Dokonanie przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1882

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, między częściami budżetu państwa w podziale na części, działy i rozdziały, w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w § 1, w kwocie 10 238 249 zł, do części 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z części:
1)
21 - Gospodarka morska w kwocie 1 037 212 zł;
2)
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 331 711 zł;
3)
26 - Łączność w kwocie 140 178 zł;
4)
27 - Informatyzacja w kwocie 260 000 zł;
5)
28 - Nauka w kwocie 255 927 zł;
6)
31 - Praca w kwocie 1 433 699 zł;
7)
34 - Rozwój regionalny w kwocie 717 212 zł;
8)
39 - Transport w kwocie 666 212 zł;
9)
41 - Środowisko w kwocie 944 117 zł;
10)
42 - Sprawy wewnętrzne w kwocie 697 292 zł;
11)
46 - Zdrowie w kwocie 698 204 zł;
12)
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 3 056 485 zł.
2.
Szczegółowy podział przenoszonych kwot wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
W ramach kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 przenosi się kwoty wynagrodzeń w łącznej wysokości 1 955 507 zł do części 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z części:
1)
21 - Gospodarka morska w kwocie 170 425 zł;
2)
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70 202 zł;
3)
26 - Łączność w kwocie 84 064 zł;
4)
34 - Rozwój regionalny w kwocie 184 424 zł;
5)
39 - Transport w kwocie 154 424 zł;
6)
41 - Środowisko w kwocie 201 955 zł;
7)
42 - Sprawy wewnętrzne w kwocie 300 771 zł;
8)
46 - Zdrowie w kwocie 145 168 zł;
9)
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 644 074 zł.
2.
Szczegółowy podział przenoszonych kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
21Gospodarka morska1 037 212
750Administracja publiczna1 037 212
75057Placówki zagraniczne1 037 212
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń319 787
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników157 425
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne13 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne35 000
4120Składki na Fundusz Pracy5 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia8 000
4260Zakup energii14 000
4280Zakup usług zdrowotnych2 000
4300Zakup usług pozostałych230 000
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych7 000
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe230 000
4420Podróże służbowe zagraniczne8 000
4430Różne opłaty i składki8 000
24Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego331 711
750Administracja publiczna331 711
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej331 711
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń146 666
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej64 850
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne5 352
4110Składki na ubezpieczenia społeczne12 068
4120Składki na Fundusz Pracy1 719
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 323
4220Zakup środków żywności4 370
4260Zakup energii5 502
4300Zakup usług pozostałych2 484
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych6 385
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe75 514
4420Podróże służbowe zagraniczne4 608
4430Różne opłaty i składki870
26Łączność140 178
750Administracja publiczna140 178
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej140 178
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń39 634
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej84 064
4110Składki na ubezpieczenia społeczne14 226
4120Składki na Fundusz Pracy2 254
27Informatyzacja260 000
750Administracja publiczna260 000
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej260 000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń120 090
4300Zakup usług pozostałych139 910
28Nauka255 927
750Administracja publiczna255 927
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej255 927
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń155 055
4110Składki na ubezpieczenia społeczne13 300
4120Składki na Fundusz Pracy1 896
4210Zakup materiałów i wyposażenia1 078
4220Zakup środków żywności4 370
4260Zakup energii9 820
4300Zakup usług pozostałych2 392
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych6 689
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe55 849
4420Podróże służbowe zagraniczne4 608
4430Różne opłaty i składki870
31Praca1 433 699
750Administracja publiczna1 433 699
75095Pozostała działalność1 433 699
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń648 771
4110Składki na ubezpieczenia społeczne48 707
4120Składki na Fundusz Pracy4 976
4210Zakup materiałów i wyposażenia33 529
4220Zakup środków żywności7 485
4260Zakup energii28 525
4270Zakup usług remontowych3 431
4300Zakup usług pozostałych292 280
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych24 240
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe308 596
4420Podróże służbowe zagraniczne30 515
4430Różne opłaty i składki2 644
34Rozwój regionalny717 212
750Administracja publiczna717 212
75057Placówki zagraniczne717 212
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń348 200
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników167 424
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne17 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne38 000
4120Składki na Fundusz Pracy5 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia4 000
4260Zakup energii25 000
4270Zakup usług remontowych2 000
4300Zakup usług pozostałych3 000
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych13 000
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe66 588
4420Podróże służbowe zagraniczne25 000
4430Różne opłaty i składki3 000
39Transport666 212
750Administracja publiczna666 212
75057Placówki zagraniczne666 212
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń343 199
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników137 424
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne17 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne33 000
4120Składki na Fundusz Pracy5 000
4210Zakup materiałów i wyposażenia6 000
4260Zakup energii14 000
4280Zakup usług zdrowotnych5 000
4300Zakup usług pozostałych71 000
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych10 000
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe6 589
4420Podróże służbowe zagraniczne12 000
4430Różne opłaty i składki6 000
41Środowisko944 117
750Administracja publiczna944 117
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej944 117
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń422 081
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej183 955
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne18 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne34 716
4120Składki na Fundusz Pracy4 948
4300Zakup usług pozostałych280 417
42Sprawy wewnętrzne697 292
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa697 292
75402Komenda Główna Policji167 945
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej167 945
75404Komendy wojewódzkie Policji396 521
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych396 521
75406Straż Graniczna132 826
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej132 826
46Zdrowie698 204
851Ochrona Zdrowia698 204
85195Pozostała działalność698 204
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń377 016
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników145 168
4110Składki na ubezpieczenia społeczne24 954
4120Składki na Fundusz Pracy3 557
4300Zakup usług pozostałych147 509
57Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego3 056 485
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 056 485
75418Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego3 056 485
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 625 235
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy644 074
4300Zakup usług pozostałych787 176
45Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej10 238 249
750Administracja publiczna10 238 249
75069Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej10 238 249
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4 545 734
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej1 571 184
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne384 323
4110Składki na ubezpieczenia społeczne346 187
4120Składki na Fundusz Pracy46 190
4210Zakup materiałów i wyposażenia100 970
4220Zakup środków żywności38 639
4260Zakup energii225 603
4270Zakup usług remontowych21 682
4300Zakup usług pozostałych361 993
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych142 943
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe1 845 950
4420Podróże służbowe zagraniczne172 499
4430Różne opłaty i składki37 831
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych396 521

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYNAGRODZEŃ

CzęśćDziałRozdziałWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniezwiększenie
OGÓŁEMwynagrodzeniadodatkowe wynagrodzenie roczneOGÓŁEMwynagrodzeniadodatkowe wynagrodzenie roczne
12345678910
21Gospodarka morska170 425157 42513 000
750Administracja publiczna170 425157 42513 000
75057Placówki zagraniczne170 425157 42513 000
członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej170 425157 42513 000
24Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego70 20264 8505 352
750Administracja publiczna70 20264 8055 352
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej70 20264 8505 352
członkowie korpusu służby cywilnej70 20264 8505 352
26Łączność84 06484 0640
750Administracja publiczna84 06484 0640
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej84 06484 0640
członkowie korpusu służby cywilnej84 06484 0640
34Rozwój regionalny184 424167 42417 000
750Administracja publiczna184 424167 42417 000
75057Placówki zagraniczne184 424167 42417 000
członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej184 424167 42417 000
39Transport154 424137 42417 000
750Administracja publiczna154 424137 42417 000
75057Placówki zagraniczne154 424137 42417 000
członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej154 424137 42417 000
41Środowisko201 955183 95518 000
750Administracja publiczna201 955183 95518 000
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej201 955183 95518 000
członkowie korpusu służby cywilnej201 955183 95518 000
42Sprawy wewnętrzne300 771300 7710
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa300 771300 7710
75402Komenda Główna Policji167 945167 9450
członkowie korpusu służby cywilnej167 945167 9450
75406Straż Graniczna132 826132 8260
członkowie korpusu służby cywilnej132 826132 8260
46Zdrowie145 168145 1680
851Ochrona zdrowia145 168145 1680
85195Pozostała działalność145 168145 1680
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń145 168145 1680
57Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego644 074644 0740
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa644 074644 0740
75418Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego644 074644 0740
funkcjonariusze644 074644 0740
45Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1 955 5071 571184384 323
750Administracja publiczna1 955 5071 571 184384 323
75069Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej1 955 5071 571 184384 323
członkowie korpusu służby cywilnej1 955 5071 571 184384 323