Dokonywanie wpisów danych SIS oraz aktualizowanie, usuwanie i wyszukiwanie danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1126 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
techniczne warunki, sposób i tryb dokonywania wpisów danych SIS;
2)
obowiązki uprawnionych organów związane z dokonywaniem wpisów danych SIS;
3)
sposób i tryb aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny, zwany dalej "KSI".
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
aplikacji WWW SIS - należy przez to rozumieć graficzny interfejs użytkownika KSI, wykorzystywany do aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS;
2)
Centralnym Węźle Polskiego Komponentu SIS (CWPK SIS) - należy przez to rozumieć podsystem informacyjny stanowiący część infrastruktury technicznej i organizacyjnej KSI, mający na celu zapewnienie przepływu informacji pomiędzy centralnym systemem SIS (CS SIS) a Systemami Centralnymi Użytkowników Instytucjonalnych;
3)
certyfikacie - należy przez to rozumieć elektroniczne zaświadczenie będące elementem PKI, wydane zgodnie z obowiązującą Polityką Certyfikacji, zapewniające poufność przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania użytkownika instytucjonalnego i użytkownika indywidualnego;
4)
organie lub służbie - należy przez to rozumieć organ lub służbę uprawnione do bezpośredniego dostępu do KSI, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
5)
Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego - należy przez to rozumieć dokument uszczegółowiający ogólne zasady postępowania certyfikacyjnego opisane w Polityce Certyfikacji;
6)
wartościach katalogowych - należy przez to rozumieć kodowany słownik danych będący zbiorem określonych dopuszczalnych wartości lub terminów wykorzystywanych przez interfejs SIS;
7)
PKI (Public Key Infrastructure) - należy przez to rozumieć Infrastrukturę Klucza Publicznego będącego kryptosystemem, w którego skład wchodzą urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, użytkownicy certyfikatów (subskrybenci), oprogramowanie i sprzęt;
8)
Polityce Certyfikacji - należy przez to rozumieć dokument określający techniczne i organizacyjne warunki oraz zakres tworzenia i stosowania certyfikatów w standardzie X.509 wykorzystywanych przez użytkowników SIS;
9)
(uchylony);
10)
SSL (Secure Socket Layer) - należy przez to rozumieć protokół służący do szyfrowania transmisji danych w sieci;
11)
translatorze - należy przez to rozumieć moduł umożliwiający tłumaczenie zapytań i odpowiedzi, przesyłanych pomiędzy użytkownikami instytucjonalnymi a CWPK STS;
12)
transliteracji - należy przez to rozumieć sposób zapisywania tekstu pisanego w jednym alfabecie znakami innego alfabetu, zgodnie z ustalonym ich znaczeniem, zapewniający ścisłą odpowiedniość obu tekstów;
13)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
14)
użytkowniku indywidualnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych poprzez KSI, która w celu dostępu do danych SIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW SIS;
15)
użytkowniku instytucjonalnym - należy przez to rozumieć organ lub służbę uprawnione do współpracy z KSI za pośrednictwem własnego systemu teleinformatycznego;
16)
użytkowniku końcowym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną do wykorzystywania danych poprzez KSI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego użytkownika instytucjonalnego;
17)
VPN (Virtual Private Network) - należy przez to rozumieć wirtualną sieć prywatną jako sieć przekazu danych korzystającą z publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, która dzięki stosowaniu protokołów tunelowania i procedur bezpieczeństwa zachowuje poufność danych;
18)
wydzielonej sieci teleinformatycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną sieć telekomunikacyjną, która dzięki zastosowaniu rozwiązań sprzętowych lub programowych zapewnia możliwość logicznej separacji od powszechnie dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
19)
X.509 - należy przez to rozumieć standard opisujący sposób użycia asymetrycznych algorytmów kryptograficznych.
1. 
Użytkownik indywidualny dokonuje w SIS wpisów danych SIS z wykorzystaniem protokołu https, wykorzystując w tym celu bezpieczne połączenie VPN.
2. 
Dokonywanie wpisów danych SIS następuje za pośrednictwem wydzielonej sieci teleinformatycznej.
3. 
W celu zabezpieczenia dostępu użytkownika indywidualnego do SIS wykorzystuje się technologię SSL z wykorzystaniem certyfikatów X.509.
4. 
Za bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej CWPK SIS odpowiada organ techniczny KSI.
5. 
W celu umożliwienia dokonywania wpisów danych SIS organ lub służba występują do centralnego organu technicznego KSI o:
1)
wydanie certyfikatów dla brzegowego urządzenia sieciowego oraz określenie i przekazanie parametrów konfiguracji brzegowego urządzenia sieciowego dla użytkownika indywidualnego, umożliwiającego bezpieczne nawiązanie połączenia z SIS;
2)
przekazywanie aktualnie obowiązującej Polityki Certyfikacji i Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego;
3)
założenie kont dostępowych i przydzielenie uprawnień w SIS użytkownikom indywidualnym;
4)
wydanie certyfikatów cyfrowych na potrzeby uwierzytelniania się użytkowników indywidualnych w KSI.
1. 
Użytkownik końcowy dokonuje w SIS wpisów danych SIS z użyciem protokołu https oraz bezpiecznego połączenia VPN.
2. 
Dokonywanie wpisów danych SIS następuje za pośrednictwem wydzielonej sieci teleinformatycznej.
3. 
W celu zabezpieczenia dostępu użytkownika instytucjonalnego do SIS wykorzystuje się technologię SSL z wykorzystaniem certyfikatów X.509.
4. 
W celu umożliwienia dokonywania wpisów danych SIS użytkownik instytucjonalny występuje do centralnego organu technicznego KSI o:
1)
wydanie certyfikatów dla brzegowego urządzenia sieciowego i serwerów systemu informatycznego użytkownika instytucjonalnego oraz określenie i przekazanie parametrów konfiguracji brzegowego urządzenia sieciowego umożliwiającego bezpieczne nawiązanie połączenia z SIS;
2)
przekazywanie aktualnie obowiązującej Polityki Certyfikacji i Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego;
3)
przekazanie niezbędnej dokumentacji zawierającej specyfikację interfejsu translatora.
Do obowiązków organu lub służby korzystających bezpośrednio z aplikacji WWW SIS oraz użytkownika instytucjonalnego w zakresie technicznych warunków dokonywania wpisów danych SIS należy;
1)
przestrzeganie zasad obowiązujących w Polityce Certyfikacji i Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego;
2)
zapewnienie bezpieczeństwa w swojej sieci teleinformatycznej, podłączonej do CWPK SIS.
1. 
Wpisów danych do SIS dokonuje się odpowiednio:
1)
za pomocą aplikacji WWW SIS - w przypadku użytkownika indywidualnego;
2)
za pomocą systemu informatycznego użytkownika instytucjonalnego - w przypadku użytkownika końcowego.
2. 
W przypadku braku bezpośredniego dostępu do KSI spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu lub służby organ lub służba kierują wniosek o dokonanie wpisu danych SIS na wypełnionej karcie wpisu do centralnego organu technicznego KSI w sposób zapewniający uwierzytelnienie przekazu informacji oraz poufność i integralność przekazywanych danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. 
Do obowiązków organu lub służby korzystających bezpośrednio z aplikacji WWW SIS oraz użytkownika instytucjonalnego w zakresie sposobu dokonywania wpisów danych SIS należy:
1)
sprawdzenie przed dokonaniem wpisu, czy dana osoba lub przedmiot już figuruje w SIS, oraz, w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, przeprowadzenie niezbędnych konsultacji zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, mających na celu zapobieżenie powstaniu niezgodności wpisów wielokrotnych:
a)
za pośrednictwem Biura SIRENE - w przypadku, wpisów dokonanych przez inne państwa członkowskie,
b)
bezpośrednio z krajowym organem, który dokonał wpisu, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia bezpośrednich konsultacji - za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI;
2)
stosowanie zasad transliteracji i wartości katalogowych, określonych i udostępnionych przez centralny organ techniczny KSI;
3)
zapewnienie legalności, aktualności i zgodności z celami dokonywanych wpisów;
4)
niezwłoczne dokonywanie aktualizowania i usuwania wpisów.
1. 
W przypadku użytkownika indywidualnego wprowadza się następujący tryb dokonywania wpisów danych SIS:
1)
dokonanie uwierzytelnienia na podstawie otrzymanego certyfikatu cyfrowego przechowywanego na karcie mikroprocesorowej zabezpieczonej PIN-em;
2)
dokonanie wpisu, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami;
3)
po dokonaniu wpisu - wylogowanie się z aplikacji WWW SIS.
2. 
W przypadku użytkownika końcowego wprowadza się następujący tryb dokonywania wpisów danych SIS:
1)
uwierzytelnienie użytkownika końcowego w systemie informatycznym na podstawie przydzielonych uprawnień;
2)
dokonanie wpisu przez użytkownika końcowego zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami;
3)
automatyczne przekazanie informacji do SIS przez system informatyczny;
4)
automatyczne odnotowanie w elektronicznym rejestrze informacji dotyczących:
a)
użytkownika końcowego, ze wskazaniem jego jednostki i komórki organizacyjnej,
b)
daty i godziny dokonania wpisu,
c)
danych SIS,
d)
niepowtarzalnego identyfikatora wpisu nadanego przez KSI,
e)
rodzaju czynności wykonanej za pośrednictwem KSI,
f)
kryteriów wyszukiwania,
g)
listy wyników wyszukiwania, do których uzyskał dostęp użytkownik końcowy.
3. 
Do obowiązków organu lub służby korzystających bezpośrednio z aplikacji WWW SIS oraz użytkownika instytucjonalnego w zakresie trybu dokonywania wpisów danych SIS należy zapewnienie, aby użytkownicy indywidualni i użytkownicy końcowi:
1)
dokonywali wpisów w sposób zapewniający ich legalność i poufność;
2)
zachowywali bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania.
4. 
Do obowiązków użytkownika instytucjonalnego w zakresie trybu dokonywania wpisów danych SIS należy:
1)
zapewnienie prowadzenia elektronicznego rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
2)
niezwłoczne udostępnienie - na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych - rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.
Aktualizowanie, usuwanie i wyszukiwanie danych SIS poprzez KSI odbywa się z wykorzystaniem:
1)
aplikacji WWW SIS oraz z zastosowaniem zasad transliteracji przez:
a)
użytkownika indywidualnego,
b)
centralny organ techniczny KSI - w przypadku określonym w art. 22 ust. 2 ustawy;
2)
systemu informatycznego użytkownika instytucjonalnego przez użytkownika końcowego.
Do aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez KSI stosuje się odpowiednio § 7 ust. 1 i 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz. U. Nr 236, poz. 1743).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4). 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U.2019.2264).
2 Zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 marca 2013 r. ustalającą datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE 2013, poz. 158) niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.