Art. 4. - Dokonywanie zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywanie na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.
Art.  4. 2

Reprezentacje powiatowe, których obszary działania stosownie do art. 3 ulegną zmianie, winny zawrzeć umowę w przedmiocie posiadania i korzystania ze swego majątku, zakładów oraz funduszów, jak również w przedmiocie wierzytelności i długów. Jeżeli pomiędzy zainteresowanemi reprezentacjami porożu mierne nie dojdzie do skutku, w sprawach tych rozstrzyga właściwy wojewoda, a o ile porozumienie ma dotyczyć reprezentacyj powiatowych, położonych na obszarze dwóch lub więcej województw - Minister Spraw Wewnętrznych.

2 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.376) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 1928 r.