Art. 10. - [Niewliczanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  10.  [Niewliczanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych]

Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.".