Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.31.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 365 i z 1950 r. Nr 13, poz. 123) zarządza się, co następuje:
Pracownikom zatrudnionym w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach na stanowiskach określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia przysługuje w okresie do dnia 31 grudnia 1972 r. płatny urlop dodatkowy w wymiarze 14 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku na stanowiskach wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1.
1.
Zakład pracy zależnie od wskazań lekarza powinien udzielić urlopu dodatkowego łącznie z urlopem wypoczynkowym lub oddzielnie.
2.
Urlop dodatkowy nie może być dzielony.
Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych przed upływem okresu, o którym mowa w § 1, ograniczy lub zniesie w zakładzie objętym rozporządzeniem uprawnienia w zakresie dodatkowych urlopów, jeżeli przed tym terminem zastosowane zostaną takie urządzenia ochronne lub wprowadzone takie zmiany techniczne, które usuną szkodliwe dla zdrowia warunki pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK

Nazwa zakładuWydziałyStanowiska pracy wchodzące w skład brygady remontowej
Hutnicze Przedsiębiorstwo RemontoweBrygady remontowe zatrudnione przy remontach pieców przemysłowych i urządzeń hutniczych – gdzie w obrębie stanowisk pracy temperatura przekracza +50°C i jednocześnie występują zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia (pył i tlenek węgla)Murarz

Pomocnik murarza

Ślusarz

Pomocnik ślusarza

Żużlarz

Palacz żelazo-żużla