Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.24.211

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 9 kwietnia 1938 r.
o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.

Wydatki, ustalone w budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), zwiększa się w grupie A. Administracja o następujące kwoty:

1)
w części 1 Prezydent Rzeczypospolitej w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 2 "Kancelaria cywilna"

w § 11 "Reprezentacja" o 84.000 zł

w dziale 3 "Gabinet wojskowy"

w § 1 "Płace" o 50.400 zł

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 1.300 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 12.230 zł

w § 4 "Środki lokomocji" o 3.200 zł

w § 5 "Pomieszczenie" o 2.000 zł

w § 11 "Fundusz reprezentacyjny" o 7.000 zł

w § 12 "Wyekwipowanie" o 3.000 zł

2)
w części 2b Senat w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 1 "Senat"

w § 4 "Środki lokomocji" o 25.000 zł

3)
w części 3 Kontrola Państwowa w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 1 "Kontrola Państwowa"

w § 1 "Płace" o 206.000 zł

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 8.000 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 36.000 zł

w § 6 "Wydatki biurowe" o 2.000 zł

w § 6a "Opłaty pocztowe, telefoniczne i telegraficzne" o 2.000 zł

4)
w części 7 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 1 "Zarząd centralny"

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 1.500 zł

w § 4 "Środki lokomocji" o 31.000 zł

w § 6 "Wydatki biurowe" o 1.590 zł

w § 6a "Opłaty pocztowe, telefoniczne i telegraficzne" o 4.460 zł

w § 8 "Inne wydatki" o 7.400 zł

w dziale 2 "Województwa i starostwa"

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 4.000 zł

w § 4 "Środki lokomocji" o 154.770 zł

w § 5 "Pomieszczenie" o 46.000 zł

w § 8 "Inne wydatki" o 2.600 zł

w dziale 3 "Służba techniczna"

w § 13 "Konserwacja gmachów reprezentacyjnych" o 11.344 zł

w dziale 4 "Policja Państwowa"

w § 1 "Płace" o 1.222.960 zł

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 102.315 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 574.000 zł

w § 4 "Środki lokomocji" o 3.000 zł

w § 10 "Umundurowanie" o 100.000 zł

w dziale 5 "Korpus Ochrony Pogranicza"

w § 1 "Płace" o 116.846 zł

w § 10 "Wyżywienie ludzi" o 225.549 zł

w § 11 "Wyżywienie zwierząt" o 136.009 zł

5)
w części 8 Ministerstwo Skarbu:
a)
w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 1 "Zarząd centralny"

w rozdziale 1 "Zarząd centralny Ministerstwa Skarbu"

w § 1 "Płace" o 70.000 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 55.000 zł

w § 8 "Inne wydatki" o 15.000 zł

w dziale 2 "Władze i urzędy skarbowe"

w § 1 "Płace" o 120.000 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 850.000 zł

w § 6 "Wydatki biurowe" o 180.000 zł

w dziale 2a "Klasyfikacja gruntów"

w § 1 "Płace" o 10.000 zł

w § 8 "Inne wydatki" o 350.000 zł

w dziale 3 "Władze i urzędy celne"

w § 1 "Płace" o 132.000 zł

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 105.000 zł

w dziale 4 "Straż graniczna"

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 5.000 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 37.000 zł

w § 4 "Środki lokomocji" o 33.190 zł

w § 5 "Pomieszczenie" o 7.700 zł

w § 6 "Wydatki biurowe" o 18.500 zł

w § 8 "Inne wydatki" o 29.300 zł

w § 9 "Budownictwo" o 35.900 zł

w § 10 "Umundurowanie" o 54.000 zł

w § 11 "Uzbrojenie" o 11.910 zł

w § 12 "Wyszkolenie" o 65.000 zł

w § 14 "Zwalczanie przemytnictwa" o 2.500 zł

w dziale 8 "Prokuratoria Generalna"

w § 1 "Płace" o 20.000 zł

b)
w wydatkach nadzwyczajnych:

w dziale 2 "Władze i urzędy skarbowe"

w § 14 "Likwidacja zaległości egzekucyjnych" o 100.000 zł

6)
w części 9 Ministerstwo Sprawiedliwości w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 2 "Wymiar sprawiedliwości"

w § 2 "Różne świadczenia osobowe" o 69.000 zł

w § 3 "Podróże służbowe i przesiedlenia" o 60.000 zł

w § 10 "Wydatki sądowe" o 321.000 zł

w dziale 3 "Więziennictwo"

w § 11 "Utrzymanie więźniów" o 450.000 zł

7)
w części 10 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 5 "Instytut Geologiczny"

w § 11 "Specjalne badania geologiczne" o 600.000 zł

8)
w części 11 Ministerstwo Komunikacji w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 4 "Roboty publiczne"

w rozdziale 4 "Państwowy Fundusz Drogowy"

w § 15 "Spłata zobowiązań" o 742.000 zł

9)
w części 12 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych:
a)
w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 3 "Popieranie produkcji rolnej"

w § 21 "Pożyczki na inwestycje, związane z usprawnieniem obrotu produktami rolnymi" o 2.500.000 zł

b)
w wydatkach nadzwyczajnych:

w dziale 3 "Popieranie produkcji rolnej"

w § 20 "Subwencje na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi" o 1.000.000 zł

10)
w części 13 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 1 "Administracja szkolna"

w § 1 "Płace" o 231.000 zł

w dziale 4 "Szkolnictwo ogólnokształcące"

w § 1 "Płace" o 1.240.000 zł

w dziale 5 "Szkolnictwo zawodowe"

w § 1 "Płace" o 610.000 zł

w dziale 7 "Sztuka"

w § 11 "Subwencje i propaganda artystyczna" o 250.000 zł

11)
w części 14 Ministerstwo Opieki Społecznej w wydatkach zwyczajnych:

w dziale 9 "Świadczenia socjalne"

w rozdziale 2 "Opieka"

w § 18 "Opieka nad reemigrantami i ofiarami wypadków politycznych" o 350.000 zł

w dziale 11 "Państwowa pomoc lekarska dla funkcjonariuszów państwowych"

w § 10 "Wynagrodzenie personelu lekarskiego i administracyjnego, honoraria za porady oraz leczenie" o 1.000.000 zł.

W budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), w grupie A. Administracja:

a)
zmniejsza się wydatki zwyczajne w części 18 Długi Państwowe w dziale 1 "Długi Wewnętrzne" w § 2 "Spłata odsetek" o 5.000.000 zł;
b)
zwiększa się dochody zwyczajne w części 8 Ministerstwo Skarbu w dziale 6 "Daniny publiczne" w rozdziale 3 "Cło" o 8.200.000 zł;
c)
zwiększa się wpłatę do Skarbu Państwa w grupie C "Monopole" w części 8 Ministerstwo Skarbu dział 16 "Monopol spirytusowy" o 1.730.000 zł.
(1)
Minister Skarbu ma prawo w miarę uzyskiwania wystarczającego pokrycia zwiększać wydatki ponad kwoty ustalone w budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147) i w art. 1 ustawy niniejszej - w grupie A. Administracja:
1)
w części 6 Ministerstwo Spraw Wojskowych w wydatkach w dziale 1 "Wydatki stałe"

w § 2 "Wyposażenie" i § 3 "Zaopatrzenie i konserwacja" na wyżywienie;

2)
w części 8 Ministerstwo Skarbu w wydatkach nadzwyczajnych w dziale 5 "Ogólny zarząd skarbowy", w § 17 "Pomoc przy zawieraniu układów konwersyjnych wierzytelności rolniczych";
3)
w części 9 Ministerstwo Sprawiedliwości w wydatkach zwyczajnych w dziale 3 "Więziennictwo" w § 11 "Utrzymanie więźniów";
4)
w części 14 Ministerstwo Opieki Społecznej w wydatkach zwyczajnych w dziale 11 "Państwowa pomoc lekarska dla funkcjonariuszów państwowych" w § 10 "Wynagrodzenie personelu lekarskiego i administracyjnego, honoraria za porady oraz leczenie".
(2)
Wydatki, zwiększone na zasadzie ust. (1), mogą być dokonywane w terminie do dnia 30 czerwca 1938 r. pod warunkami, ustalonymi przez Ministra Skarbu.
(3)
O dokonaniu zwiększenia wydatków na podstawie artykułu niniejszego Minister Skarbu zawiadamia natychmiast Najwyższą Izbę Kontroli.

Ilość etatów osobowych administracji cywilnej, ustalona w wykazie, załączonym do art. 7 ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), zwiększa się w części 3 Kontrola Państwowa:

a)
w rubryce "Urzędnicy" grupa uposażenia VI o 30 etatów,
b)
w rubryce "Funkcjonariusze niżsi" grupa uposażenia XI o 3 etaty.

W budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 147), w grupie A. Administracja w części 18 Długi Państwowe, w dziale 2 "Długi zagraniczne" nazwa § 3 otrzymuje brzmienie następujące: "Prowizje i koszty w związku z obsługą i konwersją długów zagranicznych".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1937 r.