Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.289.1700

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa, a także w podziale na programy operacyjne.
§  2.
1. Przenosi się planowane dochody budżetu państwa z części 42 - Sprawy wewnętrzne do części 27 - Informatyzacja w kwocie 1.214 zł.
2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 42 - Sprawy wewnętrzne w kwocie 69.548.702 zł do części:
1) 17 - Administracja publiczna w kwocie 33.528 zł;
2) 27 - Informatyzacja w kwocie 69.456.354 zł;
3) 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w kwocie 58.820 zł.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1. Przenosi się planowane wydatki budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzenia, z części 42 - Sprawy wewnętrzne do części 27 - Informatyzacja w kwocie 74.768.550 zł.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, w podziale na programy operacyjne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. W ramach przeniesień, o których mowa w § 3 i 4, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 42 - Sprawy wewnętrzne do części 17 - Administracja publiczna, 27 - Informatyzacja i 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
42Sprawy wewnętrzne1.214
750Administracja publiczna1.214
75095Pozostała działalność1.214
0970Wpływy z różnych dochodów1.214
27Informatyzacja1.214
750Administracja publiczna1.214
75095Pozostała działalność1.214
0970Wpływy z różnych dochodów1.214

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
42Sprawy wewnętrzne69.548.702
750Administracja publiczna69.548.702
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej127.640
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń10.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników20.000
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej80.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne15.190
4120Składki na Fundusz Pracy2.450
75060Pomoc zagraniczna73.457
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.883
4120Składki na Fundusz Pracy307
4170Wynagrodzenia bezosobowe11.004
4210Zakup materiałów i wyposażenia888
4300Zakup usług pozostałych54.305
4420Podróże służbowe zagraniczne5.070
75076Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej630
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej630
75095Pozostała działalność

(Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

17.212.361
2001Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich8.063.106
2002Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich813.519
2005Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich12.492
2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich388.953
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3.300
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników914.022
4011Wynagrodzenia osobowe pracowników611.339
4015Wynagrodzenia osobowe pracowników197.275
4016Wynagrodzenia osobowe pracowników112.074
4018Wynagrodzenia osobowe pracowników1.437.247
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników253.630
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne447
4041Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne2
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4110Składki na ubezpieczenia społeczne104.363
4111Składki na ubezpieczenia społeczne107.269
4115Składki na ubezpieczenia społeczne42.122
4116Składki na ubezpieczenia społeczne23.270
4118Składki na ubezpieczenia społeczne248.023
4119Składki na ubezpieczenia społeczne43.768
4120Składki na Fundusz Pracy24.709
4121Składki na Fundusz Pracy22.024
4125Składki na Fundusz Pracy10.516
4126Składki na Fundusz Pracy6.483
4128Składki na Fundusz Pracy45.569
4129Składki na Fundusz Pracy8.041
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych30.024
4170Wynagrodzenia bezosobowe91.471
4171Wynagrodzenia bezosobowe9.000
4175Wynagrodzenia bezosobowe21.382
4176Wynagrodzenia bezosobowe5.244
4178Wynagrodzenia bezosobowe428.282
4179Wynagrodzenia bezosobowe75.579
4210Zakup materiałów i wyposażenia70.307
4211Zakup materiałów i wyposażenia27.755
4215Zakup materiałów i wyposażenia22.578
4216Zakup materiałów i wyposażenia4.834
4218Zakup materiałów i wyposażenia316.617
4219Zakup materiałów i wyposażenia55.874
4248Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek7
4249Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1
4260Zakup energii15.815
4270Zakup usług remontowych3.623
4278Zakup usług remontowych10.119
4279Zakup usług remontowych1.785
4280Zakup usług zdrowotnych2.844
4300Zakup usług pozostałych54.536
4301Zakup usług pozostałych50.825
4305Zakup usług pozostałych119.572
4306Zakup usług pozostałych26.665
4308Zakup usług pozostałych392.116
4309Zakup usług pozostałych69.196
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet6.053
4351Zakup usług dostępu do sieci Internet356
4358Zakup usług dostępu do sieci Internet14.963
4359Zakup usług dostępu do sieci Internet2.640
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej3.885
4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej6.503
4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej1.147
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej19.425
4371Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej670
4378Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej38.604
4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej6.812
4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia18.355
4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia4.588
4391Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii21.394
4395Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii63.916
4396Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii13.538
4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii237.255
4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii41.868
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe142.439
4401Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4.431
4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe263.751
4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe46.543
4410Podróże służbowe krajowe6.751
4411Podróże służbowe krajowe9.124
4415Podróże służbowe krajowe33.536
4416Podróże służbowe krajowe7.836
4418Podróże służbowe krajowe70.355
4419Podróże służbowe krajowe12.415
4420Podróże służbowe zagraniczne20.683
4421Podróże służbowe zagraniczne51.273
4425Podróże służbowe zagraniczne4.485
4426Podróże służbowe zagraniczne1.121
4428Podróże służbowe zagraniczne50.867
4429Podróże służbowe zagraniczne8.976
4430Różne opłaty i składki2.914
4431Różne opłaty i składki6
4480Podatek od nieruchomości1.492
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej19.052
4701Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej78.055
4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej21.032
4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4.685
4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej156.960
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej27.698
6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych66.195
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych11.682
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych78.435
6061Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7.941
6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych85.035
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15.005
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

52.134.614
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników849.895
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników293.308
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne34.047
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy77.525
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy800
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy39.983
4110Składki na ubezpieczenia społeczne127.118
4119Składki na ubezpieczenia społeczne59.625
4120Składki na Fundusz Pracy26.274
4129Składki na Fundusz Pracy7.888
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych5.463
4210Zakup materiałów i wyposażenia18.803
4219Zakup materiałów i wyposażenia2.485.214
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek308
4260Zakup energii8.787
4269Zakup energii74.020
4270Zakup usług remontowych2.815
4300Zakup usług pozostałych41.046.522
4309Zakup usług pozostałych3.852.880
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet3.741
4359Zakup usług dostępu do sieci Internet5.025
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe190.190
4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe168.620
4410Podróże służbowe krajowe9.829
4419Podróże służbowe krajowe14.667
4420Podróże służbowe zagraniczne298.455
4429Podróże służbowe zagraniczne4.500
4430Różne opłaty i składki279
4439Różne opłaty i składki25.200
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej71.890
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej22.916
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych273.784
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.034.242
17Administracja publiczna33.528
750Administracja publiczna33.528
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej33.528
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń10.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników20.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3.038
4120Składki na Fundusz Pracy490
27Informatyzacja69.456.354
750Administracja publiczna69.456.354
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej35.292
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej30.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne4.557
4120Składki na Fundusz Pracy735
75060Pomoc zagraniczna73.457
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.883
4120Składki na Fundusz Pracy307
4170Wynagrodzenia bezosobowe11.004
4210Zakup materiałów i wyposażenia888
4300Zakup usług pozostałych54.305
4420Podróże służbowe zagraniczne5.070
75076Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej630
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej630
75095Pozostała działalność

(Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

17.212.361
2001Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich8.063.106
2002Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich813.519
2005Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich12.492
2006Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich388.953
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3.300
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników914.022
4011Wynagrodzenia osobowe pracowników611.339
4015Wynagrodzenia osobowe pracowników197.275
4016Wynagrodzenia osobowe pracowników112.074
4018Wynagrodzenia osobowe pracowników1.437.247
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników253.630
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne447
4041Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4048Dodatkowe wynagrodzenie roczne2
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4110Składki na ubezpieczenia społeczne104.363
4111Składki na ubezpieczenia społeczne107.269
4115Składki na ubezpieczenia społeczne42.122
4116Składki na ubezpieczenia społeczne23.270
4118Składki na ubezpieczenia społeczne248.023
4119Składki na ubezpieczenia społeczne43.768
4120Składki na Fundusz Pracy24.709
4121Składki na Fundusz Pracy22.024
4125Składki na Fundusz Pracy10.516
4126Składki na Fundusz Pracy6.483
4128Składki na Fundusz Pracy45.569
4129Składki na Fundusz Pracy8.041
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych30.024
4170Wynagrodzenia bezosobowe91.471
4171Wynagrodzenia bezosobowe9.000
4175Wynagrodzenia bezosobowe21.382
4176Wynagrodzenia bezosobowe5.244
4178Wynagrodzenia bezosobowe428.282
4179Wynagrodzenia bezosobowe75.579
4210Zakup materiałów i wyposażenia70.307
4211Zakup materiałów i wyposażenia27.755
4215Zakup materiałów i wyposażenia22.578
4216Zakup materiałów i wyposażenia4.834
4218Zakup materiałów i wyposażenia316.617
4219Zakup materiałów i wyposażenia55.874
4248Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek7
4249Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1
4260Zakup energii15.815
4270Zakup usług remontowych3.623
4278Zakup usług remontowych10.119
4279Zakup usług remontowych1.785
4280Zakup usług zdrowotnych2.844
4300Zakup usług pozostałych54.536
4301Zakup usług pozostałych50.825
4305Zakup usług pozostałych119.572
4306Zakup usług pozostałych26.665
4308Zakup usług pozostałych392.116
4309Zakup usług pozostałych69.196
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet6.053
4351Zakup usług dostępu do sieci Internet356
4358Zakup usług dostępu do sieci Internet14.963
4359Zakup usług dostępu do sieci Internet2.640
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej3.885
4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej6.503
4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej1.147
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej19.425
4371Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej670
4378Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej38.604
4379Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej6.812
4385Zakup usług obejmujących tłumaczenia18.355
4386Zakup usług obejmujących tłumaczenia4.588
4391Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii21.394
4395Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii63.916
4396Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii13.538
4398Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii237.255
4399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii41.868
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe142.439
4401Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4.431
4408Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe263.751
4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe46.543
4410Podróże służbowe krajowe6.751
4411Podróże służbowe krajowe9.124
4415Podróże służbowe krajowe33.536
4416Podróże służbowe krajowe7.836
4418Podróże służbowe krajowe70.355
4419Podróże służbowe krajowe12.415
4420Podróże służbowe zagraniczne20.683
4421Podróże służbowe zagraniczne51.273
4425Podróże służbowe zagraniczne4.485
4426Podróże służbowe zagraniczne1.121
4428Podróże służbowe zagraniczne50.867
4429Podróże służbowe zagraniczne8.976
4430Różne opłaty i składki2.914
4431Różne opłaty i składki6
4480Podatek od nieruchomości1.492
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej19.052
4701Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej78.055
4705Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej21.032
4706Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4.685
4708Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej156.960
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej27.698
6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych66.195
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych11.682
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych78.435
6061Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7.941
6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych85.035
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15.005
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

52.134.614
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników849.895
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników293.308
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1
4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne34.047
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy77.525
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy800
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy39.983
4110Składki na ubezpieczenia społeczne127.118
4119Składki na ubezpieczenia społeczne59.625
4120Składki na Fundusz Pracy26.274
4129Składki na Fundusz Pracy7.888
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych5.463
4210Zakup materiałów i wyposażenia18.803
4219Zakup materiałów i wyposażenia2.485.214
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek308
4260Zakup energii8.787
4269Zakup energii74.020
4270Zakup usług remontowych2.815
4300Zakup usług pozostałych41.046.522
4309Zakup usług pozostałych3.852.880
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet3.741
4359Zakup usług dostępu do sieci Internet5.025
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe190.190
4409Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe168.620
4410Podróże służbowe krajowe9.829
4419Podróże służbowe krajowe14.667
4420Podróże służbowe zagraniczne298.455
4429Podróże służbowe zagraniczne4.500
4430Różne opłaty i składki279
4439Różne opłaty i składki25.200
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej71.890
4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej22.916
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych273.784
6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.034.242
43Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne58.820
750Administracja publiczna58.820
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej58.820
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej50.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7.595
4120Składki na Fundusz Pracy1.225

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
42Sprawy wewnętrzne74.768.550
750Administracja publiczna74.768.550
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy23.268.573
75095Pozostała działalność

(Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

23.268.573
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich11.172.737
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich12.095.836
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1.192.313
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

1.192.313
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników38.532
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne38.550
4117Składki na ubezpieczenia społeczne14.734
4127Składki na Fundusz Pracy6.265
4217Zakup materiałów i wyposażenia25.074
4267Zakup energii3.330
4307Zakup usług pozostałych942.526
4357Zakup usług pozostałych1.391
4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe17.359
4417Podróże służbowe krajowe5.927
4437Różne opłaty i składki25.500
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych73.125
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 50.307.664
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

50.307.664
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników1.627.348
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne166.859
4117Składki na ubezpieczenia społeczne323.747
4127Składki na Fundusz Pracy39.573
4217Zakup materiałów i wyposażenia14.057.786
4267Zakup energii401.277
4307Zakup usług pozostałych21.033.286
4357Zakup usług pozostałych10.121
4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe924.445
4417Podróże służbowe krajowe77.187
4427Podróże służbowe zagraniczne25.500
4437Różne opłaty i składki102.000
4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej123.524
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych11.395.011
27Informatyzacja74.768.550
750Administracja publiczna74.768.550
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy23 268 573
75095Pozostała działalność

(Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

23.268.573
2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich11.172.737
6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich12.095.836
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko1192 313
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

1192.313
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników38.532
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne38.550
4117Składki na ubezpieczenia społeczne14.734
4127Składki na Fundusz Pracy6.265
4217Zakup materiałów i wyposażenia25.074
4267Zakup energii3.330
4307Zakup usług pozostałych942.526
4357Zakup usług pozostałych1.391
4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe17.359
4417Podróże służbowe krajowe5.927
4437Różne opłaty i składki25.500
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych73.125
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka50.307.664
75095Pozostała działalność

(Centrum Projektów Informatycznych)

50.307.664
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników1.627.348
4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne166.859
4117Składki na ubezpieczenia społeczne323.747
4127Składki na Fundusz Pracy39.573
4217Zakup materiałów i wyposażenia14.057.786
4267Zakup energii401.277
4307Zakup usług pozostałych21.033.286
4357Zakup usług pozostałych10.121
4407Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe924.445
4417Podróże służbowe krajowe77.187
4427Podróże służbowe zagraniczne25.500
4437Różne opłaty i składki102.000
4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej123.524
6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych11.395.011

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

CzęśćDziałRozdziałWyszczególnienieKwota w złotych
ZmniejszeniaZwiększenia
OGÓŁEMWynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie roczneOGÓŁEMWynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie roczne
12345678910
42Sprawy wewnętrzne6.792.0866.512.195279.891
750Administracja publiczna6.792.0866.512.195279.891
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej100.000100.000
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń20.00020.000
- członkowie korpusu służby cywilnej80.00080.000
75095Pozostała działalność (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) 3.526.0383.525.587451
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń3.526.0383.525.587451
75095Pozostała działalność (Centrum Projektów Informatycznych) 3.166.0482.886.608279.440
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń3.048.5402.809.083239.457
- funkcjonariusze117.50877.52539.983
17Administracja publiczna20.00020.000
750Administracja publiczna20.00020.000
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej20.00020.000
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń20.00020.000
27Informatyzacja6.722.0866.442.195279.891
750Administracja publiczna6.722.0866.442.195279.891
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej30.00030.000
- członkowie korpusu służby cywilnej30.00030.000
75095Pozostała działalność (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) 3.526.0383.525.587451
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń3.526.0383.525.587451
75095Pozostała działalność (Centrum Projektów Informatycznych) 3.166.0482.886.608279.440
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń3.048.5402.809.083239.457
- funkcjonariusze117.50877.52539.983
43Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne50.00050.000
750Administracja publiczna50.00050.000
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej50.00050.000
- członkowie korpusu służby cywilnej50.00050.000
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.