicznych i ich najbardziej wydajnej eksploatacji dla podniesienia sprawności usług telekomunikacyjnych, zwiększenie ich użyteczności i możliwie szybkiego jak najszerszego udostępnienia ich ogółowi;

6 d) popieranie rozszerzania korzyści wynikających z nowych technologii w telekomunikacji na wszystkich mieszkańców świata;

7 e) popieranie wykorzystania służb telekomunikacyjnych dla ułatwienia stosunków pokojowych;

8

PP-98 f) koordynowanie działalności Państw Członkowskich oraz promowanie owocnej i konstruktywnej współpracy i partnerstwa między Państwami Członkowskimi a Członkami Sektorów, aby osiągnąć te cele;

9 g) popieranie, na szczeblu międzynarodowym, stosowania szerszego podejścia do zagadnień telekomunikacyjnych ze względu na światowy charakter informacji gospodarczej i społecznej, poprzez współpracę z innymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami międzyrządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi zajmującymi się telekomunikacją.

10 2. W tym celu Związek w szczególności będzie:

11

PP-98 a) przeznaczał pasma częstotliwości widma radiowego, rezerwował częstotliwości i rejestrował przydziały częstotliwości oraz, dla służb satelitarnych, na każdej związanej z nimi pozycji na orbicie geostacjonarnej lub każdych innych związanych z nimi parametrów satelitów na innych orbitach w sposób pozwalający na uniknięcie szkodliwych zakłóceń między stacjami radiokomunikacyjnymi różnych krajów;

12

PP-98 b) koordynował działalność mającą na celu wyeliminowanie szkodliwych zakłóceń między stacjami radiokomunikacyjnymi poszczególnych krajów oraz zwiększenie efektywności wykorzystania widma częstotliwości radiowych dla służb radiokomunikacyjnych, jak również orbity satelitów geostacjonarnych oraz innych orbit satelitarnych;

13 c) ułatwiał międzynarodową normalizację telekomunikacji, zapewniającą zadowalający poziom jakości usług;

14

PP-98 d) popierał współpracę oraz solidarność międzynarodową w celu zapewnienia pomocy technicznej krajom rozwijającym się, jak również tworzenie, rozwój i doskonalenie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w krajach rozwijających się przy użyciu wszelkich środków będących w jego dyspozycji, poprzez swój udział w odpowiednich programach Organizacji Narodów Zjednoczonych, i wykorzystując swoje własne zasoby, stosownie do potrzeb;

15 e) koordynował wysiłki mające na celu harmonijny rozwój urządzeń telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik łączności satelitarnej, w sposób zapewniający jak najlepsze wykorzystanie stwarzanych przez nie możliwości;

16

PP-98 f) popierał współpracę wśród Państw Członkowskich i Członków Sektorów mającą na celu ustalenie opłat na możliwie najniższym poziomie, dającym się jednocześnie pogodzić z wysoką jakością usług i zdrową, samowystarczalną gospodarką finansową telekomunikacji;

17 g) popierał stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo życia ludzkiego przez współdziałanie służb telekomunikacyjnych;

18 h) prowadził badania, ustanawiał przepisy, przyjmował uchwały, formułował zalecenia i opinie, gromadził i publikował informacje dotyczące telekomunikacji;

19 i) współpracował z międzynarodowymi organizacjami finansowymi i do spraw rozwoju w celu popierania tworzenia preferencyjnych i korzystnych linii kredytowych przeznaczonych na rozwój projektów społecznych mających na celu, między innymi, rozszerzenie usług telekomunikacyjnych na najbardziej izolowane regiony krajów;

19A

PP-98 j) popierał udział jednostek, których to dotyczy, w pracach Związku oraz współpracę z regionalnymi i innymi organizacjami, aby spełnić cel Związku.

________

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Zgodnie z Uchwałą nr 70 Konferencji Pełnomocników (Minneapolis, 1998) dotyczącą wdrożenia zasad równości płci w pracach ITU tekst Konstytucji powinien być rozumiany jako zredagowany z użyciem rodzaju nijakiego.

Artykuł  2

Skład Związku

20

PP-98 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest organizacją międzyrządową, w której Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów, mając dokładnie zdefiniowane prawa i obowiązki, współpracują, aby spełnić cel Związku. Mając na względzie zasadę uniwersalności i korzyści związanych z powszechnym uczestnictwem w Związku, składa się on z:

21

PP-98 a) każdego Państwa będącego Państwem Członkowskim Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w charakterze strony jakiejkolwiek Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej przed wejściem w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji;

22 b) każdego innego Państwa Członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, które przystąpi do niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z postanowieniem artykułu 53 niniejszej Konstytucji;

23

PP-98 c) każdego innego Państwa niebędącego Członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, które złoży wniosek o uzyskanie członkostwa w Związku i którego wniosek uzyska poparcie dwóch trzecich Państw Członkowskich, które przystąpi do niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z postanowieniem artykułu 53 niniejszej Konstytucji. W przypadku gdy wniosek o przystąpienie w charakterze Państwa Członkowskiego zostanie przedłożony w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników, Sekretarz Generalny zasięga opinii Państw Członkowskich; uznaje się, że Państwo Członkowskie powstrzymało się od głosu, jeżeli nie udzieli odpowiedzi w terminie czterech miesięcy od daty, w której zwrócono się do niego o opinię.

Artykuł  3

Prawa i obowiązki Państw Członkowskich i Członków Sektorów

PP-98

24

PP-98 1 Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów posiadają prawa i podlegają obowiązkom określonym w niniejszej Konstytucji oraz w Konwencji.

25

PP-98 2 Prawa Państw Członkowskich w zakresie ich udziału w konferencjach, zebraniach i konsultacjach Związku są następujące:

26

PP-98 a) każde Państwo Członkowskie ma prawo uczestniczyć w konferencjach, może być wybierane do Rady i ma prawo przedstawiać kandydatów w głosowaniu na funkcjonariuszy Związku lub członków Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

27

PP-98 b) każde Państwo Członkowskie, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 niniejszej Konstytucji, ma prawo do jednego głosu na wszystkich Konferencjach Pełnomocników, na wszystkich światowych konferencjach i wszystkich zgromadzeniach Sektorów, jak również na wszystkich zebraniach komisji studiów, a w przypadku gdy wchodzi w skład Rady, na wszystkich sesjach Rady. Na regionalnych konferencjach są uprawnione do głosowania jedynie Państwa Członkowskie danego regionu;

28

PP-98 c) każde Państwo Członkowskie ma również prawo, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 niniejszej Konstytucji, do jednego głosu we wszystkich konsultacjach przeprowadzanych drogą korespondencyjną. W przypadku konsultacji dotyczących regionalnych konferencji są uprawnione do głosowania jedynie Państwa Członkowskie danego regionu.

28A

PP-98 3 Członkowie Sektorów, aby zapewnić ich udział w pracach Związku, będą upoważnieni w pełni do udziału w pracach Sektora, którego są członkami, zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji:

28B

PP-98 a) mogą dostarczać przewodniczącego i zastępców przewodniczącego zgromadzeń i zebrań Sektorów oraz światowych konferencji rozwoju telekomunikacji;

28C

PP-98 b) będą upoważnieni, zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji oraz właściwymi decyzjami podjętymi w tym celu przez Konferencję Pełnomocników, do udziału w zatwierdzaniu Zagadnień i Zaleceń oraz do podejmowania decyzji dotyczących metod pracy i procedur danego Sektora.

Artykuł  4

Dokumenty Związku

29 1 Dokumentami Związku są:

- niniejsza Konstytucja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego,

- Konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i

- Regulaminy Administracyjne.

30 2 Niniejsza Konstytucja, której postanowienia są uzupełnione postanowieniami Konwencji, jest podstawowym dokumentem Związku.

31

PP-98 3 Postanowienia niniejszej Konstytucji i Konwencji są uzupełnione dodatkowo postanowieniami Regulaminów Administracyjnych, wymienionymi poniżej, które regulują wykorzystanie telekomunikacji i obowiązują wszystkie Państwa Członkowskie:

- Regulamin Radiokomunikacyjny,

- Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny.

32 4 W przypadku rozbieżności między postanowieniem niniejszej Konstytucji a postanowieniem Konwencji lub Regulaminów Administracyjnych, obowiązuje postanowienie Konstytucji. W przypadku rozbieżności między postanowieniem Konwencji a postanowieniem Regulaminów Administracyjnych decyduje postanowienie Konwencji.

Artykuł  5

Definicje

33 Gdy z treści inaczej nie wynika:

34 a) określenia zastosowane w niniejszej Konstytucji i zdefiniowane w załączniku do niej, który stanowi integralną część niniejszej Konstytucji, mają znaczenie nadane im w tym załączniku;

35 b) określenia - inne niż zdefiniowane w załączniku do niniejszej Konstytucji - zastosowane w Konwencji i zdefiniowane w załączniku do niej, który stanowi integralną część Konwencji, mają znaczenie nadane im w tym załączniku;

36 c) inne określenia zdefiniowane w Regulaminach Administracyjnych mają znaczenie, które zostało im nadane w tych Regulaminach.

Artykuł  6

Wykonanie dokumentów Związku

37

PP-98 1 Państwa Członkowskie są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych we wszystkich urzędach i wszystkich stacjach telekomunikacyjnych założonych lub eksploatowanych przez nie, które świadczą międzynarodowe usługi lub które mogą powodować szkodliwe zakłócenia dla służb radiokomunikacyjnych innych krajów, co nie dotyczy służb, które nie podlegają tym obowiązkom na mocy postanowień artykułu 48 niniejszej Konstytucji.

38

PP-98 2 Państwa Członkowskie są także zobowiązane do stosowania niezbędnych środków dla nakazania przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych operatorom, którzy uprawnieni są przez nie do zakładania i eksploatacji telekomunikacji i którzy świadczą usługi międzynarodowe lub używają stacji, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia dla służb radiokomunikacyjnych innych krajów.

Artykuł  7

Struktura Związku

39 Związek składa się z:

40 a) Konferencji Pełnomocników, najwyższego organu Związku;

41 b) Rady, która działa jako mandatariusz Konferencji Pełnomocników;

42 c) światowych konferencji międzynarodowej telekomunikacji;

43 d) Sektora Radiokomunikacji, w tym światowych i regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych, zgromadzeń radiokomunikacyjnych oraz Komitetu do spraw Regulaminu Radio-komunikacyjnego;

44

PP-98 e) Sektora Normalizacji Telekomunikacji, w tym światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji;

45 f) Sektora Rozwoju Telekomunikacji, w tym światowych i regionalnych konferencji do spraw rozwoju telekomunikacji;

46 g) Sekretariatu Generalnego.

Artykuł  8

Konferencja Pełnomocników

47

PP-98 1 Konferencja Pełnomocników składa się z delegacji reprezentujących Państwa Członkowskie. Jest ona zwoływana co cztery lata.

48

PP-98 2 Na podstawie propozycji Państw Członkowskich i biorąc pod uwagę sprawozdania Rady, Konferencja Pełnomocników:

49 a) określa ogólne zasady, którymi powinien kierować się Związek dla osiągnięcia celu wymienionego w artykule 1 niniejszej Konstytucji;

50

PP-94

PP-98 b) rozpatruje sprawozdania Rady z działalności Związku od ostatniej Konferencji Pełnomocników oraz dotyczące ogólnej polityki i planowania strategicznego Związku;

51

PP-98 c) wyznacza podstawy budżetu Związku i ustala, biorąc pod uwagę decyzje podjęte w oparciu o sprawozdania wymienione w postanowieniu pozycji 50, odpowiednie limity finansowe na okres do następnej Konferencji Pełnomocników, po rozważeniu wszystkich właściwych aspektów prac Związku w tym okresie;

51A

PP-98 cbis) określa, wykorzystując procedury opisane w postanowieniach pozycji od 161D do 161I niniejszej Konstytucji, całkowitą ilość jednostek udziałów do następnej Konferencji Pełnomocników na podstawie klas udziałów zgłoszonych przez Państwa Członkowskie;

52 d) określa ogólne wytyczne dotyczące stanu personalnego Związku i ustala w razie potrzeby wynagrodzenia podstawowe, siatki płac, system dodatków oraz emerytur dla wszystkich pracowników Związku;

53 e) rozpatruje rachunki Związku i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zatwierdza je ostatecznie;

54

PP-98 f) wybiera Państwa Członkowskie, które są powoływane do utworzenia Rady;

55 g) wybiera Sekretarza Generalnego, zastępcę Sekretarza Generalnego oraz dyrektorów Biur Sektorów, jako funkcjonariuszy Związku wybranych przez głosowanie;

56 h) wybiera członków Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

57

PP-94

PP-98 i) rozpatruje i przyjmuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba, propozycje dotyczące poprawek do niniejszej Konstytucji i Konwencji, zgłoszone przez Państwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami odpowiednio artykułu 55 niniejszej Konstytucji oraz właściwymi postanowieniami Konwencji;

58 j) zawiera lub poddaje rewizji, jeżeli zachodzi tego potrzeba, umowy między Związkiem a innymi organizacjami międzynarodowymi, rozpatruje wszelkie umowy tymczasowe zawarte przez Radę w imieniu Związku z tymi organizacjami i nadaje im bieg, jaki uzna za słuszny;

58 A

PP-98 jbis) przyjmuje Regulamin wewnętrzny Konferencji i innych zebrań Związku oraz poprawki do wymienionego Regulaminu;

59 k) zajmuje się wszelkimi innymi sprawami telekomunikacji, których rozpatrzenie uzna za konieczne.

59A

PP-94 3 W wyjątkowym przypadku między dwiema zwykłymi Konferencjami Pełnomocników może być zwołana Nadzwyczajna Konferencja Pełnomocników o ograniczonym porządku obrad, w celu rozwiązania specyficznych zagadnień:

59B

PP-94 a) na podstawie decyzji poprzedniej zwyczajnej Konferencji Pełnomocników;

59C

PP-94

PP-98 b) na prośbę sformułowaną indywidualnie przez dwie trzecie Państw Członkowskich Związku i adresowaną do Sekretarza Generalnego;

59D

PP-94

PP-98 c) na podstawie propozycji Rady przy zgodzie co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich.

Artykuł  9

Podstawowe zasady wyborów i kwestie z nimi związane

60 1 Podczas wyborów, o których mowa w pozycjach od 54 do 56 niniejszej Konstytucji, Konferencja Pełnomocników zapewnia, aby:

61 a) Członkowie Rady* zostali wybrani z należytym uwzględnieniem konieczności sprawiedliwego podziału miejsc w Radzie między wszystkie regiony świata;

62

PP-94

PP-98 b) Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego, dyrektorzy Biur oraz członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez Państwa Członkowskie jako ich obywatele, tak aby wszyscy byli obywatelami różnych Państw Członkowskich i aby w czasie wyborów należycie uwzględniono równy podział między geograficznymi regionami świata; w przypadku funkcjonariuszy wybieralnych należy ponadto należycie wziąć pod uwagę zasady określone w pozycji 154 niniejszej Konstytucji;

63

PP-94

PP-98 c) członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego są wybierani według ich osobistych kwalifikacji; każde Państwo Członkowskie może zaproponować tylko jednego kandydata.

64 2 Zasady, według których odbywają się te wybory, są ustalane przez Konferencję Pełnomocników. Postanowienia dotyczące przystąpienia do pełnienia obowiązków, wakatów na stanowiskach oraz ponownego wyboru znajdują się w Konwencji.

Artykuł  10

Rada

65

PP-98 1 1) Rada składa się z Państw Członkowskich wybranych przez Konferencję Pełnomocników zgodnie z postanowieniami pozycji 61 niniejszej Konstytucji.

66 2) Każdy Członek Rady* wyznacza jedną osobę do zasiadania w Radzie, której może pomagać jeden lub więcej doradców.

67 2 Rada ustanawia swój własny regulamin wewnętrzny.

68 3 W okresach między Konferencjami Pełnomocników Rada, jako organ kierujący Związkiem, działa w imieniu Konferencji Pełnomocników w granicach udzielonych jej przez nią uprawnień.

69

PP-98 4 1) Rada ma obowiązek podejmować wszelkie środki ułatwiające wprowadzenie w życie przez Państwa Członkowskie postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji, Regulaminów Administracyjnych, decyzji Konferencji Pełnomocników oraz, w razie potrzeby, decyzji innych konferencji i zebrań Związku, jak również wykonywać wszelkie inne zadania przydzielone jej przez Konferencję Pełnomocników.

70

PP-98 2) Bada ważne zagadnienia dotyczące polityki telekomunikacyjnej zgodnie z ogólnymi dyrektywami Konferencji Pełnomocników, tak aby ukierunkowanie polityki i strategii Związku było w pełni dostosowane do stałego rozwoju środowiska telekomunikacji, oraz przygotowuje sprawozdanie na temat polityki i strategicznego planowania zalecanego Związkowi, uwzględniając ich finansowe skutki. Wykorzystuje w tym celu materiały przygotowane przez Sekretarza Generalnego zgodnie z postanowieniem pozycji 74A poniżej.

71 3) Zapewnia sprawną koordynację działalności Związku i sprawuje skuteczną kontrolę finansową nad Sekretariatem Generalnym i trzema Sektorami.

72 4) Bierze udział, zgodnie z celem Związku, w rozwoju telekomunikacji w krajach rozwijających się wszystkimi środkami będącymi w jej dyspozycji, w tym poprzez udział Związku w odpowiednich programach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

________

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "Członek Rady" należy czytać jako "Państwo Członkowskie Rady".

Artykuł  11

Sekretariat Generalny

73 1 1) Sekretariatem Generalnym Związku kieruje Sekretarz Generalny z pomocą Zastępcy Sekretarza Generalnego.

73A

PP-98 2) Funkcje Sekretarza Generalnego są wymienione w Konwencji. Ponadto Sekretarz Generalny:

74

PP-98 a) koordynuje działalność Związku we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym;

74A

PP-98 b) przygotowuje we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym dane potrzebne do przygotowania sprawozdania na temat polityki i planu strategicznego Związku oraz koordynuje wdrożenie tego planu;

75

PP-98 c) podejmuje wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia oszczędnego wykorzystania zasobów Związku i jest odpowiedzialny przed Radą za całość gospodarki administracyjnej i finansowej Związku;

76

PP-98 d) działa w charakterze prawnego przedstawiciela Związku.

76A

PP-98 3) Sekretarz Generalny może działać jako depozytariusz specjalnych porozumień zawartych zgodnie z artykułem 42 niniejszej Konstytucji.

77 2 Zastępca Sekretarza Generalnego jest odpowiedzialny przed Sekretarzem Generalnym; pomaga on Sekretarzowi Generalnemu w wykonywaniu jego obowiązków i wykonuje określone zadania, które zleci mu Sekretarz Generalny. Pełni on obowiązki Sekretarza Generalnego w czasie jego nieobecności.

Rozdział  II

Sektor Radiokomunikacji

Artykuł  12

Funkcje i struktura

78

PP-98 1 1) Funkcje Sektora Radiokomunikacji, mając na uwadze specjalnie rozwijające się kraje, polegają na realizacji celu Związku, dotyczącego radiokomunikacji, określonego w artykule 1 niniejszej Konstytucji:

- poprzez zapewnienie racjonalnego, sprawiedliwego, wydajnego i oszczędnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych przez wszystkie służby radiokomunikacyjne, w tym te, które wykorzystują orbitę satelitów geostacjonarnych lub inne orbity satelitarne, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 44 niniejszej Konstytucji, i

- poprzez prowadzenie badań, bez ograniczeń co do zakresów częstotliwości, oraz poprzez przyjmowanie zaleceń dotyczących radiokomunikacji.

79 2) Precyzyjne zakresy działania Sektora Radiokomunikacji i Sektora Normalizacji Telekomunikacji powinny być stale badane, przy ścisłej współpracy w odniesieniu do tematów je interesujących, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Konwencji. Powinna być zapewniona ścisła współpraca między Sektorami Radiokomunikacji, Normalizacji Telekomunikacji i Rozwoju Telekomunikacji.

80 2 Działalność Sektora Radiokomunikacji jest zapewniona poprzez:

81 a) światowe i regionalne konferencje radiokomunikacyjne;

82 b) Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

83 c) zgromadzenia radiokomunikacyjne;

PP-98

84 d) komisje studiów radiokomunikacji;

84A dbis) Radiokomunikacyjną Grupę Doradczą;

PP-98

85 e) Biura Radiokomunikacji kierowane przez wybranego dyrektora.

86 3 Członkami Sektora Radiokomunikacji są:

87 a) z mocy prawa administracje wszystkich Państw Członkowskich;

PP-98

88

PP-98 b) wszystkie jednostki lub organizacje, które staną się Członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  13

Konferencje radiokomunikacyjne i zgromadzenia radiokomunikacyjne

89 1 Światowa konferencja radiokomunikacyjna może zmienić częściowo lub w przypadkach szczególnych cały Regulamin Radiokomunikacyjny oraz zajmować się wszystkimi zagadnieniami o charakterze światowym, wynikającymi z jej kompetencji i zgodnymi z jej porządkiem obrad. Inne zadania tej konferencji są wymienione w Konwencji.

90

PP-98 2 Światowe konferencje radiokomunikacyjne zwoływane są zwykle co dwa lata do trzech lat; jednakże zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji taka konferencja może nie zostać zwołana lub może być zwołana dodatkowa konferencja.

91

PP-98 3 Zgromadzenia radiokomunikacyjne są również zwoływane zwykle co dwa lata do trzech lat i mogą odbywać się w tym samym miejscu i czasie co światowe konferencje radiokomunikacyjne, aby w taki sposób polepszyć wydajność i produktywność Sektora Radiokomunikacji. Zgromadzenia radiokomunikacyjne tworzą potrzebną bazę techniczną dla prac światowych konferencji radiokomunikacyjnych i realizują wszystkie potrzeby światowych konferencji radiokomunikacji; ich funkcje są określone w Konwencji.

92

PP-98 4 Decyzje światowych konferencji radiokomunikacyjnych, zgromadzeń radiokomunikacyjnych oraz regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych powinny być, w każdym przypadku, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji. Decyzje zgromadzeń radiokomunikacyjnych lub regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych powinny być również, w każdym przypadku, zgodne z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał oraz decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  14

Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego

93 1 Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego składa się z wybranych członków o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie radiokomunikacji, posiadających duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie przydziału i wykorzystania częstotliwości. Każdy członek musi być na bieżąco zaznajomiony z warunkami geograficznymi, ekonomicznymi i demograficznymi jednego szczególnego regionu świata. Członkowie pełnią swoje funkcje w służbie Związku w sposób niezależny i na czas określony.

93A

PP-98 1bis Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego składa się najwyżej z 12 członków lub z ilości członków odpowiadającej 6% całkowitej liczby Państw Członkowskich, w zależności od tego, która liczba jest wyższa.

94 2 Funkcje Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego polegają na:

95

PP-98 a) zatwierdzaniu zasad proceduralnych, które zawierają kryteria techniczne zgodne z Regulaminem Radiokomunikacyjnym oraz decyzjami kompetentnych konferencji radiokomunikacyjnych. Te zasady proceduralne są wykorzystywane przez Dyrektora oraz Biuro przy stosowaniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla rejestracji przydziałów częstotliwości dokonywanych przez Państwa Członkowskie. Zasady te mogą być komentowane przez administracje i, w przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia, sprawa jest przedkładana przyszłej światowej konferencji radiokomunikacyjnej;

96 b) rozpatrywaniu wszystkich innych problemów, które nie mogą być rozwiązane przy zastosowaniu wyżej wymienionych zasad proceduralnych;

97

PP-98 c) wykonywaniu wszystkich dodatkowych prac dotyczących przydziału i wykorzystania częstotliwości, tak jak to zostało określone w pozycji 78 niniejszej Konstytucji, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Regulamin Radiokomunikacyjny, zaleconymi przez kompetentną konferencję lub przez Radę za zgodą większości Państw Członkowskich w celu przygotowania takiej konferencji lub wykonania jej decyzji.

98 3 1) Członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego, pełniąc swoje obowiązki w Komitecie, nie reprezentują swojego Państwa Członkowskiego ani regionu, lecz pełnią międzynarodową funkcję publiczną. W szczególności każdy członek Komitetu nie powinien brać udziału przy podejmowaniu decyzji bezpośrednio dotyczących swojej administracji.

99

PP-98 2) Żaden członek Komitetu nie powinien, w zakresie pełnionych przez siebie funkcji w służbie Związku, prosić ani otrzymywać instrukcji od żadnego rządu, żadnego członka jakiegokolwiek rządu, żadnej organizacji bądź też osoby publicznej lub prywatnej. Członkowie Komitetu nie powinni podejmować żadnych działań lub zgadzać się z decyzjami, które mogą być niezgodne z ich statusem określonym w pozycji 98 powyżej.

100

PP-98 3) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów muszą respektować charakter wyłącznie międzynarodowy funkcji członków Komitetu i nie powinni próbować wpływać na wykonywanie przez nich funkcji w Komitecie.

101 4 Metody pracy Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego są określone w Konwencji.

Artykuł  15

Komisje studiów radiokomunikacyjnych

i Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza

PP-98

102

PP-98 Funkcje właściwe dla komisji studiów radiokomunikacyjnych i Radiokomunikacyjnej Grupy Doradczej są określone w Konwencji.

Artykuł  16

Biuro Radiokomunikacji

103 Funkcje Dyrektora Biura Radiokomunikacji są określone w Konwencji.

Rozdział  III

Sektor Normalizacji Telekomunikacji

Artykuł  17

Funkcje i struktura

104

PP-98 1 1) Funkcje Sektora Normalizacji Telekomunikacji, mając na uwadze rozwijające się kraje, polegają na pełnej realizacji celu Związku dotyczącego normalizacji telekomunikacji określonego w artykule 1 niniejszej Konstytucji, poprzez prowadzenie badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz poprzez przyjmowanie zaleceń na ten temat dla normalizacji telekomunikacji w skali światowej.

105 2) Precyzyjne zakresy działania Sektora Radiokomunikacji i Sektora Normalizacji Telekomunikacji powinny być stale badane; powinny one ściśle współpracować ze sobą w zakresie tematów je interesujących zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji. Powinna być zapewniona ścisła współpraca między Sektorami Radiokomunikacji, Normalizacji Telekomunikacji i Rozwoju Telekomunikacji.

106 2 Działalność Sektora Normalizacji Telekomunikacji jest zapewniona poprzez:

107 a) światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji;

PP-98

108 b) komisje studiów normalizacji telekomunikacji;

108A bbis) Grupę Doradczą Normalizacji Telekomunikacji;

PP-98

109 c) Biuro Normalizacji Telekomunikacji kierowane przez wybranego dyrektora.

110 3 Członkami Sektora Normalizacji Telekomunikacji są:

111 a) z mocy prawa, administracje wszystkich Państw Członkowskich;

PP-98

112

PP-98 b) każda jednostka lub organizacja, która staje się Członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  18

Światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji

PP-98

113

PP-98 1 Rola światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji jest określona w Konwencji.

114

PP-98 2 Światowe zgromadzenia normalizacji telekomunikacji są zwoływane co cztery lata; jednakże dodatkowe zgromadzenie może zostać zorganizowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

115

PP-98 3 Decyzje światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji, Konwencji oraz Regulaminów Administracyjnych. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji zgromadzenia powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  19

Komisje studiów normalizacji telekomunikacji i Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji

PP-98

116

PP-98 Funkcje właściwe dla komisji studiów normalizacji telekomunikacji i Grupy Doradczej Normalizacji Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Artykuł  20

Biuro Normalizacji Telekomunikacji

117 Funkcje Dyrektora Biura Normalizacji Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Rozdział  IV

Sektor Rozwoju Telekomunikacji

Artykuł  21

Funkcje i struktura

118 1 1) Funkcje Sektora Rozwoju Telekomunikacji polegają na realizacji celu Związku określonego w artykule 1 niniejszej Konstytucji i na wywiązywaniu się, w zakresie swoich specyficznych obowiązków, z podwójnej roli Związku jako wyspecjalizowanej organizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i organu wykonawczego mającego za zadanie wprowadzanie w życie projektów w ramach programu rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innych ustaleń dotyczących finansowania w celu ułatwienia i polepszenia rozwoju telekomunikacji poprzez oferowanie, organizowanie i koordynowanie działalności współpracy i pomocy technicznej.

119 2) Zadania Sektora Radiokomunikacji, Normalizacji Telekomunikacji i Rozwoju Telekomunikacji dotyczące zagadnień związanych z rozwojem są przedmiotem ścisłej współpracy, zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszej Konstytucji.

120 2 W wyżej wymienionym zakresie specyficzne funkcje Sektora Rozwoju Telekomunikacji są następujące:

121 a) zwiększanie wrażliwości decydentów na ważność roli telekomunikacji w narodowych planach rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dostarczanie informacji i porad na temat możliwych opcji w dziedzinie polityki ogólnej i struktury;

122

PP-98 b) popieranie, zwłaszcza poprzez partnerstwo, rozwoju, ekspansji i eksploatacji sieci i usług telekomunikacyjnych, szczególnie w krajach rozwijających się, biorąc pod uwagę działalność innych zainteresowanych organów, poprzez wzmocnienie środków na rozwój zasobów ludzkich, planowanie, zarządzanie, mobilizację zasobów oraz na badania naukowe w dziedzinie rozwoju;

123 c) stymulowanie rozwoju telekomunikacji poprzez współpracę z regionalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz ze światowymi i regionalnymi instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem, śledzenie stopnia zaawansowania projektów będących w jego programie rozwoju w celu dopilnowania prawidłowego wprowadzania ich w życie;

124 d) popieranie uruchomienia zasobów w celu niesienia pomocy w dziedzinie telekomunikacji krajom rozwijającym się, popieranie tworzenia szeregu preferencyjnych i korzystnych kredytów oraz współpraca z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami finansowymi i działającymi na rzecz rozwoju;

125 e) popieranie i koordynowanie programów pozwalających na przyspieszenie transferu odpowiednich technologii na rzecz krajów rozwijających się, biorąc pod uwagę ewolucję i modyfikacje dokonywane w sieciach krajów rozwiniętych;

126 f) popieranie udziału przemysłu w rozwoju telekomunikacji w krajach rozwijających się oraz udzielania porad dotyczących doboru i przekazywania właściwych technologii;

127 g) udzielanie porad, przeprowadzanie i finansowane badań dotyczących, zależnie od potrzeby, tematów technicznych, ekonomicznych, finansowych, zarządzania, regulacyjnych i polityki ogólnej, łącznie z badaniami dotyczącymi specyficznych projektów w dziedzinie telekomunikacji;

128 h) współpraca z innymi Sektorami, Sekretariatem Generalnym oraz innymi organami zainteresowanymi w celu opracowania ogólnego programu dla międzynarodowych i regionalnych sieci telekomunikacyjnych w taki sposób, aby ułatwić koordynowanie ich rozwoju w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych;

129 i) szczególnie interesowanie się, gdy wyżej wymienione działania dotyczą krajów najsłabiej rozwiniętych.

130 3 Działalność Sektora Rozwoju Telekomunikacji jest zapewniona poprzez:

131 a) światowe i regionalne konferencje rozwoju telekomunikacji;

132 b) komisje studiów rozwoju telekomunikacji;

132A bbis) Grupę Doradczą Rozwoju Telekomunikacji;

PP-98

133 c) Biuro Rozwoju Telekomunikacji kierowane przez wybranego dyrektora.

134 4 Członkami Sektora Rozwoju Telekomunikacji są:

135 a) z mocy prawa administracje wszystkich Państw Członkowskich;

PP-98

136

PP-98 b) wszystkie jednostki lub organizacje, które stają się Członkiem Sektora zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

Artykuł  22

Konferencje rozwoju telekomunikacji

137 1 Konferencje rozwoju telekomunikacji tworzą krąg dyskusyjny, gdzie badane są zagadnienia, projekty i programy dotyczące rozwoju telekomunikacji oraz gdzie ukierunkowuje się działalność Biura Rozwoju Telekomunikacji.

138 2 Konferencje rozwoju telekomunikacji obejmują:

139 a) światowe konferencje rozwoju telekomunikacji;

140 b) regionalne konferencje rozwoju telekomunikacji.

141 3 Między dwiema Konferencjami Pełnomocników odbywa się jedna światowa konferencja rozwoju telekomunikacji oraz, w zależności od zasobów i priorytetów, regionalne konferencje rozwoju telekomunikacji.

142

PP-98 4 Konferencje rozwoju telekomunikacji nie opracowują Aktów Końcowych. Ich konkluzje przyjmują formę uchwał, decyzji, zaleceń lub raportów. Konkluzje te powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji, Konwencji oraz Regulaminów Administracyjnych. Przyjmując uchwały i decyzje, konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

143 5 Rola konferencji rozwoju telekomunikacji jest określona w Konwencji.

Artykuł  23

Komisje studiów rozwoju telekomunikacji i Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji

PP-98

144

PP-98 Funkcje właściwe dla komisji studiów rozwoju telekomunikacji i Grupy Doradczej Rozwoju Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Artykuł  24

Biuro Rozwoju Telekomunikacji

145 Funkcje Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji są określone w Konwencji.

Rozdział  V

Inne postanowienia dotyczące działalności Związku

Artykuł  25

Światowe konferencje międzynarodowej telekomunikacji

146 1 Światowa konferencja międzynarodowej telekomunikacji może zmienić częściowo lub, w przypadkach szczególnych, cały Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny oraz zajmować się wszystkimi innymi światowymi zagadnieniami wynikającymi z jej kompetencji lub zgodnymi z jej porządkiem obrad.

147

PP-98 2 Decyzje światowych konferencji międzynarodowej telekomunikacji powinny być, we wszystkich przypadkach, zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji oraz Konwencji. Przy przyjmowaniu uchwał i decyzji konferencje powinny brać pod uwagę przewidywane skutki finansowe i powinny unikać przyjmowania uchwał i decyzji mogących pociągnąć za sobą przekroczenie górnych limitów kredytów ustalonych przez Konferencję Pełnomocników.

Artykuł  26

Komitet Koordynacyjny

148 1 Komitet Koordynacyjny składa się z Sekretarza Generalnego, Zastępcy Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorów trzech Biur. Przewodniczy mu Sekretarz Generalny, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Sekretarza Generalnego.

149 2 Komitet Koordynacyjny przyjmuje na siebie funkcję zespołu zajmującego się wewnętrznym zarządzaniem, który doradza Sekretarzowi Generalnemu i udziela mu praktycznej pomocy we wszystkich sprawach administracyjnych, finansowych, systemów informacji i współpracy technicznej, które nie są w wyłącznej kompetencji jednego Sektora lub Sekretarza Generalnego, jak również w sprawach stosunków zewnętrznych i informacji publicznej. Przy rozpatrywaniu tych kwestii Komitet w pełni bierze pod uwagę postanowienia niniejszej Konstytucji, Konwencji, decyzje Rady oraz interesy całego Związku.

Artykuł  27

Funkcjonariusze wybierani i personel Związku

150 1 1) W czasie wykonywania swoich obowiązków funkcjonariusze wybierani, jak również personel Związku, nie powinni zwracać się o instrukcje ani też ich otrzymywać od jakiegokolwiek rządu lub jakiejkolwiek władzy spoza Związku. Powinni oni wstrzymać się od jakiegokolwiek działania niedającego się pogodzić z ich statusem funkcjonariuszy międzynarodowych.

151

PP-98 2) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów muszą respektować wyłącznie międzynarodowy charakter obowiązków pełnionych przez funkcjonariuszy wybieranych oraz personel Związku i nie próbować wpływać na nich w trakcie wykonywania ich obowiązków.

152 3) Poza pełnionymi obowiązkami funkcjonariusze wybierani, jak również personel Związku, nie powinni posiadać udziału lub korzyści finansowych, jakiejkolwiek natury, w jakimkolwiek przedsiębiorstwie zajmującym się telekomunikacją. Jednakże określenie "korzyści finansowe" nie powinno być interpretowane jako przeszkoda w pobieraniu w dalszym ciągu uposażenia emerytalnego z tytułu poprzedniego zatrudnienia lub służby.

153

PP-98 4) W celu zapewnienia skutecznego działania Związku każde Państwo Członkowskie, którego obywatel został wybrany na Sekretarza Generalnego, Zastępcę Sekretarza Generalnego lub Dyrektora Biura, powinno powstrzymać się, w miarę możliwości, od odwołania tego obywatela w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników.

154 2 Podstawową zasadą przy przyjmowaniu personelu i ustalaniu warunków pracy powinno być zapewnienie Związkowi personelu o najwyższych kwalifikacjach w zakresie wydajności, kompetencji i nieskazitelności. Powinno być brane pod uwagę znaczenie naboru personelu reprezentującego możliwie największą liczbę regionów geograficznych.

Artykuł  28

Finanse Związku

155 1 Wydatki Związku obejmują koszty związane z:

156 a) Radą;

157 b) Sekretariatem Generalnym oraz z Sektorami Związku;

158 c) Konferencjami Pełnomocników i światowymi konferencjami międzynarodowej telekomunikacji.

159 2 Wydatki Związku są pokrywane:

PP-98

159A a) ze składek Państw Członkowskich i Członków Sektorów;

PP-98

159B

PP-98 b) z innych przychodów określonych w Konwencji lub Regulaminie Finansowym.

159C

PP-98 2bis Każde Państwo Członkowskie i Członek Sektora muszą płacić składkę w wysokości proporcjonalnej do ilości jednostek udziału, jaką wybrali zgodnie z właściwymi postanowieniami pozycji od 160 do 161I poniżej.

159D

PP-98 2ter Wydatki regionalnych konferencji wymienionych w pozycji 43 niniejszej Konstytucji są pokrywane przez wszystkich Członków danego regionu zgodnie z ich klasą udziałów oraz w razie potrzeby na tej samej zasadzie przez Państwa Członkowskie innych regionów, którzy uczestniczyli w tych konferencjach.

160

PP-98 3 1) Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów wybierają dobrowolnie klasę udziałów, zgodnie z którą będą uczestniczyć w wydatkach Związku.

161

PP-98 2) Państwa Członkowskie dokonują swojego wyboru na Konferencji Pełnomocników zgodnie z tabelą klas udziałów i warunkami przedstawionymi w Konwencji oraz zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

161A

PP-98 3) Wybór ten przez Członków Sektorów musi być dokonany zgodnie z tabelą klas udziałów i warunkami przedstawionymi w Konwencji i zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

161B

PP-98 3bis 1) Rada na swojej sesji poprzedzającej Konferencję Pełnomocników ustala prowizoryczną maksymalną wysokość jednostki udziału na podstawie projektu planu finansowego na dany okres oraz sumy jednostek udziału.

161C

PP-98 2) Sekretarz Generalny powiadamia Państwa Członkowskie i Członków Sektorów o prowizorycznej wysokości jednostki udziału określonej zgodnie z pozycją 161B powyżej i prosi Państwa Członkowskie, aby powiadomiły o prowizorycznie wybranej przez siebie klasie udziału nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Konferencji Pełnomocników.

161D

PP-98 3) Konferencja Pełnomocników określa, podczas swojego pierwszego tygodnia obrad, górną granicę wysokości jednostki udziału na podstawie działań podjętych przez Sekretarza Generalnego, zgodnie z pozycjami 161B i 161C powyżej, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany klasy udziału zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu przez Państwa Członkowskie, jak również klasy udziału, które zostały niezmienione.

161E

PP-98 4) Biorąc pod uwagę projekt planu po poprawkach, Konferencja Pełnomocników określa ostateczną maksymalną wysokość jednostki udziału. Wtedy Sekretarz Generalny prosi Państwa Członkowskie o powiadomienie przed końcem przedostatniego tygodnia Konferencji Pełnomocników o swoim ostatecznym wyborze klasy udziału.

161F

PP-98 5) Państwa Członkowskie, które nie powiadomiły o swojej decyzji przed datą wskazaną im przez Sekretarza Generalnego, zachowują poprzednio wybraną klasę udziału.

161G

PP-98 6) Następnie Konferencja Pełnomocników przyjmuje ostateczny plan finansowy na bazie sumy wszystkich jednostek udziałowych odpowiadających ostatecznym klasom udziału wybranym przez Państwa Członkowskie i klasom udziałów Członków Sektorów w dniu przyjęcia planu finansowego.

161H

PP-98 3ter 1) Sekretarz Generalny informuje Członków Sektorów o ostatecznej maksymalnej wysokości jednostki udziałowej i prosi ich, aby w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia Konferencji Pełnomocników zawiadomili o wyborze klasy udziału.

161I

PP-98 2) Członkowie Sektorów, którzy nie powiadomili o swojej decyzji przed datą wskazaną im przez Sekretarza Generalnego, zachowują poprzednio wybraną klasę udziału.

162

PP-98 3) Zmiany skali klas udziałów przyjęte przez Konferencję Pełnomocników będą obowiązywały przy wyborze klas udziałów podczas następnej Konferencji Pełnomocników.

163

PP-94

PP-98 4) Klasa udziałów wybrana przez każde Państwo Członkowskie lub Członka Sektora ma zastosowanie w pierwszym budżecie dwuletnim, licząc od Konferencji Pełnomocników.

164 (SUP)

PP-98

165

PP-98 5 Państwo Członkowskie, gdy już wybrało swoją klasę udziałów, nie może jej zmniejszyć o więcej niż dwie klasy udziałów, a Rada musi mu wskazać sposób, w jaki ta redukcja może być stopniowo wprowadzana w życie w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach, takich jak klęski żywiołowe, pociągających za sobą konieczność uruchomienia programów pomocy międzynarodowej, Konferencja Pełnomocników może wyrazić zgodę na większe zmniejszenie liczby jednostek udziału, na prośbę Państwa Członkowskiego, które udowodni, że nie jest w stanie utrzymać udziału w klasie poprzednio wybranej.

165A

PP-98 5bis W wyjątkowych okolicznościach, takich jak klęski żywiołowe, pociągających za sobą konieczność uruchomienia programów pomocy międzynarodowej, Rada może wyrazić zgodę na większe zmniejszenie liczby jednostek udziału, na prośbę Państwa Członkowskiego, które udowodni, że nie jest w stanie utrzymać udziału w klasie poprzednio wybranej.

165B

PP-98 5ter Państwa Członkowskie i Członkowie Sektorów mogą w każdej chwili wybrać klasę udziałów wyższą od tej, którą przyjęli uprzednio.

166 i 167 (SUP)

PP-98

168

PP-98 8 Państwa Członkowskie i Członkowie Sektora płacą z góry swe roczne udziały obliczone na podstawie dwuletniego budżetu przyjętego przez Radę, uwzględniając wszelkie wyrównania zatwierdzone przez nią.

169

PP-98 9 Państwo Członkowskie zalegające z opłatami na rzecz Związku traci prawo do głosu, określone w pozycjach 27 i 28 niniejszej Konstytucji, tak długo, jak wysokość jego zadłużenia jest równa lub wyższa od wysokości udziałów należnych za okres poprzednich dwóch lat.

170

PP-98 10 Specjalne postanowienia regulujące sprawę udziałów finansowych Członków Sektorów oraz innych międzynarodowych organizacji znajdują się w Konwencji.

Artykuł  29

Języki

171 1 1) Związek posługuje się następującymi językami oficjalnymi i roboczymi: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

172 2) Języki te są używane, zgodnie z właściwymi decyzjami Konferencji Pełnomocników, do opracowywania i publikacji dokumentów oraz tekstów Związku w równoważnych wersjach pod względem formy i treści, jak również do tłumaczenia równoczesnego podczas konferencji i zebrań Związku.

173 3) W przypadku rozbieżności lub zastrzeżeń tekst francuski jest wiążący.

174 2 W przypadku gdy wszyscy uczestnicy konferencji lub zebrania wyrażą zgodę na taką procedurę, obrady mogą być prowadzone w mniejszej liczbie języków, niż zostało to określone powyżej.

Artykuł  30

Siedziba Związku

175 Związek ma swoją siedzibę w Genewie.

Artykuł  31

Zdolność prawna Związku

176

PP-98 Związek posiada, na terytorium każdego ze swoich Państw Członkowskich, zdolność prawną, jaka jest mu niezbędna do wykonywania jego funkcji i osiągania jego celów.

Artykuł  32

Regulamin wewnętrzny konferencji i innych zebrań

177

PP-98 1 Przy organizowaniu swojej pracy oraz prowadzeniu obrad konferencje oraz inne zebrania Związku stosują Regulamin Wewnętrzny Konferencji i innych zebrań Związku przyjęty przez Konferencję Pełnomocników.

178

PP-98 2 Konferencje, zgromadzenia oraz Rada mogą przyjąć zasady, które uważają za niezbędne jako uzupełnienie zasad Regulaminu Wewnętrznego. Jednakże te uzupełniające zasady muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji oraz Regulaminem Wewnętrznym wymienionym w pozycji 177 powyżej; w przypadku gdy uzupełniające zasady zostały przyjęte przez konferencje lub zgromadzenia, są one publikowane tak jak ich dokumenty.

Rozdział  VI

Postanowienia ogólne dotyczące telekomunikacji

Artykuł  33

Prawo ogółu do korzystania z międzynarodowej służby telekomunikacyjnej

PP-98

179

PP-98 Państwa Członkowskie uznają prawo ogółu do korespondowania za pośrednictwem międzynarodowej służby korespondencji publicznej. Usługi, opłaty i gwarancje, dla każdej kategorii korespondencji, są jednakowe dla wszystkich użytkowników bez prawa pierwszeństwa lub jakiegokolwiek uprzywilejowania.

Artykuł  34

Wstrzymanie telekomunikacji

180

PP-98 1 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie prawo, zgodnie ze swoim krajowym ustawodawstwem, do wstrzymania przekazania każdego telegramu prywatnego, którego treść wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa lub jest sprzeczna z jego prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, po warunkiem natychmiastowego zawiadomienia urzędu nadawczego o zatrzymaniu całego telegramu lub jakiejkolwiek jego części, z wyjątkiem przypadku, gdy wysłanie takiego zawiadomienia wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa.

181

PP-98 2 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie również prawo, zgodnie ze swoim krajowym ustawodawstwem, do przerwania każdego innego prywatnego połączenia telekomunikacyjnego, które wydaje się zagrażać bezpieczeństwu Państwa lub jest sprzeczne z jego prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Artykuł  35

Zawieszenie służby

182

PP-98 Każde Państwo Członkowskie zastrzega sobie prawo do zawieszenia międzynarodowej służby telekomunikacyjnej całkowicie lub też w pewnych relacjach albo dla pewnych rodzajów połączeń wychodzących, przychodzących lub tranzytowych, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym wszystkich pozostałych Państw Członkowskich za pośrednictwem Sekretarza Generalnego.

Artykuł  36

Odpowiedzialność

183

PP-98 Państwa Członkowskie nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkowników międzynarodowej służby telekomunikacyjnej, a w szczególności w przypadku reklamacji z żądaniem odszkodowania.

Artykuł  37

Tajemnica telekomunikacji

184

PP-98 1 Państwa Członkowskie zobowiązują się stosować wszelkie możliwe środki, odpowiednie do używanego systemu telekomunikacyjnego, w celu zapewnienia tajemnicy międzynarodowej korespondencji.

185 2 Jednakże zastrzegają sobie prawo do zawiadamiania właściwych władz o tej korespondencji w celu zapewnienia stosowania krajowego ustawodawstwa lub wykonania konwencji międzynarodowych, których są stronami.

Artykuł  38

Zakładanie, eksploatacja i zabezpieczenie łączy i urządzeń telekomunikacyjnych

186

PP-98 1 Państwa Członkowskie podejmują wszelkie konieczne kroki mające na celu uruchamianie, w najlepszych warunkach technicznych, łączy i urządzeń, konieczne do zapewnienia szybkiego i nieprzerwanego międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego.

187 2 W miarę możliwości łącza te i urządzenia powinny być eksploatowane według najlepszych metod i wzorów opartych na praktycznych doświadczeniach eksploatacji oraz utrzymane w dobrym stanie i na poziomie odpowiadającym postępowi nauki i techniki.

188

PP-98 3 Państwa Członkowskie zapewniają ochronę tych łączy i urządzeń w ramach swojej jurysdykcji.

189

PP-98 4 Jeżeli ustalenia specjalne nie przewidują innych warunków, każde z Państw Członkowskich podejmuje niezbędne środki dla zapewnienia konserwacji tych odcinków międzynarodowych obwodów telekomunikacyjnych, które znajdują się pod jego kontrolą.

189A

PP-98 5 Państwa Członkowskie uznają konieczność podjęcia praktycznych kroków w celu zapobiegania zakłócaniu przez funkcjonowanie różnego rodzaju aparatury oraz instalacji elektrycznych funkcjonowania instalacji telekomunikacyjnych, które znajdują się pod jurysdykcją innych Państw Członkowskich.

Artykuł  39

Zawiadamianie o wykroczeniach

190

PP-98 W celu ułatwienia stosowania postanowień artykułu 6 niniejszej Konstytucji Państwa Członkowskie zobowiązują się informować wzajemnie oraz, w zależności od przypadku, do wzajemnej pomocy w zakresie wykroczeń przeciwko postanowieniom niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych.

Artykuł  40

Prawo pierwszeństwa dla telekomunikacji dotyczącej bezpieczeństwa życia ludzkiego

191 Międzynarodowe służby telekomunikacyjne są zobowiązane do udzielania bezwzględnego pierwszeństwa telekomunikacji dotyczącej bezpieczeństwa życia ludzkiego na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, jak również wyjątkowo pilnym epidemiologicznym wiadomościom telekomunikacyjnym Światowej Organizacji Zdrowia.

Artykuł  41

Prawo pierwszeństwa dla telekomunikacji państwowej

192 Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 40 i 46 niniejszej Konstytucji państwowa telekomunikacja (patrz nr 1014 załącznika do niniejszej Konstytucji) korzysta, w miarę możliwości i gdy zainteresowany zgłosi stosowny wniosek, z prawa pierwszeństwa w stosunku do innych połączeń telekomunikacyjnych.

Artykuł  42

Porozumienia specjalne

193

PP-98 Państwa Członkowskie zastrzegają dla siebie i dla uznanych przez siebie operatorów oraz dla innych należycie upoważnionych operatorów prawo do zawierania specjalnych porozumień w zakresie telekomunikacji, które nie dotyczą ogółu Państw Członkowskich. Jednakże porozumienia te nie powinny naruszać postanowień niniejszej Konstytucji, Konwencji lub Regulaminów Administracyjnych dotyczących szkodliwych zakłóceń, jakie realizacja tych porozumień mogłaby spowodować dla służb radiokomunikacyjnych innych Państw Członkowskich oraz ogólnie dotyczących zakłóceń technicznych, jakie ich eksploatacja mogłaby spowodować dla innych służb telekomunikacyjnych innych Państw Członkowskich.

Artykuł  43

Regionalne konferencje, regionalne porozumienia, regionalne organizacje

194

PP-98 Państwa Członkowskie zastrzegają sobie prawo do odbywania regionalnych konferencji, zawierania regionalnych porozumień oraz tworzenia regionalnych organizacji w celu regulowania zagadnień telekomunikacyjnych, które mogą znaleźć rozwiązania w skali regionalnej. Porozumienia regionalne nie powinny być niezgodne z niniejszą Konstytucją lub Konwencją.

Rozdział  VII

Postanowienia specjalne dotyczące radiokomunikacji

Artykuł  44

Użytkowanie widma częstotliwości radiowych i orbity satelitów geostacjonarnych oraz innych orbit satelitarnych

PP-98

195 1 Członkowie* dołożą starań, aby ograniczyć ilość użytkowanych częstotliwości i szerokość widma do minimum, które jest niezbędne dla zadowalającego działania potrzebnych służb. W tym celu dołożą starań, aby wprowadzać w życie, możliwie szybko, ostatnie osiągnięcia techniki.

196

PP-98 2 Przy wykorzystywaniu pasm częstotliwości dla radiokomunikacji Państwa Członkowskie będą brały pod uwagę fakt, że częstotliwości i wszelkie związane z nimi orbity, w tym orbita satelitów geostacjonarnych, są ograniczonymi zasobami naturalnymi, które powinny być wykorzystywane racjonalnie, wydajnie i ekonomicznie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, aby umożliwić sprawiedliwy dostęp do nich poszczególnym krajom lub grupom krajów, uwzględniając specjalne potrzeby krajów rozwijających się oraz sytuację geograficzną niektórych państw.

Artykuł  45

Szkodliwe zakłócenia

197

PP-98 1 Wszystkie stacje, bez względu na ich przeznaczenie, powinny być tak instalowane i użytkowane, aby nie powodowały szkodliwych zakłóceń dla łączności lub służb radiowych innych Państw Członkowskich, dla uznanych przez siebie operatorów oraz dla innych należycie upoważnionych operatorów do świadczenia usług radiokomunikacyjnych, którzy pracują zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

198

PP-98 2 Każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do wymagania przestrzegania przez uznanych przez siebie operatorów oraz innych należycie upoważnionych operatorów zapisu pozycji 197 powyżej.

199

PP-98 3 Ponadto Państwa Członkowskie uznają za konieczne przedsięwzięcie wszystkich praktycznie możliwych środków, aby zapobiec powodowaniu przez pracę wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych szkodliwych zakłóceń łączności lub służb radiowych wymienionych w pozycji 197 powyżej.

Artykuł  46

Wezwania i korespondencja w niebezpieczeństwie

200 Stacje radiokomunikacyjne zobowiązane są do odbierania, z prawem bezwzględnego pierwszeństwa, wezwań i korespondencji w niebezpieczeństwie, bez względu na ich pochodzenie, w ten sam sposób odpowiadać na te wezwania i podejmować niezwłoczne działania, jakich wymagają.

Artykuł  47

Fałszywe lub zwodnicze sygnały niebezpieczeństwa, pilne, bezpieczeństwa lub rozpoznawcze

201

PP-98 Państwa Członkowskie zobowiązują się podejmować wszelkie potrzebne środki, aby zapobiegać nadawaniu lub przekazywaniu fałszywych lub zwodniczych sygnałów niebezpieczeństwa, pilnych, bezpieczeństwa lub rozpoznawczych i współpracować w celu lokalizacji i identyfikacji stacji będących pod ich jurysdykcją, które nadają takie sygnały.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: sformułowanie "Członkowie" należy czytać jako "Państwa Członkowskie".

Artykuł  48

Urządzenia służb obrony narodowej

202

PP-98 1 Państwa Członkowskie zachowują całkowitą swobodę w zakresie wojskowych urządzeń radiowych.

203 2 Przy używaniu tych urządzeń należy jednak przestrzegać, w miarę możliwości, postanowień regulaminowych dotyczących niesienia pomocy w przypadkach niebezpieczeństwa oraz podejmowania środków przeciwdziałających powstawaniu szkodliwych zakłóceń, jak również przepisów Regulaminów Administracyjnych dotyczących wykorzystywania rodzajów emisji i częstotliwości zgodnie z rodzajem pełnionej służby.

204 3 Ponadto, gdy urządzenia te uczestniczą w służbie korespondencji publicznej lub innych służbach podlegających przepisom Regulaminów Administracyjnych, muszą one, w zasadzie, być zgodne z przepisami regulaminowymi, które ich dotyczą.

Rozdział  VIII

Stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych, innymi organizacjami międzynarodowymi i Państwami niebędącymi członkami

Artykuł  49

Stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych

205 Stosunki między Organizacją Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym są określone w Układzie zawartym między tymi dwiema organizacjami.

Artykuł  50

Stosunki z innymi organizacjami międzynarodowymi

206 W celu osiągnięcia pełnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie telekomunikacji Związek współpracuje z międzynarodowymi organizacjami o pokrewnej działalności i zainteresowaniach.

Artykuł  51

Stosunki z Państwami niebędącymi członkami

207

PP-98 Wszystkie Państwa Członkowskie zastrzegają dla siebie i dla uznanych operatorów prawo do ustalania warunków, na jakich dopuszczają wymianę telekomunikacji z Państwem, które nie jest Państwem Członkowskim Związku. Jeżeli telekomunikacja pochodząca z takiego Państwa jest akceptowana przez Państwo Członkowskie, to powinna być przekazana dalej i na tyle, na ile wykorzystuje ona łącza telekomunikacyjne Państwa Członkowskiego, mają zastosowanie do niej obowiązkowe postanowienia niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych, jak również normalne taryfy.

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

Artykuł  52

Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie

208

PP-98 1 Niniejsza Konstytucja i Konwencja są równocześnie ratyfikowane, zatwierdzane lub przyjmowane przez każde Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem, zgodnie z jego przepisami konstytucyjnymi, w formie jednego jednolitego dokumentu. Dokument ten jest składany Sekretarzowi Generalnemu w możliwie jak najkrótszym terminie. Sekretarz Generalny informuje Państwa Członkowskie o złożeniu każdego takiego dokumentu.

209

PP-98 2 1) Podczas dwóch lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji, każde Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem korzysta z praw przyznanych Państwom Członkowskim zgodnie z pozycjami od 25 do 28 niniejszej Konstytucji, nawet w przypadku, gdy jeszcze nie złożyło dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z pozycją 208 powyżej.

210

PP-98 2) Po upływie dwóch lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji, Państwo Członkowskie będące sygnatariuszem, które nie złożyło dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z pozycją 208 powyżej, nie ma prawa do głosowania na żadnej konferencji Związku, na żadnej sesji Rady, na żadnym posiedzeniu Sektorów Związku ani podczas żadnej konsultacji korespondencyjnej przeprowadzanej zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji, do czasu złożenia wymienionego dokumentu. Wszystkie inne jego prawa, z wyjątkiem prawa do głosowania, pozostają nienaruszone.

211 3 Po wejściu w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z artykułem 58 niniejszej Konstytucji dokument ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia nabiera mocy z datą złożenia go Sekretarzowi Generalnemu.

Artykuł  53

Przystąpienie

212

PP-98 1 Państwo Członkowskie, które nie podpisało niniejszej Konstytucji i Konwencji, lub z zastrzeżeniem postanowień artykułu 2 niniejszej Konstytucji każde inne Państwo wymienione w tym artykule może przystąpić, w każdej chwili, do niniejszej Konstytucji i Konwencji. To przystąpienie następuje w postaci jednego jednolitego dokumentu obejmującego równocześnie Konstytucję i Konwencję.

213

PP-98 2 Dokument przystąpienia jest składany Sekretarzowi Generalnemu, który zawiadamia Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu zaraz po jego otrzymaniu i przesyła każdemu z nich jego potwierdzoną kopię.

214 3 Po wejściu w życie niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z artykułem 58 niniejszej Konstytucji dokument przystąpienia nabiera mocy w dniu złożenia go Sekretarzowi Generalnemu, o ile wymieniony dokument nie stanowi inaczej.

Artykuł  54

Regulaminy Administracyjne

215 1 Regulaminy Administracyjne, tak jak zostało wymienione w artykule 4 niniejszej Konstytucji, są obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi i powinny być zgodne z postanowieniami niniejszej Konstytucji i Konwencji.

216 2 Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie niniejszej Konstytucji i Konwencji lub przystąpienie do tych dokumentów, zgodnie z artykułami 52 i 53 niniejszej Konstytucji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminów Administracyjnych przyjętych przez kompetentne światowe konferencje przed datą podpisania niniejszej Konstytucji i Konwencji. Ta zgoda jest rozumiana z uwzględnieniem wszelkich zastrzeżeń złożonych w czasie podpisywania tych Regulaminów Administracyjnych lub wszystkich ich rewizji i gdy są one utrzymane w czasie składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

216A

PP-98 2bis Regulaminy Administracyjne wymienione w pozycji 216 powyżej mają moc obowiązująca, z zastrzeżeniem rewizji, które mogą być przyjęte przy zastosowaniu pozycji 89 i 146 niniejszej Konstytucji, i są wdrożone. Każda rewizja Regulaminów Administracyjnych, całkowita lub częściowa, nabiera mocy z datą lub datami, które są w nich określone jedynie dla tych Państw Członkowskich, które zawiadomiły Sekretarza Generalnego, przed tą datą lub datami, że wyrażają zgodę na przestrzeganie danej rewizji.

217 (SUP)

PP-98

217A

PP-98 3bis Zgoda Państwa Członkowskiego na przestrzeganie częściowej lub całkowitej rewizji Regulaminów Administracyjnych wyraża się przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia wymienionej rewizji lub przystąpienia do niej lub też zawiadomienie Sekretarza Generalnego przez Państwo o zgodzie na podporządkowanie się tej rewizji.

217B

PP-98 3ter Każde Państwo Członkowskie może również zawiadomić Sekretarza Generalnego, że ratyfikowanie, zatwierdzanie, przyjęcie poprawek lub przystąpienie do poprawek niniejszej Konstytucji i Konwencji zgodnie z artykułem 55 Konstytucji lub 42 Konwencji oznacza, że wyraziło zgodę na podporządkowanie się każdej rewizji, częściowej lub całkowitej, Regulaminów Administracyjnych przyjętych przez kompetentną konferencję przed podpisaniem tych poprawek do niniejszej Konstytucji lub Konwencji.

217C

PP-98 3quarter Zawiadomienie wymienione w pozycji 217B powyżej nabiera mocy w momencie złożenia przez Państwo Członkowskie swojego dokumentu ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia poprawek albo przystąpienia do poprawek do niniejszej Konstytucji lub Konwencji.

217D

PP-98 3penter Każda rewizja Regulaminów Administracyjnych ma zastosowanie tymczasowe od daty obowiązywania tej rewizji w stosunku do każdego Państwa, które podpisało tę rewizję i nie zawiadomiło Sekretarza Generalnego o swojej zgodzie na podporządkowanie się zgodnie z pozycjami 217A i 217B powyżej. Takie tymczasowe zastosowanie obowiązuje jedynie wtedy, gdy Państwo Członkowskie, o którym jest mowa, nie sprzeciwiło się temu przy podpisywaniu rewizji.

218

PP-98 4 To zastosowanie tymczasowe obowiązuje Państwo Członkowskie do czasu, gdy to Państwo Członkowskie nie zawiadomi Sekretarza Generalnego o decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na podporządkowanie się tej rewizji.

219 do 221 (SUP)

PP-98

221A

PP-98 5bis Jeżeli Państwo Członkowskie nie zawiadomi Sekretarza Generalnego o decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na podporządkowanie się zgodnie z pozycją 218 powyżej w terminie 36 miesięcy od daty lub dat obowiązywania rewizji, to uznaje się, że to Państwo Członkowskie wyraziło zgodę na przestrzeganie danej rewizji.

221B

PP-98 5ter Każde zastosowanie tymczasowe zgodnie z pozycją 217D lub każda zgoda na podporządkowanie się zgodnie z pozycją 221A są rozumiane jako uwzględniające wszelkie zastrzeżenia, jakie mogły być złożone przez dane Państwo Członkowskie w czasie podpisywania rewizji. Każda zgoda na podporządkowanie się zgodnie z pozycjami 216A, 217A, 217B i 218 powyżej jest rozumiana jako uwzględniająca wszelkie zastrzeżenia, jakie mogły być złożone przez dane Państwo Członkowskie w czasie podpisywania Regulaminów Administracyjnych lub każdej rewizji do nich, pod warunkiem że Państwo Członkowskie podtrzyma je, kiedy zawiadamia Sekretarza Generalnego o swojej zgodzie na przestrzeganie.

222 (SUP)

PP-98

223

PP-98 7 Sekretarz Generalny informuje natychmiast Państwa Członkowskie o wszystkich zawiadomieniach otrzymanych zgodnie z niniejszym artykułem.

Artykuł  55

Postanowienia dotyczące poprawek do niniejszej Konstytucji

224

PP-98 1 Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawki do niniejszej Konstytucji. Taka propozycja, aby mogła być przesłana Państwom Członkowskim i rozpatrzona przez nie w odpowiednim czasie, powinna dotrzeć do Sekretarza Generalnego najpóźniej na osiem miesięcy przed ustaloną datą otwarcia Konferencji Pełnomocników. Sekretarz Generalny możliwie szybko, ale nie później niż 6 miesięcy przed tą datą, przekazuje tę propozycję wszystkim Państwom Członkowskim.

225

PP-98 2 Każda propozycja modyfikacji poprawki, zgodnie z pozycją 224 powyżej, może być jednakże przedłożona w każdej chwili przez Państwo Członkowskie lub jego delegację na Konferencji Pełnomocników.

226 3 Wymagane jest quorum na każdym posiedzeniu plenarnym Konferencji Pełnomocników w celu rozpatrzenia każdej propozycji poprawki niniejszej Konstytucji, a każda modyfikacja tych poprawek może być ustanowiona przez więcej niż połowę delegacji akredytowanych na Konferencję Pełnomocników.

227 4 W celu zatwierdzenia każdej propozycji modyfikacji poprawek lub też sama propozycja poprawki w całości, zmodyfikowana lub nie, musi na posiedzeniu plenarnym uzyskać poparcie co najmniej dwóch trzecich delegacji akredytowanych na Konferencję Pełnomocników i posiadających prawo głosu.

228

PP-98 5 Postanowienia ogólne dotyczące konferencji i Regulaminu Wewnętrznego Konferencji i Innych Zebrań wymienionych w Konwencji mają zastosowanie, o ile poprzednie ustępy niniejszego artykułu, które obowiązują, nie stanowią inaczej.

229

PP-98 6 Wszystkie poprawki do niniejszej Konstytucji przyjęte przez Konferencję Pełnomocników obowiązują, z datą ustaloną przez Konferencję Pełnomocników, w całości w postaci jednego jednolitego dokumentu poprawek, w stosunku do Państw Członkowskich, które złożyły przed tą datą dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszej Konstytucji i do dokumentu poprawek. Niedopuszczalna jest ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie tylko do części tego dokumentu poprawek.

230

PP-98 7 Sekretarz Generalny zawiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

231 8 Po wejściu w życie każdego dokumentu poprawek ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie, zgodnie z artykułami 52 i 53 niniejszej Konstytucji, ma zastosowanie do Konstytucji poprawionej.

232 9 Po wejściu w życie takiego dokumentu poprawek Sekretarz Generalny rejestruje go w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Pozycja 241 niniejszej Konstytucji ma zastosowanie również do każdego dokumentu poprawek.

Artykuł  56

Załatwianie sporów

233

PP-98 1 Państwa Członkowskie mogą załatwiać swe spory w sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej Konstytucji, Konwencji albo Regulaminów Administracyjnych przez negocjacje, na drodze dyplomatycznej, lub zgodnie z procedurami określonymi w umowach dwustronnych lub wielostronnych, zawartych między nimi w celu załatwiania sporów międzynarodowych, lub w każdy inny sposób, na który wspólnie się zgodzą.

234

PP-98 2 W przypadku gdy żaden z tych środków nie zostanie zastosowany, każde Państwo Członkowskie będące stroną w sporze może odwołać się do arbitrażu zgodnie z procedurą zdefiniowaną w Konwencji.

235

PP-98 3 Protokół Fakultatywny dotyczący obowiązkowego załatwiania sporów odnoszący się do niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminów Administracyjnych ma zastosowanie między Państwami Członkowskimi - stronami tego Protokołu.

Artykuł  57

Wypowiedzenie niniejszej Konstytucji i Konwencji

236

PP-98 1 Każde Państwo Członkowskie, które ratyfikowało, przyjęło lub zatwierdziło niniejszą Konstytucję i Konwencję lub do nich przystąpiło, ma prawo do ich wypowiedzenia. W takim przypadku niniejsza Konstytucja i Konwencja są wypowiadane równocześnie w postaci jednego jednolitego dokumentu, przez zawiadomienie skierowane do Sekretarza Generalnego. Po otrzymaniu tego zawiadomienia Sekretarz Generalny informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

237 2 Wypowiedzenie takie nabiera mocy po upływie okresu jednego roku od daty, kiedy Sekretarz Generalny otrzymał zawiadomienie.

Artykuł  58

Wejście w życie i zagadnienia z tym związane

238 1 Niniejsza Konstytucja i Konwencja wchodzą w życie dnia 1 lipca 1994 r. między Członkami, którzy przed tą datą złożą swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia*.

239 2 W dniu wejścia w życie określonym w pozycji 238 powyżej niniejsza Konstytucja i Konwencja uchylą i zastąpią Międzynarodową Konwencję Telekomunikacyjną z Nairobi (1982).

240 3 Zgodnie z postanowieniem artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych Sekretarz Generalny zarejestruje niniejszą Konstytucję i Konwencję w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

241

PP-98 4 Oryginał niniejszej Konstytucji i Konwencji sporządzony w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim pozostaje złożony w archiwach Związku. Sekretarz Generalny prześle w żądanych językach poświadczoną kopię każdemu Państwu Członkowskiemu - sygnatariuszowi.

242 5 W przypadku rozbieżności między tekstami niniejszej Konstytucji i Konwencji w różnych językach, tekst francuski jest wiążący.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Poprawki do Konstytucji i Konwencji przyjęte przez Konferencje Pełnomocników (Kyoto, 1994) i przez Konferencję Pełnomocników (Minneapolis, 1998) weszły w życie odpowiednio 1. stycznia 1996 r. i 1. stycznia 2000 r., między Państwami Członkowskimi będącymi stronami Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i które przed tymi datami złożyły swój dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do nich.

ZAŁĄCZNIK

Definicje niektórych określeń używanych w niniejszej Konstytucji, Konwencji i Regulaminach Administracyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

1001 Dla celów wyżej wymienionych dokumentów Związku następujące określenia posiadają znaczenie podane w odnośnych definicjach.

1001A

PP-98 Państwo Członkowskie: Państwo uznane za Państwo Członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego zgodnie z postanowieniami artykułu 2 niniejszej Konstytucji.

1001B

PP-98 Członek Sektora: Jednostka lub organizacja dopuszczona zgodnie z postanowieniami artykułu 19 Konwencji do udziału w pracach Sektora.

1002 Administracja: Wszelka rządowa służba lub jednostka odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków wynikających z Konstytucji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomuniacyjnego oraz Regulaminów Administracyjnych.

1003 Szkodliwe zakłócenia: Zakłócenia, które uniemożliwiają pracę służb radionawigacji lub innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa albo które poważnie obniżają jakość, przerywają w sposób powtarzający się lub uniemożliwiają działalność służby radiokomunikacyjnej używanej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

1004 Korespondencja publiczna: Każda telekomunikacja, którą urzędy lub stacje obowiązane są przyjąć do wysłania ze względu na fakt, że są otwarte do użytku powszechnego.

1005

PP-98 Delegacja: Zespół delegatów i ewentualnie przedstawiciele, doradcy, attachés lub tłumacze wysłani przez jedno Państwo Członkowskie.

Każde Państwo Członkowskie ma wolny wybór składu swojej delegacji zgodnie z własnym życzeniem. Zwłaszcza może włączyć do niej między innymi w charakterze delegatów doradców, attachés, osoby należące do każdej jednostki lub organizacji uznanej zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji.

1006

PP-98 Delegat: Osoba wysłana przez rząd Państwa Członkowskiego na Konferencję Pełnomocników lub osoba reprezentująca rząd lub administrację Państwa Członkowskiego na innej konferencji lub zebraniu Związku.

1007 Operator: Każdy obywatel, spółka, przedsiębiorstwo lub każda instytucja rządowa, która użytkuje sieć telekomunikacyjną przeznaczoną do świadczenia usług międzynarodowej telekomunikacji lub która może powodować szkodliwe zakłócenia dla takiej służby.

1008

PP-98 Uznany Operator: Każdy operator odpowiadający powyższej definicji, który użytkuje służby korespondencji publicznej lub radiodyfuzji i wobec którego obowiązuje nakaz przestrzegania obowiązków przewidzianych w artykule 6 Konstytucji nałożony przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajduje się siedziba tego operatora, lub przez Państwo Członkowskie, które zezwoliło temu operatorowi na zainstalowanie i użytkowanie służby telekomunikacyjnej na swym terytorium.

1009 Radiokomunikacja: Telekomunikacja realizowana za pomocą fal radiowych.

1010 Służba radiodyfuzyjna: Służba radiokomunikacyjna, której nadawania są przeznaczone do bezpośredniego odbioru przez szeroki ogół. Ta służba może obejmować nadawanie dźwięków, telewizji lub inne rodzaje nadawań.

1011 Służba międzynarodowej telekomunikacji: Świadczenie telekomunikacji między wszelkiego rodzaju biurami lub stacjami telekomunikacyjnymi, usytuowanymi w różnych krajach lub należącymi do różnych krajów.

1012 Telekomunikacja: Wszelkie przesyłanie, nadawanie lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą przewodową, radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetycznych.

1013 Telegram: Tekst przeznaczony do wysłania drogą telegraficzną w celu dostarczenia adresatowi. O ile nie zaznaczono inaczej, określenie to obejmuje także radiotelegram.

1014 Telekomunikacja Państwowa: Telekomunikacja wysyłana przez:

- Szefa Państwa;

- Szefa rządu lub członka rządu;

- głównodowodzącego siłami zbrojnymi, lądowymi, morskimi lub powietrznymi;

- urzędników dyplomatycznych lub konsularnych;

- Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, szefów organów naczelnych Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

lub odpowiedź na Telekomunikację Państwową wyżej wymienioną.

1015 Telegramy prywatne: Telegramy inne niż państwowe lub służbowe.

1016 Telegrafia: Forma telekomunikacji, w której przekazywane informacje przeznaczone są do odbioru w formie dokumentu graficznego; te informacje w niektórych przypadkach mogą być przedstawione w innej formie lub zarejestrowane do późniejszego wykorzystania.

Uwaga: Dokument graficzny jest nośnikiem informacji, na którym jest zarejestrowany w sposób stały napisany tekst lub druk albo stały obraz i który nadaje się do sortowania i przeglądania.

1017 Telefonia: Forma telekomunikacji zasadniczo służąca do przesyłania informacji w postaci mowy.

Przekład

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO*

(tekst jednolity)

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Zgodnie z Uchwałą nr 70 Konferencji Pełnomocników (Minneapolis, 1998) dotyczącą wdrożenia zasad równości płci w pracach ITU, tekst Konwencji powinien być rozumiany jako zredagowany z użyciem rodzaju nijakiego.

Rozdział  I

Funkcjonowanie Związku

Dział  I

Artykuł  1

Konferencja Pełnomocników

1 1 1) Konferencja Pełnomocników zwoływana jest na mocy odpowiednich postanowień artykułu 8 Konstytucji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (zwanej w dalszym ciągu "Konstytucją").

2

PP-98 2) Jeżeli istnieje ku temu praktyczna możliwość, dokładna data i miejsce Konferencji Pełnomocników ustalane są przez poprzednią Konferencję Pełnomocników; w przeciwnym przypadku data i miejsce wyznaczane są przez Radę, za zgodą większości Państw Członkowskich.

3 2 1) Dokładna data i miejsce następnej Konferencji Pełnomocników lub tylko jedno z nich może ulec zmianie:

4

PP-98 a) na wniosek co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, skierowany przez każdego z osobna do Sekretarza Generalnego;

5 b) na podstawie propozycji Rady.

6

PP-98 2) Wszelka taka zmiana wymaga zgody większości Państw Członkowskich.

Artykuł  2

Wybory i sprawy z nimi związane

Rada

7

PP-98 1 Z wyjątkiem przypadku wakatów powstałych na skutek okoliczności opisanych w pozycjach od 10 do 12 poniżej, wybrane do Rady Państwa Członkowskie sprawują urząd do czasu wyboru nowej Rady. Mogą one być wybrane ponownie.

8

PP-98 2 1) Jeżeli między dwiema Konferencjami Pełnomocników stanowisko w Radzie zwolni się, przechodzi ono, z mocy prawa, na Państwo Członkowskie pochodzące z tego samego regionu, co Państwo Członkowskie, którego miejsce jest wakujące i które w poprzednich wyborach uzyskało największą ilość głosów spośród tych, którzy nie zostali wybrani.

9

PP-98 2) W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny wakujące miejsce nie może być zajęte na mocy procedury opisanej w pozycji 8 powyżej, Przewodniczący Rady występuje z prośbą do Państw Członkowskich regionu o zgłoszenie swojego kandydata w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia z taką prośbą. Pod koniec tego okresu Przewodniczący Rady zwraca się z prośbą do Państw Członkowskich o wybór nowego Członka Rady. Wybory przeprowadzane są w tajnym głosowaniu drogą korespondencyjną. Wymagana jest taka sama większość, jak ta wskazana powyżej. Nowy Członek Rady sprawuje urząd do czasu wyboru nowej Rady przez następną kompetentną Konferencję Pełnomocników.

10 3 Miejsce w Radzie uważane jest za wakujące:

11 a) kiedy Członek Rady* nie ma swojego przedstawiciela na dwóch kolejnych zwykłych sesjach Rady;

12 b) kiedy Państwo Członkowskie zrezygnuje z członkostwa w Radzie.

PP-98

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "Członek Rady" należy czytać jako "Państwo Członkowskie Rady".

Wybieralni funkcjonariusze

13 1 Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorzy Biur obejmują swoje obowiązki w czasie określonym przez Konferencję Pełnomocników w trakcie ich wyborów. Zwykle pozostają na swoich stanowiskach do czasu określonego przez następną Konferencję Pełnomocników i mogą być ponownie wybrani tylko jeden raz.

14 2 W przypadku kiedy stanowisko Sekretarza Generalnego staje się wakujące, Zastępca Sekretarza Generalnego obejmuje je i pozostaje na stanowisku do czasu określonego przez następną Konferencję Pełnomocników. W przypadku takiej okoliczności, kiedy Zastępca Sekretarza Generalnego obejmuje urząd Sekretarza Generalnego, stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego jest uważane za zwolnione tego samego dnia i ma zastosowanie postanowienie pozycji 15 poniżej.

15 3 W przypadku kiedy stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego zwalnia się na więcej niż 180 dni przed datą zwołania następnej Konferencji Pełnomocników, Rada wyznacza następcę na okres obowiązującego mandatu.

16 4 Jeżeli stanowiska Sekretarza Generalnego i Zastępcy Sekretarza Generalnego zwalniają się jednocześnie, najdłużej urzędujący Dyrektor pełni obowiązki Sekretarza Generalnego przez okres czasu nieprzekraczający 90 dni. Rada wyznacza Sekretarza Generalnego, a jeśli wakaty zdarzają się na więcej niż 180 dni przed datą ustaloną na zebranie się następnej Konferencji Pełnomocników, wyznacza również Zastępcę Sekretarza Generalnego. Funkcjonariusz wyznaczony w ten sposób przez Radę pełni obowiązki na okres obowiązującego mandatu, jaki został przyznany jego poprzednikowi.

17 5 Jeżeli stanowisko Dyrektora zostaje nieoczekiwanie zwolnione, Sekretarz Generalny podejmuje niezbędne kroki celem zapewnienia, żeby obowiązki tego Dyrektora były wykonywane do momentu wyznaczenia przez Radę nowego Dyrektora na jej następnej sesji zwyczajnej, która odbędzie się po zaistnieniu takiego wakatu. Dyrektor wyznaczony w ten sposób pełni swoje obowiązki do czasu określonego przez następną Konferencję Pełnomocników.

18 6 Z zastrzeżeniem właściwych postanowień artykułu 27 Konstytucji, Rada zapewnia osadzenie stanowiska Sekretarza Generalnego lub Zastępcy Sekretarza Generalnego, które się zwolniło w sytuacji opisanej we właściwych postanowieniach niniejszego artykułu, na sesji zwyczajnej, jeżeli stanowisko zwolniło się na 90 dni przed tą sesją, lub na sesji zwołanej przez Przewodniczącego w okresach czasu wyszczególnionych w tych postanowieniach.

19 7 Jakikolwiek okres pracy funkcjonariusza wybieranego na stanowisko zgodnie z pozycjami od 14 do 18 powyżej nie wpływa na możliwość jego wyboru lub ponownego wyboru na takie stanowisko.

Członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego

20 1 Członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego zaczynają pełnić swoje obowiązki z dniem określonym przez Konferencję Pełnomocników, w trakcie ich wyboru. Pozostają oni na urzędzie do czasu określonego przez następną Konferencję Pełnomocników i mogą tylko raz być wybrani ponownie.

21 2 Jeśli w okresie czasu między Konferencjami Pełnomocników członek Komitetu zrezygnuje lub nie jest w stanie pełnić swych obowiązków, Sekretarz Generalny, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Radiokomunikacyjnego, prosi Członków Związku* z danego regionu o propozycje kandydatów na zastępstwo, do wyboru na następnej sesji Rady. Jednakże w przypadku kiedy wakat zdarza się na więcej niż 90 dni przed sesją Rady lub po sesji Rady poprzedzającej następną Konferencję Pełnomocników, dany Członek Związku* wyznacza, tak szybko, jak to możliwe i w ciągu 90 dni, innego narodowego kandydata na zastępstwo, który pozostaje na stanowisku w zależności od przypadku do momentu przejęcia urzędu przez nowego członka wybranego przez Radę lub do momentu przejęcia urzędu przez nowych członków Komitetu wybranych przez następną Konferencję Pełnomocników. Zastępujący, w zależności od przypadku, może być zaproponowany jako kandydat do wybrania przez Radę lub Konferencję Pełnomocników.

22 3 Członka Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego uznaje się za niebędącego w stanie pełnić swoich obowiązków na skutek powtarzających się, jedna po drugiej, nieobecności na posiedzeniach Komitetu. Sekretarz Generalny, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu jak również z członkiem Komitetu oraz odpowiednim Członkiem Związku* ogłasza pojawienie się wakatu w Komitecie i postępuje jak postanowiono w pozycji 21 powyżej.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "Członek Związku" należy czytać jako "Państwo Członkowskie".

Artykuł  3

Inne konferencje i zgromadzenia

PP-98

23

PP-98 1 Zgodnie z właściwymi postanowieniami Konstytucji w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników zwyczajowo zwoływane są następujące światowe konferencje i zgromadzenia Związku:

24 a) jedna lub dwie światowe konferencje radiokomunikacyjne;

PP-98

25 b) jedno światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

PP-98

26 c) jedna światowa konferencja rozwoju telekomunikacji;

27 d) jedno lub dwa zgromadzenia radiokomunikacyjne.

PP-98

28 2 W szczególnych przypadkach, w okresie między dwiema Konferencjami Pełnomocników:

29 (SUP)

PP-98

30

PP-98 - może być zwołane dodatkowe światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji.

31 3 Działania te podejmuje się:

32 a) na mocy decyzji Konferencji Pełnomocników;

33

PP-98 b) w wyniku zalecenia poprzedniej światowej konferencji lub zgromadzenia danego Sektora, jeśli zatwierdzi to Rada; w przypadku zgromadzenia radiokomunikacyjnego, zalecenie zgromadzenia jest przekazywane następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej z prośbą o opinię dla Rady;

34

PP-98 c) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, które indywidualnie przekażą swoje prośby do Sekretarza Generalnego;

35 d) lub na propozycję Rady.

36 4 Regionalna konferencja radiokomunikacyjna zbiera się:

37 a) na mocy decyzji Konferencji Pełnomocników;

38 b) w wyniku zalecenia poprzedniej światowej konferencji lub poprzedniej regionalnej konferencji radiokomunikacyjnej, jeśli zatwierdzi je Rada;

39

PP-98 c) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich należących do danego regionu, które indywidualnie skierują swoje prośby do Sekretarza Generalnego;

40 d) lub na propozycję Rady.

41

PP-98 5 1) Dokładna data i miejsce światowej lub regionalnej konferencji czy zgromadzenia Sektora mogą być wyznaczone przez Konferencję Pełnomocników.

42

PP-98 2) W przypadku braku takiej decyzji, Rada określa za zgodą większości Państw Członkowskich dokładną datę i miejsce światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora, a regionalnej konferencji za zgodą większości Państw Członkowskich należących do danego regionu; w obu przypadkach mają zastosowanie postanowienia pozycji 47 poniżej.

43 6 1) Dokładna data i miejsce konferencji lub zgromadzenia mogą ulec zmianie:

44

PP-98 a) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora lub co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich należących do danego regionu w przypadku konferencji regionalnej. Ich prośby kierowane są indywidualnie do Sekretarza Generalnego, który przekazuje je do Rady celem zatwierdzenia;

45 b) lub na propozycję Rady.

46

PP-98 2) W przypadkach wyszczególnionych w pozycjach 44 i 45 powyżej, proponowane zmiany nie zostaną ostatecznie przyjęte, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez większość Państw Członkowskich, w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia Sektora, lub przez większość Państw Członkowskich należących do danego regionu, w przypadku konferencji regionalnej, z zastrzeżeniem pozycji 47 poniżej.

47

PP-98 7 W konsultacjach, o których mowa w pozycjach 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 i 312 niniejszej Konwencji, Państwa Członkowskie, które nie odpowiedziały w czasie określonym przez Radę, uważa się za nieuczestniczące w konsultacjach, a w konsekwencji nie bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu większości. Jeśli liczba otrzymanych odpowiedzi nie przekracza połowy liczby Państw Członkowskich poddanych konsultacji, przeprowadza się następną konsultację, której rezultaty są rozstrzygające bez względu na liczbę oddanych głosów.

48 8 1) Światowe konferencje międzynarodowej telekomunikacji odbywają się na mocy decyzji podjętej przez Konferencję Pełnomocników.

49 2) Postanowienia w sprawie zwołania, przyjęcia porządku obrad i udziału w światowej konferencji radiokomunikacyjnej mają, stosownie do potrzeb, również zastosowanie do światowych konferencji międzynarodowej telekomunikacji.

Dział  2

Artykuł  4

Rada

50

PP-94

PP-98 1 1) Ilość Państw Członkowskich wchodzących w skład Rady jest ustalana przez Konferencje Pełnomocników, które odbywają się co cztery lata.

50A

PP-94

PP-98 2) Ilość ta nie może przekroczyć 25% całkowitej ilości Państw Członkowskich.

51 2 1) Rada odbywa swoje zwyczajne sesje raz do roku w siedzibie Związku.

52 2) Podczas takiej sesji w szczególnych przypadkach może ona zdecydować, żeby odbyć sesję dodatkową.

53

PP-98 3) Między sesjami zwykłymi może ona być zwołana przez Przewodniczącego zgodnie z zasadą, zazwyczaj w siedzibie Związku, na prośbę większości jej Państw Członkowskich, lub z inicjatywy Przewodniczącego, na warunkach określonych w pozycji 18 niniejszej Konwencji.

54 3 Rada podejmuje decyzje tylko na sesji. W wyjątkowych przypadkach Rada może zdecydować na sesji, że jakieś szczególne zagadnienie będzie załatwione drogą korespondencyjną.

55

PP-98 4 Na początku każdej zwyczajnej sesji Rada wybiera swojego Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego spośród przedstawicieli swoich Państw Członkowskich, mając na względzie zasadę rotacji między regionami. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu otwarcia następnej zwyczajnej sesji i nie mogą być wybrani ponownie. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego w czasie nieobecności tego ostatniego.

56

PP-98 5 Na tyle, na ile jest to możliwe, osoba wyznaczona przez Państwo Członkowskie będące w Radzie do zasiadania w Radzie jest urzędnikiem jego administracji telekomunikacyjnej lub jest bezpośrednio odpowiedzialna przed tą administracją, lub występuje w jej imieniu i jest j kompetentna w dziedzinie służb telekomunikacyjnych.

57

PP-98 6 Związek ponosi wydatki tylko za podróż, diety pobytowe i ubezpieczenie poniesione przez przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego będącego w Radzie, w ramach sesji Rady.

58

PP-98 7 Przedstawiciel każdego Państwa Członkowskiego będącego w Radzie ma prawo do uczestniczenia, jako obserwator, we wszystkich spotkaniach Sektorów Związku.

59 8 Sekretarz Generalny pełni obowiązki jako Sekretarz Rady.

60

PP-98 9 Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorzy Biur mogą uczestniczyć z mocy prawa w posiedzeniach Rady, lecz bez udziału w głosowaniu. Niemniej jednak Rada może odbywać spotkania ograniczone jedynie do przedstawicieli swoich Państw Członkowskich.

60A

PP-98 9bis Każde Państwo Członkowskie, jeżeli nie jest Członkiem Rady, może, o ile zawiadomi wcześniej o tym Sekretarza Generalnego, wysłać na swój koszt jednego obserwatora na posiedzenia Rady, jej komisji i grup roboczych. Obserwator nie ma prawa do głosowania ani do zabierania głosu.

61

PP-98 10 Każdego roku Rada dokonuje przeglądu raportu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego na temat wdrożenia planu strategicznego przyjętego przez Konferencję Pełnomocników i podejmuje działania, które uzna za właściwe.

62 11 W przerwie między dwiema Konferencjami Pełnomocników Rada nadzoruje ogólne zarządzanie i administrację Związku, a w szczególności:

63 1) zatwierdza i dokonuje przeglądu Statutu Personelu oraz Regulaminu Finansowego Związku i wszelkich innych regulaminów, które uzna za niezbędne, mając na względzie aktualne praktyki Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych organizacji, stosując wspólny system wynagrodzeń, diet i emerytur;

64 2) reguluje, jeśli to konieczne:

65 a) tabele podstawowych wynagrodzeń dla personelu kategorii zawodowej i wyższej, z wyjątkiem wynagrodzeń na stanowiskach obsadzanych w drodze wyborów, w celu ujednolicenia ich z tabelą wynagrodzeń podstawowych przyjętą prze Organizację Narodów Zjednoczonych, stosownie do systemów wspólnych kategorii;

66 b) tabele podstawowych wynagrodzeń dla personelu kategorii służby ogólnej, w celu ujednolicenia ich z pensjami zgodnie z praktyką Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich wyspecjalizowanymi organizacjami w siedzibie Związku;

67 c) system stanowisk kategorii zawodowej i wyższej, w tym stanowisk obejmowanych w drodze wyborów, zgodnie z decyzjami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi siedziby Związku;

68 d) system stanowisk kategorii zawodowej i wyższej, w tym stanowisk obejmowanych w drodze wyborów, zgodnie z decyzjami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi siedziby Związku;

69

PP-98 3) podejmuje niezbędne decyzje mające na celu zapewnienie równej dystrybucji geograficznej personelu Związku i reprezentacji kobiet na stanowiskach profesjonalnych i wyższych oraz kontroluje wykonywanie takich decyzji;

70 4) decyduje w sprawie propozycji głównych zmian organizacyjnych w obrębie Sekretariatu Generalnego i Biur Sektorów Związku, zgodnie z Konstytucją i niniejszą Konwencją, przedłożonych jej przez Sekretarza Generalnego, po ich wcześniejszym rozpatrzeniu przez Komitet Koordynacyjny;

71 5) rozpatruje i decyduje o wieloletnich planach dotyczących miejsc pracy, personelu, jak również programów rozwojowych dotyczących zasobów ludzkich Związku, daje wskazówki dotyczące liczebności zatrudnienia Związku, w zakresie poziomu lub struktury zatrudnienia, mając na względzie ogólne wskazówki Konferencji Pełnomocników i właściwe postanowienia artykułu 27 Konstytucji;

72 6) jeśli to konieczne, reguluje wkłady finansowe wpłacane przez Związek i jego personel na Fundusz Powszechnej Emerytalnej Kasy Personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie ze statutem i regulaminem Kasy, jak również dodatki za wzrastające koszty utrzymania przyznawane korzystającym z Kasy Ubezpieczeniowej Personelu Związku, zgodnie z jej praktyką;

73

PP-98 7) rozpatruje i zatwierdza dwuletni budżet Związku oraz rozpatruje tymczasowy budżet na następne dwa lata po tym budżecie, mając na uwadze decyzje Konferencji Pełnomocników dotyczące pozycji 50 Konstytucji oraz limitów na wydatki ustanowionych przez tę Konferencję zgodnie z pozycją 51 Konstytucji; robi wszelkie możliwe oszczędności, pamiętając jednocześnie o zobowiązaniu Związku do uzyskania zadowalających rezultatów tak szybko, jak to możliwe. Działając w ten sposób, Rada uwzględnia uwagi Komitetu Koordynacyjnego zawarte w raporcie Sekretarza Generalnego, o którym mowa w pozycji 86, oraz w raporcie finansowym, o którym mowa w pozycji 101 niniejszej Konwencji;

74 8) podejmuje wszelkie konieczne działania w celu corocznej weryfikacji wydatków Związku opracowanych przez Sekretarza Generalnego i zatwierdza te wydatki, jeśli jest potrzeba, celem przedłożenia ich następnej Konferencji Pełnomocników;

75

PP-98 9) podejmuje konieczne działania w celu zwołania konferencji lub zgromadzenia Związku i dostarcza Sekretariatowi Generalnemu i Sektorom Związku, za zgodą większości Państw Członkowskich w przypadku światowej konferencji lub zgromadzenia albo większości Państw Członkowskich danego regionu, jeżeli dotyczy to regionalnej konferencji lub zgromadzenia, właściwe wskazówki dotyczące pomocy technicznej i innej przy przygotowaniu i organizacji konferencji lub zgromadzenia;

76 10) podejmuje konieczne decyzje w odniesieniu do pozycji 28 niniejszej Konwencji;

77 11) decyduje w zakresie realizacji każdej decyzji, która została podjęta przez konferencje i pociąga za sobą skutki finansowe;

78 12) w granicach określonych przez Konstytucję, niniejszą Konwencję i Regulaminy Administracyjne podejmuje wszelkie inne działania uznane za niezbędne dla właściwego funkcjonowania Związku;

79

PP-98 13) za zgodą większości Państw Członkowskich podejmuje wszelkie właściwe kroki w celu tymczasowego rozwiązania problemów nieujętych w Konstytucji, niniejszej Konwencji, Regulaminach Administracyjnych i ich Załącznikach, które nie mogą czekać do następnej kompetentnej konferencji celem rozwiązania;

80

PP-94 14) jest odpowiedzialna za koordynację współpracy ze wszystkimi organizacjami międzynarodowymi wymienionymi w artykułach 49 i 50 Konstytucji. W tym celu zawiera w imieniu Związku tymczasowe porozumienia z organizacjami międzynarodowymi wymienionymi w artykule 50 Konstytucji i pozycjach 260 i 261 Konwencji oraz z Narodami Zjednoczonymi w oparciu o Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym; te tymczasowe porozumienia przedkładane są następnej Konferencji Pełnomocników zgodnie ze stosownym postanowieniem artykułu 8 Konstytucji;

81

PP-98 15) po każdej swojej sesji, tak szybko, jak to możliwe, przesyła Państwom Członkowskim krótkie sprawozdania z działalności Rady oraz inne dokumenty, które uzna za konieczne;

82 16) przedkłada Konferencji Pełnomocników raport z działalności Związku od czasu ostatniej Konferencji Pełnomocników oraz zalecenia, które uzna za właściwe.

Dział  3

Artykuł  5

Sekretariat Generalny

83 1 Sekretarz Generalny:

84 a) jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie zasobami Związku; może scedować zarządzanie częścią tych zasobów na Zastępcę Sekretarza Generalnego, jak również na Dyrektorów Biur, w porozumieniu, w razie potrzeby, z Komitetem Koordynacyjnym;

85 b) koordynuje działalność Sekretariatu Generalnego i Sektorów Związku, mając na względzie opinie Komitetu Koordynacyjnego, celem zapewnienia wykorzystania zasobów Związku w sposób możliwie efektywny i ekonomiczny;

86

PP-98 c) przygotowuje z pomocą Komitetu Koordynacyjnego i przedkłada Radzie sprawozdanie, w którym wskazuje zmiany w środowisku telekomunikacji od ostatniej Konferencji Pełnomocników oraz które zawiera zalecenia odnoszące się do przyszłej polityki i planów strategicznych Związku, jak również ocenę ich skutków finansowych;

86A

PP-98 cbis) koordynuje wdrożenie planu strategicznego przyjętego przez Konferencję Pełnomocników i przygotowuje roczne sprawozdanie na temat tego wdrożenia do rozpatrzenia przez Radę;

87 d) organizuje pracę Sekretariatu Generalnego i mianuje personel tego Sekretariatu zgodnie z dyrektywami Konferencji Pełnomocników i regulaminami ustanowionymi przez Radę;

87A

PP-98 dbis) opracowuje każdego roku, do rozpatrzenia przez Radę, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinien podjąć personel Sekretariatu Generalnego w celu ułatwienia wdrożenia planu strategicznego;

88 e) podejmuje działania administracyjne dotyczące Biur Sektorów Związku i mianuje ich personel na podstawie wyboru i propozycji Dyrektora danego Biura; ostateczna decyzja o przyjęciu lub zwolnieniu należy jednak do Sekretarza Generalnego;

89 f) informuje Radę o każdej decyzji podjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane organizacje, które wpływają na wspólny system warunków pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń;

90 g) pilnuje stosowania wszelkich regulaminów przyjętych przez Radę;

91 h) zapewnia doradztwo prawne Związkowi;

92 i) dla zarządzania administracyjnego nadzoruje personel Związku, aby zapewnić wykorzystanie personelu w sposób najbardziej efektywny i stosuje do niego wspólny system warunków zatrudnienia. Personel wyznaczony do bezpośredniej pomocy Dyrektorom Biur pozostaje pod administracyjną kontrolą Sekretarza Generalnego i podlega w pracy bezpośrednio odpowiednim dyrektorom, ale zgodnie z ogólnymi wskazówkami administracyjnymi Rady;

93 j) w ogólnym interesie Związku oraz w porozumieniu z odpowiednimi Dyrektorami Biur przydziela okresowo funkcjonariuszy do innych prac niż te, do których zostali powołani, zgodnie ze zmianami pracy w siedzibie Związku;

94 k) w porozumieniu z odpowiednim Dyrektorem Biura podejmuje niezbędne działania administracyjne i finansowe związane z konferencjami i spotkaniami każdego Sektora;

95 l) zapewnia pracę właściwego sekretariatu przed i po konferencjach Związku, biorąc pod uwagę odpowiedzialność każdego Sektora;

96 m) przygotowuje zalecenia na pierwsze spotkanie szefów delegacji wymienione w pozycji nr 342 niniejszej Konwencji*, biorąc pod uwagę rezultaty ewentualnych konsultacji regionalnych;

97 n) zapewnia we współpracy z rządem zapraszającym, jeśli zachodzi taka potrzeba, sekretariat konferencji Związku i w danym przypadku przy współpracy z odpowiednim Dyrektorem zapewnia konieczne usługi do odbycia spotkań Związku, korzystając, w takim stopniu, jaki uzna za właściwy, z personelu Związku zgodnie z pozycją 93 powyżej. Sekretarz Generalny może również zabezpieczyć sekretariat dla wszelkich innych zebrań telekomunikacyjnych na zgłoszone zapotrzebowanie i na podstawie zawieranych umów;

98 o) podejmuje niezbędne działania celem zapewnienia terminowej publikacji i dystrybucji roboczych dokumentów, biuletynów informacyjnych oraz innych dokumentów i materiałów przygotowanych przez Sekretariat Generalny oraz Sektory lub przekazanych Związkowi lub których potrzebę opublikowania zgłosiły konferencje lub Rada. Rada uaktualnia listę dokumentów do opublikowania po konsultacji z odpowiednią konferencją na temat dokumentów roboczych i innych materiałów, których potrzeba opublikowania została zgłoszona przez konferencję;

99 p) publikuje okresowo, z pomocą zebranych lub przekazanych mu informacji, również tych, które może dostać z innych organizacji międzynarodowych, dziennik informacyjny i ogólną dokumentację na temat telekomunikacji;

100

PP-98 q) po konsultacji z Komitetem Koordynacyjnym, uwzględniając wszelkie możliwe oszczędności, przygotowuje i przedkłada Radzie dwuletni projekt budżetu obejmujący wydatki Związku w ramach limitów określonych przez Konferencję Pełnomocników. Projekt budżetu składa się z budżetu globalnego zawierającego budżety oparte na kosztach każdego z trzech Sektorów, przygotowany zgodnie ze wskazówkami budżetowymi wydanymi przez Sekretarza Generalnego i zawiera dwie wersje. Jedna wersja opracowana jest w oparciu o zerowy wzrost jednostki udziałowej, druga w oparciu o wzrost mniejszy lub równy wszystkim limitom wyznaczonym przez Konferencję Pełnomocników, po ewentualnym sięgnięciu do Konta Rezerw Finansowych. Uchwała budżetowa, po zatwierdzeniu przez Radę, przesyłana jest do wiadomości wszystkim Państwom Członkowskim;

101 r) z pomocą Komitetu Koordynacyjnego przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności finansowej zgodnie z Regulaminem Finansowym i przedkłada je Radzie. Sprawozdanie z działalności finansowej i podsumowanie rachunków są przygotowywane i przedkładane następnej Konferencji Pełnomocników w celu kontroli i ostatecznego zatwierdzenia;

102

PP-98 s) z pomocą Komitetu Koordynacyjnego przygotowuje roczne sprawozdanie dotyczące działalności Związku, które po zatwierdzeniu przez Radę przesyłane jest do wszystkich Państw Członkowskich;

102A

PP-98 sbis) zarządza specjalnymi porozumieniami wymienionymi w pozycji 76A niniejszej Konwencji; koszty tego zarządzania powinny być pokrywane przez sygnatariuszy tych porozumień zgodnie z zasadami określonymi na podstawie uzgodnień między nimi a Sekretarzem Generalnym;

103 t) wykonuje wszystkie inne funkcje Sekretariatu Związku;

104 u) wykonuje wszelkie inne funkcje powierzone mu przez Radę.

105 2) Sekretarz Generalny lub Zastępca Sekretarza Generalnego może, w charakterze doradczym, uczestniczyć w konferencjach Związku; Sekretarz Generalny lub jego przedstawiciel może uczestniczyć w charakterze doradczym we wszystkich innych zebraniach Związku.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "numer 342 niniejszej Konwencji" należy czytać jako "numer 4 Regulaminu wewnętrznego Konferencji i Innych Zebrań Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego".

Dział  4

Artykuł  6

Komitet Koordynacyjny

106 1 1) Komitet Koordynacyjny pomaga i służy radą Sekretarzowi Generalnemu we wszystkich sprawach ujętych we właściwych postanowieniach artykułu 26 Konstytucji oraz we właściwych artykułach niniejszej Konwencji.

107 2) Komitet jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji ze wszystkimi organizacjami międzynarodowymi wymienionymi w artykułach 49 i 50 Konstytucji w zakresie reprezentowania Związku na konferencjach tych organizacji.

108 3) Komitet bada rezultaty działalności Związku oraz pomaga Sekretarzowi Generalnemu w przygotowaniu sprawozdania, o którym mowa w pozycji 86 niniejszej Konwencji, celem przedłożenia go Radzie.

109

PP-98 2 Komitet dokłada wszelkich starań, żeby swoje wnioski podejmować jednomyślnie. W przypadku braku poparcia większości Komitetu, jego Przewodniczący w wyjątkowych okolicznościach może podejmować decyzje na swoją odpowiedzialność, pod warunkiem że uważa on, iż decyzja w danej sprawie jest pilna i nie może czekać na następne posiedzenie sesji Rady. W takich przypadkach zwraca się on niezwłocznie na piśmie do Państw Członkowskich będących w Radzie, wyjaśniając przyczyny takiego działania, załączając wszelkie inne pisemne uwagi przedłożone przez innych członków Komitetu. Jeśli sprawy badane w takiej sytuacji nie są pilne, niemniej jednak ważne, zostają one przedłożone do rozpatrzenia przez Radę na jej następnej sesji.

110 3 Przewodniczący zwołuje Komitet co najmniej raz w miesiącu; w razie konieczności Komitet może być również zwołany na prośbę dwóch jego członków.

111 4 Sporządza się sprawozdanie z obrad Komitetu Koordynacyjnego i udostępnia je na prośbę Członków Rady*.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "Członek Rady" należy czytać jako "Państwo Członkowskie Rady".

Dział  5

Sektor Radiokomunikacyjny

Artykuł  7

Światowe konferencje radiokomunikacyjne

112 1 Zgodnie z pozycją 90 Konstytucji światowa konferencja radiokomunikacyjna zwoływana jest w celu rozpatrzenia specyficznych problemów radiokomunikacyjnych. Światowa konferencja radiokomunikacyjna zajmuje się sprawami, które zawarte są w porządku jej obrad przyjętym zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego artykułu.

113 2 1) Porządek obrad światowej konferencji radiokomunikacyjnej może zawierać:

114 a) częściową lub wyjątkowo całkowitą rewizję Regulaminu Radiokomunikacyjnego, o którym mowa w artykule 4 Konstytucji;

115 b) wszelkie inne zagadnienia o zasięgu światowym w ramach kompetencji konferencji;

116 c) punkt dotyczący instrukcji dla Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego i dla Biura Radiokomunikacji odnoszącej się do ich działalności i dotyczącej przeglądu ich działalności;

117

PP-98 d) określenie tematów, które zgromadzenie radiokomunikacyjne i komisje studiów radiokomunikacyjnych muszą przestudiować, jak również tych, które zgromadzenie będzie musiało rozpatrzyć w odniesieniu do przyszłych konferencji radiokomunikacyjnych.

118

PP-94

PP-98 2) Ogólny zakres tego porządku obrad powinien być ustalony sześć lat wcześniej, a ostateczna wersja powinna być ustalona przez Radę raczej na dwa lata przed konferencją, za zgodą większości Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowienia pozycji 47 niniejszej Konwencji. Te dwie wersje porządku obrad są oparte na zaleceniach światowej konferencji radiokomunikacyjnej zgodnie z postanowieniami pozycji 126 niniejszej Konwencji.

119 3) Porządek obrad powinien zawierać wszystkie zagadnienia, które zadecydowała zamieścić Konferencja Pełnomocników.

120 3 1) Porządek obrad może ulec zmianie:

121

PP-98 a) na prośbę co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich; prośba taka powinna być skierowana indywidualnie do Sekretarza Generalnego, który przekazuje ją do Rady w celu zatwierdzenia; lub

122 b) na propozycję Rady.

123

PP-98 2) Proponowane zmiany do porządku obrad światowej konferencji radiokomunikacyjnej nie zostaną ostatecznie przyjęte, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez większość Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 47 niniejszej Konwencji.

124 4 Konferencja również:

125 1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Dyrektora Biura z działalności Sektora, począwszy od ostatniej konferencji;

126 2) zaleca Radzie zagadnienia do umieszczenia w porządku obrad przyszłej konferencji i wyraża swój pogląd na porządek obrad konferencji na co najmniej czteroletni okres i ocenia ich skutki finansowe;

127 3) w zależności od potrzeb, zawiera w swoich decyzjach instrukcje lub prośby skierowane do Sekretarza Generalnego oraz Sektorów Związku.

128 5 Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego zgromadzenia radiokomunikacyjnego lub odpowiedniej (nich) komisji studiów mogą uczestniczyć w odbywającej się równocześnie światowej konferencji radiokomunikacyjnej.

Artykuł  8

Zgromadzenie radiokomunikacyjne

129 1 Zgromadzenie radiokomunikacyjne analizuje zalecenia dotyczące zagadnień, które przyjęło zgodnie ze swoimi procedurami lub które zostały mu przekazane przez Konferencję Pełnomocników, przez inne konferencje, Radę lub Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego, i w zależności od potrzeb formułuje zalecenia na ten temat.

130 2 W nawiązaniu do pozycji 129 powyżej zgromadzenie radiokomunikacyjne:

131

PP-98 1) rozpatruje sprawozdania komisji studiów, przygotowane zgodnie z pozycją 157 niniejszej Konwencji, i zatwierdza, modyfikuje lub odrzuca projekty zaleceń zawartych w tych sprawozdaniach oraz rozpatruje sprawozdania Radiokomunikacyjnej Grupy Doradczej przygotowane zgodnie z pozycją 160H niniejszej Konwencji;

132 2) mając na uwadze konieczność zmniejszenia do minimum zobowiązań Związku, zatwierdza program pracy wynikający z analizy istniejących i nowych zagadnień, określa priorytety i pilność tych zagadnień oraz przewidywane skutki finansowe będące wynikiem ich rozpatrzenia i ustala okres czasu na realizację;

133 3) decyduje w świetle zatwierdzonego programu pracy, o którym mowa w pozycji 132 powyżej, o potrzebie utrzymania lub rozwiązania komisji studiów albo powołania nowych oraz przydziela każdej z nich zagadnienia, które mają być przedmiotem ich studiów;

134 4) grupuje, na ile to możliwe, zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania krajów rozwijających się, w celu ułatwienia im udziału w ich studiowaniu;

135 5) udziela porad w sprawach leżących w jego kompetencji w odpowiedzi na prośby skierowane przez światowe konferencje radiokomunikacyjne;

136

PP-98 6) składa sprawozdanie światowej konferencji radiokomunikacyjnej o postępie w pracach dotyczących tematów, które mogą znaleźć się w porządku obrad przyszłych konferencji radiokomunikacyjnych.

137 3 Zgromadzeniu radiokomunikacyjnemu przewodniczy osoba wybrana przez rząd kraju, w którym odbywa się zebranie, a w przypadku gdy zebranie odbywa się w siedzibie Związku - przez osobę wybraną przez samo zgromadzenie. Przewodniczącemu pomagają Zastępcy Przewodniczącego wybrani przez zgromadzenie.

137A

PP-98 4 Zgromadzenie radiokomunikacyjne może przekazać swoje specyficzne zagadnienia wynikające z jej kompetencji Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej do opiniowania.

Artykuł  9

Regionalne konferencje radiokomunikacyjne

138

PP-98 Porządek obrad regionalnej konferencji radiokomunikacyjnej może dotyczyć tylko specyficznych zagadnień radiokomunikacyjnych o charakterze regionalnym, w tym instrukcji dla Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Biura Radiokomunikacji dotyczących ich działalności interesującej dany region, pod warunkiem że instrukcje takie nie są sprzeczne z interesami innych regionów. Tylko te pozycje, które są zawarte w porządku obrad, mogą być przedmiotem dyskusji na takiej konferencji. Postanowienia zawarte w pozycjach od 118 do 123 niniejszej Konwencji mają zastosowanie do regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych, ale jedynie w odniesieniu do Państw Członkowskich danego regionu.

Artykuł  10

Komitet do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego

139 (SUP)

PP-98

140 2 Dodatkowo do obowiązków wyszczególnionych w artykule 14 Konstytucji Komitet również rozpatruje sprawozdania Dyrektora Biura Radiokomunikacji w sprawie badań wykonanych na prośbę jednej lub więcej zainteresowanych administracji w przypadku szkodliwych zakłóceń i opracowuje niezbędne zalecenia.

141 3 Członkowie Komitetu mają obowiązek uczestniczenia, w charakterze doradczym, w konferencjach radiokomunikacyjnych oraz w zgromadzeniach radiokomunikacyjnych. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Komitetu lub ich mianowani przedstawiciele mają obowiązek uczestniczenia, w charakterze doradczym, w Konferencjach Pełnomocników. We wszystkich tych przypadkach członkowie pełniący te obowiązki nie mogą uczestniczyć w tych konferencjach jako członkowie swoich krajowych delegacji.

142 4 Jedynie wydatki poniesione przez członków Komitetu z tytułu podróży, diet pobytowych i ubezpieczenia w wypełnianiu swoich obowiązków na rzecz Związku ponoszone są przez Związek.

143 5 Organizacja pracy Komitetu jest następująca:

144 1) Członkowie Komitetu wybierają spośród swoich członków Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na okres jednego roku. Następnie Zastępca Przewodniczącego po roku obejmuje stanowisko Przewodniczącego i wybierany jest nowy Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, Komitet wybiera tymczasowego Przewodniczącego na daną okazję spośród swoich członków.

145 2) Zwykle Komitet odbywa swoje spotkania do czterech razy w roku, przeważnie w siedzibie Związku, na których powinno być obecnych co najmniej dwie trzecie jego członków. Może on wypełniać swoje obowiązki przy użyciu nowoczesnych środków łączności.

146 3) Komitet musi dokładać wszelkich starań w celu podejmowania swoich decyzji jednogłośnie. Jeśli tego nie można osiągnąć, decyzja jest ważna tylko wtedy, kiedy co najmniej dwie trzecie członków Komitetu głosuje za nią. Każdy członek Komitetu ma jeden głos; głosowanie z upoważnienia jest niedozwolone.

147 4) Komitet może dokonać takich wewnętrznych ustaleń, jakie uważa za niezbędne, zgodnych z postanowieniami Konstytucji, niniejszej Konwencji i Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ustalenia takie publikowane są jako część Regulaminu Wewnętrznego.

Artykuł  11

Komisje studiów radiokomunikacyjnych

148 1 Komisje studiów radiokomunikacyjnych powoływane są przez zgromadzenie radiokomunikacyjne.

149

PP-98 2 1) Komisje studiów radiokomunikacyjnych studiują zagadnienia przyjęte zgodnie z procedurą opracowaną przez zgromadzenie radiokomunikacyjne i opracowują projekty zaleceń, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurami wymienionymi w pozycjach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

149A

PP-98 1bis) Komisje studiów radiokomunikacyjnych studiują również tematy ustalone w uchwałach i zaleceniach światowych konferencji radiokomunikacyjnych. Rezultaty tych studiów zawarte są w zaleceniach lub w sprawozdaniach opracowanych zgodnie z pozycją 156 poniżej.

150

PP-98 2) Studia dotyczące powyżej wymienionych zagadnień i tematów, z zastrzeżeniem pozycji 158 poniżej, koncentrują się głównie na:

151

PP-98 a) wykorzystaniu widma częstotliwości radiowych w radiokomunikacji ziemskiej i radiokomunikacji satelitarnej oraz wykorzystaniu orbity satelitów geostacjonarnych i innych orbit;

152 b) charakterystykach i jakości funkcjonowania systemów radiowych;

153 c) funkcjonowaniu stacji radiokomunikacyjnych;

154 d) radiokomunikacyjnych aspektach w zagadnieniach związanych z niebezpieczeństwem i bezpieczeństwem.

155

PP-98 3) Studia te zwykle nie biorą pod uwagę zagadnień ekonomicznych, lecz kiedy obejmują one porównania szeregu rozwiązań technicznych lub operacyjnych, czynniki ekonomiczne mogą być brane pod uwagę.

156 3 Komisje studiów radiokomunikacyjnych przeprowadzają również studia przygotowawcze dotyczące problemów technicznych, eksploatacyjnych i proceduralnych, które mają być przedmiotem obrad światowych i regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych, oraz opracowują na ich temat sprawozdania zgodnie z programem pracy przyjętym w tym zakresie przez zgromadzenie radiokomunikacyjne lub na polecenie Rady.

157 4 Każda komisja studiów przygotowuje dla zgromadzenia radiokomunikacyjnego sprawozdanie o postępie prac, zalecenia przyjęte zgodnie z procedurą konsultacyjną przewidzianą w pozycji 149 powyżej oraz wszelkie projekty nowych lub zrewidowanych zaleceń celem rozważenia ich przez zgromadzenie.

158 5 Mając na uwadze pozycję 79 Konstytucji, zadania wymienione w pozycjach od 151 do 154 powyżej oraz w pozycji 193 niniejszej Konwencji w odniesieniu do Sektora Normalizacji Telekomunikacji są pod stałą kontrolą dokonywaną przez Sektor Radiokomunikacji i Sektor Normalizacji Telekomunikacji w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie zmian w rozdziale zagadnień studiowanych przez te Sektory. Sektory te ściśle ze sobą współpracują i przyjmują procedury pozwalające na przeprowadzanie takiej kontroli i zawieranie porozumień w odpowiednim czasie oraz w sposób efektywny. Jeżeli porozumienie nie może być osiągnięte, zagadnienie może być przedłożone poprzez Radę Konferencji Pełnomocników w celu podjęcia decyzji.

159 6 W realizacji swoich zadań komisje studiów radiokomunikacyjnych powinny zwracać należytą uwagę na studiowanie zagadnień i na opracowywanie zaleceń związanych bezpośrednio z tworzeniem, rozwojem i doskonaleniem telekomunikacji w krajach rozwijających się, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym. Wykonują one swoją pracę, biorąc należycie pod uwagę prace krajowych i regionalnych organizacji oraz innych międzynarodowych organizacji związanych z radiokomunikacją, i współpracują z nimi, mając na uwadze potrzebę zachowania pierwszoplanowej roli Związku w dziedzinie telekomunikacji.

160 7 W celu ułatwienia kontroli działalności Sektora Radiokomunikacji należy podjąć własne działania, mając na celu zachęcenie do współpracy i koordynacji z innymi organizacjami związanymi z radiokomunikacją oraz z Sektorem Normalizacji Telekomunikacji i Sektorem Rozwoju Telekomunikacji. Zgromadzenie radiokomunikacyjne określa specyficzne obowiązki, warunki udziału oraz zasady stosowania tych działań.

Artykuł  11A

Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza

PP-98

160A

PP-98 1 W Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej mogą brać udział reprezentanci administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący komisji studiów; działa ona poprzez Dyrektora.

160B 2 Radiokomunikacyjna Grupa Doradcza:

PP-98

160C

PP-98 1) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące zgromadzeń radiokomunikacyjnych, komisji studiów oraz przygotowania konferencji radiokomunikacyjnych, jak również specyficzne zagadnienia, które jej powierzy konferencja Związku, zgromadzenie radiokomunikacyjne lub Rada;

160D

PP-98 2) określa postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 132 niniejszej Konwencji;

160E

PP-98 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

160F

PP-98 4) zaleca kroki mające na celu zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizmami normalizacyjnymi, z Sektorem Normalizacji Telekomunikacji, Sektorem Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym;

160G

PP-98 5) przyjmuje swoje własne metody pracy zgodne z tymi, które przyjęło zgromadzenie radiokomunikacyjne;

160H 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Radiokomunikacji, wskazując na działania podjęte zgodnie z powyższymi zadaniami.

Artykuł  12

Biuro Radiokomunikacji

161 1 Dyrektor Biura Radiokomunikacji organizuje i koordynuje pracę Sektora Radiokomunikacji. Funkcje Biura uzupełnione są funkcjami wyszczególnionymi w postanowieniach Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

162 2 Dyrektor, w szczególności,

163 1) w odniesieniu do konferencji radiokomunikacyjnych:

164

PP-98 a) koordynuje prace przygotowawcze komisji studiów oraz Biura, informuje Państwa Członkowskie i Członków Sektora o rezultatach tych prac, zbiera ich uwagi i przedkłada syntetyczne sprawozdanie z konferencji, które może zawierać propozycje o charakterze regulacyjnym;

165 b) z mocy prawa, ale w charakterze doradczym, uczestniczy w debatach zgromadzenia radiokomunikacyjnego oraz zebraniach komisji studiów radiokomunikacyjnych. Dyrektor dokonuje niezbędnych przygotowań do konferencji radiokomunikacyjnych oraz zebrań Sektora Radiokomunikacyjnego w porozumieniu z Sekretariatem Generalnym zgodnie z pozycją 94 niniejszej Konwencji i, jeżeli to konieczne, z innymi Sektorami Związku, oraz z należytym uwzględnieniem dyrektyw Rady dotyczących realizacji tych przygotowań;

166 c) pomaga krajom rozwijającym się w ich przygotowaniach do konferencji radiokomunikacyjnych.

167 2) w odniesieniu do Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego:

168 a) przygotowuje projekty zasad proceduralnych i przedkłada je do zatwierdzenia Komitetowi do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego; te projekty zasad proceduralnych obejmują między innymi metody obliczeń oraz dane konieczne do stosowania postanowień Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

169

PP-98 b) informuje wszystkie Państwa Członkowskie o zasadach proceduralnych Komitetu i zbiera, otrzymane od administracji, uwagi na ich temat;

170 c) opracowuje otrzymane od administracji informacje dotyczące stosowania właściwych postanowień Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz porozumień regionalnych i przygotowuje je, gdzie to właściwe, w formie odpowiedniej do opublikowania;

171 d) stosuje zasady proceduralne zatwierdzone przez Komitet, przygotowuje i publikuje wnioski w oparciu o te zasady i na prośbę jakiejkolwiek administracji przedkłada Komitetowi każdy wniosek, który nie może być zatwierdzony przy zastosowaniu tych zasad proceduralnych do ponownego zbadania;

172 e) dokonuje zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego systematycznych zapisów i rejestracji przydziałów częstotliwości i tam, gdzie to właściwe, związanych z nimi charakterystyk orbitalnych, oraz uaktualnia Międzynarodowy Rejestr Częstotliwości; bada wpisy do tego Rejestru, modyfikując lub skreślając tam, gdzie to właściwe, za zgodą zainteresowanej administracji, te, które nie odzwierciedlają rzeczywistego wykorzystania widma częstotliwości;

173 f) na prośbę jednej lub więcej zainteresowanych administracji pomaga rozwiązać przypadki szkodliwych zakłóceń i tam, gdzie to konieczne, prowadzi badania i przygotowuje do rozważenia przez Komitet sprawozdanie zawierające projekty zaleceń dla zainteresowanych administracji;

174 g) działa jako sekretarz wykonawczy Komitetu;

175 3) koordynuje pracę komisji studiów radiokomunikacyjnych i jest odpowiedzialny za organizację ich prac;

175A

PP-98 3bis) daje niezbędne wsparcie Radiokomunikacyjnej Grupie Doradczej i co roku informuje Państwa Członkowskie i Członków Sektora Radiokomunikacyjnego, jak również Radę o rezultatach pracy grupy doradczej;

175B

PP-98 3ter) podejmuje konkretne kroki w celu ułatwienia udziału krajów rozwijających się w pracach komisji studiów radiokomunikacyjnych.

176 4) Dyrektor ponadto:

177

PP-98 a) podejmuje studia mające na celu udzielanie porad w sprawie użytkowania możliwie największej liczby kanałów radiowych w częściach widma częstotliwości, gdzie mogą mieć miejsce szkodliwe zakłócenia, oraz sprawiedliwego, efektywnego i ekonomicznego korzystania z orbity satelitów geostacjonarnych i innych orbit, biorąc pod uwagę potrzeby tych Państw Członkowskich, które potrzebują pomocy, specyficzne potrzeby krajów rozwijających się, jak również szczególną sytuację geograficzną poszczególnych krajów;

178

PP-98 b) wymienia z Państwami Członkowskimi i Członkami Sektora dane w postaci możliwej do automatycznego odczytywania oraz w innych postaciach, przygotowuje i uaktualnia wszelkie dokumenty i bazy danych Sektora Radiokomunikacji oraz podejmuje wraz z Sekretarzem Generalnym, w miarę potrzeby, wszelkie niezbędne działania, aby zostały one opublikowane w językach roboczych Związku, zgodnie z pozycją 172 Konstytucji;

179 c) aktualizuje niezbędne akta;

180

PP-98 d) przedkłada światowej konferencji radiokomunikacyjnej sprawozdanie z działalności Sektora Radiokomunikacji od czasu ostatniej konferencji; jeśli nie planuje się odbycia żadnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej, sprawozdanie obejmujące dwa lata od ostatniej konferencji przedkładane jest Radzie oraz Państwom Członkowskim i Członkom Sektorów;

181 e) przygotowuje szacunkowy budżet oparty na kosztach odpowiadający potrzebom Sektora Radiokomunikacji i przekazuje go Sekretarzowi Generalnemu celem rozważenia przez Komitet Koordynacyjny i włączenia go do budżetu Związku;

181A

PP-98 f) opracowuje co roku do przeegzaminowania przez Radiokomunikacyjną Grupę Doradczą, zgodnie z artykułem 11A niniejszej Konwencji oraz w celu poinformowania Rady, plan operacyjny i plan finansowy działań, które powinno podjąć Biuro w celu wspomożenia Sektora jako całości.

182 3 Dyrektor wybiera administracyjny i techniczny personel Biura w ramach budżetu zatwierdzonego przez Radę. Nominacji personelu technicznego i administracyjnego dokonuje Sekretarz Generalny w porozumieniu z Dyrektorem. Ostateczna decyzja o mianowaniu lub zwolnieniu należy do Sekretarza Generalnego.

183 4 Dyrektor udziela koniecznej pomocy technicznej Sektorowi Rozwoju Telekomunikacji w ramach wyznaczonych przez postanowienia Konstytucji i niniejszej Konwencji.

Dział  6

Sektor Normalizacji Telekomunikacji

Artykuł  13

Światowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji

PP-98

184

PP-98 1 Zgodnie z pozycją 104 Konstytucji światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji zwoływane jest celem rozpatrzenia specyficznych zagadnień odnoszących się do normalizacji telekomunikacji.

185

PP-98 2 Zagadnienia, które mają być studiowane przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji, w sprawie których zostały wydane zalecenia, są to zagadnienia, które zostały przyjęte zgodnie z ich własnymi procedurami lub te, które przekazała im Konferencja Pełnomocników, inna konferencja lub Rada.

186

PP-98 3 Zgodnie z pozycją 104 Konstytucji zgromadzenie:

187

PP-98 a) rozpatruje sprawozdania komisji studiów zgodnie z pozycją 194 niniejszej Konwencji i zatwierdza, modyfikuje lub odrzuca projekty zaleceń zawarte w tych sprawozdaniach oraz rozpatruje sprawozdania Grupy Doradczej Normalizacji Telekomunikacji zgodnie z pozycją 197J i 197K niniejszej Konwencji;

188 b) mając na uwadze konieczność utrzymania minimalnych wymagań dotyczących zasobów Związku, zatwierdza program pracy powstały w wyniku przeglądu bieżących i nowych zagadnień, określa priorytety i pilność tych zagadnień oraz przewidywane skutki finansowe i ramy czasowe niezbędne do pomyślnego ich zrealizowania;

189 c) decyduje, w świetle zatwierdzonego programu pracy, o którym mowa w pozycji 188 powyżej, w sprawie potrzeby utrzymania lub rozwiązania istniejących komisji studiów lub powołania nowych, i przydziela każdej z nich zagadnienia do studiowania.

190

PP-98 d) grupuje, w miarę możliwości, zagadnienia interesujące kraje rozwijające się, aby ułatwić ich udział w studiowaniu tych zagadnień;

191 e) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Dyrektora z działalności Sektora od ostatniej konferencji.

191A

PP-98 4 Światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji może przekazać swoje specyficzne zagadnienia wynikające z jej kompetencji Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji, wskazując, jakie dotyczące tych zagadnień należy podjąć działania;

191B

PP-98 5 Światowemu zgromadzeniu normalizacji telekomunikacji przewodniczy osoba wyznaczona przez rząd państwa, na terenie którego spotkanie ma miejsce, lub jeżeli to zebranie odbywa się w siedzibie Związku, przez osobę wybraną przez zgromadzenie; przewodniczącemu asystuje zastępca przewodniczącego wybrany przez zgromadzenie.

Artykuł  14

Komisje studiów normalizacji telekomunikacji

192

PP-98 1 1) Komisje studiów normalizacji telekomunikacji studiują zagadnienia przyjęte zgodnie z procedurą opracowaną przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji i przygotowują projekty zaleceń, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurami wymienionymi w pozycjach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

193 2) Komisje studiów, z zastrzeżeniem pozycji 195 poniżej, studiują zagadnienia techniczne, eksploatacyjne i dotyczące taryf oraz przygotowują zalecenia na ich temat, mając na względzie światową normalizację telekomunikacji, w tym zalecenia dotyczące dołączania systemów radiowych do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz dotyczące wymagań jakości dla tych połączeń. Zagadnienia techniczne lub eksploatacyjne, szczególnie odnoszące się do radiokomunikacji i które są wyszczególnione w pozycjach od 151 do 154 niniejszej Konwencji, należą do Sektora Radiokomunikacji.

194

PP-98 3) Każda komisja studiów przygotowuje dla światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji sprawozdanie wskazujące na postęp swoich prac, zalecenia przyjęte zgodnie z procedurą konsultacyjną przewidzianą w pozycji 192 powyżej oraz projekty nowych lub poprawionych zaleceń, które powinno rozpatrzyć zgromadzenie.

195 2 Biorąc pod uwagę postanowienia pozycji 105 Konstytucji, Sektor Normalizacji Telekomunikacji i Sektor Radiokomunikacji stale kontrolują zadania określone w pozycji 193 oraz w pozycjach od 151 do 154 niniejszej Konwencji, odnoszące się do Sektora Radiokomunikacji, w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia w sprawie zmian w podziale zagadnień studiowanych przez te dwa Sektory. Te dwa Sektory ściśle ze sobą współpracują i przyjmują procedury umożliwiające przeprowadzanie takich kontroli i osiąganie porozumienia w sposób efektywny i terminowy. Jeśli porozumienie nie jest osiągnięte, sprawa może być poprzez Radę przedłożona Konferencji Pełnomocników celem podjęcia decyzji.

196 3 W realizacji swoich zadań komisje studiów normalizacji telekomunikacji powinny zwracać należytą uwagę na studiowanie zagadnień i na opracowywanie zaleceń związanych bezpośrednio z tworzeniem, rozwojem i doskonaleniem telekomunikacji w krajach rozwijających się, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym. Wykonują one swoją pracę z należytym uwzględnieniem prac krajowych, regionalnych i innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i współpracują z nimi, mając na uwadze potrzebę utrzymania pierwszoplanowej roli Związku w dziedzinie światowej normalizacji telekomunikacji.

197

PP-98 4 W celu ułatwienia kontroli działalności Sektora Normalizacji Telekomunikacji powinny być podjęte własne działania mające na celu zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizacjami związanymi z normalizacją telekomunikacji, z Sektorem Radiokomunikacji i Sektorem Rozwoju Telekomunikacji. Światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji określa szczegółowe obowiązki, warunki udziału oraz zasady proceduralne dla tych działań.

PP-98

Artykuł  14A

Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji

197 A

PP-98 1 W Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji mogą brać udział reprezentanci Administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący komisji studiów.

197B

PP-98 2 Grupa Doradcza Normalizacji Telekomunikacji:

197C

PP-98 1) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące prac Sektora Normalizacji Telekomunikacji;

197D

PP-98 2) egzaminuje postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 188 niniejszej Konwencji;

197E

PP-98 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

197F

PP-98 4) zaleca kroki mające na celu przede wszystkim zachęcanie do współpracy i koordynacji z innymi organizmami kompetentnymi, jak również z Sektorem Radiokomunikacji, Sektorem Rozwoju Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym;

197G

PP-98 5) przyjmuje metody pracy zgodne z tymi, które przyjęło światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

197H

PP-98 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Normalizacji Telekomunikacji, wskazując na działania podjęte, dotyczące powyższych punktów;

197I

PP-98 7) opracowuje sprawozdanie dla światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji na temat zagadnień, które zostały jej powierzone zgodnie z pozycją numer 191A, i przekazuje je Dyrektorowi celem przedłożenia zgromadzeniu.

Artykuł  15

Biuro Normalizacji Telekomunikacji

198 1 Dyrektor Biura Normalizacji Telekomunikacji organizuje i koordynuje pracę Sektora Normalizacji Telekomunikacji.

199 2 Dyrektor w szczególności:

200

PP-98 a) co roku, w porozumieniu z przewodniczącymi komisji studiów normalizacji telekomunikacji, uaktualnia program pracy zatwierdzony przez światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji;

201

PP-98 b) uczestniczy, z mocy prawa, choć w charakterze doradczym, w obradach światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji i komisji studiów normalizacji telekomunikacji. Dyrektor podejmuje wszelkie kroki konieczne do przygotowania zgromadzeń i zebrań Sektora Normalizacji Telekomunikacji, w porozumieniu z Sekretariatem Generalnym, zgodnie z pozycją 94 niniejszej Konwencji i, w zależności od potrzeb, z innymi Sektorami Związku i z należytym uwzględnieniem dyrektyw Rady dotyczących tych przygotowań;

202

PP-98 c) opracowuje otrzymane od administracji informacje dotyczące zastosowania odpowiednich postanowień Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego lub decyzji światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji i przygotowuje je, w zależności od potrzeb, w odpowiedniej formie do publikacji;

203

PP-98 d) wymienia z Państwami Członkowskimi i Członkami Sektorów dane w formie dającej się odczytać automatycznie oraz w innych formach, przygotowuje je i, jeśli to konieczne, uaktualnia dokumenty i bazy danych Sektora Normalizacji Telekomunikacji oraz podejmuje potrzebne działania z Sekretarzem Generalnym, jeżeli to konieczne, aby zostały opublikowane w językach roboczych Związku, zgodnie z pozycją 172 Konstytucji;

204

PP-98 e) składa sprawozdanie, w raporcie przedkładanym światowemu zgromadzeniu normalizacji telekomunikacji, z działalności Sektora od czasu ostatniej konferencji i przedkłada Radzie oraz Państwom Członkowskim i Członkom Sektorów raport z działalności Sektora z okresu dwóch lat od czasu ostatniego zgromadzenia, o ile nie jest zwołane drugie zgromadzenie;

205 f) przygotowuje szacunkowy budżet oparty na kosztach odpowiadających potrzebom Sektora Normalizacji Telekomunikacji i przekazuje go do Sekretarza Generalnego w celu rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny i włączenia go do budżetu Związku;

205A

PP-98 g) opracowuje co roku, w celu przeegzaminowania przez Grupę Doradczą Normalizacji Telekomunikacji oraz poinformowania Rady, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinno podjąć Biuro, aby pomóc Sektorowi jako całości;

205B

PP-98 h) udziela koniecznego wsparcia Grupie Doradczej Normalizacji Telekomunikacji oraz co roku składa sprawozdanie Państwom Członkowskim i Członkom Sektora Normalizacji Telekomunikacji, jak również Radzie, z wyników swoich prac;

205C

PP-98 i) pomaga krajom rozwijającym się w pracach przygotowawczych do światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji, zwłaszcza przy studiowaniu zagadnień mających charakter priorytetowy dla tych państw.

206 3 Dyrektor przygotowuje szacunkowy budżet oparty na kosztach odpowiadających potrzebom Sektora Normalizacji Telekomunikacji i przekazuje go do Sekretarza Generalnego w celu rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny i włączenia go do budżetu Związku.

207 4 Dyrektor udziela koniecznej pomocy technicznej Sektorowi Rozwoju Telekomunikacji w ramach wyznaczonych przez postanowienia Konstytucji i niniejszej Konwencji.

Dział  7

Sektor Rozwoju Telekomunikacji

Artykuł  16

Konferencje rozwoju telekomunikacji

208 1 Zgodnie z pozycją 118 Konstytucji rola konferencji rozwoju telekomunikacji jest następująca:

209 a) światowe konferencje rozwoju telekomunikacji opracowują programy pracy i wskazówki w celu określenia zagadnień i priorytetów odnoszących się do rozwoju telekomunikacji oraz wskazują kierunki dla programów pracy Sektora Rozwoju Telekomunikacji. W miarę potrzeb mogą powoływać komisje studiów;

210 b) regionalne konferencje rozwoju telekomunikacji mogą dostarczać wskazówek dla Biura Rozwoju Telekomunikacji w sprawach specyficznych potrzeb i charakterystyk telekomunikacji danego regionu; mogą one również przedkładać zalecenia światowym konferencjom rozwoju telekomunikacji;

211 c) konferencje rozwoju telekomunikacji powinny wyznaczać cele i strategie zrównoważonego światowego i regionalnego rozwoju telekomunikacji, przykładając szczególną uwagę do ekspansji i modernizacji sieci i usług krajów rozwijających się, jak również mobilizacji wymaganych w tym celu zasobów. Stanowią one platformę dla studiów nad zagadnieniami ogólnej polityki, organizacyjnymi, eksploatacyjnymi, regulacyjnymi, technicznymi i finansowymi oraz związanych z nimi aspektów, w tym poszukiwania i wdrożenia nowych źródeł finansowania;

212 d) światowe i regionalne konferencje rozwoju telekomunikacji w ramach swoich kompetencji rozpatrują przedłożone im sprawozdania i oceniają działalność Sektora; mogą one również rozpatrywać zagadnienia rozwoju telekomunikacji odnoszące się do działalności innych Sektorów Związku.

213

PP-98 2 Projekt porządku obrad konferencji rozwoju telekomunikacji przygotowywany jest przez Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji; jest on przedkładany przez Sekretarza Generalnego Radzie w celu zatwierdzenia go, za zgodą większości Państw Członkowskich w przypadku konferencji światowej lub większości Państw Członkowskich należących do danego regionu w przypadku konferencji regionalnej, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 47 niniejszej Konwencji.

213A

PP-98 3 Światowa konferencja rozwoju telekomunikacji może przekazać specyficzne zagadnienia będące w jej kompetencji Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji do opiniowania.

Artykuł  17

Komisje studiów rozwoju telekomunikacji

214 1 Komisje studiów rozwoju telekomunikacji zajmują się specyficznymi zagadnieniami telekomunikacji, w tym zagadnieniami wyszczególnionymi w pozycji 211 niniejszej Konwencji, które interesują kraje rozwijające się. Takie komisje studiów są ograniczone ilościowo i są tworzone na określony czas, biorąc pod uwagę dostępne zasoby. Mają one specyficzne zadania, zajmują się zagadnieniami i problemami mającymi priorytetowe znaczenie dla krajów rozwijających się i są ukierunkowane na te zadania.

215 2 Biorąc pod uwagę postanowienie pozycji 119 Konstytucji, Sektor Radiokomunikacji, Sektor Normalizacji Telekomunikacji i Sektor Rozwoju Telekomunikacji stale kontrolują zagadnienia będące przedmiotem studiów, mając na uwadze osiągnięcie porozumienia w sprawie podziału pracy, zharmonizowanie wysiłków oraz poprawę koordynacji. Sektory te przyjmują procedury umożliwiające przeprowadzenie takich kontroli i osiąganie porozumienia w sposób efektywny i terminowy.

215A

PP-98 3 Każda komisja studiów rozwoju telekomunikacji przygotowuje dla światowej konferencji rozwoju telekomunikacji sprawozdanie informujące o postępie prac oraz ewentualnych projektach zaleceń, nowych lub zrewidowanych, mając na celu ich przeegzaminowanie przez konferencję.

215B

PP-98 4 Komisje studiów rozwoju telekomunikacji studiują zagadnienia i opracowują projekty zaleceń, które powinny być przyjęte zgodnie z procedurą zawartą w postanowieniach od 246A do 247 niniejszej Konwencji.

PP-98

Artykuł  17A

Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji

215C

PP-98 1 W Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji mogą brać udział reprezentanci Administracji Państw Członkowskich i Członków Sektorów oraz przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji studiów.

215D 2 Grupa Doradcza Rozwoju Telekomunikacji:

PP-98

215E

PP-98 1) studiuje priorytety, programy, działania, zagadnienia finansowe i strategię dotyczące prac Sektora Rozwoju Telekomunikacji;

215F

PP-98 2) określa postęp uzyskany we wdrażaniu programu pracy, który jest ustalany zgodnie z postanowieniami pozycji 209 niniejszej Konwencji;

215G 3) dostarcza wskazówek dla prac komisji studiów;

PP-98

215H

PP-98 4) zaleca kroki mające na celu przede wszystkim zachęcanie do współpracy i koordynacji z Sektorem Radiokomunikacji, Sektorem Normalizacji Telekomunikacji i Sekretariatem Generalnym oraz innymi kompetentnymi instytucjami zajmującymi się rozwojem i finansami;

215I

PP-98 5) przyjmuje swoje własne metody pracy zgodne z tymi, które przyjęła światowa konferencja rozwoju telekomunikacji;

215J

PP-98 6) przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji, wskazując na działania podjęte zgodnie z powyższymi punktami.

215K

PP-9 3 Reprezentanci agencji zajmujących się współpracą dwustronną oraz pomocą dla rozwoju, jak również instytucji wielostronnych do spraw rozwoju, mogą być zaproszeni przez Dyrektora do udziału w zebraniach grupy konsultacyjnej.

Artykuł  18

Biuro Rozwoju Telekomunikacji

PP-98

216 1 Dyrektor Biura Rozwoju Telekomunikacji organizuje i koordynuje pracę Sektora Rozwoju Telekomunikacji.

217 2 Dyrektor w szczególności:

218 a) z mocy prawa, w charakterze doradczym, uczestniczy w obradach konferencji rozwoju telekomunikacji oraz komisjach studiów rozwoju telekomunikacji. Dyrektor dokonuje wszystkich niezbędnych przygotowań do konferencji i zebrań Sektora Rozwoju Telekomunikacji, w porozumieniu z Sekretariatem Generalnym, zgodnie z postanowieniami pozycji 94 niniejszej Konwencji i, w zależności od potrzeb, z innymi Sektorami Związku, oraz z należytym uwzględnieniem dyrektyw Rady dotyczących wykonania tych przygotowań;

219 b) opracowuje zebrane od administracji informacje dotyczące zastosowania odpowiednich uchwał i decyzji Konferencji Pełnomocników oraz konferencji rozwoju telekomunikacji i przygotowuje je, w zależności od potrzeb, w formie nadającej się do publikacji;

220 c) wymienia z członkami dane w formie dającej się odczytać automatycznie oraz w innych formach, przygotowuje je i, jeśli to konieczne, uaktualnia dokumenty i bazy danych Sektora Normalizacji Telekomunikacji oraz podejmuje potrzebne działania z Sekretarzem Generalnym, jeżeli konieczne, aby zostały opublikowane w językach roboczych Związku, zgodnie z pozycją 172 Konstytucji;

221 d) we współpracy z Sekretariatem Generalnym i innymi Sektorami Związku gromadzi i przygotowuje do publikacji informacje o charakterze technicznym lub administracyjnym, które mogą być szczególnie użyteczne dla krajów rozwijających się, aby pomóc im w ulepszaniu ich sieci telekomunikacyjnych. Uwaga tych krajów jest również przyciągana możliwościami oferowanymi przez programy międzynarodowe realizowane pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych;

222

PP-98 e) przedkłada światowej konferencji rozwoju telekomunikacji sprawozdanie z działalności Sektora od czasu ostatniej konferencji i przedkłada Radzie i Państwom Członkowskim sprawozdanie z działalności Sektora w ciągu dwóch lat od ostatniej konferencji;

223

PP-98 f) przygotowuje szacunkowy budżet oparty na kosztach odpowiadających potrzebom Sektora Rozwoju Telekomunikacji i przekazuje go do Sekretarza Generalnego w celu rozważenia go przez Komitet Koordynacyjny i włączenia go do budżetu Związku;

223A

PP-98 g) opracowuje co roku, w celu przeegzaminowania przez Grupę Doradczą Rozwoju Telekomunikacji oraz poinformowania Rady, plan operacyjny i plan finansowy prac, które powinno podjąć Biuro, aby pomóc Sektorowi jako całości;

223B

PP-98 h) udziela koniecznego wsparcia Grupie Doradczej Rozwoju Telekomunikacji oraz co roku składa sprawozdanie Państwom Członkowskim i Członkom Sektora Rozwoju Telekomunikacji, jak również Radzie z wyników swoich prac.

224

PP-98 3 Dyrektor działa we współpracy z innymi wybieranymi funkcjonariuszami i dąży do wzmocnienia roli Związku jako katalizatora stymulującego rozwój telekomunikacji; podejmuje on niezbędne decyzje we współpracy z Dyrektorem danego Biura w celu podjęcia odpowiednich działań, na przykład zwołania spotkań informacyjnych poświęconych działalności Sektora, którego to dotyczy.

225

PP-98 4 Na prośbę zainteresowanych Państw Członkowskich Dyrektor z pomocą Dyrektorów innych Biur i, w zależności od potrzeb, Sekretarza Generalnego bada i udziela rad na temat zagadnień dotyczących ich krajowej telekomunikacji; w przypadku gdy te badania implikują konieczność porównania wielu możliwych rozwiązań technicznych, mogą być brane pod uwagę czynniki ekonomiczne.

226 5 Dyrektor wybiera techniczny i administracyjny personel Biura Rozwoju Telekomunikacji w ramach zatwierdzonego przez Radę budżetu. Sekretarz Generalny mianuje ten personel w porozumieniu z Dyrektorem. Ostateczna decyzja w sprawie mianowania lub zwolnienia należy do Sekretarza Generalnego.

227 (SUP)

PP-98

Dział  8

Postanowienia wspólne dla trzech Sektorów

Artykuł  19

Udział jednostek i organizacji innych niż administracje w działaniach Związku

228 1 Sekretarz Generalny i Dyrektorzy Biur popierają szerszy udział w działaniach Związku następujących jednostek i organizacji:

229

PP-98 a) uznanych operatorów, organizacji naukowych lub przemysłowych oraz instytucji finansowych lub do spraw rozwoju, zatwierdzonych przez dane Państwo Członkowskie;

230

PP-98 b) innych jednostek zajmujących się sprawami telekomunikacji zatwierdzonych przez dane Państwo;

231 c) regionalnych i innych międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych, normalizacyjnych, finansowych i do spraw rozwoju.

232 2 Dyrektorzy Biur współpracują ściśle z tymi jednostkami i organizacjami, które są uprawnione do uczestnictwa w działalności jednego lub więcej Sektorów Związku.

233

PP-98 3 Każda prośba o zgodę na udział w pracach Sektora pochodząca od jednostki wymienionej w pozycji 229 powyżej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konstytucji i niniejszej Konwencji oraz zatwierdzona przez dane Państwo Członkowskie jest przekazywana przez to Państwo Członkowskie do Sekretarza Generalnego.

234

PP-98 4 Każda prośba pochodząca od jednostki, o której mowa w pozycji 230 powyżej, przedłożona przez dane Państwo Członkowskie, załatwiana jest zgodnie z procedurą ustanowioną przez Radę. Zgodność takiej prośby z tą procedurą jest przedmiotem badań ze strony Rady.

234A

PP-98 4bis Prośba jednostki wymienionej w pozycjach 229 lub 230 powyżej o przyjęcie na Członka Sektora może być wysłana bezpośrednio do Sekretarza Generalnego. Te Państwa Członkowskie, które upoważniają swoje jednostki do wysyłania prośby bezpośrednio do Sekretarza Generalnego, powinny tego ostatniego właściwie poinformować. Jednostki, których Państwo Członkowskie nie poinformowało Sekretarza Generalnego, nie mogą bezpośrednio zwracać się do niego. Sekretarz Generalny musi regularnie uaktualniać i publikować listy tych Państw Członkowskich, które upoważniły jednostki zależne od ich jurysdykcji lub suwerenności do bezpośredniego wystąpienia.

234B

PP-98 4ter Jeżeli Sekretarz Generalny otrzyma bezpośrednio prośbę, zgodnie z pozycją 234A powyżej, to musi on pilnować, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez Radę, czy funkcja i cele kandydata są zgodne z celami Związku. Następnie Sekretarz Generalny niezwłocznie powinien poinformować Państwo Członkowskie starającej się jednostki i prosić o zatwierdzenie wniosku. O ile Sekretarz Generalny nie otrzyma zastrzeżeń ze strony Państwa Członkowskiego w ciągu 4 miesięcy, to wysyła telegram ponaglający. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od wysłania telegramu Sekretarz Generalny nie otrzyma odpowiedzi, to wniosek jest uznawany jako zatwierdzony. Gdy Sekretarz Generalny otrzyma zastrzeżenie od Państwa Członkowskiego, to prosi o nawiązanie kontaktu przez starającego się z właściwym Państwem Członkowskim.

234C

PP-98 4quarter Gdy Państwo Członkowskie zgadza się na bezpośrednie wystąpienie z wnioskiem o członkostwo do Sekretarza Generalnego, to może również poinformować go, że daje mu prawo do zatwierdzenia każdego wystąpienia jednostki wynikającego z jego kompetencji oraz jego niezależności.

235 5 Każda prośba o zgodę na udział w pracach Sektora pochodząca od jednostki lub organizacji wymienionej w pozycji 231 powyżej (z wyjątkiem tych organizacji, o których mowa w pozycjach 260 i 261 niniejszej Konwencji) przesyłana jest do Sekretarza Generalnego i realizowana zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Radę.

236 6 Każda prośba o zgodę na udział w pracach Sektora pochodząca od organizacji, o której mowa w pozycjach od 260 do 262 niniejszej Konwencji, przesyłana jest do Sekretarza Generalnego, a dana organizacja umieszczana jest na listach wymienionych w pozycji 237 poniżej.

237

PP-98 7 Sekretarz Generalny ustala i uaktualnia, dla każdego Sektora, listy wszystkich jednostek i organizacji, o których mowa w pozycjach od 229 do 231 oraz od 260 do 262 niniejszej Konwencji, które są upoważnione do uczestnictwa w pracach Sektorów. Publikuje on każdą z tych list w odpowiednich odstępach czasu i zaznajamia z nimi wszystkie Państwa Członkowskie i Członków Sektorów, których to dotyczy, oraz Dyrektora zainteresowanego Biura. Dyrektor ten powiadamia jednostki i organizacje, których to dotyczy, o sposobie załatwienia ich prośby oraz informuje zainteresowane Państwa Członkowskie.

238

PP-98 8 Warunki uczestnictwa jednostek i organizacji zawartych w listach, wymienionych w pozycji 237 powyżej, w pracach Sektorów wyszczególnione są w niniejszym artykule, w artykule 33 i innych odpowiednich postanowieniach niniejszej Konwencji. Postanowienia pozycji od 25 do 28 Konstytucji nie mają w stosunku do nich zastosowania.

239

PP-94

PP-98 9 Członek Sektora może działać w imieniu Państwa Członkowskiego, który go uznał, jeżeli powiadomi on Dyrektora odpowiedniego Biura o tym, że go do tego upoważnił.

240

PP-98 10 Każdy Członek Sektora ma prawo do wypowiedzenia swojego uczestnictwa w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego. Uczestnictwo takie może być również wypowiedziane, w zależności od przypadku, przez dane Państwo Członkowskie lub w przypadku gdy Członek Sektora został przyjęty zgodnie z pozycją 234C powyżej, zgodnie z kryteriami i procedurami ustalonymi przez Radę. Wypowiedzenie takie obowiązuje od upływu jednego roku od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

241 11 Sekretarz Generalny wykreśla z listy jednostek i organizacji nazwę tych, które nie są dalej upoważnione do uczestnictwa w pracach Sektora, zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi przez Radę.

241A

PP-98 12 Zgromadzenie lub konferencja Sektora może podjąć decyzję o udziale jednostek lub organizacji jako Stowarzyszonych w pracach właściwej komisji studiów oraz jej podległych grup zgodnie z następującymi zasadami:

241B

PP-98 1) Jednostka lub organizacja wymieniona w pozycjach od 229 do 231 powyżej może wnosić o udział w pracach właściwej komisji studiów jako Stowarzyszona.

241C

PP-98 2) W przypadku gdy Sektor zadecydował o przyjęciu Stowarzyszonych, to Sekretarz Generalny powinien zastosować właściwe postanowienia tego artykułu w stosunku do wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wielkość jednostki lub organizacji i inne stosowne kryteria.

241D

PP-98 3) Stowarzyszeni upoważnieni do udziału w wybranej komisji studiów nie są umieszczani na liście wymienionej w pozycji 237 powyżej.

241E

PP-98 4) Warunki uczestnictwa w wybranej komisji studiów są wyszczególnione w pozycji 248B i 483A niniejszej Konwencji.

Artykuł  20

Prowadzenie prac komisji studiów

242

PP-98 1 Zgromadzenie radiokomunikacyjne, światowe zgromadzenie normalizacji telekomunikacji oraz światowa konferencja rozwoju telekomunikacji wybierają przewodniczącego oraz zwykle jednego zastępcę przewodniczącego dla każdej komisji studiów. Podczas wybierania przewodniczących i zastępców przewodniczących zwraca się szczególną uwagę na wymagania w zakresie kompetencji i zapewnienia równej dystrybucji geograficznej oraz potrzebę promowania efektywniejszego udziału krajów rozwijających się.

243

PP-98 2 Jeśli zakres prac jakiejkolwiek komisji tego wymaga, zgromadzenie lub konferencja wyznacza w razie potrzeby dodatkowych zastępców przewodniczących, tylu, ilu uważa za konieczne.

244 3 Jeśli w przerwie między dwoma zgromadzeniami lub konferencjami danego Sektora przewodniczący komisji studiów nie jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków, a wyznaczony został tylko jeden zastępca przewodniczącego, wtedy ten zastępca przewodniczącego zajmuje miejsce przewodniczącego. W przypadku komisji studiów, w której wyznaczono więcej niż jednego zastępcę przewodniczącego, komisja studiów na swoim następnym spotkaniu wybiera nowego przewodniczącego spośród tych zastępców przewodniczącego i, jeśli to konieczne, nowego zastępcę przewodniczącego spośród członków komisji studiów. W ten sam sposób wybiera się nowego zastępcę przewodniczącego, jeśli jeden z jego zastępców jest niezdolny do pełnienia swoich obowiązków w ciągu tego okresu.

245 4 Komisje studiów, na tyle, na ile to możliwe, prowadzą powierzone im prace drogą korespondencyjną, korzystając z nowoczesnych środków łączności.

246 5 Dyrektor Biura każdego Sektora po konsultacji z Sekretarzem Generalnym i koordynacji, jak wymaga tego Konstytucja i Konwencja, oraz biorąc pod uwagę decyzje kompetentnych konferencji lub zgromadzeń, sporządza ogólny plan spotkań komisji studiów.

246A

PP-98 5bis 1) Państwa Członkowskie oraz Członkowie Sektorów przyjmują zagadnienia, które będą studiowane zgodnie z procedurami ustalonymi przez właściwe konferencje lub zgromadzenia, w zależności od przypadku, wskazując, czy dane zalecenie, które z nich wynika, musi być poddane konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi.

246B

PP-98 2) Zalecenia będące rezultatem studiów powyżej wymienionych zagadnień są przyjmowane przez komisje studiów zgodnie z procedurami ustalonymi przez właściwe konferencje lub zgromadzenia, w zależności od przypadku. Te zalecenia, które nie wymagają konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi, aby mogły być uznane, są uznane jako zatwierdzone.

246C

PP-98 3) Zalecenie, które wymaga konsultacji formalnej z Państwami Członkowskimi, musi być rozpatrywane zgodnie z pozycją 247 poniżej lub jest przekazywane właściwej konferencji lub zgromadzeniu, w zależności od przypadku.

246D

PP-98 4) Postanowienia pozycji od 246A do 246B nie mogą być zastosowane do zagadnień i zaleceń, które mają konsekwencje polityczne lub regulacyjne, na przykład:

246E

PP-98 a) Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Radiokomunikacji, a dotyczące prac konferencji radiokomunikacyjnych, oraz inne kategorie zagadnień i zaleceń, które może określić zgromadzenie radiokomunikacyjne;

246F

PP-98 b) Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Normalizacji Telekomunikacji, a dotyczące zagadnień taryfikacji i rozliczeń oraz niektórych planów numeracyjnych i adresowych;

246G

PP-98 c) Zagadnienia i zalecenia zatwierdzone przez Sektor Rozwoju Telekomunikacji, a dotyczące zagadnień regulacyjnych, politycznych lub finansowych;

246H

PP-98 d) Zagadnienia i zalecenia, w stosunku do których istnieje niepewność co do zakresu ich zastosowania.

247

PP-98 6 Komisje studiów mogą podejmować działania w celu uzyskania zatwierdzenia przez Państwa Członkowskie zaleceń zrealizowanych między dwoma zgromadzeniami lub dwiema konferencjami. Procedurami stosowanymi w celu uzyskania takiego zatwierdzenia będą procedury zatwierdzone przez kompetentne zgromadzenia lub konferencje, w zależności od przypadku.

247A

PP-98 6bis Zalecenia zatwierdzone zgodnie z postanowieniami pozycji 246B lub 247 powyżej mają ten sam status, co te zatwierdzone bezpośrednio przez konferencję lub zgromadzenie.

248 7 W miarę potrzeby mogą być powoływane mieszane grupy robocze w celu przestudiowania zagadnień wymagających udziału ekspertów z kilku komisji studiów.

248A

PP-98 7bis Zgodnie z procedurą opracowaną przez właściwy Sektor, Dyrektor Biura może, po konsultacji z przewodniczącym komisji studiów, której to dotyczy, zaprosić organizację, która nie bierze udziału w pracach tego Sektora, aby przysłała swoich reprezentantów w celu udziału w pracach właściwej komisji studiów lub jej grup.

248B

PP-98 7ter Stowarzyszony, zgodnie z pozycją 241A, może brać udział w pracach danej komisji studiów bez prawa podejmowania decyzji lub działań związanych z tą komisją studiów.

249 8 Dyrektor odpowiedniego Biura przesyła końcowe sprawozdania komisji studiów, w tym listę zaleceń zatwierdzonych zgodnie z pozycją 247 powyżej, do administracji, organizacji i jednostek uczestniczących w pracach Sektora. Sprawozdania te przesyłane są, tak szybko jak to możliwe, w każdym przypadku tak, aby adresaci otrzymali je co najmniej na miesiąc przed datą następnej kompetentnej konferencji.

Artykuł  21

Zalecenia jednej konferencji dla drugiej konferencji

250 1 Każda konferencja może przedłożyć innej konferencji Związku zalecenia w zakresie swoich kompetencji.

251 2 Zalecenia te są przesyłane w odpowiednim czasie do Sekretarza Generalnego w celu ich gromadzenia, koordynacji i zakomunikowania, jak jest to przewidziane w pozycji 320 niniejszej Konwencji.

Artykuł  22

Stosunki między samymi Sektorami i z organizacjami międzynarodowymi

252 1 Dyrektorzy Biur mogą zadecydować, po odpowiedniej konsultacji i koordynacji, jak wymaga tego Konstytucja, Konwencja oraz decyzje kompetentnych konferencji lub zgromadzeń, o zorganizowaniu zebrania mieszanych komisji studiów dwóch lub trzech Sektorów w celu przestudiowania i przygotowania projektów zaleceń na temat wspólnych zagadnień. Projekty takich zaleceń przedkładane są kompetentnym konferencjom lub zgromadzeniom danych Sektorów.

253 2 W konferencjach lub zebraniach Sektora mogą brać udział, w charakterze doradców, Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza Generalnego, Dyrektorzy Biur innych Sektorów lub ich przedstawiciele oraz członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W razie potrzeby te konferencje i zebrania mogą zaprosić, w charakterze doradców, przedstawicieli Sekretariatu Generalnego lub każdego innego Sektora, który nie uznał za potrzebne, aby być reprezentowanym.

254 3 Kiedy Sektor zaproszony jest na zebranie organizacji międzynarodowej, jego Dyrektor jest upoważniony, mając na uwadze pozycję 107 niniejszej Konwencji, do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia reprezentowania Sektora w charakterze doradczym.

Rozdział  II

Postanowienia ogólne dotyczące konferencji i zgromadzeń

PP-98
Artykuł  23

Zaproszenie i dopuszczenie do Konferencji Pełnomocników, w przypadku gdy zapraszającym jest rząd

255 1 Dokładna data i miejsce Konferencji wyznaczane są zgodnie z postanowieniami artykułu 1 niniejszej Konwencji, po konsultacji z zapraszającym rządem.

256

PP-98 2 1) Na rok przed otwarciem Konferencji zapraszający rząd przesyła zaproszenia do rządów każdego z Państw Członkowskich.

257 2) Zaproszenia te kierowane są bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Sekretarza Generalnego lub za pośrednictwem innego rządu.

258 3 Sekretarz Generalny zaprasza jako obserwatorów:

PP-94

259 a) Organizację Narodów Zjednoczonych;

260 b) regionalne organizacje telekomunikacyjne wymienione w artykule 43 Konstytucji;

261 c) międzyrządowe organizacje eksploatujące systemy satelitarne;

262 d) wyspecjalizowane organizacje Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

262A

PP-94

PP-98 e) Członków Sektorów wymienionych w pozycji 229 i 231 niniejszej Konwencji oraz organizacje o charakterze międzynarodowym reprezentujące tych członków.

263

PP-98 4 1) Odpowiedzi Państw Członkowskich powinny dotrzeć do zapraszającego rządu co najmniej na jeden miesiąc przed datą otwarcia Konferencji i powinny w miarę możliwości zawierać wyczerpującą informację na temat składu delegacji.

264 2) Odpowiedzi te mogą być przesyłane bezpośrednio do zapraszającego rządu lub poprzez Sekretarza Generalnego, lub poprzez inny rząd.

265

PP-98 3) Odpowiedzi organizacji i instytucji wymienionych w pozycjach od 259 do 262A powyżej powinny dotrzeć do Sekretarza Generalnego co najmniej na miesiąc przed otwarciem Konferencji.

266 5 Sekretariat Generalny oraz trzy Biura Związku są reprezentowane, w charakterze doradczym, na Konferencji.

267 6 Na Konferencje Pełnomocników dopuszczane są:

268 a) delegacje;

269

PP-94 b) obserwatorzy z organizacji i instytucji zaproszonych zgodnie z pozycjami od 259 do 262A.

Artykuł  24

Zaproszenie i dopuszczenie na konferencje radiokomunikacyjne, kiedy zapraszającym jest rząd

270 1 Dokładną datę i miejsce konferencji wyznacza się zgodnie z postanowieniami artykułu 3 niniejszej Konwencji, po konsultacji z zapraszającym rządem.

271

PP-94

PP-98 2 1) Postanowienia pozycji od 256 do 265 niniejszej Konwencji mają zastosowanie do konferencji radiokomunikacyjnych.

272

PP-98 2) Państwa Członkowskie powinny informować Członków Sektora o otrzymanych zaproszeniach do wzięcia udziału w konferencji radiokomunikacyjnej.

273 3 1) Zapraszający rząd, w porozumieniu z Radą lub na jej propozycję, może powiadomić organizacje międzynarodowe, inne niż te, o których mowa w pozycjach od 259 do 262 niniejszej Konwencji, a które mogą być zainteresowane przysłaniem obserwatorów, w charakterze doradczym, do uczestnictwa w konferencji.

274 2) Zainteresowane organizacje międzynarodowe, o których mowa w pozycji 273 powyżej, przesyłają prośbę do zapraszającego rządu o dopuszczenie w ciągu dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

275 3) Zapraszający rząd gromadzi prośby, a sama konferencja zadecyduje, czy dane organizacje mają być dopuszczone.

276 4 Na konferencje radiokomunikacyjne dopuszczani są:

277 a) delegacje;

278 b) obserwatorzy z organizacji i instytucji, o których mowa w pozycjach od 259 do 262 niniejszej Konwencji;

279 c) obserwatorzy z organizacji międzynarodowych dopuszczeni zgodnie z pozycjami od 273 do 275 powyżej;

280

PP-98 d) obserwatorzy reprezentujący Członków Sektora Radiokomunikacji należycie upoważnieni przez Państwa Członkowskie, których to dotyczy;

281 e) w charakterze doradczym funkcjonariusze wybierani, kiedy konferencja dyskutuje sprawy leżące w sferze ich kompetencji, oraz członkowie Komitetu do spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego;

282

PP-98 f) obserwatorzy spośród Państw Członkowskich uczestniczący bez prawa do głosu w konferencji radiokomunikacyjnej regionu innego niż ten, do którego te Państwa Członkowskie należą.

Artykuł  25

Zaproszenie i dopuszczenie do zgromadzeń radiokomunikacyjnych, do światowych zgromadzeń normalizacji telekomunikacji oraz do konferencji rozwoju telekomunikacji, kiedy zapraszającym jest rząd

PP-98

283 1 Dokładna data i miejsce każdego zgromadzenia lub konferencji wyznaczane są zgodnie z postanowieniami artykułu 3 niniejszej Konwencji, po konsultacjach z zapraszającym rządem.

284 2 Na rok przed datą otwarcia zgromadzenia lub konferencji Sekretarz Generalny, po konsultacji z Dyrektorem danego Biura, przesyła zaproszenia do:

285 a) administracji każdego Państwa Członkowskiego;

PP-98

286 b) Członków Sektora, których to dotyczy;

PP-98

287 c) regionalnych organizacji telekomunikacyjnych wymienionych w artykule 43 Konstytucji;

288 d) organizacji międzyrządowych eksploatujących systemy satelitarne;

289 e) wszelkich innych organizacji regionalnych lub innych organizacji międzynarodowych zajmujących się sprawami leżącymi w sferze zainteresowania zgromadzenia lub konferencji.

290 3 Sekretarz Generalny zaprasza również do przysłania obserwatorów następujące organizacje lub instytucje:

291 a) Organizację Narodów Zjednoczonych;

292 b) wyspecjalizowane organizacje Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

293 4 Odpowiedzi muszą dotrzeć do Sekretarza Generalnego co najmniej na jeden miesiąc przed datą otwarcia zgromadzenia lub konferencji i powinny, w miarę możliwości, zawierać wyczerpującą informację na temat składu delegacji lub reprezentacji.

294 5 Sekretariat Generalny i wybierani funkcjonariusze Związku są reprezentowani na zgromadzeniu lub konferencji w charakterze doradczym.

295 6 Na zgromadzenie lub konferencję dopuszczani są:

296 a) delegacje;

297 b) obserwatorzy z organizacji i instytucji zaproszonych zgodnie z pozycjami od 287 do 289 i 291 oraz 292 powyżej;

298 c) przedstawiciele Członków Sektora, których to dotyczy.

PP-98

Artykuł  26

Procedura zwoływania lub odwoływania światowych konferencji lub zgromadzeń na prośbę Państw Członkowskich lub na propozycję Rady

PP-98

299

PP-98 1 Procedury zawarte w poniższych postanowieniach stosowane są w celu zwołania drugiego światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji w przerwie między następującymi po sobie dwiema Konferencjami Pełnomocników oraz wyznaczania jej dokładnej daty i miejsca lub w celu odwołania drugiej światowej konferencji radiokomunikacyjnej czy drugiego zgromadzenia radiokomunikacyjnego.

300

PP-98 2 1) Państwa Członkowskie, które pragną zwołania drugiego światowego zgromadzenia normalizacji telekomunikacji, informują o tym Sekretarza Generalnego, wskazując proponowaną datę i miejsce tego zgromadzenia.

301

PP-98 2) W przypadku otrzymania podobnych próśb od co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, Sekretarz Generalny niezwłocznie informuje o tym wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji, prosząc je o wskazanie w ciągu sześciu tygodni, czy zgadzają się lub nie zgadzają na zgłoszoną propozycję.

302

PP-98 3) Jeżeli większość Państw Członkowskich, określona zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, zgadza się z propozycją jako całością, to znaczy, jeśli zaakceptują proponowaną datę i miejsce, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji.

303

PP-98 4) Jeżeli przyjęta propozycja zmierza do zwołania zgromadzenia poza siedzibą Związku, Sekretarz Generalny, w porozumieniu z rządem zapraszającym, podejmuje niezbędne działania w celu zwołania zgromadzenia.

304

PP-98 5) Jeśli propozycja jako całość (data i miejsce) nie zostanie przyjęta przez większość Państw Członkowskich, określoną zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, Sekretarz Generalny informuje Państwa Członkowskie o otrzymanych odpowiedziach, prosząc je o ostateczną odpowiedź, w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania jej, na temat punktu lub punktów kontrowersyjnych.

305

PP-98 6) Punkty te uznaje się za przyjęte, kiedy zostaną zatwierdzone przez większość Państw Członkowskich, określoną zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji.

306

PP-98 3 1) Każde Państwo Członkowskie pragnące odwołania drugiej światowej konferencji radiokomunikacyjnej lub drugiego zgromadzenia radiokomunikacyjnego informuje o tym Sekretarza Generalnego. W przypadku otrzymania podobnych próśb od co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacji, prosząc je o wskazanie, w ciągu sześciu tygodni, czy zgadzają się lub nie ze zgłoszoną propozycją.

307

PP-98 2) Jeżeli większość Państw Członkowskich, określona zgodnie z pozycją 47 niniejszej Konwencji, zgadza się z propozycją, Sekretarz Generalny informuje o tym niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie, najodpowiedniejszymi środkami telekomunikacyjnymi, a konferencja lub zgromadzenie są odwołane.

308 4 Procedury wskazane w pozycjach od 301 do 307 powyżej, z wyjątkiem pozycji 306, mają również zastosowanie w przypadku, kiedy propozycja zwołania drugiej światowej konferencji* normalizacji telekomunikacji lub odwołania drugiej światowej konferencji radiokomunikacyjnej lub drugiego zgromadzenia radiokomunikacyjnego jest zgłoszona przez Radę.

309

PP-98 5 Każde Państwo Członkowskie pragnące zwołania światowej konferencji międzynarodowej telekomunikacji proponuje to Konferencji Pełnomocników; porządek obrad, dokładna data i miejsce takiej konferencji określane są zgodnie z postanowieniami artykułu 3 niniejszej Konwencji.

______

* Uwaga Sekretariatu Generalnego: Sformułowanie "konferencja" należy czytać jako "zgromadzenie".

Artykuł  27

Procedura zwoływania konferencji regionalnych na prośbę Państw Członkowskich lub na propozycję Rady

PP-98

310

PP-98 W przypadku konferencji regionalnych, procedura opisana w pozycjach od 300 do 305 niniejszej Konwencji ma zastosowanie tylko wobec Państw Członkowskich danego regionu. Jeżeli konferencja ma być zwołana z inicjatywy Państw Członkowskich regionu, wystarczy, by Sekretarz Generalny otrzymał zgodne prośby od jednej czwartej Państw Członkowskich tego regionu. Procedura opisana w pozycjach od 301 do 305 niniejszej Konwencji ma również zastosowanie w przypadku, kiedy propozycja zwołania takiej konferencji regionalnej zgłoszona jest przez Radę.

Artykuł  28

Postanowienia w sprawie konferencji i zgromadzeń, które zbierają się bez zapraszającego rządu

PP-98

311

PP-98 Kiedy ma się odbyć konferencja bez zapraszającego rządu, zastosowanie mają postanowienia artykułów 23, 24 i 25 niniejszej Konwencji. Sekretarz Generalny, po porozumieniu z Rządem Konfederacji Szwajcarskiej, podejmuje niezbędne kroki w celu zwołania i zorganizowania konferencji lub zgromadzenia w siedzibie Związku.

Artykuł  29

Zmiana daty lub miejsca konferencji lub zgromadzenia

PP-98

312

PP-98 1 Postanowienia artykułów 26 i 27 niniejszej konwencji w sprawie zwołania konferencji mają zastosowanie, przez analogię, w sytuacji, kiedy zmiany daty lub/i miejsca zażądają Państwa Członkowskie lub zaproponuje ją Rada. Jednakże takie zmiany dokonywane są tylko wtedy, kiedy większość danych Państw Członkowskich, określona zgodnie z postanowieniami pozycji 47 niniejszej Konwencji, wypowiedziała się za nią.

313

PP-98 2 Każde Państwo Członkowskie proponujące zmianę w dokładnej dacie i miejscu konferencji jest zobowiązane do uzyskania poparcia tej propozycji przez wymaganą liczbę innych Państw Członkowskich.

314 3 Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Sekretarz Generalny zawiadamia, w sposób, o którym mowa w pozycji 301 niniejszej Konwencji, o prawdopodobnych konsekwencjach finansowych wynikających ze zmiany daty lub miejsca, gdy na przykład nakłady finansowe zostały już poniesione na przygotowania konferencji we wstępnie wybranym miejscu.

Artykuł  30

Terminy i warunki przedkładania sprawozdań i propozycji na konferencję

315 1 Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie do Konferencji Pełnomocników, światowych i regionalnych konferencji radiokomunikacyjnych oraz światowych konferencji międzynarodowej telekomunikacji.

316

PP-98 2 Niezwłocznie po rozesłaniu zaproszeń Sekretarz Generalny prosi Państwa Członkowskie o przysłanie mu, co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem konferencji, ich propozycji dotyczących pracy konferencji.

317 3 Niezwłocznie po rozesłaniu zaproszeń Sekretarz Generalny prosi Członków o przysłanie mu, co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem konferencji, ich propozycji dotyczących pracy konferencji.

318

PP-98 4 Każda propozycja otrzymana od Państwa Członkowskiego oznaczana jest przez Sekretarza Generalnego celem wskazania jej pochodzenia poprzez symbol ustalony dla tego Państwa Członkowskiego przez Związek. W przypadku kiedy propozycja jest składana wspólnie przez wiele Państw Członkowskich, propozycja ta, w miarę możliwości, oznaczana jest symbolem każdego Państwa Członkowskiego.

319

PP-98 5 Sekretarz Generalny informuje wszystkie Państwa Członkowskie o propozycjach, w miarę ich otrzymywania.

320

PP-98 6 Sekretarz Generalny gromadzi i porządkuje propozycje otrzymane od Państw Członkowskich i informuje Państwa Członkowskie o tym w miarę ich otrzymywania, ale zawsze co najmniej na dwa miesiące przed otwarciem konferencji. Funkcjonariusze wybierani i personel Związku, jak również obserwatorzy i przedstawiciele, którzy mogą uczestniczyć w konferencjach, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Konwencji, nie są upoważnieni do składania propozycji.

321

PP-98 7 Sekretarz Generalny zbiera również sprawozdania otrzymane od Państw Członkowskich, Rady i Sektorów Związku oraz zalecenia sformułowane przez konferencje i przesyła je do Państw Członkowskich, łącznie z wszelkimi sprawozdaniami Sekretarza Generalnego, co najmniej na cztery miesiące przed otwarciem konferencji.

322

PP-98 8 Propozycje otrzymane po upływie terminu określonego w pozycji 316 powyżej komunikowane są przez Sekretarza Generalnego, tak szybko, jak to możliwe, wszystkim Państwom Członkowskim.

323 9 Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się, bez naruszenia postanowień dotyczących procedury zmian zawartej w artykule 55 Konstytucji i w artykule 42 niniejszej Konwencji.

Artykuł  31

Pełnomocnictwa na konferencje

324

PP-98 1 Delegacja przysłana przez Państwo Członkowskie na Konferencję Pełnomocników, konferencję radiokomunikacyjną lub światową konferencję międzynarodowej telekomunikacji powinna być należycie akredytowana, zgodnie z postanowieniami pozycji od 325 do 331 poniżej.

325 2 1) Delegacje na Konferencje Pełnomocników są akredytowane dokumentami podpisanymi przez Głowę Państwa, Szefa Rządu lub przez Ministra Spraw Zagranicznych.

326 2) Delegacje na inne konferencje, o których mowa w pozycji 324 powyżej, są akredytowane dokumentami podpisanymi przez Głowę Państwa, Szefa Rządu lub Ministra Spraw Zagranicznych, lub przez ministra odpowiedzialnego za problemy omawiane podczas konferencji.

327

PP-98 3) Pod warunkiem potwierdzenia przed podpisaniem Aktów Końcowych przez jedną z władz wspomnianych w pozycjach 325 lub 326 powyżej delegacja może być warunkowo akredytowana przez Szefa misji dyplomatycznej danego Państwa Członkowskiego przy goszczącym rządzie. W przypadku kiedy konferencja odbywa się w Konfederacji Szwajcarskiej, delegacja może być warunkowo akredytowana przez Szefa stałego przedstawicielstwa danego Państwa Członkowskiego przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

328 3 Pełnomocnictwa są akceptowane, jeśli są podpisane przez jedną z kompetentnych władz wymienionych w pozycjach od 325 do 327 powyżej i odpowiadają jednemu z następujących kryteriów:

329 - przyznają delegacji pełne uprawnienia;

330 - uprawniają delegację do reprezentowania swego rządu, bez ograniczeń;

331 - uprawniają delegację lub niektórych jej członków do podpisania Aktów Końcowych.

332

PP-98 4 1) Delegacja, której pełnomocnictwa zostały uznane przez posiedzenie plenarne za należyte, upoważniona jest do korzystania z prawa danego Państwa Członkowskiego do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 169 i 210 Konstytucji, oraz do podpisania Aktów Końcowych.

333 2) Delegacja, której pełnomocnictwa nie zostały uznane za należyte przez posiedzenie plenarne, nie jest upoważniona do korzystania z prawa do głosowania oraz do podpisania Aktów Końcowych do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

334

PP-98 5 Pełnomocnictwa powinny być złożone w sekretariacie konferencji, możliwie jak najszybciej. Komisji, o której mowa w pozycji 23 Regulaminu Wewnętrznego, powierza się ich weryfikację i przedłożenie sprawozdania z jej wyników posiedzeniu plenarnemu w określonym terminie. W oczekiwaniu na decyzję posiedzenia plenarnego w tej sprawie każda delegacja upoważniona jest do udziału w konferencji i do korzystania z prawa danego Państwa Członkowskiego do głosowania.

335

PP-98 6 W ramach generalnej zasady Państwa Członkowskie powinny dążyć do przysyłania swoich własnych delegacji na konferencje Związku. Jednakże gdy z przyczyn wyjątkowych Państwo Członkowskie nie może przysłać swojej własnej delegacji, może dać delegacji innego Państwa Członkowskiego upoważnienie do głosowania i podpisania w jego imieniu. Takie przekazanie uprawnień musi być udzielone w formie dokumentu podpisanego przez jedną z władz wymienionych w pozycjach 325 lub 326 powyżej.

336 7 Delegacja uprawniona do głosowania może dać innej delegacji uprawnionej do głosowania mandat do korzystania z tego prawa na przeciąg jednego lub więcej posiedzeń, w których nie może uczestniczyć. W takim przypadku powinna ona, w odpowiednim czasie, zawiadomić o tym pisemnie przewodniczącego konferencji.

337 8 Delegacja nie może rozporządzać w zastępstwie więcej niż jednym głosem.

338 9 Pełnomocnictwa i upoważnienia przesłane telegramem nie są akceptowane. Jednakże są akceptowane przysłane telegraficznie odpowiedzi na prośbę skierowaną przez przewodniczącego lub sekretariat konferencji o wyjaśnienia dotyczące pełnomocnictw.

339

PP-98 10 Państwo Członkowskie lub jednostka albo organizacja uznana, zamierzająca przysłać delegację lub przedstawicieli na zgromadzenie normalizacji telekomunikacji, konferencję rozwoju telekomunikacji lub na zgromadzenie radiokomunikacyjne, informuje o tym Dyrektora danego Biura Sektora, wskazując nazwiska i funkcje członków delegacji lub przedstawicieli.

Rozdział  III

Artykuł  32

Regulamin Wewnętrzny Konferencji i Innych Zebrań

PP-98 (SUP)

339A

PP-98 Regulamin Wewnętrzny Konferencji i Innych Zebrań jest zatwierdzany przez Konferencję Pełnomocników. Postanowienia odnoszące się do procedur zmian do Regulaminu Wewnętrznego wchodzą w życie, gdy są już zawarte w tym Regulaminie.

340

PP-98 Regulamin Wewnętrzny stosuje się bez naruszania postanowień dotyczących procedury zmian zawartych w artykule 55 Konstytucji i w artykule 42 niniejszej Konwencji.

PP-98

Artykuł  32A

Prawo do głosowania

340A

PP-98 1 Na każdym seansie konferencji, zgromadzenia lub innego zebrania delegacja danego Państwa Członkowskiego, właściwie upoważniona do udziału w konferencji, zgromadzeniu lub innym zebraniu, ma prawo do jednego głosu zgodnie z artykułem 3 Konstytucji.

340B

PP-98 2 Delegacja Państwa Członkowskiego korzysta z prawa do głosowania zgodnie z warunkami wymienionymi w artykule 31 niniejszej Konwencji.

340C

PP-98 3 Jeżeli Państwo Członkowskie nie jest reprezentowane przez administrację na zgromadzeniu radiokomunikacyjnym, światowych zgromadzeniach normalizacji telekomunikacji lub konferencji rozwoju telekomunikacji, przedstawiciele operatorów uznani przez dane Państwa Członkowskie, niezależnie od ich ilości, mają prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 239 niniejszej Konwencji. Postanowienia pozycji od 335 do 338 niniejszej Konwencji dotyczące przekazania swoich praw stosuje się do wyżej wymienionych konferencji i zgromadzeń.

PP-98

Artykuł  32B

Zastrzeżenia

340D

PP-98 1 W zasadzie delegacje, które nie mogą się zgodzić z punktem widzenia innych delegacji, powinny przychylić się, w miarę możliwości, do opinii większości.

340E

PP-98 2 Każde Państwo Członkowskie, które podczas Konferencji Pełnomocników zastrzega sobie prawo do sformułowania zastrzeżeń, tak jak jest to określone w deklaracji, którą robi ono podczas podpisywania Aktów Końcowych, może poczynić zastrzeżenia na temat poprawki do Konstytucji i niniejszej Konwencji aż do czasu zdeponowania Sekretarzowi Generalnemu swojego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do tej poprawki.

340F

PP-98 3 Jeżeli delegacji wydaje się, że jakakolwiek decyzja może spowodować brak zgody jej rządu na podporządkowanie się rewizji Regulaminów Administracyjnych, taka delegacja może poczynić zastrzeżenia, tymczasowe lub stałe, na temat tej decyzji na zakończenie konferencji, która przyjęła tę rewizję; takie zastrzeżenia mogą być dokonane w imieniu Państwa Członkowskiego, które nie bierze udziału w tej konferencji, a upoważniło tę delegację do podpisania Aktów Końcowych zgodnie z postanowieniami artykułu 31 niniejszej Konwencji.

340G

PP-98 4 Zastrzeżenie sformułowane na zakończenie konferencji obowiązuje jedynie wtedy, gdy Państwo Członkowskie potwierdzi je formalnie w trakcie zawiadamiania o swojej zgodzie na podporządkowanie się dokumentowi poprawionemu lub zrewidowanemu, przyjętemu przez konferencję, na końcu której sformułował to zastrzeżenie.

od 341 (SUP)

do 467

PP-98

Rozdział  IV

Inne postanowienia

Artykuł  33

Finanse

468

PP-98 1 1) Skala, według której każde z Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 468A poniżej, i Członków Sektora, z zastrzeżeniem postanowień pozycji 468B poniżej, wybiera swoją klasę udziałów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami artykułu 28 Konstytucji, jest następująca:

klasa 40 jednostek klasa 8 jednostek

klasa 35 jednostek klasa 5 jednostek

klasa 30 jednostek klasa 4 jednostek

klasa 28 jednostek klasa 3 jednostek

klasa 25 jednostek klasa 2 jednostki

klasa 23 jednostek klasa 1 1/2 jednostki

klasa 20 jednostek klasa 1 jednostka

klasa 18 jednostek klasa 1/2 jednostki

klasa 15 jednostek klasa 1/4 jednostki

klasa 13 jednostek klasa 1/8 jednostki

klasa 10 jednostek klasa 1/16 jednostki

468A

PP-98 1bis) Tylko państwa uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako najbardziej zacofane i te określone przez Radę mogą wybrać klasy udziału 1/8 i 1/16 jednostki.

468B

PP-98 1ter) Członkowie Sektorów nie mogą wybrać klasy udziału mniejszej od 1/2 jednostki, z wyjątkiem Członków Sektora Rozwoju Telekomunikacji, którzy mogą wybrać klasę udziału 1/4, 1/8 lub 1/16 jednostki. W każdym razie klasa udziału 1/16 jednostki jest zarezerwowana dla Członków Sektorów pochodzących z państw rozwijających się, państw, których lista ustalona jest przez PNUD i rozpatrzona przez Radę.

469

PP-98 2) Niezależnie od klas udziałów wyszczególnionych w pozycji 468 powyżej każde Państwo Członkowskie lub Członek Sektora może wybrać dowolną ilość jednostek udziałów powyżej 40.

470

PP-98 3) Sekretarz Generalny pilnie zawiadamia każde Państwo Członkowskie, które nie było reprezentowane na Konferencji Pełnomocników, o decyzji każdego Członka dotyczącej wyboru klasy udziałów.

471 (SUP)

PP-98

472

PP-98 2 1) Każde nowe Państwo Członkowskie i Członek Sektora uiszcza swój udział za dany rok, w wysokości liczonej od pierwszego dnia miesiąca, w którym został przyjęty lub przystąpił do Związku, w zależności od przypadku.

473

PP-98 2) Gdy Państwo Członkowskie wypowiada Konstytucję i niniejszą Konwencję lub gdy Członek Sektora wypowiada swój udział w pracach w Sektorze, udział powinien być zapłacony do ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie takie nabiera mocy zgodnie z postanowieniem pozycji 237 Konstytucji lub pozycji 240 niniejszej Konwencji.

474

PP-98 3 Sumy zadłużeń podlegają oprocentowaniu na początku każdego 4. miesiąca każdego roku finansowego Związku. Stopa procentowa wynosi 3% (trzy procent) rocznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i 6% (sześć procent) rocznie począwszy od siódmego miesiąca.

475 (SUP)

PP-98

476

PP-94

PP-98 4 1) Organizacje wymienione w pozycjach od 259 do 262A niniejszej Konwencji oraz inne organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione z tych opłat pod warunkiem wzajemności) i Członkowie Sektorów (z wyjątkiem tych, którzy biorą udział w konferencji lub zgromadzeniu swojego Sektora), którzy uczestniczą w Konferencji Pełnomocników, w zebraniu Sektora Związku lub w światowej konferencji międzynarodowej telekomunikacji, partycypują odpowiednio w wydatkach tych konferencji i zebrań, w których biorą udział, proporcjonalne do kosztów tych konferencji i zebrań oraz zgodnie z Regulaminem Finansowym.

477

PP-98 2) Każdy Członek Sektora znajdujący się na listach wspomnianych w pozycji 237 niniejszej Konwencji partycypuje w wydatkach Sektora zgodnie z pozycjami 480 i 480A poniżej.

478 i 479 (SUP)

PP-98

480

PP-94

PP-98 5) Wysokość jednostki udziału na rzecz wydatków każdego zainteresowanego Sektora ustala się na 1/5 jednostki udziałowej Państw Członkowskich. Wkłady te uważane są za dochód Związku. Przynoszą one odsetki zgodnie z postanowieniami pozycji 474 powyżej.

480A 5bis) Kiedy Członek Sektora bierze udział w pokrywaniu wydatków Związku zgodnie z postanowieniem pozycji 159 Konstytucji, to Sektor, na rzecz którego jest ta wpłata, powinien być określony.

od 481 (SUP)

do 483

PP-98

483A

PP-98 4bis Stowarzyszeni, zgodnie z pozycją 241A niniejszej Konwencji, muszą uczestniczyć w kosztach Sektora i komisji studiów, w których biorą udział, tak jak to zostało określone przez Radę.

484 5 Rada określa kryteria pokrywania kosztów niektórych produktów i usług.

PP-94

PP-98

485

PP-94 6 Związek utrzymuje fundusz rezerwowy tworzący kapitał obrotowy pozwalający na sprostanie podstawowym wydatkom i na utrzymanie odpowiedniej rezerwy gotówki, która pozwala uniknąć, na tyle, na ile to możliwe, zaciągania pożyczek. Wysokość funduszu rezerwowego ustalana jest corocznie przez Radę na podstawie oczekiwanych potrzeb. Na koniec każdego dwuletniego okresu budżetowego wszystkie kredyty budżetowe, które nie zostały wydane lub zagospodarowane, składane są na fundusz rezerwowy. Inne dane dotyczące tego funduszu określone są w Regulaminie Finansowym.

486

PP-94 7 1) Sekretarz Generalny może, w porozumieniu z Komitetem Koordynacyjnym, przyjąć dobrowolne udziały gotówkowe i rzeczowe, z zastrzeżeniem, że warunki przypisane takim dobrowolnym wkładom są zgodne z celem i programami Związku, jak również zgodne z Regulaminem Finansowym, który powinien zawierać specjalne postanowienia dotyczące przyjmowania i wykorzystania takich dobrowolnych udziałów.

487

PP-94 2) O udziałach dobrowolnych Sekretarz Generalny informuje Radę w sprawozdaniu finansowym i w dokumencie wskazującym skrótowo źródło i proponowane wykorzystanie każdego dobrowolnego wkładu oraz podjęte działania w tym celu.

Artykuł  34

Finansowa odpowiedzialność konferencji

488 1 Konferencje Związku biorą pod uwagę wszystkie postanowienia Związku dotyczące budżetu przed przyjęciem propozycji lub podjęciem decyzji, które pociągają za sobą skutki finansowe, aby nie spowodowały one przekroczenia kredytów, którymi Rada może dysponować.

489 2 Żadna decyzja konferencji nie zacznie obowiązywać, jeżeli pośrednio lub bezpośrednio zwiększa wydatki, przekraczając kredyty, którymi Rada może dysponować.

Artykuł  35

Języki

490

PP-98 1 1) Mogą być używane inne języki niż te wymienione we właściwych postanowieniach artykułu 29 Konstytucji:

491

PP-98 a) jeżeli poproszono Sekretarza Generalnego o zapewnienie możliwości korzystania, dodatkowo, z jednego lub kilku języków, w mowie lub piśmie, na stałe lub okresowo, pod warunkiem że związane z tym koszty dodatkowe będą pokryte przez Państwa Członkowskie, które złożyły ten wniosek lub go poparły;

492

PP-98 b) jeżeli podczas konferencji lub zebrania Związku, po zawiadomieniu Sekretarza Generalnego lub danego Dyrektora Biura, delegacja przyjmuje na siebie zorganizowanie, na własny koszt, ustnego tłumaczenia ze swego języka na jeden z języków wymienionych w odpowiednim postanowieniu artykułu 29 Konstytucji.

493

PP-98 2) W przypadku przewidzianym w pozycji 491 powyżej Sekretarz Generalny w miarę możliwości uwzględnia prośbę, po uzyskaniu od zainteresowanych Państw Członkowskich zobowiązania, że poniesione koszty będą przez nich należycie spłacone Związkowi.

494 3) W przypadku przewidzianym w pozycji 492 powyżej zainteresowana delegacja może ponadto, jeżeli tego sobie życzy, zorganizować na swój własny koszt ustne tłumaczenie na własny język z jednego z języków wymienionych w odpowiednim postanowieniu artykułu 29 Konstytucji.

495

PP-98 2 Wszystkie dokumenty, o których mowa w odpowiednich postanowieniach artykułu 29 Konstytucji, mogą być publikowane w językach innych niż tam wymienione, pod warunkiem że Państwa Członkowskie żądające takiej publikacji zobowiążą się do pokrycia całkowitego kosztu tłumaczenia i publikacji.

Rozdział  V

Postanowienia różne odnoszące się do eksploatacji służb telekomunikacyjnych

Artykuł  36

Opłaty oraz zwolnienie od opłat

496 Postanowienia odnoszące się do opłat za telekomunikację oraz do różnych przypadków, w których przysługuje zwolnienie od opłat, znajdują się w Regulaminach Administracyjnych.

Artykuł  37

Sporządzanie i regulowanie rachunków

497

PP-98 1 Regulowanie rachunków międzynarodowych należy traktować jako bieżące transakcje dokonywane zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi zobowiązaniami zainteresowanych Państw Członkowskich i Członków Sektorów, jeżeli ich rządy zawarły porozumienia w tej sprawie. Tam, gdzie takie porozumienia nie zostały zawarte lub nie zawarto specjalnych umów zgodnie z warunkami przewidzianymi w artykule 42 Konstytucji, regulowanie rachunków odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminów Administracyjnych.

498

PP-98 2 Administracje Państw Członkowskich i Członkowie Sektorów, którzy świadczą międzynarodowe usługi telekomunikacyjne, muszą uzgodnić sumy swych wydatków i kredytów.

499 3 Rachunki dotyczące wydatków i kredytów wymienionych w pozycji 498 powyżej sporządzane są zgodnie z postanowieniami Regulaminów Administracyjnych, o ile nie zostały zawarte specjalne porozumienia między zainteresowanymi stronami.

Artykuł  38

Jednostka monetarna

500

PP-98 W przypadku braku specjalnych porozumień zawartych między Państwami Członkowskimi, jednostką monetarną stosowaną przy ustalaniu taryf rozliczeniowych dla międzynarodowych usług telekomunikacyjnych i do sporządzania rachunków międzynarodowych jest:

- albo jednostka monetarna Międzynarodowego Funduszu Walutowego,

- albo frank złoty,

tak jak to zostało określone w Regulaminach Administracyjnych. Warunki stosowania określone są w Załączniku 1 do Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego.

Artykuł  39

Wzajemna łączność

501 1 Stacje, które zapewniają łączność radiową za pomocą służb ruchomych, zobowiązane są, w ramach ich normalnego działania, wymieniać wzajemnie korespondencję radiową bez względu na stosowany przez nie system radiowy.

502 2 Jednakże, aby nie hamować postępu nauki, postanowienia pozycji 501 powyżej nie wykluczają stosowania systemu radiowego, który nie nadaje się do współpracy z innymi systemami, pod warunkiem, że wynika to ze specyficznego charakteru tego systemu, a nie jest związane z zastosowaniem urządzeń mających wyłącznie na celu uniemożliwienie wzajemnej łączności.

503 3 Niezależnie od postanowień pozycji 501 powyżej stacja może być przydzielona do międzynarodowej ograniczonej służby telekomunikacyjnej, określonej przez cel tej służby lub przez inne okoliczności, niezależne od zastosowanego systemu.

Artykuł  40

Tajny język

504 1 Telegramy państwowe, jak również telegramy służbowe mogą być redagowane w języku tajnym we wszystkich relacjach.

505

PP-98 2 Telegramy prywatne w języku tajnym są dopuszczalne między wszystkimi Państwami Członkowskimi, z wyjątkiem tych, które wcześniej zawiadomiły, za pośrednictwem Sekretarza Generalnego, że nie dopuszczają takiego języka dla tej kategorii korespondencji.

506

PP-98 3 Państwa Członkowskie, które nie dopuszczają telegramów prywatnych w tajnym języku wychodzących lub przychodzących na ich terytorium, powinny zezwolić na ich tranzyt, z wyjątkiem przypadku zawieszenia służby, o którym mowa w artykule 35 Konstytucji.

Rozdział  VI

Arbitraż i poprawki

Artykuł  41

Arbitraż: postępowanie

(patrz artykuł 56 Konstytucji)

507 1 Strona domagająca się arbitrażu rozpoczyna postępowanie poprzez przekazanie drugiej stronie zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania arbitrażowego.

508 2 Strony postanawiają za wspólnym porozumieniem, czy arbitraż powinien zostać powierzony osobom, administracjom lub rządom. W przypadku gdy w przeciągu jednego miesiąca począwszy od dnia zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania arbitrażowego strony nie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie, arbitraż powierzany jest rządom.

509 3 W przypadku gdy arbitraż jest powierzony osobom, arbitrzy nie powinni być obywatelami Państwa strony w sporze, ani też posiadać miejsca zamieszkania w jednym z tych Państw lub być na ich usługach.

510

PP-98 4 W przypadku gdy arbitraż jest powierzony rządom lub administracjom tych rządów, powinny być one wybrane spośród Państw Członkowskich, które nie są uwikłane w spór, lecz które są stronami umowy, której stosowanie jest przyczyną sporu.

511 5 W terminie trzech miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania arbitrażowego każda ze stron w sporze wyznacza arbitra.

512 6 Jeżeli więcej niż dwie strony są uwikłane w sporze, każda z dwu grup stron reprezentujących wspólne interesy w sporze wyznacza arbitra zgodnie z procedurą przewidzianą w pozycjach 510 i 511 powyżej.

513 7 Dwaj arbitrzy wyznaczeni w ten sposób porozumiewają się w celu powołania trzeciego arbitra, który, jeżeli dwaj pierwsi arbitrzy są osobami, a nie rządami lub administracjami, musi spełniać warunki określone w pozycji 509 powyżej i który powinien mieć inne obywatelstwo niż dwaj pozostali. W przypadku braku porozumienia między dwoma arbitrami co do wyboru trzeciego arbitra, każdy z nich proponuje trzeciego arbitra, który nie jest zainteresowany w sporze. Sekretarz Generalny przeprowadza losowanie w celu wyznaczenia trzeciego arbitra.

514 8 Strony w sporze mogą porozumieć się w celu uregulowania sporu przez jednego arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą; mogą również wyznaczyć po jednym arbitrze i zwrócić się do Sekretarza Generalnego z prośbą o przeprowadzenie losowania w celu wyznaczenia jednego arbitra.

515 9 Arbiter lub arbitrzy dokonują wolnego wyboru miejsca arbitrażu i procedury arbitrażu.

516 10 Decyzja pojedynczego arbitra jest ostateczna i wiążąca dla stron w sporze. W przypadku gdy arbitraż jest powierzony kilku arbitrom, decyzja podjęta większością głosów arbitrów jest ostateczna i wiążąca dla stron.

517 11 Każda ze stron ponosi koszty związane z przygotowaniem i wszczęciem arbitrażu. Koszty arbitrażu, inne niż spowodowane przez same strony, obciążają w równych częściach strony w sporze.

518 12 Związek dostarcza wszystkich informacji dotyczących sporu, które mogą okazać się potrzebne arbitrowi lub arbitrom. W przypadku gdy strony w sporze tak postanowią, decyzja arbitra lub arbitrów zostaje przekazana Sekretarzowi Generalnemu w celu odnotowania.

Artykuł  42

Postanowienia dotyczące poprawek do niniejszej Konwencji

519

PP-98 1 Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawkę do niniejszej Konwencji. Aby umożliwić przekazanie jej wszystkim Państwom Członkowskim i rozpatrzenie jej przez nie w stosownym czasie, taka poprawka powinna wpłynąć do Sekretarza Generalnego najpóźniej na osiem miesięcy przed wyznaczoną datą otwarcia Konferencji Pełnomocników. Sekretarz Generalny przekazuje tę propozycję, w jak najkrótszym terminie i najpóźniej na sześć miesięcy przed powyższą datą, wszystkim Państwom Członkowskim.

520

PP-98 2 Wszelkie propozycje modyfikacji poprawki przedstawionej zgodnie z pozycją 519 powyżej mogą zostać przedłożone w dowolnym czasie przez Państwo Członkowskie lub przez jego delegację na Konferencji Pełnomocników.

521 3 Wymagane quorum na wszelkich posiedzeniach plenarnych Konferencji Pełnomocników w celu rozpatrzenia wszelkich propozycji poprawek do niniejszej Konwencji lub wszelkich propozycji modyfikacji stanowi ponad połowę delegacji akredytowanych na Konferencję Pełnomocników.

522 4 Do przyjęcia wszelkiej propozycji modyfikacji poprawki, jak również samej propozycji poprawki, z modyfikacją lub bez, wymagana jest zgoda wyrażona na posiedzeniu plenarnym przez ponad połowę delegacji akredytowanych na Konferencję Pełnomocników i uprawnionych do głosowania.

523

PP-98 5 Postanowienia ogólne dotyczące konferencji i zgromadzeń, znajdujące się w niniejszej Konwencji i Regulaminie Wewnętrznym Konferencji i Innych Zebrań, zawarte w niniejszej Konwencji, mają zastosowanie, o ile poprzednie pozycje niniejszego artykułu, które mają przewagę, nie stanowią inaczej.

524

PP-98 6 Wszystkie poprawki do niniejszej Konwencji przyjęte przez Konferencję Pełnomocników wchodzą w życie w całości i w formie jednego jednolitego dokumentu, w dniu ustalonym przez Konferencję, w stosunku do Państw Członkowskich, które przed tą datą złożyły swój dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszej Konwencji i dokumentu poprawek. Niedopuszczalna jest ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie tylko do części tego dokumentu poprawek.

525 7 Niezależnie od pozycji 524 powyżej Konferencja Pełnomocników może postanowić, że poprawka do niniejszej Konwencji jest konieczna w celu prawidłowego zastosowania poprawki do Konstytucji. W tym przypadku poprawka do niniejszej Konwencji nie wchodzi w życie przed wejściem w życie poprawki do Konstytucji.

526

PP-98 8 Sekretarz Generalny powiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

527 9 Sekretarz Generalny powiadamia wszystkich Członków o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

528 10 Po wejściu w życie takiego dokumentu poprawek Sekretarz Generalny rejestruje go w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Pozycja 241 Konstytucji obowiązuje również w stosunku do wszelkich dokumentów poprawek.

ZAŁĄCZNIK

Definicje niektórych określeń zastosowanych w niniejszej Konwencji oraz Regulaminach Administracyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

Dla celów powyższych dokumentów Związku następujące określenia mają znaczenie podane poniżej:

1001 Ekspert: Osoba przysłana zarówno przez:

a) Rząd lub administrację swojego kraju lub

b) jednostkę lub organizację upoważnioną zgodnie z artykułem 19 niniejszej Konwencji, lub

c) organizację międzynarodową

w celu pełnienia zadań Związku, odpowiednich do swojego zakresu kompetencji zawodowych.

1002 Obserwator: Osoba przysłana przez:

PP-94

PP-98

- Organizację Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, regionalną organizację telekomunikacyjną lub międzyrządową organizację systemów satelitarnych, w celu uczestnictwa w charakterze doradcy w Konferencji Pełnomocników, konferencji lub zebraniu Sektora,

- organizację międzynarodową w celu uczestnictwa w charakterze doradcy w konferencji lub zebraniu Sektora,

- rząd Państwa Członkowskiego w celu uczestnictwa, bez możliwości udziału w głosowaniu, w konferencji regionalnej albo

- Członka Sektora wymienionego w pozycji 229 lub 231 Konwencji lub organizację o charakterze międzynarodowym reprezentującą takiego Członka Sektora,

zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszej Konwencji.

1003 Służba ruchoma: Służba radiokomunikacyjna między stacjami ruchomymi i stacjami lądowymi lub między stacjami ruchomymi.

1004 Organizacja naukowa lub przemysłowa: Każda organizacja, inna niż rządowa instytucja czy agencja, która zaangażowana jest w studia nad problemami telekomunikacyjnymi lub projektowaniem albo produkcją sprzętu przeznaczonego dla służb telekomunikacyjnych.

1005 Radiokomunikacja: Telekomunikacja realizowana za pomocą fal radiowych.

Uwaga 1: Falami radiowymi są fale elektromagnetyczne o częstotliwościach mniejszych od 3.000 GHz, przenoszone w przestrzeni bez pośrednictwa sztucznego przewodnika.

Uwaga 2: Ze względu na wymagania pozycji od 149 do 154 niniejszej Konwencji określenie "radiokomunikacja" obejmuje również telekomunikację realizowaną za pomocą fal elektromagnetycznych o częstotliwościach większych od 3.000 GHz, przenoszonych w przestrzeni bez pośrednictwa sztucznego przewodnika.

1006 Usługi telekomunikacyjne: Telekomunikacja odnosząca się do międzynarodowej publicznej telekomunikacji oraz do tej, która jest wymieniana pomiędzy:

- administracjami,

- uznanymi operatorami oraz

- Przewodniczącym Rady, Sekretarzem Generalnym, Zastępcą Sekretarza Generalnego, dyrektorami Biur, członkami Komitetu do Spraw Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz innymi przedstawicielami lub uprawnionymi urzędnikami Związku, w tym pracującymi oficjalnie poza siedzibą Związku.