§ 3. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  3.
Dodatkowymi dniami wolnymi od służby dla żołnierzy są, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4:
1)
soboty, z wyjątkiem ustalonych, na podstawie odrębnych przepisów, jako dni pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej;
2)
dni wolne od pracy ustalone dla pracowników, o których mowa w pkt 1.