§ 4. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  4.
1.
Żołnierze wykonują zadania służbowe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, zwanych dalej "normalnymi godzinami służby", z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
Żołnierzowi wykonującemu zadania służbowe w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dowódca jednostki wojskowej ustala krótszy niż określony w ust. 1 wymiar godzin służby, odpowiednio do przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w takich warunkach.
3.
W indywidualnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na dojazd do miejsca pełnienia służby lub sprawy rodzinne, dowódca jednostki wojskowej może, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez żołnierza obowiązków służbowych, ustalić dla niego inne niż określone w ust. 1 godziny służby w tygodniu, w granicach normy określonej w art. 60 ust. 2.
4.
Dowódca jednostki wojskowej może, w granicach normy określonej w art. 60 ust. 2 i za zgodą bezpośredniego przełożonego, ustalić dla całego lub części stanu osobowego jednostki inny niż określony w ust. 1 rozkład normalnych godzin służby w poszczególnych dniach tygodnia, w tym w dniach dodatkowo wolnych od służby.
5.
Ustalone dla żołnierza na podstawie ust. 2-4 godziny służby są dla niego normalnymi godzinami służby.