Dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.64.326

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 18 sierpnia 1992 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) zarządza się, co następuje:
1.
Radcy prawnemu z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, w tym również w postępowaniu przed sądem polubownym, przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 65% kosztów zastępstwa zasądzonych lub przyjętych w ugodzie sądowej.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się:
1)
w sprawach z powództwa jednostki organizacyjnej zastępowanej przez radcę prawnego - połowę z pierwszej wyegzekwowanej od pozwanego kwoty, a drugą połowę po wykonaniu orzeczenia lub zakończeniu postępowania egzekucyjnego,
2)
w sprawach przeciwko jednostce organizacyjnej zastępowanej przez radcę prawnego - w całości po wyegzekwowaniu od dłużnika zasądzonych kosztów procesu.
1.
Radcy prawnemu prowadzącemu proces sądowy ze stroną mającą siedzibę za granicą, w razie uzyskania wyniku korzystnego dla zastępowanej jednostki organizacyjnej, przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1,5% wartości roszczenia uzyskanego dla jednostki zastępowanej.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się po uzyskaniu zasądzonej należności przez zastępowaną jednostkę organizacyjną.
3.
Jeżeli roszczenie zostało zasądzone lub przyjęte w ugodzie sądowej w walucie obcej, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w złotych, po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego, o których mowa w § 1 i 2, wypłaca jednostka organizacyjna zastępowana przez radcę prawnego w terminie 14 dni od realizacji należności w myśl § 1 ust. 2 lub § 2 ust. 2.
Jeżeli w tym samym postępowaniu sądowym bierze udział kilku radców prawnych, o podziale wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego decyduje radca prawny koordynujący obsługę prawną lub kierownik jednostki organizacyjnej, stosownie do wkładu pracy poszczególnych radców prawnych.
1.
Radcy prawnemu koordynującemu obsługę prawną w jednostce organizacyjnej zatrudniającej co najmniej dwóch radców prawnych przyznaje się dodatek w wysokości od 10 do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Wysokość dodatku ustala kierownik jednostki organizacyjnej w zależności od liczby zatrudnionych radców prawnych.
3.
W razie zbiegu uprawnień do dodatku za koordynację i dodatku funkcyjnego z tytułu kierowania zespołem pracowników, radcy prawnemu koordynującemu obsługę prawną przyznaje się tyko jeden z tych dodatków - wyższy.
Radcy prawnemu wykonującemu obsługę prawną jednostki organizacyjnej mającej siedzibę na terenie gminy, w której przewodniczącym zarządu jest wójt, przyznaje się dodatek w wysokości od 5 do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku ustala kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej radcę prawnego, biorąc pod uwagę warunki pracy oraz częstotliwość i koszt dojazdów radcy prawnego.
1.
Wysokość oraz warunki przyznawania wynagrodzenia, o których mowa w § 1-3, stosuje się do wynagrodzeń zasądzonych w orzeczeniach sądowych lub przyjętych w ugodach sądowych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Do wynagrodzeń z tytułu zastępstwa sądowego w sprawach, w których orzeczenia zapadły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych (Dz. U. Nr 32, poz. 154).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r.