§ 6. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  6.
1.
Żołnierzowi, który na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego wykonywał zadania służbowe w wymiarze przekraczającym w danym tygodniu o osiem godzin normę określoną w art. 60 ust. 2, udziela się jednego dnia wolnego od służby.
2.
Udzielenie czasu wolnego, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w najbliższym tygodniu lub w ciągu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.