§ 2. - Dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.56.463

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
§  2. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej "dotacjami", na dofinansowanie zadań związanych z:
1) 2
 budową i remontami obiektów sportowych;
2)
rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, polegających na:
a)
organizacji i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b)
organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
c)
zakupie sprzętu sportowego.
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2023 r.