Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.26.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1967 r.
w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 365 i z 1950 r. Nr 13, poz. 123) zarządza się, co następuje:
Pracownikom zatrudnionym w pudrowni Wałbrzyskich Zakładów Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, zwanych dalej "Zakładem", na stanowiskach określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia przysługuje w okresie do 31 grudnia 1970 r. w każdym roku kalendarzowym dodatkowy płatny urlop w wymiarze 12 dni roboczych.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku na stanowiskach określonych w wykazie, o którym mowa w § 1.
1.
Zakład w zależności od wskazań lekarza powinien udzielić urlopu dodatkowego łącznie z urlopem wypoczynkowym lub oddzielnie.
2.
Urlop dodatkowy nie może być dzielony.
3.
Urlop dodatkowy może być przesunięty na następny rok kalendarzowy tylko w razie, gdy pracownik z powodów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. Nr 42, poz. 264) nie mógł wykorzystać tego urlopu w roku kalendarzowym, w którym mu przysługiwał.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych przed upływem okresu, o którym mowa w § 1, ograniczy lub zniesie w Zakładzie uprawnienia w zakresie dodatkowych urlopów, jeżeli przed tym terminem zastosowane zostaną takie urządzenia ochronne lub wprowadzone takie zmiany techniczne, które usuną szkodliwe dla zdrowia warunki pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK

Dział produkcjiStanowisko pracy
PudrowniaPreparator farb ceramicznych

(Przygotowywacz farb ceramicznych),

Pudrowacz na maszynach pudrujących i odkurzających

(Pudrowacz kalki ceramicznej)