Art. 2. - [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego] - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.
Art.  2.  [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego]
1. 
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
2. 
Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
3.  2
 Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
1)
nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
2)
zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
3)
powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
4)
rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a)
przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b)
przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c)
likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d)
likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
5)
podjęcia zatrudnienia:
a)
w wyniku przeniesienia służbowego,
b)
na podstawie powołania lub wyboru,
c)
w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d)
w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e)
po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
6)
korzystania:
a)
z urlopu wychowawczego,
aa)
z urlopu macierzyńskiego,
ab)
(uchylona),
ac)
z urlopu ojcowskiego,
ad)
z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ae)
(uchylona),
af)
z urlopu opiekuńczego,
b)
z urlopu dla poratowania zdrowia,
c)
przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
6a)
korzystania z urlopu rodzicielskiego;
7)
wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
2 Z dniem 17 lipca 2012 r. art. 2 ust. 3 w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, został uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 59/11 (Dz.U.2012.819).