Dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.56.463

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej "dotacjami", na dofinansowanie zadań związanych z:
1) 2
 budową i remontami obiektów sportowych;
2)
rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, polegających na:
a)
organizacji i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b)
organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)
zakupie sprzętu sportowego.
1. 
Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie odpowiednio do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania albo do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, zwanemu dalej "Ministrem", wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, zwany dalej "wnioskiem".
2.  3
 (uchylony).
3. 
Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.
4. 
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1)
nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego;
2)
opis zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce jego realizacji;
3)
preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;
4)
podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego.
1. 
Minister, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
1)
wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez merytorycznie właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;
2)
wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2;
3)
terminy i warunki realizacji zadania;
4)
sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego;
5)
znaczenie i charakter zadania.
2. 
Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.
3. 
Po rozpatrzeniu wniosku Minister informuje jednostkę samorządu terytorialnego o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne zadania, a także wyznacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie.
1. 
Dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej przez jednostkę samorządu terytorialnego z Ministrem.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin realizacji zadania;
2)
kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;
3)
termin wykorzystania dotacji;
4)
tryb kontroli realizacji zadania;
5)
termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub na podstawie faktur.
1. 
Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przedstawienia Ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
2. 
W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
W roku 2009 jednostki samorządu terytorialnego składają Ministrowi wnioski w terminie odpowiednio do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 listopada.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2023 r.
3 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2023 r.