Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.196 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej "wyrobami zwolnionymi", w tym w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy;
2) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów zwolnionych i sposób jej prowadzenia;
3) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ich ilość oraz warunki stosowania;
4) warunki i sposób zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego.
§  2. 
1.  Dokument dostawy jest wystawiany przez:
1) podmiot prowadzący skład podatkowy - w przypadku:
a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,
b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego;
2) podmiot pośredniczący - w przypadku:
a) importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego,
b) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający;
3) zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy - w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego;
4) podmiot zużywający - w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych;
5) pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku:
a) przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy,
b) importu lub eksportu przez niego wyrobów węglowych,
c) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej przez niego wyrobów węglowych,
d) zwrotu do niego wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy;
6) podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy - w przypadku:
a) importu przez niego wyrobów węglowych,
b) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których:
1) pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczono wyroby zwolnione;
2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;
3) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
3.  W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego dokument dostawy jest wystawiany przez ten podmiot w trzech egzemplarzach, z których:
1) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych;
2) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych po otrzymaniu pierwszego i drugiego egzemplarza dokumentu dostawy:
1) potwierdza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu;
2) dołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów zwolnionych drugi egzemplarz dokumentu dostawy, o którym mowa w pkt 1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił.
5.  W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów zwolnionych niedostarczonych z tego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo podmiotu zużywającego, podmiot prowadzący skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy ilość wyrobów zwolnionych niedostarczonych do ich odbiorcy, przyczynę ich niedostarczenia oraz datę ich powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego, a następnie dołącza ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu dostawy.
6.  W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest przeznaczony dla podmiotu zużywającego albo podmiotu pośredniczącego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy.
6a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:
1) pierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe;
2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy;
3) trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;
4) czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.
6b.  W przypadku zwrotu wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, któremu są zwracane wyroby węglowe, w czterech egzemplarzach, z których:
1) pierwszy, drugi i trzeci jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów węglowych;
2) czwarty jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
6c.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów węglowych po otrzymaniu pierwszego, drugiego i trzeciego egzemplarza dokumentu dostawy:
1) potwierdza zwrot wyrobów węglowych w dokumencie dostawy na jego trzech egzemplarzach;
2) dołącza do zwracanych wyrobów węglowych drugi i trzeci egzemplarz dokumentu dostawy, z których:
a) drugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych,
b) trzeci, po potwierdzeniu przemieszczenia zwracanych wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który go wystawił.
6d.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i c oraz pkt 6, dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych, a drugi jest przeznaczony dla podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, dostawy wewnątrzwspólnotowej, importu lub eksportu wyrobów węglowych. Po przemieszczeniu wyrobów węglowych do miejsca ich odbioru albo dostawy:
1) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu wyrobów węglowych potwierdza odbiór tych wyrobów na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów węglowych i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy;
2) podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów węglowych potwierdza przemieszczenie tych wyrobów do odbiorcy na posiadanym dokumencie dostawy, po ich przemieszczeniu do odbiorcy.
6e.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, gdy wyroby węglowe:
1) przemieszczane są w sposób ciągły przenośnikiem taśmowym bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży tych wyrobów do podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy,
2) przemieszczane są na podstawie zawartych umów długoterminowych w sposób ciągły bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży tych wyrobów do podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

- dokument dostawy może być wystawiony i przekazany temu podmiotowi co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku gdy faktura jest wystawiana co najmniej raz w miesiącu, jednocześnie z fakturą pod warunkiem, że dokument dostawy obejmuje wyroby wymienione w tej fakturze.

6f.  Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokonywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, do nabywającego te wyroby:
1) pośredniczącego podmiotu węglowego,
2) podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

- dokument dostawy może być wystawiony w trzech egzemplarzach. Przepisy ust. 6a pkt 1, 2 i 4 stosuje się.

6g.  W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, może być wystawiony dokument dostawy w formie uproszczonej, jeżeli nabywane wyroby węglowe:
1) nie są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia;
2) są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia, a wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych została dołączona do tego dokumentu.
6h.  W przypadku gdy została wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, dokumentem dostawy może być ta faktura VAT, jeżeli zawiera w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór i przeznaczenie.
6i.  W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych dokumentem dostawy może być faktura VAT, jeżeli zawiera w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, a także:
1) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot wraz z adnotacją o ich przeznaczeniu uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla tego podmiotu;
2) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej - podpis podmiotu dokonującego tej dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot wraz z adnotacją o dokonaniu dostawy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla tego podmiotu.
6j.  Dokument dostawy w formie uproszczonej wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których:
1) jeden jest przeznaczony dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia nabywającego wyroby węglowe;
2) drugi, na którym podmiot korzystający ze zwolnienia nabywający wyroby węglowe potwierdza ich odbiór, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił ten dokument.
7.  W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzemplarz dokumentu dostawy, podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Duplikat egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem "DUPLIKAT".
8.  Podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
9.  Zestawienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera informację o dacie jego sporządzenia, nazwie albo imieniu i nazwisku oraz adresie siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy.
9a.  Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dokumentem dostawy jest faktura VAT.
10.  Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
11.  Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.
12.  Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Ewidencja, o której mowa w art. 31a ust. 4 i art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zwana dalej "ewidencją", zawiera:
1) dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych:
a) nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
b) ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
c) ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
2) informację odpowiednio o dacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
3) informację o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
4) informację o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.
2.  Ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów.
2a.  Ilość wyrobów węglowych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w 1000 kg w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów.
3.  W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach dopuszcza się możliwość wpisania do ewidencji jego ilości również w litrach, pod warunkiem podania w niej parametrów przeliczenia masy na objętość.
§  4. 
1.  Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane do ewidencji wpisuje się chronologicznie.
2.  Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 3, powinno nastąpić, odpowiednio:
1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
2) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;
3) niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;
4) niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.
3.  Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający.
4.  Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów węglowych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.
§  5. 
1.  Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową. Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania.
2.  Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu prowadzącego ewidencję.
3.  Naczelnik właściwego urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.
4.  Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".
§  6. 
1.  Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3) pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.
2.  Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych oraz w formie papierowej, po jej wydrukowaniu.
§  7. 
1.  Środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz ich ilość określa wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Środek skażający określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 23 może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:
1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, ex 3003 40 00, ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10, 3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00, 3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90, 3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00 albo 3307 90 00;
2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 albo ex 3808 99 90 stosowanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt;
3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00;
4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do kodów CN 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20, 3402 20 90, 3402 90 10 albo 3402 90 90.
3.  Środki skażające określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 1-12 i 17-22 mogą być stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
§  8.  Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia odbywa się w obecności funkcjonariusza celnego.
§  9. 
1.  Ilość wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego określa się z zastosowaniem jednostek miary oraz parametrów służących do określenia tej ilości, które były stosowane w momencie dostarczania tych wyrobów do podmiotu dokonującego ich zwrotu.
2.  Zwrot wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 32 ust. 6 i 11 ustawy.
3.  Zwrot wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów zwolnionych może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 32 ust. 6 i 11 ustawy oraz jeżeli podmioty te złożyły podmiotowi, któremu są zwracane wyroby zwolnione, pisemne oświadczenie, że zwracane wyroby były wpisane do ewidencji.
4.  Warunek złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 i Nr 117, poz. 983 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 518), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

DOKUMENT DOSTAWY

/Delivery document/

NR /No/

...................

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy1):

/Name/surname of the document drawer/

3. Podmiot odbierający/zwracający2):

/Consignee/entity returning exempted goods/

Nr akcyzowy

podmiotu3):

/Entity's excise duty

identification

number/

Nr akcyzowy

podmiotu3):

/Entity's excise duty

identification

number/

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument

dostawy:

/Drawer's address/place of residence/

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu

odbierającego/zwracającego4):

/Consignee's/entity's returning exempted goods address/place of residence/

5. Adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych:

/Address of dispatch place/

7. Miejsce odbioru wyrobów zwolnionych5):

/Address of place of receipt/

6. Data wysyłki wyrobów zwolnionych /Date of dispatch of exempted goods/:

8. Data odbioru wyrobów zwolnionych /Date of receipt exempted goods/:

9. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby

reprezentującej ten podmiot:

/Date and drawer's or his representative signature/

10. Potwierdzam odbiór/zwrot wyrobów wymienionych w polu 11

/I confirm receipt/return of goods mentioned in section 11/

....................................................................................................................

.........................................................................................................................

Data i podpis podmiotu odbierającego/zwracającego

lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/zwracający

/Date and signature of entity which receipt/return goods or his representative/

1) Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342

i 1456) podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający. /Respectively: warehouse keeper, registered consignee mentioned in art. 32(3)(5) of Act of excise duty, excise

agent or final consumer./

2) Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. /Respectively: excise agent or final

consumer to whom exempted products are delivered or excise agent or final consumer who return products./

3) Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i podmiotu pośredniczącego. /It is filled only by the warehouse

keeper, registered consignee and excise agent./

4) W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystarczy podać nazwę państwa, na którego

terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego. /In the case of entity mentioned in art. 2 (1)(22)(b) of Act of excise duty, name of the

Member State is given, pursuant to receipt entity place of residence or seat./

5) W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy podać dane statku powietrznego lub

jednostki pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby zwolnione, i miejsce jego/jej postoju. /In the case of entity mentioned in art. 2 (1)(22)(b) of Act of excise duty,

data of aircraft or ship is given on which exempted products are delivered and the place of its stop./

11.

WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY

/Document for goods exempted from excise duty/

Lp.

/No/

Nazwa wyrobu

/Commodity/

Kod CN

wyrobu

/CN code/

J.m.6)

/Unit

measure/

Ilość w j.m.

z kol. 4

/Quantity/

Przeznaczenie uprawniające do

zwolnienia (krótki opis i podstawa

prawna)7)

/Destination of goods confirming

the entitlement to exemption /short

description and legal basis//

Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów8)

/Notes on receipt of goods/

1

2

3

4

5

6

7

6) Jednostka miary stosowana przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów

przeliczenia masy na objętość. /Unit of measure used for the calculation of excise duty. The quantity of liquid gas may be determined in litres, under condition that

in column 7 the parameters of its conversion from weight into volumetric measure is given./.

7) W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego należy wpisać „zwrot wyrobów zwolnionych”.

/In the case of return of exempted products to warehouse keeper or excise agent „return of exempted products” is written./.

8) W przypadku niedostarczenia wyrobów zwolnionych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do składu

podatkowego lub podmiotu pośredniczącego. /In the case when exempted products are not delivered to receipt entity, quantity, reason and date of return delivery to

the warehouse keeper or excise agent is given./.

ZAŁĄCZNIK  1A 

WZÓR

................................................................/....................

Numer i data wystawienia faktury/listu

przewozowego1)

DOKUMENT DOSTAWY

wyrobów węglowych

NR /No/ ................

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy2):

9. Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe4):

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

10. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

3. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wydaje do przemieszczenia wyroby

węglowe3):

11. Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych5):

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

12. Data odbioru wyrobów węglowych6): .................................................................................

5. Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych:

13. Potwierdzam zwrot wyrobów wymienionych w polu 157)

...................................................................................................................................................

6. Data rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów węglowych8): ...........................................

Data i podpis podmiotu zwracającego

lub osoby reprezentującej podmiot zwracający

7. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby

reprezentującej ten podmiot:

...............................................................................................................................................

14. Potwierdzam odbiór/dostarczenie do odbiorcy poza terytorium kraju

wyrobów wymienionych w polu 15

8. Data i podpis podmiotu, który wydał wyroby węglowe do przemieszczenia,

lub osoby reprezentującej ten podmiot:

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data i podpis podmiotu odbierającego /dostarczającego

lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/dostarczający

1) Wypełnia się, jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych, a w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego ich nabycie, są potwierdzone fakturą. W przypadku gdy

faktura zgodnie z odrębnymi przepisami wystawiana jest w terminie późniejszym niż wydanie wyrobów węglowych, wpisuje się numer i datę wystawienia listu

przewozowego, o którym mowa w regulacjach krajowych lub umowach międzynarodowych.

2) Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456).

3) Podmiot, który wydaje wyroby węglowe do przemieszczenia. W przypadku gdy podmiotem wydającym wyroby węglowe jest podmiot wystawiający dokument dostawy,

należy wpisać nazwę, nazwisko i imię oraz adres podmiotu wymienionego w pkt. 1 i 2.

4) Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do

którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione.

5) Adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

6) W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6e, należy podać okres przemieszczania wyrobów węglowych wymienionych w dokumencie dostawy.

7) Wypełnia podmiot wymieniony w pkt 9, wyłącznie w przypadku zwrotu wyrobów do pośredniczącego podmiotu węglowego.

15

PRZEMIESZCZANE WYROBY WĘGLOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY

Lp.

Nazwa wyrobu

węglowego

Kod CN

wyrobu

Ilość w

1000 kg8)

Przeznaczenie uprawniające do

zwolnienia (krótki opis i

podstawa prawna)9)

Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych10)

1

2

3

4

5

6

8) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy. W przypadku niewypełnienia przez ten podmiot wypełnia pośredniczący podmiot

węglowy, który wydał wyroby węglowe do przemieszczania.

9) W przypadku zwrotu wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego należy wpisać "zwrot wyrobów węglowych".

10) W przypadku niedostarczenia wyrobów węglowych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do pośredniczącego

podmiotu węglowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  1B 

WZÓR

DOKUMENT DOSTAWY

wyrobów węglowych w formie uproszczonej1)

NR ............................

1. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu dokonującego sprzedaży

wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania2):

2. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu nabywającego wyroby węglowe

oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania3):

3. Adres miejsca sprzedaży/odbioru wyrobów węglowych4):

4.

...................................................................................................................

data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu sprzedającego,

który go wystawił, lub osoby reprezentującej ten podmiot

5. Wykaz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy będących przedmiotem sprzedaży

Lp.

Nazwa i kod CN wyrobu węglowego5)

Ilość w kg

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia6)

1

2

3

4

zużycie przez gospodarstwo domowe

..........................................................*

zużycie przez gospodarstwo domowe

...........................................................*

zużycie przez gospodarstwo domowe

...........................................................*

6. Uwagi:

7. Potwierdzam odbiór i przeznaczenie wyrobów wymienionych w poz. 5

......................................................................................................................................

data i podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot

1) Dokument może być stosowany wyłącznie w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), jeżeli nabywane wyroby są odbierane przez ich nabywcę bezpośrednio od podmiotu

dokonującego ich sprzedaży. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, do dokumentu należy dołączyć fakturę VAT.

2) Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

3) Podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

4) Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych i ich jednoczesny odbiór przez podmiot nabywający.

5) Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty pozycją CN 2704.

6) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy.

* Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ ŚRODKÓW SKAŻAJĄCYCH ALKOHOL ETYLOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI PRODUKTÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, SŁUŻĄCY DO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY

Lp.Środek skażającyMinimalny dodatek do 1 hl alkoholu 100 % vol
123
1Aceton3 000 ml
2Alkohol benzylowy3 000 ml
3Alkohol izopropylowy (propan-2-ol) 10 000 ml
4Benzyna silnikowa3 000 ml
5Bromek lub chlorek etylu300 ml
6Eter etylo-tert-butylowy3 000 ml
7Eter dietylowy3 000 ml
8Ftalan dietylu1 000 ml
9Keton etylowo-metylowy3 000 ml
10Mieszanina acetonu2 000 ml
i benzoesanu denatonium1 g
11Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) 6 000 ml
i benzoesanu denatonium1 g
12Mieszanina ketonu etylowo-metylowego2 000 ml
i benzoesanu denatonium1 g
13(uchylona)
14(uchylona)
15(uchylona)
16(uchylona)
17Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej2 000 ml
18Nipagina (aseptina)3 000 g
19Octan etylu5 000 ml
20Ogólny środek skażający

Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-C-97911 "Ogólny środek skażający"

500 ml
21Szelak3 000 g
22Toluol lub toluen3 000 ml
23Benzoesan denatonium

rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego

2 g