Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 22 lipca 1920 r.
w sprawie dodatkowego powołania do służby wojskowej mężczyzn, urodzonych w roku 1895.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw R. P z dnia 17/VI 1920 Nr 48 poz. 298) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej na całym obszarze ziem polskich byłych szeregowych wszystkich rodzajów broni (byłych wojskowych), urodzonych w roku 1895, którzy służyli w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich.

Art.  2.

Osoby objęte art. 1 winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie dnia 1 sierpnia r. b.

Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni się popisowi dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Powołani, mający prawo do uzyskania ulg, lub odroczeń winni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z dnia 4 marca 1920 r. poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.